Šių metų vasario 24 d. Vilniuje vyko akademiko Jono Lankučio 80-mečiui skirti renginiai, kuriuos organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Rašytojų klubas ir Lietuvos mokslų akademijos biblioteka.

       Pradėdamas mokslinę konferenciją „Literatūros realybė: kasdienė ir poetiška“ Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius Algis Kalėda priminė, kad susirinkta tarpulaikiu tarp 80-osios J. Lankučio gimimo datos (vasario 8) ir 10-ųjų jo mirties metinių (kovo 5). A. Kalėda pabrėžė J. Lankučio asmeninį indėlį į lietuvių kultūros plėtrą, teigė, kad jis priklauso tai kartai, kuri formavo lietuvių literatūros, kultūros sklaidą sovietmečiu. Tai žmonės – V. Galinis, V. Kubilius, J. Lankutis ir kt., – padėję išlaikyti literatūros, kultūros tautiškumą. Dabartinės lietuvių literatūros procesą J. Lankutis ėmė programuoti kaip nacionalinių tradicijų ir tautinės savimonės išraiškos tęsinį. Dirbdamas Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tarybinės literatūros skyriaus vadovu (nuo 1957 m.), nuo 1984 m. šio, o nuo 1990 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriumi, J. Lankutis daug pastangų pridėjo, kad būtų suformuota nauja literatūrologų karta, kuriai dabar priklauso E. Baliutytė, S. Gaižiūnas, A. Krasnovas, J. Sprindytė, S. Žukas ir kt.

       Elena Baliutytė pranešime „Estetinės ir etinės vertybės Jono Lankučio literatūros kritikoje“ teigė, kad „neneigdamas estetinių vertybių svarbos J. Lankutis didesnį dėmesį skyrė etinių vertybių paieškoms bei komentarams. J. Lankutis, galima sakyti, yra kritikas-moralistas plačiąja prasme. Jo estetiką galima apibūdinti antikos laikų kalokagatijos terminu, įvardijančiu gėrio, grožio ir tiesos vienovės principą. Akivaizdu, kad ši vienovė artima ir kritiko pasirinktiems autoriams: Vincui Mykolaičiui-Putinui, Justinui Marcinkevičiui, Juozui Grušui. Tam tikra prasme šių autorių kūryba J. Lankučio tyrinėjimuose sudaro savotišką triadą: V. Mykolaičio-Putino kūrybos centre – individualioji sąmonė, Just. Marcinkevičiaus – tautiškumas, J. Grušo – bendražmogiškumas“. Anot literatūrologės, „šiandien J. Lankučio kritikos akcentai bendražmogiškoms etinėms vertybėms, nacionalinei tradicijai, tautos istorijai, dramatiškiems būties pradams gali atrodyti pernelyg bendri, savaime suprantami dalykai, bet sovietmečiu tokia literatūros proceso orientacija buvo pakankamai rizikinga“.

       Aušros Martišiūtės nuomone, J. Lankučio dramaturgijos tyrinėjimai padėjo fundamentalius pagrindus lietuvių dramaturgijos istorijai. J. Lankutis esmingai koreguoja lietuvių dramaturgijos istorijos akcentus, įtvirtintus teatrologų darbuose, – daugelį populiarių kūrinių, atliepiančių tam tikro laikotarpio teatro estetiką, jis traktuoja tik kaip dramaturgijos istorijos foną, kuriame išryškėja autentiškoji, vertingiausioji kūrybos dalis. J. Lankutis išryškina novatoriškus Vydūno, V. Krėvės, V. Mykolaičio-Putino, B. Sruogos, J. Grušo, Just. Marcinkevičiaus, K. Sajos, S. Šaltenio, J. Glinskio, A. Škėmos, A. Landsbergio, K. Ostrausko dramų bruožus. Monografijose apie J. Grušo, Just. Marcinkevičiaus dramaturgiją pratęsiamas B. Sruogos („Vaičiūno dramaturgija“) bei V. Mykolaičio-Putino („Vydūno dramaturgija“) pradėtas darbas, formuluojant esminius XX a. lietuvių dramaturgijos poetikos pokyčius. Greta iškiliausių kūrėjų J. Lankutis fiksuoja ir mažiau reikšmingų autorių kūrybos įnašą į lietuvių dramaturgijos istoriją (aprašyta per 700 kūrinių). Jo darbuose, be konceptualių apibendrinimų, visada jaučiama ir meilė tyrinėjamam objektui, pozityvus žvilgsnis net į menkiausius kūrybos pasiekimus. J. Lankutis sukūrė spalvingą „lietuviško dramatizmo“ paveikslą, nepalikdamas jame baltų dėmių (paskutinis veikalas – studija apie egzodo dramaturgiją).

