Fausto Kiršos poema „Pelenai“ yra daugiasluoksnis kūrinys: čia į vienumą jungiasi satyra, filosofinė refleksija, mistiniai vaizduotės skrydžiai ir nuoširdžiausia lyrika. Poetas siekė išryškinti lietuvių tautos pašaukimo esmę, įspėti jos istorinių netekčių ir nuosmukių priežastis. Kartu su šia poema atsiveria kitas F. Kiršos kūrybos polius, besiremiąs akylu daiktų stebėjimu, įžvalgia kasdienybės analize. Dėl pablogėsusios Lietuvos situacijos poetui buvo sunku išsaugoti tik „aukštyn pakeltą žvilgsnį“, „mėlynų tolių“ simboliką. „Pelenuose“ F. Kirša pirmą kartą išdrįso pažvelgti atviromis akimis į šiokiadienišką pasaulį, kurį ligi tol ignoravo savo eilėraščiuose kaip menkavertį ir nepoetišką. Iš žydrųjų erdvių poetinis vaizdas nupuolė į purviną žemę.

    

    

     PELENAI

     Keturios giesmės

    

     – Ir jo galvijų buvo septyni tūkstančiai avių, trys tūkstančiai kupranugarių, penki šimtai jungo jaučių, ir penki šimtai asilaičių, ir labai daug šeimynos; ir jis buvo garbingesnis už visus į rytus gyvenančius.

     – Viešpats Dievas tarė Šėtonui: iš kur tu ateini? Šėtonas atsakė Viešpačiui Dievui tarydamas: aš žemę aplinkui apėjau.

     – Tai nuėjęs Šėtonas nuo Viešpaties Dievo veido mušė Jobą piktais skauduliais nuo kojų padų ligi momens.

     – Ir jis, paėmęs šukę, nugramžė savo kūną ir sėdėjo pelenuose.

    

     Jobo knyga

    

     PIRMOJI GIESMĖ

     apie viltį, pomėgius, knygnešius, genezį, būdą ir tolius

    

     Pagarbinta, viltie! Pagarbintas, likime!

     Pagarbinta, širdie! Ir dvasios pakilime!

     Kad nuneši maldas už prarajų į dangų

     Pažvelgt į plokštumas pro atrakintą langą:

     Ten tampos praeitis, — raudojimai ir kovos, —

     Ten dabarties malda ir rūmuos snaudžia povos.

     Ten ir vilties rūkai su spinduliais ir karstais, —

     Ant pranašų kuprų vikriai beždžionės narstos.

    

     Viltie, pagražinta! Su narvais ir žiedeliais!

     Su perplėšta širdim tavep keliaujam kėliais!

    

     Pagarbinta, viltie, apvilus sielos šūkį!

     Pagarbinti, laikai! Ir tu, lietuvi, būki

     Visiems naktų rūkams, visiems žaibams garbingas!

     Gyvenimas grandim sunarstytas ir ilgas.

     Čia kartos miniomis aplanko žemės bokštus,

     Susverdi, — ir vėlios į prarajas nublokštos.

     Ir gema saulėn vėl viltim sužibę akys:

     Jų širdys plaks skausmais, kaip mūsų dienos plakės.

    

     Viltie! Blanki šviesa! Šešėlis rūmų skliautuos!

     Ant kardo aukso žiedas alkanam užmautas!

    

     Viltie! mes kaliniai tavos dešnės kirtimo,

     Tavų nežinomų kelių ir apgavimo.

     Su šydu ant akių prieš juodą sieną stovim

     Ir laikom ant pečių, ką amžiais susikrovėm!

     Mes žinom, tu rūsti: ir neprašytą svetj

     Kaip vergą priimi, žvalgydamos per petį.

     Su nuodėmių lizdais, išaukštinę svajonę,

     Mes einam galo rast ir prašome malonės...

    

     Tiktai sapnų vaizduos tu pakeli kepurę,

     Tik nežiniai dainas švelnus kūrėjas kuria.

    

     Viltie! nedaloma į skiauteris ir kinkas!

     Tu ateini nakčia ir auštant metais rinkoj,

     Kur saulė raičiojas ir švaistosi skerdikai;

     Ir šios dienos šaukliai rytoj bus apgavikai.

