Pasak Marijaus Šidlausko, poetas Bernardas Brazdžionis akademinei bendruomenei neatrodė (vis dar neatrodo?) vertas monografijos, sisteminių studijų, o laikomas veikiau rezerviniu tyrimo objektu, tinkamu jubiliejinėms konferencijoms. 100-osios B. Brazdžionio gimimo metinės tapo pretekstu surengti dar vieną tokio pobūdžio renginį, organizatorių (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, pagrindinė kuratorė – Rūta Brūzgienė) įvardytą „jubiliejinė mokslinė konferencija“. Dvigubas žanras liudija dvilypį užmojį: ir sukaktį paminėti, ir kūrybos refleksiją atnaujinti. Todėl vasario 22–23 d. kalbėtojų tekstai gerokai skyrėsi – vieni stebino netikėtais analizės rakursais, kiti kartojo kritikoje įprastus teiginius, treti pateikė archyvinės medžiagos ar prisiminimų. Literatūros tyrėjai iš Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Klaipėdos universitetų, LLTI, Maironio lietuvių literatūros muziejaus siekė aprėpti B. Brazdžionio poezijos ypatybes, sąsajas su kitais rašytojais (lietuvių, lenkų, rusų, prancūzų), kūrybos recepciją nuo debiuto iki šių dienų.

       Labiausiai intrigavo pranešimai, bandę aptikti naujų B. Brazdžionio fenomeno bruožų. M. Šidlauskas pasirinko poezijos socialumo aspektą (taip sakė dėliojąs atvaizdą, kuris sušildytų rūstų B. Brazdžionio-pranašo įvaizdį), itin įdėmiai nagrinėjo eilėraštį „Vasara“ – po saule vykstančią socialinę misteriją, kur iš biblinės didybės likę tik Adomo rūbai ir poteriai. Literatūrologas atkreipė dėmesį į biblinius socialumo slėpinius ir paradoksus, programinę B. Brazdžionio jungtį tarp socialumo ir metafizikos (empirinės plokštumos ir metafizinės vertikalės susidūrimas esąs tos poezijos varomoji jėga), socialinių ryšių prieštaras ir intymumą. Suformulavęs dėsnį „kiekvienas menas socialus, bet ne kiekvienas socialumas meniškas“, M. Šidlauskas apibendrino, jog po 1940 m. B. Brazdžionio socialumas ir meniškumas suplokštėja, eilėraščiai lieka įdomūs kaip istorijos interpretacija.

       Rita Tūtlytė niuansuotai išskleidė gyvenimo „linksniuotę“ B. Brazdžionio poezijoje: gyvenimas suvokiamas kaip tėkmė, transcendentinė atvertis jungiama su kasdiene asmens patirtimi, iš psichologizuotos gyvenimo sampratos einama į būties ontologizavimą (su B. Brazdžionio tekstais įsitvirtina ir sąvoka „būtis“). Jos įžvalgas svariai papildė Viktorijos Skrupskelytės tyrimas apie B. Brazdžionio poezijos istoriją ir laiką, kuris esąs ne linijinis, ne lyrinis eleginis, o veikiau mozaikinis, atviras (iškart sukomponuotas iš praeities, dabarties ir ateities), tekantis, bėgantis, Dievo duotas ar žmogaus sujauktas.

       Viktorija Daujotytė netikėtai, bet įtikinamai lygino B. Brazdžionio ir Henriko Radausko kūrybą bei kultūrines laikysenas. Išvardijusi ilgą jų skirtybių sąrašą (B. Brazdžioniui svarbi Biblija, istorija, visuomeniškumas, angažavimasis Dievui ir Tėvynei, išplėtoti tekstai, šauktukai, humorizmai, H. Radauskui – antika, asmuo, laisvė, trumpi eilėraščiai, taškas, egzistencinė ironija), mokslininkė abu poetus pamatė bendrame lietuvių poezijos modernėjimo procese, o jų tarpusavio santykį apibūdino kaip pagarbą stipriam priešininkui (M. Šidlausko replikuota versija: gal slaptas solidarumas?).

       Ne vienas konferencijos pranešėjas pabrėžė, kad kertiniai B. Brazdžionio kūrybos principai – žaidimas kontrastais ir sintezė, pavyzdžiui, Juozas Girdzijauskas įžvelgė tradicijos ir modernizmo, krikščioniškos ir tautinės ideologijų sintezę. Išskirtinio dėmesio sulaukė katalikybės paradigma: Dalia Čiočytė išryškino katalikybės modernizaciją (Dievas suasmeninamas, artinamas prie žmogaus, įkurdinamas žemdirbių aplinkoje, traktuojamas kaip išsprūstantis slėpinys, reflektuojama jo žemiškoji egzistencija, evangelinė neturto žymė, iškeliama moderni vidinio regėjimo idėja). Elina Naujokaitienė rado analogijų tarp B. Brazdžionio neokatalikybės ir Charles'io Peguy ir Paulio Claudelio; Vita Gaigalaitė iškėlė hipotezę apie pagonišką religingumą, su kuria nelabai norėjo sutikti kiti konferencijos dalyviai. Prisiminta poeto ironija, skirta savo laikui – politikai, valdžiai, miniai (pranešėja Silvija Rakutienė), aptarta daina B. Brazdžionio poezijoje (Rūta Brūzgienė), išbandyta ekokritikos perspektyva – pastaroji, anot eksperimentą atlikusios Indrės Žakevičienės, nepasiteisino, nors B. Brazdžionio tekstuose apstu vadinamųjų ekoįvaizdžių (upė, vėtra, kalnas, žvaigždė ir t. t.), bet jie pirmiausia nurodo į kultūros plotmę.

