Mene yra dvi galimybės: meną bei meno kūrinius galima kurti ir galima padaryti. Vieną nuo kito reikia skirti.

     Už mūsų paliko ilgokas, poros dešimtmečių periodas, kuriame svyravo ir vyravo dirbtinojo meno srovė, įvairiais izmais linksniuodama savo pavadinimus. Už mūsų sakau — nors jis dar yra, dar gali norėti būti modernu ir tūlą laiką turėti pasekėjų, tačiau jis jau nebegyvas meno programoje ir vieną gražią dieną bus tai visiems aišku. Net mums, kurių tarpe atsirado, senai miręs Europoje kūdikis.

      Kuriamasai menas, t. y. tas menas, kuriame žmogaus bei žmonijos pergyvenimai pasiekia tikrosios, o ne įkal­bėtos formos — toks menas yra nemarus. Dėlto per klasinį, per antikinį meną persirito visi impresionizmai, expresionizmai, dekadentizmai, futurizmai ir daug kitų izmų, o jis pasiliko kaip buvęs tyriausiu meno kristalu. Jei dargi neimsime žodžio „nemarus“ klausiniu mastu, nes dauguma menininkų kūrėjų esti apriboti savo gabu­mais, pergyvenimais bei išgalėmis — tokių, individualių menininkų daugiausia — per tai ir jų kūriniai ne kokie nors šedevrai meno istorijoje, o tik gėlė meno darželyje. Ir vistik, tokia gyva gėlė vertesnė už tuos meno pro­duktus, kurie išeina iš besamoninės meno beprotystės, pavydale dirbtinos, popierinės gėlės.

     Svarbu, kad menininkai vėl pradėtų meną kurti, kad išeitų iš dirbimo manijos į kūrybą. Po pasaulinį meną pasižvalgius, galima pasakyti, kad dirbtinojo meno laikas jau praėjo — menininkai jau grįžta iš išorinės novacijos į save — į vidinį turinio ir formos ieškojimą.

     Man teko matyti pavasarinę Berlyno dailės akademijos parodą su Oskaru Kokoška, K. Hoferu, M. Bekmanu, Šmidtu, Pechšteinu, Partikeliu ir daugeliu kitų vokiečių meno modernistais, kurie dar nesenai vaizdavo savo vaizduose įvairiausius linijų ir varsų salto-mortalius, be turinio, be formos. To visko nebebuvo, nes ryškus buvo menininkų grįžimas į save, į vidų ir geras galas kelio atgal jau padarytas. Iš chaotinių besąmoninių bruožų išeita į formą, iš suveltų varsų tamsos išeita į šviesą, iš fiksuojamo akies pagaunamo momento — į turinį. Turinyje vyrauja daugiausia pasaka, panaši į sapną — fantazija bei vizija. Tai pabrėžtina, nes pa­saka ir fantazija vyrauja ir literatūroje — sumanymo sąvoka, pirmapradis apysakos branduolys, virsta kūrybos objektu.

     Ką tai reiškia?.. Gyvenamasis laikotarpis — pasaulinis karas, revoliucijos ir visi kiti socialiai ekonominiai įvykiai prislėgė ir nuvargino žmonijos dvasią, nuvargino psi­chiką. Žmonija pavargo nuo realizmo, ji trokšta natūra­listinio gyvenimo chaose, per tai skrieja į fantaziją, į pasaką, į erdvę, kur bujoja būtybės siela. Reikalinga nors sumanyta legenda, duodanti galimybės pailsėti ir užmiršti netolimos praeities baisybes ir dvasinio mer­dėjimo chaosą, kuriame žuvo visa, kas buvo kilnu ir gražu. Per tai menas griebiasi vėl sumanymo, pasakų, legendų, kuriose atsivaizduoja svajojimai apie grožį.

   Taip yra Europos mene. Na, kas gi pas mus?..

     Mes esame toli atsilikę nuo Europos visose gyvenimo srityse — taigi ir mene. O atsilikėliais būti nenorime — pertai kūliais verčiamės pirmyn, persiversdami impetu per patėmytinus dalykus ir užkliūdami už to, už ko visai užkliūti nereikėtų. Be to, mes esame linkę tiktai prie šedevrų ir genijų, o kadangi nei vienų, nei kitų neturime — iš nieko darome šedevrus, patys save vadiname genijais — pranašais.

    

     Težino, kad pranašo Tysliavos kraštas —

     Ne Azija ir ne emyro rubrika!    

                       (Tysliavos „Nemuno rankose“, pusl. 71)

    

     Mums trūksta šedevrų — mes griebiamės prasimanymų (ne sumanymų) ir pasidarome sau šedevrą Nr 1. — „Granata krūtinėj“ — Salys Šemerys.

