Prozininko Vlado Dautarto (1927–2000) aštuoniasdešimtasis gimtadienis paminėtas jo gimtinėje, Rašytojų klube Vilniuje, kūrybos rinktinę „Lakštingalų naktis“ išleido leidykla „Versus aureus“.

       Rašytojo gimtinė – nepaprasto grožio Šilelio kaimas Nemuno ir Nevėžio santakoje netoli Raudondvario (Kauno r.). Apie jį V. Dautartas rašė: ,,Laiko miglose vėl matau Nevėžio ir Nemuno santakoje, ant smėlėto kranto, stovinčią senąją dviejų galų mūsų trobą, kurią paliko mirdamas mano tėvui jo dėdė Benediktas Dautartas. Aplink trobą keroja, spaudžiasi prie nedidelių langų alyvų krūmai, ir vasarą, ir žiemą pilni paukščių... <...> O paskui atėjo ūmus pavasaris... Linksmai klegėjo nuo visų kalnų ir kalnelių į Nemuną ir Nevėžį patvinę upeliai, baltais katinukais pasipuošė tėvo pasodintas raudonas gluosnis, parskrido varnėnai, abi upės sulaužė ledus...“ Dabar daug kas pasikeitė Šilelyje, bet ir šių metų kovą, kaip ir rašytojo vaikystės metais, Nemuno šlaituose mėlynais žiburėliais suspindėjo žibutės, už kurias gražesnių ir lemtingesnių gėlių rašytojas nematė. Pasikeitė ir kelias nuo gimtosios trobos iki Raudondvario. Dabar jis pavadintas gatve, kuriai Kauno rajono savivaldybės tarybos nutarimu suteiktas V. Dautarto vardas. Visai gal trijų kilometrų ilgio gatvei palei Nevėžį...

       Ypač džiugina rašytojo atminimas ir pagarba jam, puoselėjama mokykloje, kurioje jis mokėsi, dabar išaugusioje į solidžią gimnaziją. Kovo 9 dieną čia buvo organizuota literatūrinė šventė, į kurią, teikiant Vlado Dautarto literatūrines premijas, iš Kėdainių, Panevėžio, Kaišiadorių, Pasvalio, Kauno miestų ir rajonų sugužėjo 59 moksleiviai! Apie šią šventę papasakojo gimnazijos mokytoja Zita Orantienė. Literatūrinės V. Dautarto premijos įsteigimo iniciatoriai ir rėmėjai – rašytojo sūnūs Julius ir Juozas bei duktė Marija. Popietė ,,Mano tėviškės gluosniai“ vyko Raudondvario kultūros centre. Čia buvo parodyta mokytojos A. Koževnikovienės parengta literatūrinė kompozicija apie V. Dautarto gyvenimą ir kūrybą. Vlado Dautarto jaunųjų prozininkų konkurso laureatais tapo Eglė Puišytė (Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazija, mokytoja Vanda Blažienė), Darius Piraitis (Kauno ,,Aušros“ gimnazija, mokytoja Rimantė Gegužienė), Goda Kazlauskaitė, Žydrūnė Pupinytė, Laima Januševičiūtė, Agnė Janušauskaitė (Kauno r. Raudondvario gimnazija, mokytojos Zita Orantienė ir Albina Šidlauskienė). Komisijai, kuriai vadovavo rašytojas Petras Venclovas, nelengva buvo išrinkti pačius geriausius. Teko dar visą būrį konkurso dalyvių ir jų mokytojų apdovanoti paskatinamosiomis premijomis.

       V. Dautarto artimųjų, pirmiausia sūnų, dukters ir marčios Margaritos rūpesčiu rašytojo gimtadienis kovo 14 d. buvo iškilmingai paminėtas Vilniuje, Rašytojų klube. Minėjime dalyvavo daug rašytojų (panašiuose renginiuose jų kartais galima ir pasigesti), jubiliato talento gerbėjai vos tilpo ne per didžiausioje klubo salėje. Malonu buvo matyti rašytojo našlę Danutę, Muzikos ir teatro akademijos rektorių Eduardą Gabrį, Seimo narius Vidą Mariją Čigriejienę, Virginijų Domarką, Skirmantą Pabedinską.