       Konferencijoje bandyta probleminti B. Brazdžionio poezijos ryšius su rusų literatūra. Kristina Sakalavičiūtė užsibrėžė paneigti informaciniuose šaltiniuose įsitvirtinusį teiginį, jog poeto kūryba nebuvo paveikta rusų literatūros. Tokį eliminavimą pranešėja aiškino tarpukario politinėmis, religinėmis priežastimis ir ypač ateitininkų rusofobiškomis nuostatomis (tiesa, konferencijos auditorija prieštaravo ateitininkų įtakos sureikšminimui). Ryšių temą kur kas konkretesniame dviejų žmonių bendravime aptarė Pavelas Lavrinecas, nagrinėjęs santykius tarp B. Brazdžionio ir Eugenijaus Škliaro – Kaune įsikūrusio poeto, žurnalisto, pagrindinio tuometinių lietuvių autorių vertėjo į rusų kalbą, parašiusio recenziją rinkiniui „Amžinas žydas“, B. Brazdžionį lyginusį su Waltu Whitmanu. Humoro nestokojęs pranešimas vaizdžiai parodė, kaip literatūros gyvenime veikia buities lygmuo, karjeros strategijos, „reveransų etika“. Tam tikrus reveransus, tolerancijos paradoksus užfiksavo ir Dalia Kuizinienė, analizavusi B. Brazdžionio išeivijoje rašytą kritiką (tekstai apie literatūros istoriją bei amžininkų kūrybos recenzijos, apžvalgos). Tradicionalistas, literatūroje vertinęs tautines aspiracijas ir kritikavęs modernesnę stilistiką, buvo gana pakantus jaunesnei generacijai (pvz., Birutei Pūkelevičiūtei). Algis Kalėda apgailestavo, kad kaimyninėje Lenkijoje B. Brazdžionio vertimų „kaip uodui ant geluonies“, tačiau aptiko keletą lenkų poetų, galinčių būti lietuvių poeto „dvasios giminaičiais“.

       Įvairiausiais aspektais gvildenta B. Brazdžionio recepcija – nuo poveikio ketvirto dešimtmečio jaunuomenės mentalitetui, socialiniam maištingumui, patriotiškumui, poezijos supratimui (Vanda Zaborskaitė), nepralenkiamo populiarumo Atgimimo metų visuomenėje (Vaiva Narušienė) iki įvairaus lygmens muzikinių interpretacijų (Jurgos Sadauskienės tyrimas apie „dainuojančius Brazdžionį“, Ingos Jankauskienės – apie lietuvių kompozitorių kūrinius jo eilėmis, sklaidą populiariosios kultūros terpėje – Austės Nakienės pranešimas „Aš čia – gyva. Antitarybinis rokas ir patriotiškas hip hopas“). Leonarda Jekentaitė pasidalijo savo mintimis apie B. Brazdžionio poezijos ypatingą energiją, archetipus, aistras, imperatyvą žmogui „supykti ir pakovoti už save“.

       Dalia Striogaitė, remdamasi asmeniniais susitikimais, akcentavo B. Brazdžionio darbštumą, pagarbą archyvinei medžiagai (ją kruopščiai kaupė), priminė poeto 1956-aisiais Los Andžele suburtą „Dailiųjų menų kubą“, citavo vaizdingų detalių (pvz., į B. Brazdžionį, kaip „Lietuvos dienų“ redaktorių, laiške kreiptasi „Šlovingasis Maestro“). Apie darbą „Lietuvių dienose“, literatūrines keliones, privatų bendravimą plačiau pasakojo poeto bičiulis politikas, publicistas Juozas Kojelis. Jis prisiminė B. Brazdžionio pageidavimą vietoj inicialo B. rašyti Bern. ir kelissyk pabrėžė rašytojo ištartą frazę: „Kaip poetas ir žmogus buvau tas pats.“ Šmaikščių potėpių B. Brazdžionio portretui pridėjo muziejininkė Jūratė Ivanauskienė (poetas mėgdavo žaismingai brūkštelti ant nuotraukų, eidamas į svečius pasiruošdavo kalbą, kartkartėmis falsifikuodavo nuotraukas „Lietuvių dienose“), o jos kolegė Reda Rėklytė išsamiai pristatė B. Brazdžionio memorialinę biblioteką (svarbi detalė – būta apie penkiasdešimt Maironio knygų). Biografinį diskursą turiningai papildė Algirdo Tarvydo dokumentinis filmas „Bernardas Brazdžionis. Sugrįžimas“ (1996).

       Nors dvigalvis renginio žanras diskutuotinas, konkrečiai šioje konferencijoje proginės intonacijos pernelyg neužgožė mokslinės analizės. Rengėjai pažadėjo parengti pranešimų leidinį.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1