Drumskit, vėjai, vasarojus,

     aš jums drumsti draugas.

     Aš drumsčiu tą žalią javą,

     kur krūtinėj auga.

 

     Juoda, rupi duona. Tikintieji prašo jos maldoje, sociologai tvirtina, jog ji pagrindinis gy­venimo variklis, filosofams ji — būtinumo simbolis. Bet gyvenime ji dažnai būva „nuožmi žiaurybė” — kaip ją. pavadino Sergejus Eseninas savo „Dainoj apie duoną”. Juoda, rupi duona būtina, — kaip ir gyvenimas. Ir ko­va dėl jos — plačia prasme — yra kova dėl gyvybės, dėl žmo­gaus teisių. Toje kovoje eilė­raštis dažnai būva galingas ginklas. Tam.tikrais istorijos laikotarpiais ir tam tikrose vi­suomenės formacijose poezija taip uždega žmones, pasidaro toki būtina ir niekuo nepakei­čiama, jog dėl jos atsisakoma net duonos kasdieninės, rizikuojama gyvybe. Tai būva, paprastai, pakilimo, pažangos, naujų jėgų pasirodymo laikotarpiais. Mūsų poezijos istorijoj kažką panašaus galė­tumėm pastebėti vadinamame maironiniame periode. Bet dabarties lietuviškas pilietis, ypač tas, kuris nei sėja, nei piauna, o sočiai valgo, duonos nebekeičia į jokią poeziją. Jis ją juodą verčiau pakeičia į baltą. Taip daug skaniau ir praktiškiau, tatai daug geriau atatinka miesčionio psichologiją ir interesus. Miesčioniui poezija nereikalinga.

     Ir pasitraukia lietuviškas poetas. į „pradalges”, kuriose jis guldo ne brandų javą, o liesas smilgas. Pasitraukia net neįsižeidęs, ramindamasis, jog jis dabar piaus tik išrinktiesiems. Bet ar jis pa­galvoja, ką jis iškuls iš tų „pradalgių”, kai jas sugrėbs? Smilgų der­lius niekam nereikalingas, net miesčioniui.

     Užtat dvigubai malonu išgirsti tame retame smilgyne gaivų, tvirtą balsą, primenantį brandžios, vaisingos rugių jūros šniokšti­mą. Džiaugies išgirdęs žvangant dalgį, kuris piauna tikrą javą, o ne smilgas. Ir koki gaivinantį, žadinanti jėga plūsta iš dainos apie duoną kasdieninę, kai jauti, kad žmogus kovoja ne vien tik dėl duonos.

     Paskutinis Kazio Borutos eilėraščių rinkinys pavadintas „Duo­na, kasdieninė”. Bet ne apie rupią juodą duoną rašo poetas. Jo ei­lėraščių tematiką sudaro tai, kas šiandien yra taip būtina, kaip duona kasdieninė ir dėl ko kova šiandien yra toki sunki ir neišven­giama, kaip dėl juodos duonos kąsnio. Rinkinio pavadinimas tik pabrėžia ir vykusiai apibendrina poeto kūrybos glaudų santykį su gy­venimu, jo akilų, nuolatinį, pilną vidujės aistros reagavimą į visus svarbiausius mūsų buities reiškinius, į pagrindines dabarties gyyenimo žaizdas, kurios sudaro jo eilėraščių tematiką. Jeigu norite, rinkinio pavadinimas alegoriškai nusako jo visuome­nišką pobūdį. Antra, alegorija „duona kasdieninė” apibrėžia ir eilėraščių formalines ypatybes. Poetas kalba tokiu paprastu ir aiškiu žodžiu, jog jo kūrybos vaizdai ir jausmai tampa tokie ryškūs ir suprantami, kaip visiems yra suprantama „duonos kasdieninės” są­voka. Trečia — rinkinio pavadinimas gali eiti jo visuomeninės pa­skirties nurodymu: poetas nori, kad jo eilėraščiai būtų tokie būtini ir reikalingi, kaip yra būtina ir niekuo nepamainoma duona kasdie­ninė. Ir, pagaliau, kūryba, eilėraščiai, tie jo nenuvaldomi „arkliai” poetui yra ne „tuščia šlovė”, ne užgaida, ne laisvos valandos pramoga ar rafinuotas žaidimas skambiais žodžiais, kaip daugeliui miesčioninės ideologijos poetų, o vidujis geismas (vis tiek iš kur jis kyla — iš įgimto talento ar iš pilietiškos sąmonės) rašyti, sunki, ta­čiau neišvengiama dalia, kentėjimais atlyginama pareiga, bet toki pat būtina, kaip ir duona kasdieninė.

