BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 1968 08 06
       <...>
       Reikalas: literatūrinės kelionės. Su malonumu sutikau žinią, kad dar kartą bus galima „prabilti į tautą“, pakartoti tą keleriopą žodį, kuris savu laiku rado žmonėse gerą dirvą... <...> Aš galvoju, kad gerai reklamą pavarius, tą literatūrinį turą būt galima atlikti per savaitę, aplankant Bostoną, Clevelandą, Detroitą, Torontą, Chicagą, pabaigt Los Angeles. Surengti Los Angeles programą iš Pulgio ir manęs būt negerai, ypač, kad aš čia kasmet rodausi ir esu nebe naujiena. Manau, kad trupėje turi būti bent vienas iš judviejų.
       Konkrečiai iš savo pusės siūlau turą pagarsinti ir Lietuvių Dienų žurnalo rugsėjo numeryje. Tam reikalui prašau abiejų parinkti po savą (geriau skaitančio ar deklamuojančio) nuotrauką ir pridėti po keletą sakinių ta dingstimi, prisimenant turus Vokietijoje ir dar čia – USA. Pridėjęs savo ir Pulgio žodelius, sudaryčiau reportažą, primenantį keturis keleivius,
žodžio sakytojus25.

       BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 1968 08 21
       <…>
       Kad eilių neduosi, tai prastai. Nejaugi vėl man reiks už Patį parašyti? Ims žmonės sakyti, kad atbuko Paties plunksna, kai paskaitys mano menkai suposmuotas Paties vardu paskelbtas humoreskas. Tat sudėk nors ką, nors keletą posmų arba paimk iš atmestų (savikritikos) ir netinkamų auditorijai.
       Dabar dėl to vakaro Los Angeles: Keturių trupės literatūros vakarą spalio 12 d. rengia
LB L. A.26 apylinkė. Jau užmaišiau mecenatų rinkimą. Atrodo, jog atsiras skaisčių jūsų gerbėjų, kurios stengsis ne tik pačios mecenuoti, bet ir kitus pakalbinti (tarp jų ir p. Lembertienė).
       Atskristumėt čia šeštadienio rytą. Programa būtų vakare. Po to liktų laiko pobūviams ir pobūvėliams, rašytojų pagerbimams ir pagerbimėliams, žymių vietų lankymams etc. „Paskutinis čansas“, kaip sako amerikonai, tat išnaudokim progą. Dar toliau – ir skaitytojų, t. y. klausytojų vėl sumažės, mūsų pačių kaulai bei sąnariai tolimoms kelionėms bus per daug sustingę, balsai dar labiau girgždės, žodžiu, – bus už pečiaus sėdėti ir pensininko plutą krimsti. Be to, ir Pulgelis nebeatbris per tokius tolimus vandenis. O pagaliau Dievas žino ir kur mūsų laivelis per gyvenimo jūrą nuplauks. Ant ko ir pasirašau...

       ANTANAS GUSTAITIS, Bostonas, 1973 08 22
       <...>
       Tuo tarpu gyvenu kankinančiu „gimdymo nerimu“.
Knyga27 išeis apie rugsėjo 6 d. – „Santaros“ suvažiavimo metu. Leidėjai pakvietė atvažiuoti į Tabor Farmą28 padalyvauti literatūros vakare ir knygos pristatyme. Tai vis nauja graužatis, nes reikia ką nors nauja pasakyti ar paskaityti, o jau viskas pasakyta ir parašyta... Be to, vis garsiau dūsauju, kad knygos pavadinimas galėjo būti geresnis, kad turinys gal per daug rūgštus, kad liko viena korektūros klaida, kad sapnavau Rūkštelę29, galandantį dalgį... Bet dabar jau nieko nebepataisysi, kaip iš naujo neįmanoma pergimdyti kreivo vaiko. Telieka ramintis, kad gal visus tuos trūkumus atpirks liuksusinis popierius ir kieti viršeliai.

       BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 1973 09 15
       Ką tik „oro keliu“
atskrido Tavo knyga – su abiejų autorių – poeto ir dailininko – dedikacija30. Nepaprastai ačiū!
       Knyga didelė, gerai įrišta, galima daug kartų vartyti, neiširs, gražiai apipavidalinta, įdomiai iliustruota, žodžiu, veikalas, už kurį ne gėda būtų gauti velniologijos daktaratą.
       Puslapius versdamas greitosiomis net keletą eilių perskaičiau. Įspūdingos, kad jas kur čemeryčios, net įkvėpimo teikiančios. Forma meistriška. Turinys? – Daug šmaikštaus humoro – daug karčios grasos – nedore – daug doro, – netiesoj – tiesos. – Žodis viens į širdį – kaip aliejus plauks – plikiai net įširdę – nuo galvos raus plaukus!.. – Bendruomenės rūmuos – sumišimas kils – partijų daugumas – keleriopai skils... – Poveikį tos knygos – baisų numatau: – liaudžiai dygliai dygūs – kreditas gi Tau – Kreditą paversk į whisky, taip saugiau – net už Šlapaberskį – jausies turtingiau! <...>
       Dar kartą sveikinu su knyga, dėkoju ir linkiu jai ištirpti kaip kamparui...

       ANTANAS GUSTAITIS, Bostonas, 1973 10 08
       Tavo žodelio sutvirtintas, iš anksto apsičiupinėju visus esminius ir asmeninius savo reikalus bei veikalus ir rengiuosi kelionėn į Jūsų drebančių kojų žemę, net pats
truputį drebėdamas31...
       Pasiimu ir porą feljetonų, kaip esi pataręs, o gal dar ir porą nespausdintų eilėraščių kokiai „juodai valandai“. Prakalbų sakyti man gal nereikės, o jei prireiktų, tai sugalvosiu vietoje. <...> anot mano bendrasuvalkiečio Barzduko, kalba turi gimti bekalbant, tai tada yra mažiau pavojaus primeluoti.
       Atrodo, kad mano „Šermenis“, bent Bostone, žmonės dar perka. <...> Kone visiems patinka Vizgirdos montažai, bet graboriaus kabinete paguldyta „venera“ kai ką pagrabiniu humoru ir išgąsdina. Betgi dabar aš jos jau neaprengsiu jokia šlebute. <...>
       Kai atvyksiu, tegul Aldonėlė prie vitaminų iškepa lietuviškų bulvinių blynų, kurių jau daugiau kaip metai nesu valgęs ir bijau, kad nenutautėtų skilvis.

       ANTANAS GUSTAITIS, Bostonas (apie 1974)
       <...> dar kartą dėkoju ir už „Šermenų“ juostą, kurią persirašiau į savo aparatui priimtiną kasetę, ir dabar galiu aną gražiąją praeities dieną pakartoti nors ir vidurnaktį pabudęs. Ypač, kai pradedu abejoti, ar tikrai visa tai yra buvę, kaip gen. Plechavičius prieš mirtį nepatikėdavo, kad tikrai yra buvęs generolas...
       Na o šiaip – nedaug kuo galėčiau pasigirti: kasdieninis darbas įgriso, pinigai neguodžia, draugai ir draugės skundžiasi vis naujais diegliais, o nusidėjimų net ir savo paties reikalui pritrūko. Tiesa, su geru pasisekimu „giedojau“ Clevelande jaunimo suvažiavime ir gegužės 11 d. dar dalyvausiu savo šermenyse Chicagoje, kur atsisveikinimo su velioniu pamokslą nulaikys tėvas Aloyzas Baronas. Tai bus gal ir paskutinė išvyka, nes tuo tarpu nieko linksmesnio parašyti negaliu. Nėra nei iš ko juoktis, nei ant ko rūstauti.
       <...> mąstau: tegul jau man senatvė suparalyžiuotų kitą kurį atliekamą garbingą organą, o paliktų stačias kojas – vis dėl to būtų patogiau amžių užbaigti!
       Pas Jus turbūt šviečia saulutė, žydi gėlės, Aldonėlė grįžta linksma iš darbo, susėdate prie skobnio, paberia saujelę vitaminų...Viską net su pavydu atsimenu.
       Tiesa, buvo atvažiavęs
Bubelis32. Išsigandęs. Regis, ant savo laiptų rado nupjautą negro galvą... Tik galvą. Kaip juodo avino. Jau nori iš ten bėgti. Tad pagundyk į šiltus kraštus, gal Jūsų geriau paklausys, juk, tokioje juodynėje gyvendamas, kitą kartą gali ir savo galvą rasti suvyniotą į laikraštį...
       Tuo tarpu – geriausi Judviem Aleksandros ir mano linkėjimai ir laiminimai. Didžiai išsiilgome...