     Nupurtę priespaudas vėl einam remti sienų,

     Kur gyslos tamposi tarp ašarų ir plieno.

     Naktis klajojame, įsmigę žiburėlin;

     Kaip auksas pakastas, dingsti ir žiebies vėliai!..

    

     Mes gaudome, viltie, kiekvieną tavo tašką,

     Nors tu esi rūkuos, nors tavo sostai braška...

    

     Nemėgstu premijų, nei laižymo, nei tostų;

     Pavydu persunktų nemėgstu draugo mostų,

     Nes ryt jau jis sakys: „— Aš tik pakėliau pirštą —

     Ir laimės jam daviau, — tegul jis nepamiršta!“

     Nepilstau gėralų, nekurstau antracito —

     Su veidu tuo pačiu — gulu ir kelsiuos rytą.

     Ir rimų neprašau — pilni žodynai, spintos;

     O mintimis šulai ir erdvės nukabintos!

    

     Kalbu su angelais; laukai, dangus — pakanka;

     Ir kipšas su draugais, kai reikia, apsilanko!

    

     Nenoriu išmislų, nei stilių modernuotų.

     Kas dulka ir pigu, taip mėgsta šluoti šluota!

     Nemėgstu nevilties, nei rožių poperinių,

     Nei aukso ordenų ant užkeiktų krūtinių.

     Nemėgstu neriančių tuščių galvų į dangų,

     Nei kaustytų nasrų, nei svetimų žabangų.

     Nemėgstu nei klastos, nei pataikūnų kvapo,

     Nei papirktų raudų ant nutremtųjų kapo...

    

     Aš mėgstu žemės laisvę, meile padabintą,

     Iškeltą amžių saulės pranašų žibintais!

    

     Aš nesuprantamas... Suprast? Mylėt ir jausti!

     Kuo kaltas aš, jei rūdys smegenis sukaustė.

     Kieno? Na, kritikų! O ten, kur aš, po lauką

     Jėga ir vizijos, kaip marių gulbės, plauko;

     Į rūsis, prarajas — visi žaibai pataiko,

     Ir persuktų akių išminčiais nieks nelaiko.

     Ant dalgių vėliavos, mantas vežimais braškam,

     Ir nesimeldžiame dievams iš kažkur, kažkam...

    

     Žinai? (Tarp mūs!) Ir čia ne vienas buvo plikas.

     Bet ten jau pranašas!.. Kai kam gal pakalikas.

    

     Alio! Jūs kritikai literatūros lobio!

     Jūs baigiat dvokt ir dvėst, nors jūsų plunksnos skobia.

     Jūs esat didvyriai! Nes kas išdrįs taip ryškiai,

     Laisvai ir atvirai kvailumą savo pyškint?

     Iš pusės sakinio — jums viskas rodos melas;

     Korektoriaus klaida — o autoriui skandalas;

     O siekti lig minties, ar formos, ar bendrumo, —

     Neblieka smegenų, o dar mažiau kilnumo!..

    

     Nėra senų pilių: mes užsitvert negalim.

     Per tvoras šokate ir knisat mūsų šalį!

    

     Žinau aš daug sapnų, bet vieną tokį sklandų,

     Kad jo nedrįstu piešt, tik pieštukus galandu.

     Tai alkano sapnai: žmogėdros dangų pjausto,

     Dumble opalais kuiną pakaruokliai kausto,

     Frakuoti milžinai žvaigždes žiberklais bado.

     O blusai panages bruškuoja pats Mikado!..

     Ar nesklandi kalba? Lietuviška! Didinga!

     Kalba gali vaizduot, kas šventa, ar juokinga!.

    

     Na, na, gana juokaut! Nėra stebukladarių!

     Realiai skutame, visai realiai kariam!

    

     Patinka man šuo, kai ant pusnies jis guli:

     Užpuola atvirai, prieš draugą virsta kulio;

     Ir naktj ir rūkuos, jei kanda, pirma loja;

     Graži jo taktika: šuniu nesikolioja.

     Bet būna aitvarų, klišų ir pasalūnų.