     Tik taip, man rodosi, gali būti suprastas iš pirmo žvilgsnio kiek keistokas ir neaiškus pavadinimas, charakteringas visam rin­kiniui. Ir tik tokia premisa daro mums suprantamus gal kiek deklaratyviškus, bet nuoširdžius ir vietomis pilnus tragiškumo poeto pa­reiškimus apie savo dalią. Tai sunkiai ir skaudžiai poeto daliai išdainuoti jau pačioj rinkinio pradžioje randame keletą eilėraščių, gal būt, geriausių visoj K. Borutos lyrikoj. Poetas keikia „dienas tas. ir valandas, kur lėmė poetu jam būti”. —

    

     Dalia tu daluže, dalele,

     tai tu padarei taip man.

     Eilėraščiais užvertei kelią

     sugrįžt atgalios kaiman.

    

     Poetas skundžiasi savo dalia, kuri jo „gyvenimo daržą aptvėrė stačiai”, o tame darže „ganosi ne bėriai — eilėraščiai”. Nenuvaldomais arkliais poetas vadina savo eilėraščius, kurie „viesula ūžia” ir kuriuos tik atganęs, nuvaldęs, poetas tikisi galėsiąs „sugrįžti eilėraščiais raitas kaiman”, nes jam nepakeliamas „popierių kalėjimas”, iš kurio jis savo išklydusiai bernystei žada iškirsti bent lan­gą, kad ji nors vėjams galėtų bernišką gėlą išklykti.

     Iš kur kyla tas poeto veržimasis į kaimą, tas noras pareiti pės­čiam į tėviškę, ten „suuosti žemės prakaitą ir iš tikrųjų užmiršti eilėraščius, poeto šlovę tuščią, suprasti tą rūsčią laimę būti artoju ir kaip nuotaka mylėt vasarojų”? Neįrodinėsim, jog šitame poeto no­re, kuris reiškiasi beveik visoj jo kūryboj, yra stipri dalis naturromantizmo tendencijos. Kazys Boruta šiandieninėj lietuvių poezi­joj, kaip tai atrodytų kam keista, yra bene pats ryškiausias kaimiškojo romantizmo poetas. Idealizuojamo kaimo, laukų prakaitas ir tiesioginiai ir netiesioginiai sunkiasi iš kiekvienos jo eilutės. Kai­me, o ne mieste mato jis tą pagrindinę jėgą, kur „sudrebins Pabaltiją”, kuri reformuos gyvenimą. Juk ne kas kitas, o jis pirmasis iškėlė ir suformulavo tą prieš kelerius metus tiek daug ginčų ir triukšmo sukėlusį b e r n o kultą. Tą berną, tvirtom kojom įau­gusį į kaimo žemę, kaip žinom, K. Boruta dar ir dabar laiko ne tik miesčionies antipodu, ne tik literatūrišku ar poetišku simboliu, o realia sąvoka, net visuomeniškojo veikimo baze ir tam tikra sociali­ne bei politine pajėga. Ši poeto ideologinė doktrina nepaprastai stipriai reiškiasi ir jo kūryboj ir traukia poeto žvilgsnį į kaimą. Neabejotina, jog ji ir yra svarbiausias šaltinis, gimdąs tą naturromantizmo tendenciją, kuri visada turi savy didelę dalį sielvartavi­mo, netikėjimo reale dalykų būkle, utopizmo, kaimiškos tikrovės pa­gražinimo, nors, tiesa, tam tikrais atvejais ji gali virsti protestu, dažniausiai štichišku ir beprogramišku, kokiu ji kaip tik ir reiškiasi Borutos lyrikoj. Toki objektyviškos poeto „bėgimo” ir „skundimosi” tendencijos reikšmė.