       ANTANAS GUSTAITIS, 1974 05 18
       Brangieji Bičiuliai Aldonėle ir Bernardai, pirmiausia prašymas: teikitės nors dvasios ausimis išgirsti mūsų draugiškiausius sveikinimus ir visokeriopų nežemiškų gėrybių bei žemiškos sveikatos linkėjimus ne tik Jūsų Vardo pirmadieniui ir trečiadieniui, bet dar ir kelioms dešimtims tokių Šventadienių ateityje.
       Kaip gaila, kad ir šiemet negalime ta proga drauge net Daumanto Čibo ožkos pieno išgerti, nei apčiuopiamai Jūsų rankelių paspausti. Juk toksai tas erdvių tolis ir aukštis, kad jau ir giesmės žodis vos ligi Atlanto ir atgal ligi Pacifico benuskrenda! <...>
       Kaip gal būsite girdėję, dar visai neseniai atšvenčiau savo „Šermenis“ Chicagoje su tokiais kun. Juozo Vaišnio ir Al. Barono palaiminimais, kad vos atpažinau, ar tai tikrai apie mano dorybes kalbama. Leidėjai pardavė daug knygų, rengėjai susirinko savo almužną, o atliekamą laiką praleidau tarsi trapistų vienuolyne ir, Aleksandros džiaugsmui, grįžau namo dar skaistesnis negu prieš išvykdamas. Tik parskrendant patekau į tokias pragaro audras, kad maniau, jog supimas ištrauks pro gerklę ne tik žarnas, bet ir honorarą.
       Šiuo metu pradėjome dažyti savo apdainuotus tremties namelius, ir Staselį bandysiu pririšti prie kamino virve, kad nenupultų nuo kopėčių ir neniksteltų kokio
simbolinio kūno organo33. Be to, vyksta ir lit. mokyklos egzaminai, tai turiu baisybę kvailų darbų taisymo34.

       BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 1986 04 29
       „Odisėja“ į senų dienų miestą baigėsi. Įspūdžiai dar plaukioja, kaip debesys, nenusėdę į horizontą, ir esame nesenų pergyvenimų veikiami. <...>
      
Mano „benefisas“35, šis grįžimas į bostoniškę lietuvišką bendruomenę (nors praretėjusią, bet atjaunėjusią, kuri dar neapkurtus ir imlesnė poezijos žodžiui, o gal poezijos spektakliui), buvo geresnis, negu aš tikėjausi.
       Sutikau daugelį „pažįstamų“, kurie seniai buvo iš atminties išgaravę, bet prisistatė, klausė, ar atsimenu, ar žinau jų pavardes, lyg atminties patikrinimo egzaminui būčiau atvykęs...
       Netikėtai daug, kaip jokioj kitoj kolonijoj, biržiečių – vabalninkėnų susirado, taip kad atrodė, lyg būčiau dar gilesnėn praeitin, į Biržų gimnazijos laikus sugrįžęs.
       <...>
       Bet... jei nebus kas parašo spaudai, tai to viso bus kaip ir nebuvę. Anot to žurnalistiško – ar ne Fausto Kiršos pasakymo: kolonija yra ir ji veikia, jeigu turi korespondentą, jeigu neturi korespondento – tai istorijoj jos nebus. Auksinė tiesa. Iš šiuo atveju nukentės ne kas kitas, o kolonija ir kultūros istorija. Humoras? Bet yra jame ir tiesos. O mes? Ką gi – mes prie visko esam pripratę – prie šilto ir prie šalto. Pakaks, kad mūsų atminime visa tai liks. O gal ir kai kurių į vakarą atsilankiusių...

       ANTANAS GUSTAITIS, Bostonas, 1986 05 17
       <...>
       Mūsų publika visu tuo kultūriniu įvykiu liko labai patenkinta ir iki šiol jo neužmiršta. Net Bendruomenės vadai tvirtina, kad, jeigu ne Bernardas, tai tokio masto renginiu būtume subankrutavę, o dabar viskas baigėsi geriausiai. Man tai buvo džiugus ženklas, kad ne tik Lietuva iš po žemės gali tarti: „Aš čia – gyva“, bet ir patsai to eilėraščio kūrėjas dar yra gyvas savo tautos širdyje, nors toji širdis jau ir gerokai taukais apaugusi...
       Dabar laukiame išgarsintos Premijų šventės... Reikia tikėtis, kad Bostone šios iškilmės bus suvaidintos geriau negu kadaise Niujorke, kur salės pakraštėlyje kėdėje susigūžusiai Nelei Mazalaitei girtas įžymus veikėjas bandė užsėsti ant galvos, laureatų „garbės vakarienėje“ publikoje buvusius rašytojus ir dailininkus prie stalo ženklino tuščios kėdės ir net Paulius Jurkus, kuris dekoravo sceną ir kitaip rūpinosi renginiu, buvo užmirštas ir nuėjo namo keikdamasis. Tada atrodė, kad čia yra pagerbiamas ne laureatų, o tiktai tų veikėjų, kurie jiems su prakalbom įteikė pinigus. Tiek to...