     Kaip niekšų pusžmogių; tie stimpa nuo alūno...

     Bet tie suktais žandais, žmogaus vardu atėję.

     Visus kampus užterš, kol Dievas nuakėja

    

     Baisi žmogaus dalia: tarp kartuvių jis narstos.

     Šuo ir tas tikslus; žmogus žemesnės kastos.

    

     Ar mes gi ne lietuviai, ne savi vadovai?

     Ar mes gi neverti savosios žemės kovai?

     Ar mes ne amžius kentėm laisvės užbūrimais?

     Ar tautą kėlėme ne Sibire mirimais?

     Ar motinos vaikus ne prie ratelio mokė?

     Ar ne kaime išmokome maldų ir šokių?

     Ar nedainuodami kas vakarą ir rytą

     Aušras sutikome į darbus įkinkyti?

    

     Su ašarom, kraujais toli dienų verpetai, —

     Juk tai lietuviai mes — tokie ir likti ketam.

    

     Erelis knygnešys dar, rodos, vakar slinko

     Bukštus pakrūmėmis; pečiai nuo knygų linko.

     Jis knygą garbino, kaip caras diademą!

     Tiesa, ir nūn knyga sumirga tarp emblemų!

     Krauju ir knygomis iš pančių išvaduota,

     Tėvų lūšnų šalie! mes keliam naują puotą:

     Mes svaigstam svaigalais, užmiršę vargo plutą;

     Žibučiais puošiamės. pirkliai gi sielą skuta...

    

     Visur ramus dangus: ant iškilų, ant kapo...

     Bet kai perkūnas trenks, nublokš ir žalią lapą...

    

     Ir kas nežino nūn, kad gatvės meksfaltuotos,

     Kad veidrodžiuos grakščiai poniutės dekoltuotos.

     Kad ministerijos — palociai iš granito,

     Kad puotos ir šnipai už kruvinąjį litą,

     Kad antstolio dalia — varžyti savo brolį,

     Nes kažkur rūmai auga, kažką traukia toliai...

     Ak, žinom visa tai, mes žinome lig sočiai,

     Bet trinamės siauram maiše kvailiai ir pročiai!

    

     Ir keliasi dangun smaili stiebai ir žėgliai,

     Ir laivas supasi... Liūliuok mane kaip bėglį!..

    

     Gal būt, iš tų šalių, kur palmės supas tingiai

     Ir žmonės pusnuogiai ir tylūs jūros vingiai, —

     Gal būt, nuo tų plačių saulėtųjų smiltynų

     Atėjom su vargais prie naujo kapinyno.

     Gal būt, žinojimas tik paslaptingai sekė;

     Klajūnų žygius vynuogės apkorė kekėm,

     Pašvaistės rodė kelią, kur keliauti lemta,

     Dėl to klestėjom meile ir mylėjom gamtą.

    

     Gal būt, tik išgamos visokį vargą kentė.

     O meilės buvo daug, nes meilė buvo šventė.

    

     Gal būt, savam lopšy tautų vaikus išsupę,

     Išklydom vieniši ieškoti rojaus upių:

     Rymojom ant kalnų, grožėjomės Dunojais,

     Po Indijos Egejaus jūroj plovėm kojas!

     Gal būt, aistros vardu su pasakingais liūtais

     Nusekusiais tvanais į Lietuvą atkiutom

     Ir savo sunkų kelią kryžiais nužymėjom.

     Ir amžių aimanas pakūrėme idėjom.

    

     Gal būt, ramiai kartu ir pasalūnai brido,

     Bet vadas ir tėvai garbės išlaikė skydą.

    

     Gal būt, žiemų kraštan rūstus Perkūnas traukė,

     Kad būtum atsparūs išsaugot amžių kaukę,

     Tą rykštę atžūlią, kuri kerštingai smogė

     Apaštalų vaikus ir jų idėjas vogė.

     Gal būt, dėl to, dienon iš amžių ištrupėję.

     Aptrupinta dalia Pabaltijy aidėjom.

     Mes dvasios viesulais visas kovas sulaikėm,

     Bet niekšų buvo daug ir amžius verkėm klaikiai

    

     Ir vargo pasakom prabėgo amžių grandys.