     O taip, tai jau šedevras!.. Nr 1 pornografinės litera­tūros šedevras, kokiuo lig šiol negalėjo pasipuošti nei viena Lietuvos knygyno vitrina, o dabar puošiasi. Še­devras Nr 1, kurį laisvai gali skaityti mūsų jaunuo­menė ir vaikai, nuodydami savo sielas naujojo meno naujais žodžiais.

     „Granata krūtinėj“ tai naujas meno šedevras — fak­tas — nes lig šiol nieko panašu mūsų literatūroje nebuvo, niekas neteršė jos pornografiniais šedevrais, niekas savųjų nenuodijo mūsų skaitytojų tos rūšies kūriniais. Saliui Šemeriui — pirmoji garbė už pirmąjį žodį.

     Tiesa, prieš kokius metus, tą garbę bandė įsigyti Jakavičius, atspausdindamas savo „Juokų kalendoryje“ vieną kitą nepadorų tauškalą, tačiau mūsų tvarkos, ergo, ir visuomenės doros dabotojai pasiskubino konfiskuoti tą Jakavičiaus „garbę“ ir dar pabaudą uždėti už genialų šedevrą. Ką čia Jakavičius prieš Salį Šemerį!.. Ten biz­nierius — čia genijus, kurs:

    

     ...dėl visa ko laikysiu savo pirmą benefisą...

    

     o jei šis pasiseks, eis tolimesnės gastrolės — Nr 2, 3, 4 ir taip toliau.

    

     Aš gastroliuosiu trimitingąjj stuburkaulių koncertą visą,

     Bugnuosiu savo makaulės bosuojamu būgnu...    

                    („Gran. Krut.“, pusl. 4)

    

     Būgnas yra apskritas daigtas, vyduryje tuščias, plėve aptemptas — dėlto ir būgnuoja, kad tuščias.

     Visas Salio Šemerio nuopelnas — tai jo atvirumas. Jau pat pradžioje jis pasišaukia talkon savo žanro skaitytojų būrį

    

     Aikšiakite klausyti visos,

     kurioms tik raumenų liepsna užeis.

     Aš erzinsiu, kaip vilkas šunį

     Visų išklampiotus širdies kampus...

    

     Jis mėgia purvų klampynę ir išklampiotas širdis ir ten savo pradalgę varyti rengias:

    

     Ir barstysiu savo sielos šiaudus

     Ten, kur norai pūsta....

     ...įklimpus sąnariams į raumenis tirštus...    

                       (Šiaudadūšis, pusl. 8).

    

     Makaulė būgnuoja, siela barsto šiaudus, norai pūsta sąnarių ir raumenų klampynėj, o nuvargęs autorius krinta į:

    

     proto krytį,

     Perpiltą nuvalkiotų jausmų,

    

     (ten pat)

    

     Tokių kūrybinių jėgų kupinas, poeta išeina „naktibaldon“: (pusl. 10)

    

     Sutraukus nakčiai rukus

     Ir kaimui juodu sijonu apsiavus,

     Aš savo širdį saujoje nešu.

     Ties gatvių ir gatvelių — šuntakių kampu...

    

     ten, kur:

    

     Iš vakaro nasrų ištrūkus

     Ir kūno kupina

     Vingiavos ant žarijų mergina.

    

     Ryškus, pilnas vaizdas prostitutės, „bučkių graužtu­kais“ apybarstytos. Ir jai, tai iš „šuntakių kampų“ išėjusiai mergelei, autoris gieda himną:

    

     O magnetingoji,

     Tu lelijingoji,

     Vienintelė mergelė!

     Tu nežinai,

     Kad mano kraujo aušros dirksnius kelia,

     Tau apipinti pintinąi,

     Aš tavo meilę aržią ir gumbuotą,

     Įsmigusią į mane karšto kalno trikampiu,

     Kaip kaminkretis aprukusiąją šluotą,

     Į savo širdį — būdą šuniškai tempiu.    

                       (pusl. 11).

    

     Tame himne nuoga pornografija, ištisai nepakartotina, iš kurios išplaukia „Vėlė be vietos“, kaip „griaučiai iš po žemių atsikloją“, kurie gąsdina „mergų skaras“.

    

     Ir valkatos į mane svaido akmenim,

     Ir pamazgom ant manęs lieja...

    

     bet nieko nebodamas „aš niekam nepavydžiu“, nes:

    

     Vadina mane smuklės į išžiotas savo goseres

     Ir savo skraitėj kekšės džiaugiasi manim...    

                       (pusl. 13)

    

     Laimingas „kekšių“ princas staiga nusimena „po kapines belandžiodamas“, kur jo net numirėliai išsi­gąsta, ir:

    

     Jau pasiruošęs aš esu visai

     Prasmegti nors kiaurai pro žemes šonus,

     Bet žeme atstumia mane...

