Donaldas Kajokas. KARVEDYS PAVARGO NUGALĖTI. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 100 p.

       Jürgenas Habermasas, į savo veikalą „Modernybės filosofinis diskursas“ įtraukęs apmąstymus ir apie literatūros kritiką, teigia: „Literatūros kritikos ir literatūros žanro skirtumo išlyginimas išvaduoja kritiko darbą iš nemalonios prievartos paklusti pseudomoksliniam standartui; kartu jis tą darbą pakylėja aukščiau už mokslą – į kūrybinės veiklos lygmenį. Kritikai nebereikia savęs suvokti kaip kažkokio antraeilio dalyko, ir ji įgauna literatūros rangą“. Kiekvieną kartą, rašydamas recenziją, susimąstau ne tik apie poeziją, bet ir apie literatūros kritiką. Ne tik apie tai, kas yra literatūros kritika, bet ir apie tai, kokia ji yra ir turėtų būti (šiais kritikos krizės laikais tai – vieni iš pamatinių klausimų). Nenoriu, kad mano recenzija primintų vien skalijantį, Donaldo Kajoko (o sykiu ir Czes?awo Mi?oszo) žodžiais tariant, pakelės šunytį, niekaip nepajėgiantį pavyti karavano, todėl stengsiuosi ne pakilti virš D. Kajoko poezijos, bet žengti koja kojon kartu su ja – kalbėtis (klausti, diskutuoti) ir (ko labiausiai tikiuosi) susikalbėti.

       Literatūrologė V. Daujotytė, aptardama recenzuojamo poeto rinktinę „Meditacijos“ (1997), teigė: „D. Kajoko lyrikos meditaciškumas, be abejonės, yra skiriamasis bruožas. Ir kritikų atpažintas, ir paties pripažintas“ („Lyrika kaip meditacija“, „Literatūra ir menas“, 1997, rugsėjo 27). Viename pirmųjų (ir, manyčiau, viename iš labiausiai pavykusių) naujausio rinkinio „Karvedys pavargo nugalėti“ tekstų ryškinamos permainos:

medituoju retai, keletą
kartų per mėnesį, sykiais
gailiuosi, o sykiais sakau
kad mano vidinė kelionė
įgijo naują dimensiją. 

 

 
(„medituoju retai...“, p.10)

       Tačiau ar kūrybinis atsinaujinimas, permainų kryptys nėra pernelyg afišuojamos? „<…> kadaise buvau prisijaukinęs / subtiliąją žodžio meistrystę, ją / dažnas pastebi, mėgsta, metas / prisipratint ir jos seserį / dvynę – šerpetotą moteriškutę“ („kirvio darbas“, p. 11). Iš pacituotos ištraukos matyti, jog keičiasi poeto kalba – naujame rinkinyje daugiau grubaus, specialiai nenušlifuoto kalbėjimo. Sumažėjusį dėmesį meditacijai galėtų paaiškinti esė knyga „Dykinėjimai“ (1999): „Kai iš savo „meditacijų“ nesugebi sugrįžti šios akimirkos realybėn, imi nebesuvokti, jog murkdaisi ne dangaus vandenyse, o dar vieno iliuzinio pasaulio pauodegy“ („Apie meditaciją ir pasaulio pasturgalį“). Ir ankstesniuose eilėraščiuose, ir naujame rinkinyje ryškus balansavimas tarp konkrečiai apibrėžiamo, apčiuopiamo daiktiškumo ir „kažko“, esančio anapus (ar, tiksliau – šalia) daiktų ir žodžių. Pasak R. Tūtlytės, D. Kajoko poezijoje „kažkas“ – tai „tam tikra savęs projekcija“, aiškių kontūrų netekęs „aš“, į kurį žvelgiama kaip į „kitą“:

štai vakaras ateina, jus aplanko
kažkas nelaukiamas ir būna lig aušros
ir išalsuoja orą kambariuos
ir dulkes pavagia nuo taurių ir palangių

tada žingsneliais moters ar vagies
nutolsta, durų veriantį skambutį
išgirdęs irgi krūpteli truputį
– vieni aplanko o kitų ilgies 

 

 
(„štai vakaras ateina…“, p. 20)

       „Kažko“ atitikmuo – „niekas“, suvokiamas ir kaip beprasmis, ir kaip prasmingas (eil. „ogi mėnuo pro celės langelį“, p. 74). Tekste teigiama, jog „niekas“ neturi pradžios, tačiau visuomet turi pabaigą. Niekas sunaikina bet kokias priešpriešas, jis suvienija draugą su priešu, sacrum su profanum.

       Naujame rinkinyje abstraktus kalbėjimas neužgožia ryškių realybės detalių (bilietas „į Cholinos šokių spektaklį“, „gudrus išmislas dviratis“, numėlę lubinai, sniegas); dauguma jų pasikartojančios, atėjusios iš ankstesniųjų rinkinių: besiganančios karvės, paklydusi šunelė, valtis. Realybės detalės pabrėžiamos priešinantis centrinei rinkinio temai – nuovargiui; norima kuo tvirčiau įsikibti į irias (ir brangintinas) gyvenimo formas, tolstantį Buvimą. Šią temą ryškina ir rinkinio pavadinimas („Karvedys pavargo nugalėti“), ir dauguma eilėraščių: „dieviškos slėpynės“, „daržuose aukštynkojo“, „eilutės vidury akis ūmai sustabdo...“, „pašnekesys lapkričio pradžioje“, „ar mums verta keliauti toliau?..“, „capricciozo“, „rugpjūtis artinas ruduo...“. Tekstuose nuovargio būsena atskleidžiama per dialogą su savimi, ji susipina su vienatvės, nerimo, autoironijos gaidomis, o sykiu – su akimirkos grožio išgyvenimais:

rugpjūtis artinas ruduo
gražu man tikra trokštu to
gal suturės gal pasakys –
suūžusia šiaudų ugnim
žiūrėdama man į akis
ar mirsi siela su manim? 