       BERNARDAS BRAZDŽIONIS (apie 1972 m. pabaigą – 1973 m. pradžią)
       Ačiū, kad perskaitėte mano eiles, atspaustas „Draugo“ priede. Nemėgstu, kažkaip bodėjuos viešumos, labai sunkiai ką paruošiu spaudai, bet kai Bradūnas negailestingai prispiria prie sienos, turiu ką nors sykis nuo sykio sukrapštyti. Pasiknisti po rankraščius įdomu, tik kai reikia paruošti spaudai, atbaigti, vis kas nors užkliūva, nedrąsu išeiti į viešumą per griežtą savikritiką perleidus ir matant, kad dar ne viskas šimtu procentų kaip reikiant... O paskui bijau ir pažiūrėti į tą atspaustą vietą, nes žinau, kad tuoj kris į akis tai, kas praleista arba kokia korektūros klaida, nuo kurių nė geriausio redaktoriaus ranka nelaisva...
       Gerai, kad atidavei ir išleisi naują rinkinį. Reikia Paties gyduolių skaitytojams.
       Išleisti rinkinį rengiuosi ir aš (jau kaip ir laikas), tik nežinau, kaip pasiseks. Jau tariausi ir su iliustratorium. Irgi noriu, kad išeitų dailus, puošnus, iškilmingas, – žmonės, pasirodo, labiau mėgsta liuksusines knygas, nežiūrint, kad dėl to brangesnės. Tik, žinai, labai sunku skirtis su eilėraščiais. Kai išleidi iš savo rankų, atrodo, nepaprastai nubiednėji, pasidarai toks skurdus, niekam vertas. Aš vis mėgau, rinkinius išleisdamas, po gerą pluoštą pasilikti archyve (turiu dar net iš Lietuvos niekur neskelbtų dalykų). Tai vis ne toks savęs „apiplėšimas“, vis jautiesi dar šio to vertas, kai turi atsargoj, nors niekas apie tai ir nežino. Iš dalies dėl to maža ir periodikoj spausdinu. Dėl vardo vėl vargai. Turiu numatęs net keletą, kaip gal kokį dešimtį turėjau leisdamas „Didžiąją kryžkelę“, vienas iš tų laikų man kaip tik atrodo dabar tiktų, būtent – „Dangaus paguoda“. Aldonėlė užgyrė. Gerai skamba, nėra švagždančių garsų, gražiai derinasi visi skiemenys. Turinys gal ir nebus toks „dangiškas“, gal ir ne visus skaitytojus „paguos“, bet šimtu procentų vardo visam rinkiniui
niekad nesurasi36.
       Tiek apie knygas ir projektus. Iškilmingai atšventęs išėjimą į pensiją, pamažu vėl įsitraukiau į darbą ir maža teturiu laisvo laiko. Manau, kad vasarą jo bus daugiau, tada, bedykinėjant, gal ir koks naujas posmas susidės, gal dangus atsiųs daugiau paguodos... Tikėkim dangaus paguoda. Guoskimės žmogiškomis išmonėmis. Stiprinkimės žemiškomis gėrybėmis, kurias dar atšipę dantys įkanda...
       Judviem abiem, Antanai su Aleksandra, mudviejų abiejų su Aldonėle daug daug kuo geriausių ir palankiausių dienų, valandų ir minučių, kad tai, kas Dievo dovanota, priimtumėt kaip jo malonės paguodą – Tavo tas pats.


