„Pradalgė“ – literatūros metraštis, ėjęs 1964–1980 m. Londone. Jį leido Nidos knygų klubas, redagavo Kazimieras Barėnas. Metraštyje spausdinti prozos ir poezijos kūriniai, atsiminimai, laiškai ir apžvalginiai straipsniai. Išėjo 10 netraščio numerių. 1972 m. pasirodžiusiame aštuntajame „Pradalgės“ numeryje publikuoti Fausto Kiršos, Petronėlės Orintaitės, Vytauto Alanto, Julijos Švabaitės, Gražinos Tulauskaitės, Marijos Jurgitos Saulaitytės, Vlado Šlaisto, Eduardo Cinzo, Prano Milašiaus, Prano Visvydo, Zentos Tenisonaitės, Algio L. Lapšio, Antano Giedriaus, Alfonso Giedraičio, Jurgio Gliaudos, Algirdo Tito Antanaičio, Kazio Almeno kūriniai.

 

 

 

     Faustas Kirša

     PLUOŠTAS EILĖRAŠČIŲ IŠ PALIKIMO

    

     SKULPTORIUS

    

     Kalu plaku granitą

     Ir grauduliu drebu —

     Negyvas veidas švito

     Pagonišku stabu.

    

     Kiekvienas bruožas akmeny —

     Širdies virpėjimas many:

     Tai du pasauliai paslaptingi

     Vienoj lemty sustingo.

    

     Nešventintos skeveldros

     Į laiko dulkes krito,

     Kad atsidengtų veidas

     Ugningas iš granito.

    

     Kai įkvėpimo smūgiai

     Žaizdras aplinkui sėja.

    

     Daugiau nei žemės ūgiui

     Prasmė ištrykšta ir idėja.

    

    

     BE TEMOS

    

     Nepašėręs, broli, žirgo.

     Nekratysi brizgilų.

     Paukščių giesmės girioj girdis.

     Kai žaliuoja ir tylu.

    

     Upės džiūsta ir patvinsta.

     Marios supas amžinai.

     Auksas žemėj rastas tviska.

     Krūmus puošia putinai.

    

     Kai tiesa nušviečia mintį.

     Dangų širdyje matai.

     Žodžiai vainiku nupinti —

     Sielai gelmių apmatai.

    

     Tu, įkirtęs kirtį drąsų

     Seno ąžuolo šerdin.

     Nesvajok, kol rūko rasos

     Plieną suvynios rūdin.

    

     Laužk, kol sveikos rankos siekia!

     Šauk, kol žodis, kaip ugnis!

     Tas tik dovanas palieka.

     Kas idėjų kalinys!

    

    

     DAINOS GIMIMAS

    

     Pamariais bangų skaisčių

     Krenta šydai ant smilčių

     Vėtrų verkiančių paguodai.

     Juodos marškos debesų

     Slenka kerštui iš dausų,

     Marios mėlynos pajuodo.

    

     Griausmas, pažarai, žaibai,

     Vėtrų vėtomi stabai

     Pėdas suka, tolius skaldo.

     Atrakintas žiburys

     Meile gal širdin įkris.

     Kad pavirstumei į maldą.

    

     Apvaldytuos sūkuriuos

     Neraliuotas suraliuos

     Dovanomis sostų menėj;

     Ir iš suplakto vandens

     Deivė bures iškedens

     Ir atplauks šviesi Vandenė.

    

     Tai tik skraidanti banga.

     Tai tik sielos atvanga,

     Tai kentėjimo šaukimas...

     Su bangų plaktu sriautu

     Eina pasaka krantu.

     Blaškosi dainos gimimas.

    

    

     ŽAVUS ABSTRAKTAS

    

     Kai kam liks atmintis — žavus abstraktas:

     Tik dvi aki ir lūpos — sfinksui raktas.

    

     Kai laikas nusineš spalvas ir mostus.

     Bus prie širdies — tik vakarykštis tostas.

    

     Tik man vienam paliks girdėtas žodis,

     Aštriais garsais į širdį įsiskrodęs.

    

     Tik man paliks daina dainuotas žvilgsnis.

     Lyg gyvas dar dienų ir metų žingsniuos.

    

     Dažnai sustos ant kryžkelės šešėlis,

     Ant juodo kryžiaus nuodėmes iškėlęs.

    

     Dažnai sustos ant kryžkelės šešėlis

     Su praeities, kaip gėlės, angelėliais.

    

     Dažnai sustos ant kryžkelės ir veidas.

     Kaip naktį šydą ant akių užleidęs.

    

     O aš einu dar saule pasigėręs,

     Lyg amžinybė būtų čia, ir gėris.

    

     Lyg būtų čia tiktai žiedų klajonės

     Ir dieviška tvarka, ir šviesūs žmonės.

    

    

     MAŽOJI KARALIJA

    

     Su vabalais, su peteliškėm,

     Su bitėm, skruzdėm, žirginais, —

     Nutolo dirvose jaunystė

     Ir moja ūkanų sparnais.