     Bet mes būtumėm labai vienašališki, jeigu nematytumėm ir subjektyviosios pusės to poeto noro „praverti burną dainai tokiai, kaip grūdas, kuri arimus sėdama eina, kaip sermėga šaulėj nurudus”. Šis noras dainuoti kaimui kaimiškai, šis sielvartingas nepasitenkinimas poeto dalia, išreikštas visoj eilėj eilėraščių, atsirado iš­trėmime, politinėj emigracijoj. Tas klajones po svetimu dangum K. Boruta, matyt, priėmė ne tiek kaip politinės kovos aktą, o kaip poeto dalią. Eilėraščiai užkirto jam kelią kaiman, kuriam jis juos kaip tik ir skyrė, dar daugiau, jie atėmė jam tėviškę, dėl jų jis tu­rėjo išvykti svetur, nes jis „poetas, kuris supranta, kad be vėtros niekai viskas” ir kurio dainos maištingos, „kaip vėjas — palaidos”. Atsidūręs svetur, poetas visu tragiškumu pajuto gimtojo krašto, dėl kurio likimo ir ateities jis jautėsi kenčiąs ir kurio viesulai jis dai­navo ilgesį. —

          

     Taip nusibodo svetimas dagus

     ir gatvės svetimos ir žmonės.

     Norėtųsi matyti tėviškės laukus

     bent iš kartuvių paklodės.

    

     Bet grįžti į tėviškę jis negalėjo. „Kryžių Lietuvos” autoriui kelias buvo užkirstas. Ir štai tada jis ima keikti savo poeto dalią ir poetizuoti tai, ko neteko. Tačiau čia reiškiasi ne tik poeto, jei taip galima pasakyti, gimtojo krašto nostalgija. Čia reiškėsi poeto dalios tragizmas iš viso: poetas negalėjo tylėti, jis neturėjo tos, kitų lengvai įgijamos galimybės tylėjimu nusipirkti sau amnestiją ir teisę „praeit šalia pro kaimą gimtinį ir baltą kaminą liūdnai pasveikint kepure”; vidujis būtinumas, tai, ką mes vadinam poeto talentu, o gal ir kovotojo.pareiga vertė jį dainuot. Rašyt eilėraščius jam buvo taip pat būtina, kaip susirast kąsnį duonos kasdieninės, kurios jis ilgus metus ieškojo Rygos, Vienos Berlyno darbo biržo­se. Rašyt poetes galėjo tik taip, kaip jis jautė, kaip jis matė. O žiūrėjo jis šitaip:

    

     Kaktos keturkampį stačiau kai atstatai,

     rūsčiau perkūnijos akyse tvyska,

     todėl visur žiūrėdamas

     pro vėtrų prizmą

     atkakliai aš agituoju

     už visokeriopą aktyvizmą.

    

     Tą visokeriopą aktyvizmą poetas stengėsi savo eilėraščiais jau iš užsienio perkelti į lietuviškąjį kaimą, užkrėsti juo poetizuojamą­jį berną. Tuo K. Boruta užsitarnavo poeto visuomenininko, poeto agitatoriaus vardą, bet tas jo kūrybos ideologinis aktyvizmas virto jam sunkia, daug sielvarto ir kentėjimų suteikiančia našta, kurią poetas ištvermingai nešė ir tebeneša.

     Ir jis iš tiesų turi.teisės pasakyti:

    

     Jaunystę savo kurenau, —

     sudeginau vidur nakties,

     kad vargo tėviškei, kad tau

     naktis sutemusias nušviest.

    

     Štai kodėl net tuose K. Borutos eilėraščiuose, kurie „sukausty­ti sunkia grandim” ir kurie gimė poetui „kalėjimo naktis sunkiais retežiais žvanginanti”, nėra pesimizmo, nusivylimo, o tik pasiryžimas, pasiaukojimo jausmas. Poetas jaučia savo dalios sunkumą, bet jis taip pat supranta ir savo pareigos reikšmę, jos svarbą ir būtinumą. Savo, poeto, teisę jis suvokia kaip natūralų gamtos reiš­kinį tiesiog panteistišku platumu. Jei Puškinui poetas buvo tik aidas, jei Goethės dainius gyrėsi: -

    

     Ich singe, wie die Vogel singt,

     Der in den Zweigen wohnt,

    

     tai K. Borutai teisė dainuoti yra tas pats, kas

    

     Laisvo vėjo valia drumstis,

     žalio šilo — gausti.

