Avangardinės krypties poemoje „Artojėliai“ vyrauja ironiškas disonansas, ekspresyvūs, sąlygiški, tragikomiški nepriklausomybės kovų vaizdai, epigraminio pobūdžio liaudies dainų stilizacija. Vytautas Kubilius rašė, kad šio laikotarpio T. Tilvyčio kūrybinės manieros savumai ryškiausiai susikristalizavo „Artojėlių“ poemos I ir II dalyse. 1930 m. švenčiant Vytauto jubiliejų, T. Tilvyčiui kilo noras parodyti tikrąjį Lietuvos veidą. Artojėliuose poetas stipriausiai išreiškė priešybių kovos, vykusios Lietuvos gyvenime, dramatiškumą ir jėgą. T. Tilvytis personifikavo priešiškas klases Petro ir Jono paveiksluose, nesuteikdamas jiems individualių bruožų, o paversdamas juos lyriniais kovojančių jėgų simboliais: Petras – „juodas proletaras“, Jonas – „kruvinas žandaras“.

 

    

     ARTOJĖLIAI

    

     Išalkus tyluma,

     Langan linguoja klevas.

     Prie lango Lietuva

     Iš miško atkeliavus.

    

     Už lango beržynai —

     Šakas vynioja vėjas.

     Lietuvi, ar žinai,

     Ką juodalksnis kalbėjęs.

    

     Už lango Lietuva,

     Stiklai vargelį švilpia.

     Ausyse skalija šuva

     Pakartas vėjo kilpoj.

    

     Oi tas vardas, žalias vardas —

     Oras Lietuvos pavargęs.

     Aš ne vergas, aš ne vergas —

     Rėkia krūmuos paukštis margas.

    

     Klojas pievos, bėga dirvos,

     Rankoje kastuvas, kirvis.

     Krankia lėkdamos tetirvos,

     Kad neartos Petro dirvos.

    

     Būsiu pirmas, būsiu pirmas —

     Lekia žirgas melsvai širmas.

     Staugia kluonas, rėkia svirnas,

     Kad išjojo Petras pirmas.

    

     Švilpia plikos pušys,

     Neramūs klevai.

     Buvo baisus mūšis —

     Šnekasi klevai.

    

     Eina artojėliai,

     Eina iš namų.

     Likis, bernužėli,

     Oi bus neramu.

    

     Žalia po Lietuvą,

     Dar žaliau šiluos.

     Kas dar nenugriuvo,

     Tą rytoj nušluos.

    

     Vieškeliai uždulko,

     Artojėliai mūs.

     Kuris gavo kulką

     Nebegrįš namuos.

    

     Traukia artojėliai,

     Liūdna po laukus.

     Daug neprisikėlė,

     Daug dar daug suguls.

    

     Einam ginti žemės,

     Varge Lietuva.

     Likit sveikos mamos,

     O mudu — eiva.

    

     Laisva mūsų Lietuva —

     Lauke skalija šuva.

     Lauke skalija šuva —

     Artojėliai, na eiva.

    

     Dar ne galas, oi dar ne—

     Rėkia balsas Nemune.

     Plaukia aidas Nemune —

     Baigkite greičiau mane.

    

     Petras stovi ant kalvos.

     Jonas neturi galvos.

     Jonas neturi galvos

     Vis už vardą Lietuvos.

    

     Greit sugrįšim, geltonkase,

     Ryt draugus lauke užkasim.

     Pasakyk kitom merginom,

     Kad tėvynę savo ginam.

    

     Šalta, šalta apkasuose,

     — Šalta — pakartoja uosiai.

     Petras padeda šautuvą, —

     Petras bėga į Lietuvą.

    

     Petrai, Petrai, grįšk į lauką,

     Ten tavęs šautuvas laukia.

     Vėl diena. Ketvirta ryto —

     Petro galva nusirito.

    

     Dar ne galas, dar ne galas —

     Rėkia išklampotos balos.

     Artojėliai už durtuvo —

     Jis išgelbėjo Lietuvą.

    

     Vaikščioja žinia po žemę:

     — Sudievu, širduže — mama.

     — Sūnų tu turi neramų —

     Kluone skrenda telegrama.

    

     — Einu, mama, — rėkia oras,

     Kepures kilnoja tvoros.

     Vyšnioj vėjas pasikoręs

     Kalba: — „Petras savanoris”.

    

     Oi tai lyta — lyta — lyta,

     Žemėj ašarų prilyta.

     Žemė ašarom nulyta,

     Mūsų žemė išvalyta.

    

     Mūsų žemė išvalyta,

     Artojėliams išdalyta.

     Lita — lita nėra litų —

     Petras griuvo ties Alytum.

    

     Saulė leidos, nusileido,

     Petrui saulė nusileido.