    

     Liūdna dalia be vietos... Kur bedingti, kas beveikti?.. Jei bent:

    

     ...kalnus sau iš kelio nusispardęs,

     Miškus išrovęs iš po kojų,

     Per jūres ir žemes

     Ir per žvaigždynų kartis

    

     Išlėkti papluduriuoti po orą, ką autorius ir padaro 16 savo kūrinio puslapyje. Čia laisvė, čia erdvė, čia švarus oras ir autoris atsipalaidoja žemės klampynių. Pakaušiu kietą orą prasigriaužęs, blauzda atmušęs Sietyną, alkū­nėm vėją, „meteoru gali žybtelt į kokį nors Marsą“, o žemei:

    

     Ei žvaigždžių šiberi,

     Užgriežk paskutinį maršą...    

                       (pusl. 11)

    

     Iš „už akių Sietyną nuvaręs“, jau kitokiu žvilgiu žiūri į „Pasaulio prieblandą“. Atsiranda kriterijus savęs ir žemės, atsiranda poetingų išsiilgimų, karčių, ciningų, bet sąmoningų.

    

     Nejaugi mieste smegenų ir kraujo šmotas

     Užkaltas gyvas akmenų ir geležies narvuos

     Nejusiu aš ir vasaras rugiais liepsnotas

     Ir rudenį išsirpus mano šnervės nesuuos?

     Aš miesto paimtas nelaisvėn, kaip Verharnas...

     Aš jausmo trotuaruos plaukioju kaip Dante pragare.

     Aš gatvių ir gatvelių nuobodulio nukamuotas.

     Nuo saulės atsiskyrėlis aš pastovus.    

                       (Miestiškai, pusl. 20)

    

     Čia jau nebe tas Salys Šemerys, kurs himne merge­lei žadėjo pasitenkinti kaip girtas ir patrakęs vaikas:

    

     Prašau tik tavo raumenų gaisrų.

     Kurie gaivinamai mane apsems

     Čia jau poetingoji skunda, nepasitenkinimas savimi ir pasauliu, kur jis jaučiasi „persekiotu pranašu“ (Reliatybė) ir pasiteisinimas:

    

     Nieks pasaulyje nesipriešinant nedirbo...

     Nieks negimsta žemėj be vargų...

     Daug dar, daug dar darbo Dievo dirvoj.

     Nevarytų ir šviežių vagų...   

                       (ten pat, pusl. 25)

    

     Ir štai rašo „Litaniją“:

    

     Žeme, skaistėk!

     Pasauli, tapk grynas!

     Žeme,       

     Remontuokis.

     Pasauli, godumo nukryžiuotas,

     Palaidotas pavydo keršte,

     Prisikelk iš numirėlių sveikas ir pagijęs!

    

     Eilėse „Miestiškai“, „Reliatybė“, „Litanija“ poetas tampa nuoširdesniu ir čia pasireiškia jo gabumas, ta­čiau tuoj vėl, lyg prisiminęs savo paskelbtąjį devizą:

    

     Aš aistringesnis nei Bodleris, į alkoholj įspaustas.

     Barstau aš žodžius į visus kraštus

     Ir įžuliau nei Goethes Faustas

     Visatą perkąsti siuntu...    

                       (pusl. 3)

    

     priduria savo „Amen“ — vėl ciningai aitrų, vėl pomografingą.

    

     Dar trokštu pasakyti įžulų savo žodį

     Giesmės, kurią girdėjau mergose.

     ...............................................................

     Statyčiau žodžiais savo sielai pyramydę

     ...............................................................

     Ir kad, mane ant jos viršugalvio bežėrintį išvydę,

     Žmonijos padermės nutrenktų savo saulių ramentus.

     Kad mergos lieknaklubės, standžiakrūtės, skaisčiaveidės, —

     Prieš gulant nepamirštų paskaityt mane;

     Įjaudintais glėbiais mane pašėliškai suskleidę

     Su manim degtų svaigiame, žėruojančiame sapne...

     Paskui... gal koks tikslus tyrėjas tolimaisiais amžiais

     Šią mano knygą, kaip Tut-Anch-Amono kapą, atdarys,

     Ir, nuodugniai kiekvieno posakio visas raides išaižęs,

     Nusišypsos: — „parašė Salys Šemerys“.

    

     Ir „amžiną atilsį“, galva palingavęs, pridurs... tai „vėlei be vietos“, kuri sudegė liepsningų raumenų „pusrutulių“ gaisruose.

     Ar Salys Šemerys genijus? Ar jis koks „Ūbermensch“ arba bent „naujaautoris“, kaip doc. Tumas jį ir jam panašius pavadino? Ir tai ne, nes poetas pats pasisako eilėse „Laisvėjantiems“!

    

     Sukuos jūs rato stipinu...