       Pirmiausia prisiminimais apie V. Dautarto gyvenimą, mintimis apie jo literatūrinį palikimą pasidalijo gerai jį pažinoję ir artimai bendravę kolegos. Literatūrologas Petras Bražėnas įžanginiame žodyje pabrėžė, kad rašytojo literatūrinis palikimas galėtų būti ir mokslinės konferencijos objektu, bet šį kartą renginys skirtas pirmiausia prisiminti jį kaip asmenybę: salėje daug žmonių, kuriuos su rašytoju sieja ir kaimynystė, ir bendras darbas, ir poilsio gamtoje valandėlės. P. Bražėno, kaip skaitytojo, pažinčiai su rašytoju – beveik pusšimtis metų. Pirmą V. Dautarto knygą „Panemunės apsakymai“ (1958) jis skaitė būdamas abiturientas, ir jam ta knyga kartu su Mykolo Sluckio, Jono Mikelinsko kūriniais liudijo mūsų literatūros atsigavimą „atlydžio“ sąlygomis. Kritikas pirmiausia minėjo šio savito prozininko išskirtinį dėmesį gamtai, kuri buvo savarankišku veikėju ne tik poetiškose miniatiūrose, bet ir daugelyje novelių bei romane „Senojo gluosnio pasaka“ (1980).

       Prozininkas Romas Sadauskas taip pat pirmiausia susidomėjęs „Panemunės apsakymais“, vėliau žavėjosi savitomis Vlado knygomis apie žvejų gyvenimą, ypač kūriniais gamtos, kurią jis vadino Didžiąja Motina, tema. Jis dėkingas savo vyresniam bičiuliui, su kuriuo kartu žvejojo, patyrė daug nuotykių, už kūrybinės patirties pamokas, už tai, kad šis rūpinosi ir stengėsi padėti jaunesniems rašytojams Viktorui Brazauskui, Leonardui Grudzinskui, Gediminui Isokui. Vladas buvo reiklus kitiems ir sau, už kritiškesnį žodį apie jo kūrybą pykdavo, bet greit pamiršdavo, dėl ko pasikarščiavęs (taip buvo atsitikę pakritikavus knygą „Klevo lapas, rasos lašas“). R. Sadausko nuomone, kaip paminklą iškiliam kūrėjui derėtų sudaryti ir išleisti prisiminimų apie jį rinkinį. Tai minčiai pritarė ir kiti kalbėjusieji.

       Prozininkas G. Isokas pasakojo, kad jo artimas kaimynas ir bičiulis Vladas, nors ir nebaigęs Gamtos fakulteto universitete, gausybę paslapčių pasisėmė iš knygų ir tiesioginio sąlyčio su gamta. Kaip aistringas žvejys jis puikiai pažinojo žuvų pasaulį, niekada negrįždavo be laimikio nuo Žeimenos, kurioje dažniausiai žvejodavo. Jis jautriai reaguodavo į medžių kirtimą prie šios upės, visą laiką atidžiai stebėjo gyvąją gamtą, sėmėsi iš jos įkvėpimo. Jo romane „Senojo gluosnio pasaka“, apysakose „Teka upė pro šalį“, „Auksinio lyno vaišės“, miniatiūrų knygoje „Klevo lapas, rasos lašas“ ir kitose atspindėta įdomybių ir paslapčių kupina gamta, jai artimų suaugusių ir vaikų gyvenimas.

       Prozininkui Algirdui Pociui ilgam įsiminė vienas epizodas iš V. Dautarto biografijos. Apie nedidelį savo vaikystės įvykį Vladas rašė maždaug taip. Kartą jis, nubėgęs pas kaimynus, atsisėdęs ant suolo pasienyje, buvo nekalbus, tik žvalgėsi aplink. Stebėdamasi tokiu berniukėlio elgesiu, šeimininkė jo klausė: ,,Gal mama atsiuntė pasiskolinti druskos ar degtukų?“ Tik po tylos valandėlės Dautartų Vladukas prisipažinęs: ,,Nieko mums netrūksta. Aš tik norėjau pažiūrėti, kaip jūs gyvenate.“ Galima pajuokauti, sakė A. Pocius, kad V. Dautartas jau nuo mažų dienų buvo atidus gyvenimo stebėtojas ir tyrinėtojas, – juk be šio charakterio bruožo geru rašytoju netapsi! Tai gal ne atsitiktinai V. Dautarto pavaizduoti Nemuno žvejai, sielininkai, upeiviai labai gyvi, saviti. Net knygoje apie rašytojus jis sugebėjo kiekviename įžvelgti tokių bruožų, kurie labiausiai charakterizuoja asmenybę, jo dvasią. V. Dautarto dėka turime puikius poeto Albino Žukausko, prozininkų K. Maruko, Juozo Požėros ir kitų portretus.