     Petrui saulė nusileido,

     Petras kruvinas iš veido.

    

     Saulė užplaukė už kalno —

     Petras apkabino kalną.

     Petras miega paliai kalną

     Užu žemę savo valną.

    

     Kai sujojo, sužlegėjo artojėlių pulkas,

     Kai paleido, kai pasėjo į žemelę kulkas.

    

     Kai užtraukė, užliūliavo artojėliai lilia,

     Kai pravirko geltonkasės ašarėlėms lijo.

    

     Kai atėjo, kai užėjo šaltas rudenėlis

     Ir pribiro, ir prikrito žemė artojėliais.

    

     Varge mano, varge mano,

     Vienas Dievas teišmano.

     Nėra Jono, nėra Prano,

     Nėra mylimojo mano.

    

     Vieno ranka, antro koja —

     Gera, gera Lietuvoje.

     Gera širdžiai Lietuvoje —

     Artojėliai neparjoja.

    

     Vieną nugaron nudūrė,

     Antro kruvina kepurė.

     Artojėlių daug nudūrė,

     Artojėliai nebežiūri.

    

     Ei, vargeli — vargužėli,

     Žydi avižos sužėlę.

     O kur avižos sužėlę

     Liūdna vienai mergužėlei.

    

     Oi ne viena, oi ne viena

     Saulė leidos ant rugienų.

     Aštrūs durtuvai iš plieno

     Artojėliam ne naujiena.

    

     Oi tai buvo, oi tai buvo

     Linksma eiti už Lietuvą.

     Tu Lietuva — tuva — tuva,

     Artojėliai žemėn griūva.

    

     Grįšta artojėliai

     Nepriklausomi.

     Daug neprisikėlė —

     Nesulauksime.

    

     Liūdna paliai grįčias,

     Dar liūdniau svirne.

     Bilda langinyčios:

     — „Ar sugrįš, ar ne?”

    

     — Mano, kareivėli,

     Mano amžinai.

     Juokias artojėlis,

     Žiba pentinai.

    

     Meilei mūs sudievu,

     Meilė — negražu.

     Geriau eikš į pievą,

     Geriau tarp beržų.

    

     Alia, mano Alia,

     Vasara žalia.

     Alia Jono valioj —

     O - lia - lia, lia - lia.

    

     Alia, mano Alia,

     O - lia - lia gana.

     Pievoj žalia, žalia,

     Alia Nemune.

    

     Grįžo artojėliai,

     Laisva Lietuva.

     Vėjas švilpia vėliai,

     Skalija šuva.

    

     Grįžo mylimasis,

     Grįžo nebe tas.

     Verkia geltonkasės

     Skindamos rūtas.

    

     Žiba durtuvai, kardai.

     Visoki čionai vardai.

     Artojėlių čia vardai —

     Žiba durtuvai, kardai.

    

     Užu žemę, už namus,

     Artojėliai, čia, pas mus.

     Visas kraštas neramus

     Užu žemę, už namus.

    

     Geltonkase, būk gera —

     Petro gyvo nebėra.

     Petro žemėj nebėra —

     Tra - ra - ra, tra - ra - ra.

    

     Eina garsas, garsas eina,

     Kaip sunku dainuot šią dainą.

     Eina garsas ir nueina —

     Artojėliai nepareina.

    

     Saulė leidos. Buvo kova.

     Širdį durtuvais išrovė.

     Petras numestas į griovį —

     Petrą vakar tik nukovė.

    

     Tak - tak - tak!

     Bum - bum - bum!

     Petras keliasi dangun.

     Petras skubina dangun —

     Bum - bum - bum!

     Bum - bum - bum!

    

     Petras stojasi prieš Petrą.

     Petras nepažįsta Petro.

     Tak, tarrr - ra - rak, tak !

     Tak, tarrr - ra - rak, tak!

     Petras Petrui duoda raktą.

    

     Petras neturi Velykų —

     Nebedaug mūs pasiliko...

     Ei, vali - vali - valika

     Bolševikų nebeliko.

     Bolševikų nebeliko —

     Apdaužytos kalba šakos.

     Oi dalykai, tai dalykai,

     Kai atėjo čia kolčakas.

    

     Čiaku - čiaku - čiaku - čiaku —

     Petras mušas su kolčaku.

     Petras griūva nuo kolčakų —

     Čiaku - čiaku - čiaku - čiaku

    

     Ei tai linksma, linksma buvo

     Kas sugrįžo į Lietuvą,

     O kai Petras žemėn griuvo —

     Žmonės paskelbė Lietuvą.

    

     Lekiam, lekiam, oru lekiam.

     Kur ir kam šiandien nesakom.

     Kelias gelsvas, kelias žalias —

     Verkia alksniai su berželiais.

    

     Beržais gulam, alksniais keliam —

     Sudievu baltiems berželiams.