    

     Ir tą savo teisę „drumsti žalią javą, kur krūtinėj auga” jis de­klamuoja viename gražiausių visos naujosios mūsų lyrikos eilėraščių. Eilėraštis „Naktis sutemo dar rūsčiau”, einantis įvadu visam rinkiniui, yra jau daugiau pareigos jausmo pasisakymas dabartinės poeto būklės motyvais. Dedikuodamas savo eilėraščius „vargo tėviškei”, jis sako:

    

     Kaip kalinys tau, prie duobės,

     grąžina plieno retežius,

     taip grąžinu aš ant garbės

     iš tavo sielvartos — žodžius,

    

     nes poetas „trūksta geresnės dovanos”. Negalima nesusijaudinti tos dedikacijos tragiškumu, kaip ir dabartine poeto būkle, kurios ryškiu dokumentu yra ir šis jo eilėraščių rinkinys, kurio „net ko­rektūrų peržiūrėti negavo autorius” — taip pažymi poeto draugai, suredagavę ir iš tiesų skoningai išleidę rinkinį. Leidėjai — draugai „visus galimus priekaištus dėl rinkinio sutvarkymo imasi sau, ge­rai žinodami; jog autorius daug ką kitaip būtų padaręs ar pasakęs” (67 psl.). Bet kokius čia priekaištus bedarysim, jeigu ir draugams ne viskas pasisekė rinkiny taip sutvarkyti, kaip buvo norima. Tik dėl to rinkinį sudaro daugiau individuali lyrika ir jame nerandama ryškiau visuomeniškus motyvus akcentuojančių eilėraščių, Bet ir meilės lyrikoj K. Boruta nėra siaurų intymių išgyvenimų poetas. Savo lyrikoj jis eina „su mylima ir su viesula”,

    

     Einu gyvent beprotiškai pašėlęs,

     — rankas ištiesęs mylimai,

     — iškėlęs vėtrai vėliavas.

    

     Ir šioj meilės lyrikoj žymu charakteringieji K Borutos poetinės pasaulėžiūros bei pasaulėjautos bruožai. Kaip k o v o t o j a s — jis į savo meilės lyriką įveda „vėtros”, „viesulos” motyvą, sujungia meilės jausmus su idėjinės kovos šūkiais, kaip n a t u r r o m a n t i k a s — jis tą meilę dainuoja kaimiškos simbolikos fone, sukur­damas tokius puikius eilėraščius, kaip „Meilės vasarojus” „Meilė iš tolo”, „Žemiška laimė”. „Meilės vasarojus”, „meilės atolas”, „obe­lis iš Suvalkijos sodo”, „pavasario meilės sodas” — štai charakte­ringosios K Borutos meilės lyrikos metaforos. Nuoširdžiausiai ir stipriausiai tas erotinis motyvas naturromantiškame fone yra iš­reikštas posmuose:

    

     Aš savo laimę taip užauginsiu,

     kad ji su žvaigždėm bučiuotis galėtų,

     kai mylimą moterį aš apkabinsiu

     po jovaru naktį žvaigždėtą.

     Lengvai atsidus tolumoje arimai,

     javais sujūruos šilainė,

     širdis, kaip žvaigždė viršūnėj, nurimus

     išgirs, kaip auga iš žemės žemiška laimė.

    

     Kiek daug sveiko, stipraus, tikrai žemiško jausmo, visiškai iš­nykusio paskutiniojo meto mūsų miesčioninėj poezijoj.