     .................................

     Aš — jūsų balsas...

    

     vadinasi, jis tik stipinas, kietai įspraustas į svetimų vėjų ratlankį, balsas atklydęs į mus iš svetur sugaudytų garsų. Ir naujo nieko nėra, — pornografija buvo sveti­moje literatūroje nuo senų senai, ir žodžių kalikai buvo ir dar tebėra — Majakovskiai, Eseninai ir kiti, mūsų naujaautorių mokytojai.

     Ar bent Salys Šemerys turi gabumų? Turi beabejo žiupsnelį tos Dievo dovanos, kuri pas mus brangintina, nes jos nedaug. Ir kadangi brangintina, per tai papras­tai mes patys išpučiame tą dovaną ligi „Ūbermensch’ų“ manijos. Imkime docentas ir kanauninkas Tumas (Lie­tuvis N. 1) operuoja ir dabar Salio Šemerio gabumais, pateisindamas „Granata krūtinėj“ kaipo naujaautorinį kūrinį. Cituoja parinktas vietas, kurios išties rodo gabią poeto plunksną. Tik ar dėl to reikia ginčytis, ar tuo mastu matuoti leidinio N. 1 kūrinį? Ar gi negabi buvo Verbickaja, nuodijusi rusų jaunuomenės sielas savo erotiniais romanais? Ar negabus Šnicleris, davęs savo „Reigen“? O Vikt. Margerite, autoris .La Garconne“? O „Batualos“ autoris, gavęs Gonkuro premiją? Juk tai neabejotini gabumai, neretai genialūs savo žanre.

     Bet ar reikia mums iš šitos pusės prieiti į Salio Še­merio kūrinį Nr 1 ir kitus „naujaautorius“, kurie jau „Keturių vėjų“ skiltyse reiškė pornografijos, vietomis atvirai, vietomis paslėptos dviprasmėje mintyje. Berods, pirmučiausia turime pastatyti aiškų klausimą, — ar mums tai priimtina ir reikalinga, ar ne? Ir jei kanauninkas Tumas pasakys priimtina, aš — jam žinoma ateistė, — pasakysiu, nepriimtina, nes pornografijos toleruoti ne­privalome, pornografinių šedevrų mums nereikia.

     Priminsiu tik vieną faktą. — Kadaise, gal prieš me­tus su viršum, tūlas vertėjas buvo pasiskelbęs verčiąs Arcibaševo „Saniną“ ir ieškąs leidėjo. Kokį trukšmą pakėlė tuomet doc. Tumas, šiurkščiai išbardamas ver­tėją už šlamštą, kurs suterš mūsų švarią lig šiol lite­ratūrą ir, iš svetur pasemtais nuodais nuodys mūsų jaunimo sielas „Sanino“ erotizmu. Ir gerai padarė tuomet pasibardamas ir jo balsas buvo, matomai, nugirs­tas, nes „Saninas“ lig šiol nepasirodė. O vis tik Arcibaševas talentingas rašytojas. Jo „Sanine“ yra nemaža tikrai gražių vietų ir visas jo kūrinys bent per pus ma­žiau pomografingas, nei „Granata krūtinėj“ — mat ne tiek kondensuota, kaip Šemerio eilėraščiai. Kokia gi kun. Tumo taktika? — Ar dėlto vertinama, kad savo, iš įprasto patriotizmo? Ar neturi ganėtinai drąsos tiesiai ir atvirai pasakyti — niekus dirbate, ponuliai, vėjus vai­kydami ir visi tie vėjai ir granatos sankcijos negaus. — Taip kadaise doc. Herbačauskas, atvirai ir viešai, paskaitoje pasakė.

     Dar vieną keistą faktą tenka prie tos progos pri­minti, — būtent, pavasary Švietimo ministerija uždraudė laikyti mokyklų knygynuose Rubakino „Iš tamsios praeities į šviesią ateitį“. Tuo ji izoliavo tą rimtai para­šytą knygą nuo jaunimo, bet gi Rubakino knyga perlas, palyginus su „Granata krūtinėj“, nes ji neterš jau­nimo sielų, skiepydama progresyvę tiesos mintį. Proto pažanga bei laisva mintis neneš mūsų kraštui pavojaus, tik kūno ir sielos nuodai pavojingi.

     Nūdienis jaunimas, išaugęs karo laikotarpio skurde ir nūdieniame dvasios suskurdimo ir spekuliacijos am­žiuje, neturi po savo kojų to etinio pamato, ant kurio prieškarinė karta. Slidus jų gyvenimo kelias į ateitį, o „Granatos krūtinėje“ daro jį dar slidesniu doros žvilg­sniu.

    

     Krivulė. – 1924, Nr. 11, p. 26-28.

 

    

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Werner Aspenström 2 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1