Accessibility Tools

     Gimiau 1911 metais, Vilniuje. Mano artimieji jau tada pranašavo man poeto ateitį — iš lopšio spoksodavau į mėnulį. Sukakęs trijų metų amžiaus ėmiau kurti eiles, bet jos buvo žodinės ir nieks jų tada dar neužrašydavo. Kiek pamenu, tai buvo dadaistinės formos himnai mėnuliui.

     Mano kūdikystė prabėgo Gedimino pilies papėdėse, tarp siaurų Vilniaus gatvelių ir puošniųjų to nuostabios romantikos miesto sodų. Jokiais laikais, tačiau, Vilnius nebuvo taikios idilijos miestu — tad ir man teko pergyventi daug įvairių karų, okupacijų ir sąmokslų, daug ką vaizdžiai ir dabar tebeatsimenu. Per lenkų — bolševikų kautynes, vykusias pačiame mieste, mūsų gyvenamasai namas buvo kryžmai apšaudomas, ir dabar aš tebegirdžiu ritmingą kulkosvydžio takšėjimą ir švelnią kulipkų melodiją.

     Susidėjusių sąlygų dėka apie 1920 metus mūsų šeima atsidūrė Nepriklausomoje Lietuvoje. Be mantos, be pinigo ėmėme gyventi iš naujo. Gyvenome kaip čigonai. Kadangi aš sparčiai augau, ėmiausi mokslo, bet anais laikais tai man neperpuikiausiai sekėsi.

     1931 metais baigiau Kauno Jėzuitų gimnaziją. Tais pačiais metais išleidau ir „Golą į ateitį" — pirmąjį savo eilių rinkinį. Tų pačių metų rudenį buvau priimtas Medicinos fakultetan, kuris mane taip sužavėjo, kad nusprendžiau ilgai su juo nepersiskirti. Ir iki šiol šį savo nutarimą sėkmingai vykdau.

     1932 metais tarnavau artilerijoj kariūnu - aspirantu. Valiau arklius, šveičiau pentinus ir tampiau patrankas. Bet tai, deja, tęsėsi nevisai ilgai: po poros mėnesių buvau sugrąžintas į pilko pilietinio gyvenimo vėžes.

     Mano literatūrinė veikla? Visada stengiausi būti savaimingas ir literatūrinių „laurų" siekti savarankiškai. Niekad nesu gavęs jokios premijos ir negausiu, — nepriklausau jokioms siauroms literatūrinėms srovėms bei šeimyniškiems savitarpio garbinimo būreliams. Imant statistiškai — gana daug kartų dalyvavau literatūros vakaruose per radio ir viešai, esu išspausdinęs kelias knygas ir t. t. ir t. t. 1935 m. gruodžio mėn. dalyvavau pirmajame lietuvių — estų literatūros vakare Taline. Tai ir visa mano literatūrinė veikla.

     Esu fraternitietis, t. y. medikų „Fraternitas Lituanica" brolijos narys.

     Tai tiek oficialių mano pilko gyvenimo duomenų. Abejoju, kad tie duomenys atsispindėtų čia pridėtuose mano eilėraščių pavyzdžiuose. Rašytojo gyvenime yra daug gražių ar biaurių akimirkų, kurios nėra protokoluojamos biografijų skiltyse, o vis dėlto žymiai reikšmingesnės už protokoluojamąsias. Jei Tamsta, skaitydamas kurį nors šių eilėraščių, bent iš dalies tų akimirkų svarbą pajusi, mano autobiografija bus žymiai praplėsta, — dar daugiau, aš manau, kad ten, o ne čia, ir tebus tikroji mano autobiografija.

    

     V. Sirijos Gira

    

     Naujosios poezijos antologija „Antrieji vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. Spaudos fondas, Kaunas, 1936.