Enrika Striogaitė. VIENIŠĖJA. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 76 p.

       „Vienišėja“ – antra poetės Enrikos Striogaitės knyga (pirmoji – „Lyja“ – pasirodė 2004 m. ir buvo įvertinta kaip sėkmingas debiutas). Knygos viršelyje Aldona Puišytė taip pristato autorės kūrybą: „E. Striogaitės poezija žavi išgyvenimų tikrumu, suvokiant pačią kūrybą kaip likimą, nuo kurio pabėgti neįmanoma. Eilėraščiai tarsi tapytos miniatiūros – spalvingi ir vaizdingi, kur kasdienybės mirksniai virsta poezijos šviesa“. Rinkinio pavadinimas – „Vienišėja“ – savo neįprasta gramatine forma nukreipia skaitančiojo sąmonę į ypatingą, einančią link (vienatvės?) būseną. Pats ėjimas link iškyla kaip sielos judesys, savita pasaulio patirtis. Vienas galimų tokių judesių – vienišėjimas.

       Knygoje iš tiesų pasitikima įvairiais patyrimais, jų autentika, išreiškiama paprastu, išgrynintu kalbėjimu be postmodernių įmantrybių. Einama, gręžiamasi nuo abejingo, svetimo, baugaus pasaulio link tikro, sãvo: „antrą valandą nakties / grįžtu iš darbo namo / stypčiodama tarp kruvinų šaligatvio lopų / nuo žvėriško alkio mašinose drebėdama // jei gyva sveika pareisiu / išsivirsiu kietai kiaušinį / ir suvalgysiu / sviesto storai storai / ant duonos užsitepusi“ („antrą valandą nakties...“, p. 66); „rytoj grįšiu iš kaimo / mane pasitiks miestas / kas jam tas žiogas / įstrigęs mano bamboje“ („Kaime. Vasaros naktys VII“, p. 63).

       Knygą sudaro keturios dalys: „I. akys pušies pavėsy“, „II. kas vakarą“, „III. mūsų šokantys kūnai“, „IV. neparašyti eilėraščiai“. Kiekvienos dalies pavadinimas – tarsi raktas, kodas, turintis padėti perskaityti vienišėjimo kryptį, ypatingą pasaulio matymą, pamatymą, patyrimą.

       Jau pačiame pirmame eilėraštyje tarsi įrašyta viso rinkinio viena svarbiausių linijų – paieška to, kas tikra, siekis išlaikyti tą tikrumą. Jį įdomiai atskleidžia arbatos puodelio metafora. Vėliau ši metafora varijuojama, jai skiriama ir antra knygos dalis.

plokštuma neturi kraštų
bet ar turi ji skaidrų paviršių
ar atspindi gyvenimą. Tu
jame ar arbatos tirščiuos

susitinka vienatvės. Dugne
tirpsta vėjais paleistas laikas
ir saldžiau kas gurkšnelį... bet ne
tas vienatvės kartumas laikos

 

 
(„plokštuma neturi kraštų...“, p. 7)

      
       Atskleidžiama paprasta išmintis – po skaidriu arbatos paviršiumi, atspindinčiu gyvenimą, „tirpsta vėjais paleistas laikas“, tačiau „vienatvės kartumas laikos“, tarsi tikras, neišsklaidomas ir neištirpdomas pojūtis. Sielos judesys – vienišėti – dažnai išreiškiamas miego, užmigimo, miegojimo būsena: „mano sielon įjunkęs vagis / geria miego nektarą ir čepsi / garsiai rydamas mano akis / mano veido atkandęs šlepsi / <...>“ („mano sielon įjunkęs vagis...“, p. 13); „mano miegas jau eina miegoti / ir matau kaip tyliai atsigula / mano siela dar glosto paklodę / aš – prasilenkiu“ („mano miegas jau eina...“, p. 21); „ir debesys eina miegoti / ir še tau kaip tyliai atsigula / net vakaro tamsios paklodės / nėmaž nesusijaukia“ („Rūkas rudenėjantį vakarą“, p. 25). Nuo „saldžiosios“ lopšinių poetikos sergsti minėtasis kartumas – saldus miegas, užmigimas nuolat yra nutraukiamas, perrėžiamas, įžnybiamas, perpjaunamas, veiksmo intensyvumą paryškina ir tirštos aliteracijos. Toks „skaudus“, kone kūniškas potyris, to potyrio galimybė ar netgi grėsmė nuolat yra šalia, galbūt trikdo liūliuojančią harmoniją, tačiau netrukdo vienišėti, netgi suteikia „siaubingą savo pramatymą“ (p. 20) kaip ypatingą savęs pažinimo būdą.