     K. Borutos lyrikos simbolika vietomis taip išsiplečia, kad ji savy sujungia ir moters, ir tėviškės, ir Baltijos sąvokas. Eilėrašty „Moteris Baltijos kranto”, poetas sako: „Tu tokia, kaip Dauguva. Tu tokia, kaip Baltijos krantas”. Kitur: „Arti tu tokia kaip Baltija”. Ir kai mes skaitom eilėraščius „Obelis”, „Žodžiai apie Tave”, „Dažnai matau paveikslą Tavo rūstų” ir kai kurių kitų eilėraščių posmus — mes aiškiai nebesuvokiame, ką poetas apdainuoja toje „tu” — tik moterį ar ir tėviškę. Greičiausiai — abidvi. Bet toks sujungimas pas K. Borutą neišeina nei banalus, nei pretenzionalus. Priešingai, čia mes randam tikrą, anot Vaižganto, deimančiuką, kokiu, be abejonės, yra eilėraštis „Mylimosios akys”. Tik įsiskaitykit į tas 8 paprastas eilutes — kiek jose gilaus jausmo, griaudaus nuoširdumo, kiek, anot estetų, gryniausios poezijos. Koks sugreti­nimas — „ašaros” ir „purvinos kojos”. Ašaras mes paprastai lai­kom gryniausiu jausmo pasireiškimu, kurio nevalia teršti — ir štai jose plaunamos purvinos kojos? Bet kaipgi neverks mylimosios akys, jei ašarų reikia jam, nes kur gi nuplaus jis purvinas kojas? Kas ji — mylima moteris ar Lietuva, kurios akys — „žalios pie­vos”, „ašaros — gailiosios rasos”? Kas jis — pats poetas ar skur­džius arkliaganis? Personifikcija čia gali būti išplėsta ligi vi­sos darbo liaudies sąvokos. Kur gi nuplaus mūsų vargšas valstie­tis savo kojas, savo sunkųjį vargą, savo karčią nedalią, jei ne ra­soj žalios lietuviškos pievos, kurią jo „bėriai išgano”, o „pėdose jų — ašarų brastos”.

     Jeigu, apskritai, yra rašytinė liaudiškai tautiška, patriotiška poezija — tai ji iš tikrųjų yra kaip tik čia, šiose 8 eilutėse. Bet die­vuli, kaip ji tolima tam išpūstam patriotiškumui, rimuojamam kokio P. Vaičiūno ar Liudo Giros!

     Tokį gilų turinį ir plačią mintį, kaip eilėrašty „Mylimosios akys”, retai kada kam tepasiseka lyrikoj išreikšti 8 eilutėse. Panašų pavyzdį naujojoj mūsų poezijoj galim rasti tik pas tą patį K. Borutą — tai jo eil. „Kristus už štangų” (rinkiny „Kryžių Lietuva”).

     Cikliuose „Baltija” ir „Dainą draugystei” randame eilėraščius, akcentuojančius jau daugiau visuomeniškus momentus. Charakte­ringa K. Borutos literatūrinei pasaulėžiūrai tas faktas, jog jis, il­gus metus bastęsis Europos didmiesčiuose — Berlyne ir Vienoj, — visiškai čia neduoda urbaniškų motyvų, nedainuoja internacionalinėmis temomis. K. Boruta yra perdėm Lietuvos poetas. Jo po­ezija tematikos atžvilgiu nesiekia toliau Pabaltės. Socialistinės ide­ologijos poetui tat iš dalies gali būti palaikyta priekaištu. Net ir mieste K. Boruta pirmoj eilėj pamato valstietį. Štai viename stip­riausių savo eilėraščių „Kavinė prie operos” jis Rygos fone pasta­to Latvijos valstietį, kuris „segdamas guziką nesusega: lopas ant lopo”, nes „Rygoj viešpatauja biržos sauvalė”. Tik pačioj pabaigoj poetas kviečia ir darbininkus ryžtis „biržos langus išdaužyti”. Be to, K. Borutos lyrikoj „Pabaltija. Jūra. Kainui migloti, aplink miškai” — tai toji pati Lietuva. Ir poeto šauksmas:

    

     Per piūtį sudrebės Pabaltija.

     Per piūtį sudrebės laukai.

     Perkūnija!

     Per ilgai mūs neaplankai. —

    

     yra skirtas daugiausia mūsų kraštui.

