Maironio lenta Šveicarijoje, Meggene, prie St. Charles vilos. Skulptorius Leonas Pivoriūnas       Projektas ,,Tautinės kultūros sklaida: Lietuva – Šveicarija“

 

Po pasaulį išsibarstę lietuviai, būdami toli nuo Tėvynės, buriasi į bendruomenes ir veikia tautiškumo vardan. Juos kankina Lietuvos ilgesys, o meilė gimtinei iš tolo atrodo gražesnė, kilnesnė, nes nėra gyvenimo kasdienybės bei rutinos. Svečiuojantis kokioje nors valstybėje ir sutikus tėvynainių būrelį, negali nenustebti, kaip jauni, o ir vyresni žmonės didžiuojasi Lietuva, domisi jos istorija, kalba, literatūra, kaip jų akyse sublizga švelnios ašaros...

 

Prasmingi ryšiai su Šveicarijos Lietuvių Bendruomene užsimezgė 2007 metais. Tuomet didysis suartėjimo ,,kaltininkas“ buvo pats Maironis. Mat tais metais paminėta poeto 145-ojį gimimo sukaktis. ŠL Bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen užsispyrė sukurti kokį nors atminties ženklą, kadangi Maironis keletą kartų ilsėjosi Liucernoje, parašė eilėraščių Šveicarijos tema, galop poemos ,,Jaunoji Lietuva“ pabaigoje įrašė: ,,Pabaigiau Villa St. Charles Šveicarijoj 25 d. liepos 1907 m.“ (Vila yra septyni kilometrai už Liucernos). Taip paaiškėjo vieta, kurioje galima pritvirtinti memorialinę lentą. Rūpesčių buvo daug – J. Caspersen ir jos pagrindinei pagalbininkei Dianai Brunner teko peržengti nemažai slenksčių, kol atsargūs šveicarai leido prie didingos privačios vilos pritvirtinti vilniečio skulptoriaus Leono Pivoriūno sukurtą lentą su Maironio bareljefu. Taip įsisuko bendradarbiavimo ratas. Kadangi nuo XIX a. pabaigos kai kurių lietuvių rašytojų gyvenimo ir mokslo keliai nukrypdavo Šveicarijos link, tad energingieji šios žemės lietuviai 2008 m. nusprendė parengti projektą, kurį finansavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, ir parašyti knygą, pavadintą ,,Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“. Ši studija jau pabaigta, po mėnesio kito bus išspausdinta ir pasklis tiek Lietuvoje, tiek Šveicarijoje, nes parašyta dviem kalbomis – lietuvių ir vokiečių. Knygoje pristatomi lietuvių rašytojai pagal jų buvimo Šveicarijoje laikotarpį: Maironis, Jurgis Baltrušaitis, Jonas Biliūnas, Marija Pečkauskaitė, Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, Balys Sruoga, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė... Tačiau apie knygą bus galima rašyti vėliau, kai ji jau pasieks skaitytoją.

 

Šįkart noriu plačiau papasakoti apie projektą ,,Tautinės kultūros sklaida: Lietuva – Šveicarija“, kurį vykdėme gegužės 8–13 dienomis. Tai buvo Šveicarijos lietuviškos knygos klubo ir Kauno menininkų namų bendras tautinės kultūros sklaidos projektas, kurio pirmoji dalis vyko minėtu laiku Šveicarijoje, antroji dalis vyks spalio mėnesį Kaune, kuomet atvažiuos knygos ,,Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ straipsnių autoriai, įvyks šio leidinio pažintis ir sutiktuvės.

 

Į Šveicariją važiavo projekto vadovė poetė Dovilė Zelčiūtė, kuri yra be galo pamėgusi šią šalį ir vyko į ją bene šeštąjį kartą, prozininkai Petras Venclovas ir Rita Vinciūnienė, satyrikai Aleksas Dabulskis ir Jurgis Gimberis, literatūros tyrinėtojas ir prozininkas Juozas Jasaitis, fotomenininkas Zenonas Baltrušis ir šio teksto autorė. Per šešių dienų kelionę aplankėme įvairias vietas, susijusias su lietuvių rašytojais. Nukeliavome prie Maironio atminimui skirtos memorialinės lentos, nuvežėme jam ,,lauktuvių“ – rūtų ir neužmirštuolių puokštelę iš poeto sodo Kaune, žvelgdami į Keturių kantonų ežerą ir Rigi Kulm viršūnę, į snieguotas šviečiančias Alpių kalnų kepures, prie St. Charlio vilos po sena milžiniška liepa kartu su Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės narėmis kalbėjome apie Maironį, svarstėme, kiek kartų jis čia galėjo ilsėtis, skaitėme eilėraščius... Kelionės metu sekėme J. Biliūno ir M. Pečkauskaitės pėdomis po Ciuricho miestą, apžiūrėjome namus, kuriuose jie gyveno, kilome traukiniu į paslaptingąjį Uetlibergą, apie kurį rašė ir J. Biliūnas, ir M. Pečkauskaitė. Keliavome įsimetę į kuprines mūsų klasikų knygų, tad vis paskaitydami pasitikrindavome, ką matė jie XX a. pradžioje ir ką matome mes... Bazelyje prisiminėme S. Nėrį, Juozą Eretą, kuris palaidotas šio miesto kapinėse. Lugane aplankėme signataro, diplomato, publicisto Jurgio Šaulio kapą. Liucernoje dairėmės į Alpių viršukalnes, svarstydami, į kurias gi įkopė 1930 m. B. Sruoga, S. Nėris? Kilome į Piloto viršūnę, su Maironio poezijos tomeliu pasiekėme Rigi Kulmo aukštumas. Apie Šveicariją poetas parašė keletą eilėraščių: ,,Vakaras ant Keturių kantonų ežero“, ,,Rigi Kulm“, ,,Alpių viršūnės“. Beskaitant Maironio eilėraščius, žiūrint į amžinuosius paslaptingus, anot poeto, žmogaus kojos nepaliestus kalnus, ir mums per skruostą nuriedėjo ašarėlė skaidri... Galas žino, kodėl – tiesiog dėl pasaulio tobulybės ilgesio...