     Bet Lietuva yra: jos siela kaip balandis!

    

     Bet nūn šviesos keliai jau švarus be išminčių;

     Dar trupam, skaldomės ir negulam be ginčų;

     Užmiršę kas kilnu, plepėjimu sukaitę,

     Mes baigiame vedent ir išparduoti kraitį.

     O kraitis amžinas, kaip amžina svajonė.

     Kaip kartų prosenių neparblokšta klajonė!

     Išnyks su dulkėmis visoki pardavikai.

     Bet sielos kraitis liks, kaip amžius grynas liko.

    

     Tai štai jums genezis, tai štai jums padavimai;

     Danguj išganymas, ant žemės — prakeikimai.

    

     Mes patys skarmalus išmėtėm vėjų vėjais

     Ir kėlėme dangun idėją ant idėjos!

     Durpynus perkasėm, nusausinome versmes

     Ir šaukėme visi; „Dabar mes patys versmės!“

     Pakvipo perkrikštams naujų jėgų vainikai,

     Ir plasta Lietuva ir liūdi kanklininkai...

     Ir purios sketerys šilų ir mūsų girių,

     Kad nerami daina aprauda ją ir giria!

    

     Iš pelkių išnešėm tėvų pelėkj kiautą,

     Ir matome ant jo „kultūros“ nusispjauta!..

    

     Ak! slidūs esame ir taip slidus liežuvis, —

     Sieloj ir knygose — kitoks, kitoks lietuvis!

     Lietuvis tikrasai dar kažkur, kažkur glūdi, —

     Nėra jo rūmuose, nei restoranų būde.

     Tik kažkur lūšnose, prie užmirštųjų šlaitų

     Dar stumdo jį visi ir žiūri kaip į maitą.

     Bet jo diena tikra, kaip tikras saulės rytas,

     Tik smegenų tešlom jis gramais atsvarstytas.

    

     Dėl to karakteri pakeist tik vienas juoks:

     „Lietšilk“, „Lietūk“, „Lietgum“, „Lietrans“, ,,Lietbank“, „Lietkoks“!..

    

     Mes einam gimine plačiais tėvų dirvonais,

     Kur kovėmės visaip su niekšais ir pagonais.

     Visuos šventuos keliuos, žemele tu pilkoji,

     Kiek ašarų, vargų ir prakaito nešioji!

     Kur išmirė tėvai, kur jų vaikai suaugo,

     Kur amžių pasakos tautos likimą saugo, —

     Kaip baisiai įkyru, kai rūsčiai žviegia vėjas

     Su vakarų žaislais ir keikias prieš idėjas.

    

     Manos giesmės garsai gyvi tauriam ryžtumui,

     Kūrybai ir dievams ir mano žemės rūmui!

    

     Erelis su audrom laisvai padangėj grumias.

     Griaustinis trankosi ir žaibas dingsta dūmuos.

     Kiek platumos, jėgos ir slenkančių pabaisų!

     Ereliui tas niekai: audros balsų nepaiso.

     Jis slenka žaizdamas ir platumas apžvelgia, —

     Visi pasislėpė, tik pievoj spindi dalgė.

     Pradėjo mušt ledai, ardyti dirvų tylą, —

     Erelis sukdamos už debesų pakilo.

    

     O ten giedros dangus! Tolyn pabaisos slenka!

     Ir visa, kas trapu, taip laikina ir menka!

    

     O žeme, vyno taure! Kas tave paguostų,

     Jei meilė neliepsnotų ant jaunystės skruostų?

     Kam būtų kvepalai, kam būtų peteliškės,

     Kam klodai debesų ir vaivorykštės blyškios?

     Kam žirgo brizgilai, kam auksas ir turnyrai,

     Jei būtų tik akis ir tamsūs tolių tyrai?

     Kam būtų pranašai, kas jaustų jųjų šauksmą,

     Jei prie gėdos lentų nebūtų niekšų skausmo?

    

     Tuštybių pelenai, kerštingų sielų nuodai

     Apvaldo eisenas paikių pradų paguodai...

    

     Faustas Kirša. Pelenai. Antroji knyga. Kaunas, Sakalas, 1938.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1