Parengė ALDONA RUSECKAITĖ      

 

       ___________________

       1 Tuo metu dirbo „Domino“ cukraus fabrike (visi išnašose pateikiami paaiškinimai yra A. Ruseckaitės).
       2 Laiškuose minima Aldona, Aldonėlė yra Bern. Brazdžionio žmona.
       3 Brazdžionių dukra.
       4 Reaktyvinis.
       5 Mėnesinis žurnalas „Lietuvių dienos“, ėjęs 1950–1991 m. Jame nuo 1955 m. iki 1972 m. redaktoriumi, linotipininku dirbo Bern. Brazdžionis, šis žurnalas bus minimas ir kituose laiškuose.
       6 Antano Gustaičio žmona, aktorė, režisierė, kituose laiškuose dažnai minima.
       7 Los Andželo Dailiųjų menų klubas veikė 1956–2000 m.
       8 Dažnai laiškuose minimas Stasys, Staselis – operos solistas, poetas Stasys Santvaras.
       9 A. Gustaitis taip vadina savo eilėraščių skaitymą.
       10 Operos solistas Stasys Liepas.
       11 Poeto F. Kiršos septyniasdešimtmečio šventė.
       12 „Miestas Vaiduoklis“.
       13 Poetas, vertėjas, kritikas K. Jurgelionis, miręs 1963 m.
       14 Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma daug K. Jurgelionio kūrybinių rankraščių ir susirašinėjimo su K. Vairu-Račkausku.
       15 Mirė 1964 m. (
       16 F. Kirša išvertė į lietuvių kalbą Maironio lenkų kalba parašytą poemą „Z nad Biruty“ („Nuo Birutės kalno“), Bern. Brazdžionis redagavo ir parengė poemą spaudai, „Lietuvių dienų“ leidykla ją išleido 1982 m.
       17 Prozininkas Pulgis Andriušis, gyvenęs Australijoje, jis minimas ir kituose laiškuose.
       18 Tuo metu Bern. Brazdžionis buvo Lietuvių Rašytojų draugijos pirmininkas.
       19 Tikriausiai turima galvoje Bern. Brazdžionio poezijos rinkinys „Vidudienio sodai“, 1961.
       20 A. Gustaičio knyga „Ir atskrido juodas varnas“, 1966 m. apdovanota Lietuvių rašytojų draugijos premija.
       21 P. Vaičiūno pjesė, režisuota A. Gustaitienės.
       22 „Lietuvių enciklopedijos“ leidėjas Juozas Kapočius.
       23 1970 m. išėjo Bern. Brazdžionio poezijos rinktinė „Poezijos pilnatis“.
       24 Vokietijos DP stovyklose 1946–1948 m. buvo keliaujantis ketvertas rašytojų: Bern. Brazdžionis, S. Santvaras, A. Gustaitis ir P. Andriušis. Jie keliavo po lietuvių stovyklas ir atlikdavo literatūrinę programą, kuri būdavo įvairi – rimta ir humoristinė. Ketvertas buvo labai populiarus, salės sausakimšos.
       25 Toks reportažas buvo paruoštas, o ketvertas rašytojų surengė literatūros vakarus septyniuose miestuose.
       26 Los Andželo Lietuvių bendruomenė.
       27 Rinkinys „Saulės šermenys“ (1973), toliau laiškuose kartais bus pavadinamas tik „Šermenys“.
       28 Vasarvietė Mičigano valstijoje, Sodus mieste, kur vykdavo „Santaros–Šviesos“ suvažiavimai.
       29 Dailininkas Antanas Rūkštelė.
       30 A. Gustaičio dedikacija: „Brangiems Bičiuliams Aldonai ir Bernardui Brazdžioniams – Meldžiam, teikitės priimti / Šermenų žodį, – / Liūdną juoką, linksmą rimtį / Skausmą, kuris pražiodė. // Čia nerasit nieko doro, / Gal ir nieko švento, – / Nei narsumo matadoro, / Nei tremties ramento. // Vien kūrėjas liūdi basas, / Kad jo mūza serga, / Ir su laurais žemėn kasas / Už Las Vegas mergą. // O pasaulį, vis be saulės, / Valdo velnias visą, / Ir palaidos priešų kiaulės / Tėvo kiemą knisa... Antanas Gustaitis, Bostonas, 1973 09 13.“
       31 Los Angeles pristatė knygą „Saulės šermenys“.
       32 Juozas Bubelis, Gustaičių bičiulis iš Vokietijos DP stovyklų laikų, spaudos bendradarbis.
       33 Gustaičiai ir Santvarai sudėję pinigus 1965 m. Bostone nusipirko vieną dviejų butų namą.
       34 Gustaitis mokytojavo Lituanistinėje mokykloje, 1961–1982 m. buvo jos vedėjas.
       35 Muzikos ir poezijos šventė Bostone, skirta Bern. Brazdžioniui ir kompozitoriui Jeronimui Kačinskui.
       36 Bern. Brazdžionis pavadinimu „Dangaus paguoda“ knygos neišleido, o poezijos rinkinys „Po aukštaisiais skliautais“ išėjo tik 1989 m.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1