 

Pažintinė projekto pusė ir įdomi, ir svarbi, tačiau pagrindinis tikslas vis tik buvo susitikti su Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės nariais, susipažinti, skleisti lietuvių literatūrą, skaityti savo kūrybą, o šių eilučių autorė stengėsi visur populiarinti Maironio lietuvių literatūros muziejų.

 

Visuose susitikimuose buvome globojami bendruomenės pirmininkės J. Caspersen, pavaduotojos D. Brunner, lietuvaičių Virginijos Siderkevičiūtės, Gražinos Staniūtės-Hagopian ir kitų mielų rūpestingų žmonių. Pagrindinė bendruomenės lietuviškos knygos klubo veikla yra susitelkusi Ciuriche, tad čia ir įvyko pirmasis susitikimas. Sėdėdami bendrame rate su lietuvaitėmis (iš Šveicarijos pusės buvo vienos moterys – daugiausia šios šalies marčios...), kiekvienas pasakojome apie savo veiklą, kūrybą, apie išleistas knygas, kurių, beje, nemažai ir nuvežėme, norėdami jas padovanoti smalsiems skaitytojams. Literatūrologas J. Jasaitis prisiminė savo monografiją apie Motiejų Valančių, skaitė prozos fragmentus, su naujai rašomu romanu supažindino P. Venclovas, R. Vinciūnienė skaitė trumpąsias miniatiūras, mudvi su D. Zelčiūte – eilėraščius iš naujų knygų, o J. Gimberis ir A. Dabulskis sulaukdavo gausių plojimų už taiklų satyrinį žvilgsnį į šio pasaulio reiškinius. Įdomu buvo tai, jog Šveicarijoje gyvenanti rašytoja Janina Irena Survilaitė-Vaitkevičienė (2009 m. priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą), tarsi profesionali mokslininkė apžvelgė mūsų visų septynių naujausias knygas, taip sudomindama klausytojus.

 

Kitas susitikimas su būreliu Šveicarijoje gyvenančių lietuvių vyko Bazelyje, mes ir vėl kartojome savo scenarijų, tačiau klausytojai buvo kitokie – turėjo daug įvairių klausimų apie dabartinę lietuvių literatūrą, juos domino nūnai populiari eseistikos kryptis, jie troško įvairių kultūros naujienų – taip pasišnekučiuodami bendravome keletą valandų. Trečiasis susitikimas jau įvyko itališkoje Šveicarijos dalyje, į Lugano miestą nuvykome LR Garbės konsulo Šveicarijoje Gintauto Bertašiaus ir jo žmonos Vitalijos kvietimu. Atvyko iš Berno LR ambasadoriaus patarėja Rūta Genienė. Kalbėta apie susitikimų ir bendravimo prasmę, susipažinta, planuota. Vėlgi pasipasakojome apie savo kultūrinę, literatūrinę veiklą, dovanojome knygų, skaitėme kūrybą. Po senais platanais šniokščiant kalnų upei, mūsų grupės vadovei D. Zelčiūtei kilo idėja pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kuri tučtuojau buvo įkūnyta: ,,Visus naujai išleistus savo kūrinius reguliariai siųsti Ciuricho, Berno ir Lugano Lietuvių Bendruomenės nariams, kurie įsipareigoja šiuos kūrinius perskaityti. Pasirašė: Kauno rašytojų vardu D. Zelčiūtė, Ciuricho – J. Caspersen, Berno – R. Genienė, Lu-gano – G. Bertašius. 2009 05 12, Lugano“. Visų minėtų susitikimų metu buvo eksponuojama Z. Baltrušio kilnojamoji fotografijų paroda ,,Lietuvių rašytojai: vakar ir šiandien“, o ir visos kelionės metu Zenonas nepaleido iš rankų fotoaparato – tad paroda dar bus ne viena...

 

Kelionėse ir susitikimuose su užsienyje gyvenančiais lietuviais mane visada maloniai veikia didelis bičiuliškumas, domėjimasis kultūriniu gyvenimu, pagarba svečiui, visaapimanti globa, kantrybė. Svečioje šalyje su savo tautiečiais pasijutome viena maža baltų šeima, susieta tos pačios senos kalbos, sudėtingos valstybės istorijos, šįmet dar ir Lietuvos vardo tūkstantmečio. Juos džiugino nuvežtos knygos ir kepalėlis juodos duonos, kurios taip pasiilgsta turtingos Šveicarijos lietuviai. Ir graudu, ir gražu stebėti, kaip moterys raiko duonelę ir dalijasi tarsi kokią brangenybę ar komuniją. Šitie subtilūs dalykai taip pat apima mūsų valdiškai skambantį žodį – projektas.

 

Savo bičiuliams, gyvenantiems Šveicarijoje, pasakėme „iki pasimatymo rudenį Kaune, kai jie atvažiuos su naująja tyrinėjimų knyga ,,Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“. Tada tais takais galės nueiti kiekvienas lietuvis, kuriam įdomi kultūra, istorija, literatūra, ryšiai ir jų svarba.

 

„Draugo“ šeštadieninis priedas „Kultūra“

2009-06-06
 

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1