Sasnauskas_Kazlauskaite_Postiles       Sausio 3 d., sekmadienį, 18 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje Vilniuje rengiamos kunigo Juliaus Sasnausko OFM ir Giedrės Kazlauskaitės knygos „Postilės sutiktuvės. Knygos, prieš Šv. Kalėdas išleistos leidykloje „Tyto alba“, pristatyme dalyvaus knygos autoriai Julius Sasnauskas OFM ir Giedrė Kazlauskaitė, religijotyrininkė dr. Aušra Pažėraitė, vertėja, publicistė Gabrielė Gailiūtė, rašytojas Andrius Jakučiūnas, www.bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius dr. Andrius Navickas, poetas, publicistas Liudvikas Jakimavičius, saksofono maestro Petras Vyšniauskas. Inicialais –js– ir –gk– pasirašytos J. Sasnausko ir G. Kazlauskaitės postilės į knygą sudėtos pagal liturginių metų tėkmę. Liudviko Jakimavičiaus įvadinio straipsnio žodžiais, į šią knygą sudėti skirtingų luomų žmonių rašyti tekstai „sukuria labai įdomią dramaturginę įtampą“.

    

       Viena iš žodžio postilė reikšmių – populiarus Biblijos temų išdėstymas atskirais klausimais. Šiai reikšmei artimas žinomo dvasininko ir jaunosios kartos rašytojos pasirinktas žanras – sekmadieniais skaitomų Evangelijos ištraukų komentarai. Juose daug kartų girdėti Šventojo Rašto epizodai pasukami netikėtais rakursais, skaitytojui suteikiamas iki šiol neįžvelgtos prasmės atradimo džiaugsmas.

 

       Julius Sasnauskas (g. 1959) – kunigas pranciškonas, Vilniaus Bernardinų bažnyčios rektorius. Dirba katalikų radijuje „Mažoji studija“. Išleistos trys Juliaus Sasnausko knygos: „Dar kartą – Žmogaus Sūnus“ (1999), „Bernardinų dienoraščiai“ (2002), „Malonės akrobatika“ (2006). „Juo toliau, juo labiau noriu, kad tiesa apie Jėzų būtų kitokia. Žmogus per menkas tapti jo advokatu.“ (Julius Sasnauskas)

       Giedrė Kazlauskaitė (g. 1980) – kultūrinių leidinių, dienraščių, katalikų radijo „Mažoji studija“, LTV kūrybinė bendradarbė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje išleista apysakų knyga „Sudie, mokykla“ (2001) ir eilėraščių rinkinys „Heterų dainos“ (2008). „Geroji Naujiena man tebėra slėpinys, stebinantis labiau už žvaigždėtą dangų ir moralės tvermės dėsnius.“ (Giedrė Kazlauskaitė).


       

       Susipažinkite su keliomis postilėmis iš šios knygos:

       

       XVIII eilinis sekmadienis (Lk 12, 13–21)

       

       Vienas iš minios jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“. Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto.“ Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo sau vienas svarstyti: „Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus.“ Galop jis tarė: „Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!“ O Dievas jam tarė: „Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?“ Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.“

 

       Derliaus ir klojimų kvailybė

       

       Trapi ir silpnoka rodosi šio palyginimo išmintis. Į klausimą „Kam gi atiteks, ką susikrovei?“ yra daugybė įtikinamų atsakymų. Turtai paliekami šeimos nariams, išdalijami fondams, užrašomi Bažnyčiai. Galima skirti ir vargšams, jeigu tai svarbu. Galima ir visai nesirūpinti, kas po tavo mirties draskysis dėl to, ką buvai užgyvenęs. Kvailas ir nevykęs atrodo tas, kuris iškeliauja nieko kitiems nepalikdamas.

 

       Kad laimė esanti ne piniguos, kartoja dažniausiai tie, kurie jų neturi arba juos prarado. Guosdami save. Jeigu turtuolis ima postringauti apie turto menkystę, vadinasi, jį ištiko blogas ūpas ar sušlubavo sveikata, ar kas nors bus paprašęs jį finansinės paramos. Apsisukęs jis toliau kraus savo gėrybes ir mėgausis jų teikiama laime. Kitas štai prie tauraus gėrimo susigraudina prisiminęs juodą duoną vaikystėje ar kiauras alkūnes, bet iš ryto jis puls tikrinti, ar piniginė tebėra ten, kur buvo.

 

       Tiesa, bjaurių, beširdžių turtuolių daugiau nei bjaurių vargšų. Godumas apakina. Iškraipo žmonių santykius. Gimdo puikybę. Tampa nusikaltimų priežastimi. Dažnai pasmerkia vienatvei ir depresijai. Jeigu Evangelija nori mus apsaugoti nuo tokių nelaimių, geriau tiktų kalbėti apie protingas ribas, apie saiką, padorumą, užuot gąsdinus giltine, kuri vienąsyk tavo klojimus paleis vėjais.

 

       Būtų buvę įdomu sužinoti, kaip viskas baigėsi anam palyginimo herojui. Ar Dievo balsas privertė jį apsigalvoti ir bent prieš mirtį pulti prie dangiškųjų lobių. Bet Evangelija nutyli. Užuomina, kad niekas nebuvo įtikintas? Kad Jėzus šiuo atveju – balsas tyruose?