       Sielą lydinčios patirtys artina vienišėjimo sampratą dar vienos, artimos meditacijai, būsenos link: „tuščia galva. ropoja sienom / kvaila mintis / ją šlepete nudėjau vienas / du trys // tuščia galva kai kūną skauda / kai sieloj krešulys / <...>“ („orų prognozė“, p. 19). „Tuščia galva“ – išvalyta nuo minčių, lieka tik pojūtis, kuris negali būti mąstomas, o tik jaučiamas taip nurimus, kad miegantį kūną galėtų apausti vorai. Kita dzenui artima būsena – tiesiog stebėjimas, tiesiog buvimas, ypatinga estetinė patirtis, išreikšta lakoniška, artima Rytų poezijai forma:

mano akys pušies pavėsy
kala sau pasėdėti suolelį
kai pavargsiu žiūrėti prisėsiu
palei nukirstą kelią

 

 
(„mano akys pušies pavėsy...“, p. 17)

      
       Nėra jokio veiksmo, tik žiūrėjimas (akys kala suolelį), tiesiog žiūrėjimas, prisėdimas pavargus. Dar viena nuoroda į meditaciją – savita Donaldo Kajoko parafrazė:

ruduo jau reikia numirti
kai šaltis rakina sąmonę
ralio leliumai kiek mirtų
nesąmonė   

ruduo. reikia jau mirti
kišenėj sugniaužus kaštoną
kaip cukrui arbatoj ištirpti
lėtai
      ir matyti iš šono

 

 
(„Mirti reikia rudenį“, p. 26)

      
       Pirmoje strofoje tarsi bandoma parafrazuoti, improvizuoti, žaisti folkloro motyvais („ralio leliumai“); aišku, tačiau prasmės neturinčiu rimu: numirti – mirtų (gėlių). Antrojoje nebeparafrazuojama, pateikiama savita „Mirti reikia rudenį“ interpretacija, savitas imperatyvas. Sugrįžta pirmame eilėraštyje išsakyta išmintis – tiesiog ištirpti lyg cukrui arbatos puodelyje negalima, o tik lėtai, sugniaužus kietą ir, matyt, kartų kaštoną. Tik tuomet įmanoma „matyti iš šono“ ir pajusti besismelkiantį tikrą vienatvės kartumą.

       Šias meditacines būsenas pratęsia antra knygos dalis „kas vakarą“, pavadinimu nurodanti rituališkumą. Ji skirta arbatos gėrimui, arba gyvenimo, kaip ritualo, dialogo patirčiai, saugantis trapumo, laikinumo, tirpumo: „kartais savo babučių paklausdavau / ar jos tik nėra išgalvotos“ („kas vakarą mano babutės...“, p. 31). Kiekvieno eilėraščio pavadinime pažymėtos erdvės nuorodos – „prieangyje, kuriame yra stalelis“; „svetainėje, jaukiai vakarojant“; „apšniaukštoje virtuvėje“, – „kalbasi“ su lakoniškos, daugiausia trieilio arba ketureilio formos eilėraščiu, kuris tarsi išryškina pavadinimu nubrėžtą erdvės kontūrą:

svetainėje, jaukiai vakarojant

gurkšnelis arbatos
sūrio   
su neparašytu eilėraščiu žodis po žodžio
išsikalbėjome   

 

 
(„svetainėje, jaukiai vakarojant“, p. 33)

      
       Šis švelnus dialogas, kai kalbamasi žvilgsniu, lytėjimu, alsavimu juntamas ir kituose eilėraščiuose: „išsprogusi arbatos akis / nuo mano minių teliūskuoja / į lūpų puodelį žiūrėdama“ („arbatos per daug įsipyliau“, p. 35); „todėl pasilenkus žiūriu / o mano akyse / tyvuliuojančias pilnatis / geria / arbatos puodelis“ („per mažai įpyliau“, p. 36); išeinu / garuojančios arbatos puodelį / padėjusi ant pagalvio – / jei sūnus prabus / jaus mano alsavimą / staiga išsigandusį“ („kai negaliu užmigti“, p. 37).