       Gražina Mareckaitė savo pranešimą „J. Lankutis – lietuvių dramaturgijos tyrinėtojas“ pavadino subjektyviais samprotavimais. Pranešėja prisiminė, kad jos veiklos teatre metais, kai prasidėjo gyvenimo teatre pokyčiai, atrodė, kad J. Lankutis – uola, atstovaujanti tam, prieš ką teatro procese dalyvavę žmonės lyg ir kovojo (teatro literatūriškumo pamatai, H. Vancevičiaus teatras, kuris atrodė gerokai atgyvenęs, nes prasidėjo režisūrinio teatro, teatriškumo epocha). Tačiau kai teko imtis rašyti lietuvių teatro istoriją, G. Mareckaitė supratusi, kad J. Lankutis – fundamentalus autorius, padaręs viską, ką šioje sferoje reikėjo padaryti. Jo darbai – tai savotiška teatralų Biblija: visa, kas jiems aktualu ir reikalinga, čia surinkta, ištirta, apibūdinta.

       Viktorijos Daujotytės pranešimas buvo skirtas J. Lankučio veikaluose išreikštai vėlyvosios V. Mykolaičio-Putino kūrybos recepcijai. Tyrinėtojas buvo įgijęs poeto pasitikėjimą. Jis, anot pranešėjos, atkūrė sovietiniais laikais ignoruotą poeto kūrybos ryšį su prieškarine tradicija ir su prieškarine paties V. Mykolaičio-Putino kūryba, tačiau ideologiniai rėmai varžė tyrinėtojo laisvę. To meto kritikos fone buvo neįmanoma adekvačiai kalbėti, pavyzdžiui, apie V. Mykolaičio-Putino eilėraštį „Bachas“ („Ši naktis kaip bažnyčia be Dievo...“). Tai, apie ką negalima kalbėti, J. Lankučio raštuose apeinama, skaitytojas turi numanyti, kas apeinama, ir suvokti kodėl. Pats J. Lankutis suprato, apie ką kalba V. Mykolaitis-Putinas, tačiau nesileido giliai į tos kalbos turinį. Jis užėmė poetą ginančią ir poezijos galimybių lauką praplečiančią poziciją.

       Konferencijoje buvo perskaitytas ir vienas pranešimas, nesisiejantis su akademiko veikla. Latvijos mokslų akademijos akademikė Vera Vaverė, pagerbdama J. Lankutį, su kuriuo jai yra tekę bendrauti, perskaitė pranešimą „Viktoras Eglitis – pirmasis latvių modernistas“. Pranešėja kalbėjo apie prieštaringą latvių rašytojo asmenybę ir tragišką jo likimą, pabrėždama jo nuopelnus atnaujinant latvių poezijos kalbą, keičiant aiškiai suprantamus vaizdus simbolių, ženklų, kartais sunkiai suvokiamų kodų kalba.

       Konferencijos dalyviai aplankė akademiko J. Lankučio kapą Antakalnio kapinėse, o po pietų Mokslų akademijos bibliotekoje buvo atidaryta jo 80-mečiui skirta paroda „Prie didžiojo knygos kelio“, kurioje eksponuojami J. Lankučio veikalai, daug įvairius gyvenimo etapus atspindinčių nuotraukų. Parodos atidaryme kalbėjęs akademikas L. Sauka pabrėžė jo kaip Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus geranoriškumą, supratingumą, jam vadovaujant viešpatavusią kolegišką atmosferą.