 

       Bet ne visai taip. Pavyzdžių, kaip dėl Evangelijos atsisakoma šio pasaulio turtų, yra. Vakar ir šiandien. Nekalbu apie įvairias bažnytines ir nebažnytines neturto imitacijas, naivius porinimus, esą svarbu išsaugoti laisvą širdį, „neprisirišti“, kad ir kiek ko turėtum. Jėzaus įkvėptasis neturtas atrodys kitaip. Gal nebūtinai nuogas Pranciškus Asyžietis, su ištiesta ranka, benamis. Arba koks šventas karalaitis, apsivilkęs ašutinę. Česlovo Kavaliausko boloninis lietpaltis ir kasdieniai šprotų konservai ant laikraščiais užtiesto stalo buvo ne mažiau už tai. Akmenukai, rasti po mirties kunigo Zdebskio stalčiuose, vienintelis jo palikimas. Kokia pagyvenusi vienuolė nukleiptais bateliais, dienų dienas dirbanti kitiems ir už kitus besimeldžianti. Tikrai yra tarp mūsų tuščių kišenių iššūkio, savo noru pasirinkto, neprimesto, ne per nelaimę atitekusio. Bet ar tie pavyzdžiai įrodo, kad tik kvailiai kaupia turtus, o išmintingieji renkasi nenykstantį lobį danguje? Ar to gana, kad suklustum, kai Evangelija skelbia pragaištį turtuoliams?

 

       Turtuoliai pripratę prie vargšų ir nelaimingųjų retorikos. Žino, ką atsakyti ir kaip apsiginti. Pacituos Julių Janonį ir nusikvatos. Dėl to Evangelijos skelbėjai ir vengia be gailesčio pliekti tuos, kurių laukai duoda gausų derlių. Dar būsi apkaltintas mokykloje per daug rimtai skaitęs „Kalvio Ignoto teisybę“. Arba, neduok Dieve, sustabdysi kokį bažnytinės paramos srautą. Kitais laikais patys nuožmiausi auksinio veršio priešininkai atsidurdavo tarp eretikų ir bepročių, kentė persekiojimus ir pleškėjo ant laužo.

 

       Pasirenkant lobį danguje, o ne žemėje, reikės ne tik drąsos. Palyginime aprašytas turtuolis yra normalus žmogus, sveikai, logiškai mąstantis, planuojantis, kuriantis ateitį. Tokie kaip jis lemia visuomenės progresą. Evangelija nepateikia jam kaltinimų išnaudojimu ar nesąžiningumu. Savo turtus jis galėjo įgyti atkakliu darbu ir sumanumu. Buvo geras šeimos tėvas. Kartais galbūt padalydavo labdarą. Jeigu ne Dievo balsas, pavadinęs jį kvailiu, manytum, kad siūloma būti panašiam į jį. Senasis Testamentas pilnas užuominų, kaip Dievas laimina savo ištikimuosius žemės gėrybėmis ir anie visai nesijaučia kuo nors nusikaltę.

 

       Evangelijai ir nerūpi duoti mums išsamų sąrašą pavojų, kurie iškyla turtuolio gyvenime. Turtas nuvainikuojamas ir numitinamas vieninteliu, pačiu primityviausiu, argumentu – Dievas yra ir bus gyvenimo Viešpats. Jo aruoduose sukrauti mūsų lobiai vadinami patvariausiais. Kas ima kitaip svarstyti ir elgtis, pasirašo sau kvailybės nuosprendį.

 

       Paprašytas išspręsti palikimo bylą, Jėzus lyg pasidygėdamas atsisako teisėjo ir dalytojo vaidmens. Jis rizikuoja pasirodyti nejautrus teisei ir teisingumui, tačiau būtinybė nesusidėti su turto aistra yra didesnė. Tai ir viskas, ką Evangelija ir jos užkrėsti žmonės gali atlikti šiame pasaulyje, kur auksas valdo mus. Jėzus, sau ir savo mokiniams palikęs tik vieną galimybę praturtėti, turėjo būti skaitęs Šventojo Rašto psalmę, kuri sako: Jų pilvai teprisipildo to, ką esi jiems sutaupęs, jų vaikai tegu sočiai sau glemžia bei tepalieka ir savo mažyliams. O aš, būdamas doras, matysiu tavo veidą ir pabudęs būsiu laimingas dėl tavo Artumo.