     Sudievu laukam tėvynės —

     Aš kareivis pirmutinis.

    

     Likit sveikos mano pušys.

     Petras vakar sunkiai mušės.

     Gelsvos pušys, žalios pievos,

     O danguj raudonas Dievas.

    

     Petras lenką nusivijo —

     Vargužėliai lyte lijo.

     Ei, lija - lija - lija —

     Gera laisvoje šalyje.

    

     Gera laisvoje šalyje,

     Petras nieko nebebijo.

     Petras nieko nebebijo —

     Proklamacijas dalyja.

    

     Ei ja, lija - lija - lija —

     Liūdna Lietuvos šalyje.

     Rūta klausiasi leliją:

     — „Kas vargeliais apdalijo?”

    

     Ei ja, oja - oja - oja,

     Petras viską išvejojo.

     Petras rėkia Lietuvoje —

     Atiduokit mano koją.

    

     Lauke paukščiai vėl dainuoja,

     Vėl pavasaris.

     Mylimas neparvažiuoja —

     bįra ašaros.

    

     Kirtom durtuvais, granatom —

     Negailėjome.

     Petro niekas nebemato —

     Jis kalėjime.

    

     Bėga dienos, bėga metai,

     Laimė švysteri.

     Petras numetė granatą

     Į ministerį.

    

     Lietuva, Lietuva —

     Graži mūsų Lietuva.

     Gražus kraštas Lietuva —

     Artojėliai, na eiva.

    

     Jau senai tavęs nematėm —

     Tu ministeris.

     Petrui durtuvu į petį —

     Komunistas jis.

    

     Saulė šoka už pušyno,

     Šalta ūūūt - ta - ta.

     Petro niekas nebežino —

     Jis sušaudytas.

    

     Ei valio! Valio! Valio!

     Mirsim girioje žalioj.

     Linksma girioje žalioj —

     Ei valio, valio, valio!

    

     Lūžta šakos, šakos krinta.

     Rytas. Valanda septinta.

     Kas septintas, kas septintas

     Artojėlis girioj krinta.

    

     Ei valio, valio, valio! —

     Gausim kryžių už valio.

     Gera girioje žalioj —

     Ei valio! Valio! Valio!

    

     Praėjo Velykos,

     Nužydėjo pievos.

     Petras katalikas,

     O Jonas bedievis.

    

     Aria artojėliai,

     Gera Lietuvoje.

     Petras eina vėliai,

     Petras vėl išjoja.

    

     Laimė tol, dar toli,

     Saulė mūs raudona,

     Jonas jau prieš brolį,

     Petras duria Joną.

    

     Ant peties šautuvas

     Juodas, nikelinis.

     Vėjas ir lietuvis

     Vaikšto be tėvynės.

    

     Kai išjojo artejėliai

     Visokiais vardų vardais.

     Visokiais vardų vardais

     Ir prancūziškais kardais.

    

     Tra - lia - lia!

     Tra - lia - lia!

     Artojėlių čia valia.

     Baisi lietuvio dalia —

     Tra - lia - lia, tra - lia - lia.

    

     Ei, Jurgi,

     Jurgi,

     Jurgi;

     Dar va gyvas — jį nudurk gi!

    

     Dra - ta - ta, dra - ta - ta!

     Artojėliams trak - tak - tak!

     Mūs didvyriška tauta —

     Artojėliai, dra - ta - ta!

    

     Petras tyliai žemę gina,

     Jonas varto piniginę.

     Gatvėj juokiasi mergina,

     Kad Petrelis žemę gina.

    

     Petras nešasi šautuvą,

     Jonas valdo jau Lietuvą.

     Tu Lietuva - tuva - uva,

     Tie laikai senai pražuvo.

    

     Niekas Petro nebežino —

     Joną jau Petru vadina.

     Petras vardą sugrąžino —

     Joną kryžiais nukabino.

     Jonai, Jonai, Jonai mano,

     Jonas poniškai gyvena.

     Jonas poniškai gyvena,

     Nes jis daug daugiau išmano.

    

     Nesurasdamas tėvynės

     Rėkia vėjas rudeninis.

     Juodas gruodis. Baltas sniegas.

     Šianakt blogas buvo miegas.

    

     Ramtadrita — ramtadrita —

     Dievas saulę žemėn rita.

     Dievas Petrui saulę rita —

     Petras bėgdamas parkrito.

    

     Labą rytą!

    

     Lietuva, Lietuva,

     Lauke skalija šuva.

     Lauke skalija šuva —

     ŠIĄNAKT GIMĖ LIETUVA.

    

     Teofilis Tilvytis. Artojėliai: poema. Keturi vėjai, Kaunas, 1930.

     ZAVIŠOS IR STEPONAVIČIAUS SP. KAUNE

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1