     „Dainos draugystei” iškelia taip retą mūsų lyrikoj kolektyviškumo motyvą —

    

     Mūsų draugai

     — fabrikuose, dirbtuvėse, laukuose

     savo galybe

     visą pasaulį apjuosia.

    

     Šio cikliaus eilėraščiuose yra labai stiprių posmų, nors pats motyvas, atrodo, kartojasi — poetas lyg ieško tam motyvui išreikšti tinkamiausios formos ir tartum aiškina patį motyvą, nes drau­gystės sąvoka yra nepakankamai aiški ir perdaug eklektiška. Užtat visumoj eilėraščiai atrodo kiek dirbtini ir neišgyventi. Išimtį sudaro nepaprastai puikus eilėraštis „Draugam”, kur poetas draugus kovotojus, kuriems „dangaus skliaustai — pastogė, kalėjimas — na­mai”, prilygina rugsėjo mėnesį krintančiom žvaigždėm, „nušviečiančiom dangų nykų, kad „būt dangus visiem šviesi pastogė, o žemė būt visiem laisvi namai”. Pasiaukojimo, kovos ir karžygiškumo motyvas čia duotas nepaprastai ryškioj simbolikoj ir giliu nuoširdumu.

     Gal daugiausia komentarų turėtumėm skirti rinkinio cikliui „Sugrįžimas” — jis toks charakteringas dabartinei autoriaus būk­lei. Deja, skaitytojas rinkiny to cikliaus teras tik nereikšmingąją pusę. Visas jis buvo išspausdintas 1933 m. „Kultūros” 10 Nr., ta­čiau jį visą išsamiai komentuoti galėsim tik ateity. Šioj vietoj pasiten­kinsim pastebėjimu, jog „Sugrįžimo” eilėraščiuose pasiektas aukš­čiausias K. Borutos kaip kovotojo ir kaip poeto tragizmo išreiškimas.

     Poetas, ištisą eilę metų klajodamas po įvairius Europos kraštus, ne­šiojosi savo širdyje gimtojo krašto vaizdą, sirgo jo ilgesiu, „pagi­riojo sielvartu”, — ir štai, grįžęs į išsvajotąją tėviškės žemę, poe­tas sako —

    

     Dairaus aplink ir netikiu akim

     — nejaugi būtų kraštas tas,

     kuris prailgusiom naktim

     širdyje buvo atrastas.

    

     Nėra nieko skaudesnio, kaip pasiekti savo idealą ir juo nusi­vilti. Tačiau mums rodosi, kad paskutinysis rinkinio eilėraštis „Di­džiosios nuodėmės” vis dėlto yra jau pernelyg pabrėžto nusivylimo ir silpnybės valandos pagimdytas. Kam tas žeminimasis, kam tas savotiškas tolstojizmas — piktam priešintis pasivizmu, — kam tas nuolankus atsidavimas? Eilėraštis visoj K. Borutos lyrikoj išsiskiria sunkiai suprantamu disonansu.

     Šiaip, visumoj, naujasis K. Borutos eilėraščių rinkinys pilnas jėgos, pasiryžimo, tikėjimo, jog „ne amžinai man saulė nusileido”, jęg „aplink, kaip prieš saulėtekį, šviesu” ir kad —

    

     Per mūsų kovą, prakaitą ir kraują, —

     žinau aš!

     Pasaulis užtekės, kaip saulė,

     šviesus, skaistus ir naujas.

    

     K. Boruta kviečia gyventi „kaip viesula, drąsiai ir rūsčiai”, jo žodis dabarties pesimistiškoj valandoj skamba gaivinančiai, ža­dinančiai, ir mes tikime, jog jis dar turės progos drauge su žaliais beržais „pasveikinti saulėtekį”, nes jo „nulūžimas” būtų perdaug didelis nuostolis visai lietuvių literatūrai. Šiuo metu mūsų pažan­giajam skaitytojui naujasis K. Borutos eilėraščių rinkinys bus tikra duona kasdieninė.

    

     Kultūra, 1934 m., Nr. 3

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 46 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 29 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 6 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 11 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 9 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 32 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1