    

     Užmerktos akys mato saules,

     Riedėjusias rupia žeme,

     Kur jaunos dienos sutrupėjo

     Vis naujo ryto laukime.

    

     Su vabalais, su peteliškėm,

     Su bitėm, skruzdėm, žirginais, —

     Nutolo dirvose jaunystė.

     Ir moją ūkanų sparnais.

    

    

     Iš SAULĖTŲ DAUSŲ

    

     Ak, atskriski, daina nukankintos šalies.

     Ir neklausk, kur gimiau, kur einu, kas esu,

     Man gyventi nubodo ir mirt nebaisu, —

     Tu nuleiski sparnus ant sugeltos širdies

                    Iš saulėtų dausų.

    

     Apkeliauju žemes, kaip klajūnų minia

     Pasigėrus vaizdais iš slaptingų šviesų!

     Rodos, jūros bangoj būtų plaukti drąsu,

     Kada leistus širdin, kaip žuvėdra,

                    Žinia Iš saulėtų dausų.

    

     Girdžiu, skamba varpai iš gimtos padangės:

     Ant vitražų liepsna, ant altorių šviesu,

     Rodos, chorai sustūgaus gyvybės garsu,

     Rodos, laimės šypsnys nevilty praregės

                    Iš saulėtų dausų.

    

     Nors kapuos praeitis, bet koks oras kvapus,

     Tartum rožių banga vaidilučių kasų.

     Tartum aukuro dūmuos užburtas esu,

     Ir tik ženklo pritrūko, kurs audrą nupūs

                    Iš saulėtų dausų.

    

     Kelias saulė rytuos, tuoj liepsnos vakarai;

     Kurie miega ramiai, aš jų sapno klausau,

     Kurie širdis prarado, kenčiu dėl visų, —

     Ir ramina gimtosios šalies pažarai

                    Iš saulėtų dausų.

    

     Ak, stebuklų daina, tu nutildai audras,

     Tavo geismo garsuos žemę keiti drąsu.

     Tavo žodžio liepsnoj aš smaragdas esu,

     Kai skrendi per pasaulį dievų aukuruos

                   Iš saulėtų dausų.

    

    

     LIETUVA SU MANIM

    

     Lietuva su manim, nors tamsi uždanga

     Ją atskyrė ir užraktą pančiais apkorė,

     Nors per tėviškės žemę satrapų banga

     Leido pelenu žmones, sodybas ir žolę, —

                                          Lietuva su manim.

    

     Lietuva su manim, ją nešioju širdy

     Nenusakomą žodžiais, kovingą ir šviesią.

     Prakeikimų kančioj amžinybėj didi,

     Jinai kruviną ranką klajūnui ištiesia, —

                                          Lietuva su manim.

    

     Lietuva su manim, jos kapų pelenai

     Mane šaukia sugrįžti, kur jūra putoja.

     Kur vagoti laukai, kur upokšnių kalnai.

     Kur rudenio vėjai našlaičiais vaitoja, —

                                          Lietuva su manim.

    

    

     PAVASARINIS VĖJAS

    

     Jis iš pietų šypsodamas pažaist atėjo —

     Ramus, švelnus, puošnus pavasarinis vėjas.

    

     Mažus ar didelius, kur tik žiedus pamatė —

     Jis pylė į taures spalvų ir aromato.

    

     Vienuolėj varpinėj varpų garsus prikėlė —

     Ir nulėkė bangom per upę plaštakėliais.

    

     Kai parkan atžengė, susisukę prie klevo —

     „Pasveikinu visus“, — sušuko ir keliavo.

    

     Bangavo per miškus ir sliuokė per dirvonus —

     Ir seniams, ir jauniems — ir lauktas, ir malonus.

    

     Ir buvo liūdna jam tik žaisti ir šypsotis —

     Jis apvertė su mirra padangių ąsotį.

    

     Ir varsos ėmė plakt, ir pumpurai susprogo —

     Net pažaliavo samanos ant seno stogo.

    

     Visokius gyvulius už keterų pakratė.

     Lakštutė — paupy, erelis — erdvėj matė.

    

     Išlandžiojo urvus, pašiurpino pakriūtes

     Ir lakstė pamariais, ir smiltis jūron pūtė...

    

     Jis palietė mane, jis palietė krūtinę —

     Ir atgimė pirmoji meilė ir gimtinė...

    

    

     TREMTINIO PSALMĖS

    

     I

    

     1. O Dieve, Tu mus ištrėmei, kad mes budriau

        budėtume Tavyje.

     2. Sukūrei laužus iš rąstų, kuriuos tėvai į

        šventovių sienas sukrovė.

     3. Liepsnoje mes šildėme rankas ir veidus, o

        aplink mus tėvų vėlės stovėjo.