 

       –js–

       

       

       

       I advento sekmadienis (Jer 33, 14–16)

       

       „Štai! Ateina dienos, – tai VIEŠPATIES žodis, – kai aš ištesėsiu pažadą, duotą Izraelio namams ir Judo namams. Tomis dienomis, atėjus laikui, atželdinsiu Dovydui teisumo atžalą. Jis įvykdys krašte teisingumą ir teisumą. Tomis dienomis Judas bus išgelbėtas ir Jeruzalė gyvens saugiai. Štai yra vardas, kuriuo ji bus vadinama: „VIEŠPATS yra mūsų teisumas.“

 

       Teisė į puikybę

       

       Kad matytųsi bendras vaizdas, kartais būtina į viską pasižiūrėti iš viršaus, net jei kitiems tai atrodo arogantiška. Tą supratau iš sapnų, kuriuose sklendžiu nedideliame aukštyje, nematomu kūnu, turėdama galimybę atidžiai apžiūrėti pasaulį debesišku rakursu. Dažniausiai pamatau, ko nemačiusi. Ir net jei tai reiškia troškimą į viską žvelgti iš aukšto, prisiimu jį kaip niekšiškiausią ydą, tik neketinu nuo jos gydytis. Žinau, puikybė. Turbūt visi turim vidinį troškimą dalintis asmenine patirtimi kaip universalia, ją bendravardiklindami. Tai savęs steigimas per „teisingiausius“ pasirinkimus. Na, o priešą patogiausia pulti tuo, ko pats savyje labiausiai bijai: kaltinti puikybe, infantilizmu, narcisizmu, kompleksais; tik tai jau labai atsibodę.

 

       Turiu puikybės silpnybę – esu alergiška visui visoms bendruomenėms, organizacijoms, ideologijoms: ir anarchizmui, ir feminizmui, ir net Katalikų Bažnyčiai. Anarchizmui – dėl to, kad jis iš esmės negali būti ideologija, o yra. Feminizmui – nes kovojama su sau lygiais, o aš pernelyg nemėgstu daugelio vyrų (nuoširdžios pastangos išguiti šį rasizmui artimą jausmą bevaisės), kad su jais kovočiau. Katalikų Bažnyčiai – nes ji ryškiau už bet ką kitą prieštarauja Evangelijos mokymui. Bet tai anaiptol nėra nuodėmė, priešingai; prieštarauti pačiai sau – tai prigimties ambivalencija, kurią žmogaus teisių konvencijoje taip norėjo matyti A. Camus. Džiaugiuosi, kad žmonės įvairūs – tarp bičiulių esama ir įvairaus spektro krikščionių, ir save vadinančių ateistais (nors man tokie pareiškimai gana naiviai, varganai argumentuojami atrodo). Jie visi man gražūs – ir su savo kontroversiškomis mintimis, ir su įvairiais polėkiais. Žmonių įvairovė juk turėtų rodyti Dievo paveikslą.

 

       Štai kažkas iš komentatorių, geraširdiškai trokštančių pagydyti mane nuo puikybės, siūlo skaityti C. S. Lewiso straipsnį „Didžioji nuodėmė“. Jame patariama „matyti save kaip mažą, nešvarų objektą“ arba, dar veiksmingiau – visai save pamiršti. Dieve, mąstau, jeigu krikščionys yra pratę save matyti kaip „mažus ir nešvarius objektus“, tai jie ir kitus žmones neišvengiamai taip mato, pažeisdami ir išniekindami patį didžiausią Dievo įsakymą. Jeigu gėlės ir paukščiai, žvėrys ir jūrų gyvūnai, tie mažesnieji Dievo kūriniai, suvoktų save kaip „mažus ir nešvarius“ – kokiame baimės lauke, šiukšlyne ir mirtinoje tyloje mes gyventume?

 

       O net ir askezė, manding, yra neurotiško žmogaus malonumas: pasitenkinimas patiriamas iš žinojimo, kad sugebi nugalėti savo instinktus. Ir nėra čia ko gėdytis šventumo, kurio taip trokštame, puikybės: tam tikrai žmonių kategorijai ji gyvybiškai būtina. Dar vienas populiarus krikščioniškas pasiūlymas – „nesididžiuoti savimi“ – irgi įtartinas: laisvas žmogus turi įsisąmoninti savivertę, kad savimi bent minimaliai pasitikėtų, ypač prieš išmokdamas gyventi vyrų galios sklidiname pasaulyje. Ar tik ne tai daryti ir ragina Jeremijas šioje ST ištraukoje? Beje, kurioziška, kad Katalikų Bažnyčios liturgijoje užsimenama apie „Judo išgelbėjimą“. Judas, aišku, čia atstovauja beveidžiams tautos teisuoliams, bet norisi manyti, kad ne tik. Gal tai pašaipi Dievo užuomina į nusižudžiusio Judo išgelbėjimą, kuria, žinoma, nedaug kas Bažnyčioje patikėtų.

 

       „Galėjau jausti, bet negalėjau to išreikšti. Aš žmogus, aš ne augalas“, – pasakė dvidešimt šešerius metus vegetacinės būklės išbuvęs, tačiau sąmonės nepraradęs neįgalusis, sugriaudamas eutanazijos entuziastų viltis. Teisę į žmogiškosios prigimties puikumą, nors tai ir didžiausia nuodėmė, man palieka jo biografija, liudijanti, kad dvidešimt šešeri metai dvasios meditacijų, praleistų nevaldomame kūne, kainavusių tiek daug kančios, artimųjų rūpesčio, iš pirmo žvilgsnio beprasmės priežiūros – neužgožė jo oraus troškimo gyventi.

 

       –gk–

       

       tekstai.lt, 2010 01 01

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1