       Vakarop Rašytojų klube vyko J. Lankučiui skirtas atsiminimų vakaras. Petras Bražėnas, prie Rašytojų sąjungos posėdžių stalo kartu su J. Lankučiu prasėdėjęs, kaip jis pats suskaičiavo, apie 500 valandų, teigė, kad į akademiką, kaip ir į Just. Marcinkevičių, visą laiką žiūrėjęs nepaprastai pagarbiai. Šių dviejų žmonių buvimas šalia P. Bražėną yra apsaugojęs nuo daugelio neapgalvotų ir neprotingų poelgių. Su pagarba, dėkingumu J. Lankutį, kaip savo disertacijos vadovą, prisiminė Elena Nijolė Bukelienė. Be kita ko, ji pacitavo ir ką tik gautą Icchoko Mero elektroninį laišką, kuriame rašytojas prisimena J. Lankutį parašius, kad jo romanas „Lygiosios trunka akimirką“ „praplėtė socialistinio realizmo ribas“. Anot rašytojo, šie žodžiai buvę savotiškas jį pridengęs skydas.

       Dovydas Judelevičius, jaunystėje kartu su J. Lankučiu įveikęs ne vieną rizikingą savo pačių susigalvotą turistinį maršrutą (turėdami fiktyvią Rašytojų sąjungos komandiruotę, kartą buvo nusigavę net į uždarą Volgos–Dono kanalo statybos zoną, kur dirbo kaliniai), teigė, kad jo charakteris buvo labiau avantiūrinis, negu galėjo atrodyti iš jo įprastinio ramaus akademiško tono. D. Judelevičius priminė J. Lankučio nuopelnus grąžinant į kasdienę kultūros apyvartą P. Vaičiūno kūrybą, atveriant kelią K. Binkio „Generalinei repeticijai“. Jam buvo svarbu nedeklaratyviai grįžti prie sovietmečiu prarastų vertybių. Tai buvo nuosekli jo darbų kryptis.

       A. Maldonis sakęs, kad jaunesniems kolegoms J. Lankutis atrodydavęs kaip savotiškas nepermatomas sfinksas (tai turbūt buvę lemta istorinio laiko, tuomet vyravusio žmonių tarpusavio nepasitikėjimo, atviresnio bendravimo būta tik uždaruose rateliuose), ypač pažymėjo jo nuopelnus leidžiant J. Baltrušaičio poeziją, lietuvių poezijos dvitomį, „Lituanistinės bibliotekos“ knygas ir kitus leidinius, kurie sovietiniams ideologams atrodė esą gerokai įtartini.

       Povilas Mataitis prisiminė J. Lankučio bendravimą su lietuvių folkloro teatru, L. Sauka – studentiškų metų epizodą, kai vyresnio kurso studentas J. Lankutis jam patarė užversti ir užmiršti itin kritišką pjesės „Kalvio Ignoto teisybė“ recenziją. Tai recenzijos autorių apsaugojo nuo tuo metu dar itin pavojingo A. Gudaičio-Guzevičiaus pykčio, kuris nežinia kaip galėjo baigtis. Margaritra Lankutytė-Dautartienė pasakojo apie tai, kaip Tėvas ją įpratino nuosekliai dirbti, skaityti, įvedė į kultūros pasaulį.

       Atsiminimų vakare iškilo tauraus, lietuvių literatūrai, lietuvių kultūrai dirbusio žmogaus paveikslas.

       Kovo 18 d. J. Lankutis buvo prisimintas ir savo gimtinėje. Gargždų J. Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko jubiliejui skirta konferencija, kurioje dalyvavo E. Baliutytė, E. N. Bukelienė, M. Lankutytė-Dautartienė, D. Mitaitė, A. Žalys, bei atsiminimų vakaras. Atsiminimais dalijosi akademiko sesuo Marytė Mažeikienė, duktė M. Lankutytė-Dautartienė ir gimtojo miesto žmonės.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1