       V. Dautarto asmenybės bruožą – viešą nesitaikstymą su ideologine priespauda sovietiniais metais – akcentavo prozininkas ir dramaturgas Kazys Saja. Remdamasis savo prisiminimais ir dokumentine medžiaga, išspausdinta rinkinyje „Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940–1990“ (2005), jis kalbėjo apie iš ideologinių pozicijų kritikuotus V. Dautarto apsakymus, kino scenarijų „Belskis į visas duris“, dėl kurio, ,,autoriui nesugebėjus pašalinti rimtų idėjinio pobūdžio trūkumų“, 1965 m. buvo nutraukta sutartis, apie romaną „Vaclovo Gailiaus užrašai“, kurio neleido spausdinti, o rankraštį konfiskavo (šis romanas išleistas 1995 m.). K. Saja pacitavo minėtos knygos ištrauką: „Dautartas 1972 m. rugsėjo mėnesį per pobūvį, surengtą susitikimo su sąjunginių respublikų rašytojais, vykusio Baltarusijos TSR, proga, būdamas neblaivus demonstratyviai atsisakė kartu su visais pakelti taurę už rusų tautą, vadino rusus okupantais“ (p. 396).

       V. Dautartui – vaikų literatūros kūrėjui – savo kalbą skyrė literatūrologas Jonas Linkevičius. Jis pabrėžė, kad jau pirmąja savo knyga Vladas debiutavo kaip suaugusiems ir vaikams užsimojęs kurti rašytojas. Per keturis kūrybos dešimtmečius, nors dažniau būdavo minimas kaip suaugusiems rašantis kūrėjas, jo ,,vaikiškoji“ dalis buvo įvertinta dosniau, negu ta, labiau matoma: dvi anuomet egzistavusios prestižinės premijos buvo suteiktos būtent už knygas vaikams, jos sulaukė daugybės pakartotinių leidimų. Rašytojas per ilgus dešimtmečius išsaugojo vidinį poreikį kurti ir jaunajam skaitytojui, liko ištikimas vaikų ir jaunimo prozai. Geriausiai žinomas kaip apysakų paaugliams meistras. Ir šiandien svarbios jo socialinės buitinės apysakos, gamtinės apysakos-pasakos, nuotykių apysakos, tarp jų – apysaka „Žydrieji jungos“ (1972), vienas reikšmingiausių šio žanro kūrinių mūsų vaikų literatūroje, apysaka „Sapnuoju karalystę“ (1979) – psichologinis kūrinys paaugliškos meilės tema. Atidus jaunosios kartos auklėjimui, sukūręs ryškius, įtaigius ir patrauklius vaikų ir paauglių charakterius, V. Dautartas yra vienas iš reikšmingiausių mūsų vaikų prozos kūrėjų. Gaila, kad nesusiprasta jo jubiliejui organizuoti mokslinės konferencijos vaikų kūriniams aptarti.

       Jubiliejui skirtą rinktinę „Lakštingalų naktis“ pristatė rašytojo marti Margarita Dautartienė, leidyklos „Versus Aureus“ vyriausioji redaktorė. Knyga išleista 1000 egz. tiražu, viršelio nuotrauka – anūkės Sigutės Dautartaitės.

       Atminimo vakarą pagyvino Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorių Justinos Jukonytės, Vitos Šiaučiūnaitės, Enriko Kačinsko ir Albino Kelerio suvaidintos ištraukos iš pjesės „Senojo gluosnio pasaka“ (režisierius Julius Dautartas), fleitininkės Monikos Kokštaitės pagriežti kūriniai.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1