     4. Į liepsną krito šviesios peteliškės ir tie,

        kurie iš skausmo pamišo.

     5. O svetimos vėliavos su plakatais ir piautuvais

        žengė per šventąją mūsų žemę.

     6. Ir ašaros be prasmės tapo, tik temdė likimo

        kelionę.

     7. O tremtie, kuri tautai uždėjai erškėčių

        vainiką, įprasmink mūsų žygius!

     8. O tremtie, kuri veržiesi per kacetus, per

        pinkles, svetimų panieką ir kerštą, įprasmink mūsų žygius!

     9. O tremtie, kuri klajūnų pelenais svečias

        kapines papildai, įprasmink mūsų žygius!

     10. O tremtie, klaidoje gimusi, įprasmink mūsų

          žygius!

    

     II

    

     1. Ir atsivėrė prieš mus svetimų žemių plotai,

        ir tapome svečiai nekviestiniai.

     2. Pakrūmės, apleistos pašiūrės ir kareivinės

        tapo mūsų nakvynės ir guoliai.

     3. Ir motinos su kūdikiais ant rankų, raguolį

        kąsdamos, garbina Dievą.

     4. Kam saulė taip šviečia, kam gėlės prie kelio,

        jei meilės nerandam?

     5. O koks laimingas elgeta, kurs turi pastogę,

        palaimintą globą ir žemę tėvynės!

     6. O jūs, svetimi pareigūnai, išdidžiai svetimus

        trupinius mums berdanu, nelemta jums mus praryti.

     7. O jūs, kurie savo apakime iš mūsų dubenio

        sau kraunate turtus, būkite nuteistieji.

     8. Perkūnas netrenkia ir žemė neatveria gelmių

        nuo neteisybės rūstumo.

     9. Mes esame likimo žiburiai, kuriems šviečia

        aukščiausia malonė.

     10. Mes esame nužmoginto bandymo grobis,

          bet teisybė tarp mūsų.

    

     III

    

     1. Nuo Sibiro taigų, nuo sugriautų Europos

        miestų mes liudijam gyvąją tėvų žemę.

     2. Ir kas tave gali išnešti amžiam, jei ne mūsų

        maldos, kančios ir kraujas.

     3. Praradom jaučius ir žirgus, bet užgrūdinom

        meilę tėvynei.

     4. Pavirto pelenais rūmai, pilys ir šventovės,

        bet mūsų širdys patapo meilės tvirtovėm.

     5. Užžėlę vaikščioti takai, ir vartytas vagas us­nys

        aptraukė, bet mes nevilty neparpuolėm.

     6. O žemės rutuly, pavirtęs Sodoma ir Homora,

        per kančias atgauni savo veidą.

     7. Ir mano tėvynė iš dumblino duburio versmės

        feniksu kelsis.

     8. Praradusiem dvasią ir artimo meilę

        pasigailėjimas iš mūsų lūpų.

     9. Kovotojų, savanorių, partizanų širdys nusagstė

        amžiam puošmenom laisvės statulą.

     10. Bus saulės rytas, ir skambins laisvės varpas:

          Laisva Lietuva!

    

    

     MEDŽIŲ GARBEI

    

     Aš sveikinu tremty, jūs ąžuolai ir liepos,

     Amerikoj išaugę sultim ir žiedais.

     Už marių, Lietuvoj, man jūsų broliai liepė

     Kitokią laimę šaukti tais pačiais vardais.

    

     Ten medžiai iš šaknų karams pašėlus virto.

     Išvirto kryžiai, skyrės rūmų pamatai...

     Nūn šermenų giesmė — kas buvo amžiais tvirta, —

     Ar girdit aimanas, ar žinote jūs tai?

    

     Skarotas gedulas ant ąžuolų užkrito...

     Gyvenimo keliai — skrajojanti kančia.

     Naktinė glūduma užgniaužia aušrai rytą.

     Ir vėjas alkanas, — ar žinote jūs čia?

    

     Ir liepos apmirė nuo debesų ūžimo,

     Pašvaistės perskrodė žaliuojančias šakas,

     Ir žemė stūgauja pati sau prakeikimą

     Nudiegiančiais balsais, — ar žinote jūs, kas?

    

     Kai buvome maži, baubojo jaučiai šėmiai.

     Kalbėjo voverės, zuikeliai ir šlaitai...

     Laukuos skambėjo dainos, medis medį rėmė...

     Dabar šauksmai rūkuos — ar žinote jūs tai?

    

     Aš sveikinu, bet skausmas ant krūtinės gula.

     Staiga nutyla žodis prie svečių stuobrių   

     Bet laisvę vis jaučiu kaip gaivalingą sulą,

     Banguojančią tarpe artojų ir karių...

    

     Aštuntoji pradalgė: literatūros metraštis. Redagavo K. Barėnas. Londonas, Nidos knygų klubo leidinys nr. 87, 1972.

    

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Werner Aspenström 2 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1