       Toks dialogas išgryninamas skyriuje „mūsų šokantys kūnai“, kuriame šalia „aš“ randasi ir „tu“. Kelių eilučių eilėraščiuose telpa svarbiausi „aš“ – „tu“ dialogo niuansai: nuo kone ezoteriško, besiskleidžiančio per gamtos stichijų stebėjimą („ties nuskaidrėjusia stiklo šviesa / pakirdus pora susituokia: / iš žemės garuoja vėsa / iš dangaus sklinda juokas“, p. 41) – iki pasakos „Jūratė ir Kastytis“ parafrazės, savito jos perinterpretavimo ir labiau erotizuoto kalbėjimo: „mano mintys skaidriam kvadratėly / kasa gilią vandenio upę / neršia žuvys aukštai nes smėlis / tau ant lūpų, p. 44); „įdubusiam mano pilve / tvenkiasi jūra / šakalai iškanda krantus / pasisotinę skęsta / bandau juos išgelbėti / pirštais / nubėga plėšrumas jūra / vilnija į mano burną“, p. 48). Tačiau iš harmoningo, mistifikuoto, netgi kūniško dialogo nepasitraukiantis vienišėjimas pabaigia šokančių kūnų pokalbį. Pirmas ir paskutinis skyriaus eilėraščiai uždaro ratą, kūnai susitinka, kad ir vėl išsiskirtų. Tačiau išsiskyrimas – taikus, pojūčiai – išgryninti, lyg gaubiami mistinio vyksmo, išreikšto metaforizuota kalba, „sunkiais“ įvaizdžiais:

kai tirštėjantis rūkas raudonų tavo akių
įsipjaus vėl į stiklą pajuodusio žvilgsnio
tau pasemsiu vandens akimis niekada
                                        neverksiu
į tą rūką įmirksim – –

 

 
(„penktas kalnas“, p. 53)

      
       Įdomūs, originalūs knygos „personažai“ – „neparašyti eilėraščiai“, kuriems čia skiriama atskira dalis. Jie lyginami su katinėliais (prijaukinamu–neprijaukinamu), yra lygiaverčiai pašnekovai: „kur beeičiau / neparašyti eilėraščiai / užkastų katinėlių balsais kniaukia // kartais išsikasu vieną / pienu pagirdau / jaukiai pavakarojame // paskui vėl užkasu“ („neparašyti eilėraščiai“, p. 71); „<...> su neparašytu eilėraščiu / žodis po žodžio / išsikalbėjome“ („svetainėje, jaukiai vakarojant“, p. 33). Neparašyti eilėraščiai – tarsi tikresni už parašytuosius, nes jie taip pat dar tik eina link, nors įvardijami eilėraščiais, bet dar neparašyti. Kūrybos procesas, ta kryptis, kuria einama, svarbesnė už vietą, kurioje jau esama, į kurią jau ateita. Galbūt „neparašytais“ eilėraščiais bandomas įvardyti ir noras eksperimentuoti, tarsi neparašyti – dar nesantys – atleistų nuo atsakomybės ir būtų ne autorei priklausantys, o savo gyvenimą gyvenantys eilėraščiai.

       Baigti šiuos svarstymus norėtųsi dar vieno, „neparašyto“, eilėraščio citata, kuri gal taikliausiai nusako knygos mintį ir yra tinkama pabaigai:

tas lovoj susirietęs kamuoliukas tai aš?
visas dygliais apėjęs
gal jam pieno pasiūlyt mėsos o kas
jei laimingas ten vienišėja

(„tas lovoj susirietęs kamuoliukas...“, p. 70)

      
       Knygoje glūdi stiprus užtaisas, kuris veikia, palieka įspūdį. Tai gyvas, nenutrūkstantis ėjimas link – nuo gražaus, skaidraus, paprasto, beveik rytietiško kalbėjimo ir pasaulio stebėjimo iki metaforiškai sutirštintos patirties, išreikštos lakoniškais eilėraščiais, parafrazėmis, draminiais inkliuzais („pjesė“, p. 50; „moteris ir vyras“, p. 68). Vis dėlto tai judesys laimingo vienišėjimo link, kuris pasaulį padeda paversti eilėraščiu.

       Kur link jis dar nuves, telieka intriga ateičiai.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1