 

 
(„rugpjūtis artinas ruduo...“, p. 57)

       Esė knygoje „Dykinėjimai“ pasakotojas teigia: „Tiesa yra tai, kuo niekaip neįstengi suabejoti“ („Devynios vibruojančios pauzės“). Naujame eilėraščių rinkinyje gyvenimo geismą slopina persmelkianti abejonė, vidiniai prieštaravimai; lyrinis subjektas delsia, vyrauja melancholiškos, skaudžios intonacijos („stengiuosi nesistengti“, „mirtinai pailsau“, „norėčiau neištverti“...). Nuovargio tema apmąstoma ir „Dykinėjimuose“. Esė „Apie nuovargį. Kelionės pradžia“ D. Kajokas teigia paprastą tiesą: galingiausias ginklas prieš bet kokį negatyvų procesą – meilė. Baigdamas svarstymus apie karmą, žmogaus ryšį su visata, dvasinės beraštystės pasekmes, materijos ir dvasios santykį, autorius pacituoja posmą iš A. Marčėno eilėraščio „Poilsis II“:

mes sustojam prie upės o upėje pilna gyvybės
ir nutolstančioj pievoj mus stebi drugiai ir žiogai
ir atėjusios mūsų dvi švytinčios skaidrios būtybės
(aš labai pavargau tu taipogi labai pavargai) 

       D. Kajokas pacituotą eilėraščio ištrauką paaiškina taip: „Tai apie gilų nuovargį. Ir apie poilsį. Apie mirties šviesą. Apie aukščiausią energijos lygį, kelionės pradžią“. Mirtis – taškas, sujungiantis pabaigą ir pradžią. Kai pradžia yra tikslas, atsiveria kelias ir prasideda kelionė – viena iš daugelio, o sykiu vienintelė – į išmintį ir susitaikymą.

       Lyginant su eilėraščių rinktinės „Meditacijos“ lyrinio subjekto potyriais, naujame rinkinyje regimas ryškus pasikeitimas. Kūrybinės kaitos procesas, naujos poezijos tendencijos ryškėja nuo 2000 m. pasirodžiusio eilėraščių rinkinio „Mirti reikia rudenį“. Jame nemaža dramatizmo, ypač dažnos praeinančio (ir ateinančio) laiko pajautos (laiko idėja suvokiama kaip esminis pasaulio sąrangos principas). Poezijos kaita reflektuota paties autoriaus (tai matyti paskutiniame knygos viršelyje): „Mirti reikia rudenį... Nuojauta kušta, kad su šia ištara baigiasi vienas mano poetinės kūrybos tarpsnis. Kas toliau?“ Toliau – eilėraščių rinkinys „Karvedys pavargo nugalėti“.

       Viena iš pamatinių naujo rinkinio temų, sujungianti tai, kas nauja, su tuo, kas ateina iš ankstesnės kūrybos, – tyla. Rinkinyje „Mirti reikia rudenį“ tyla apibūdinama kaip „vaiski viršukalnės esybių nebylystė“ (eil. „Mokytojas“, p. 33); „<…> eime / kalbėti tylą ir tyla kalbėti“, – kviečia lyrinis subjektas („trys atminties kompozicijos“, III, p. 100). Tylos reikšmių lauką išryškina ir keletas knygos „Dykinėjimai“ epigrafų. Pvz., R. Tagore's žodžiai: „Vanduo inde žėri, vanduo jūroje tamsus. / Nedidelė tiesa turi aiškius žodžius, didelė tiesa turi didelę tylą“ („Devynios vibruojančios pauzės“). „Dykinėjimus“ pradedančioje esė „Apie Miestą“ tyla suvokiama kaip pauzė, tarpas: „Pasakojama, kad vienas senų laikų išminčius buvo šventai įtikėjęs, jog kelio į Miestą mes visai ne ten ieškome, o ir pats Miestas stovįs anaiptol ne tyruose, bet pauzėje tarp dviejų minčių“. Tylos, paslapties, esančios tarp situacijoje, tema rinktinėje „Meditacijos“ plėtojama religinės ir filosofinės kalbos problemos kontekste: „O vyno pilstytoja, o taurių dalintoja! Kaip tau / apsakyti Esančiojo paslaptį, jei ji visąlaik kelyje / tarp dviejų žodžių: vienas pasako dar per mažai, / kitas jau per daug <…>“ („Vyno pilstytoja“, p. 101). Pasak latvių literatūrologo G. Berelio, sąmonės tyla neišvengiamai yra turtingesnė negu jos žodinė išraiška; kiekvienas žodis, juo pasakyta mintis yra nepakankami ir melagingi, palyginti su vienintele, „tikrąja“ Tiesa.

       Kokį prasminį tylos lauką brėžia naujasis eilėraščių rinkinys? Tylos ir kalbėjimo supriešinimas ryškus eilėraštyje „medituoju retai…“:

<…> Kaimyne
Dieve, matomės itin retai, todėl
nenusibostam, nespėjame
nusišnekėt – pasibūnam 

 

pasisėdim
pasinesiklausinėjam 

 

 

 
(p. 10)

       Žodis pavojingas – jis savyje slepia ne vien išminties, bet ir vidinio tuštumo, bereikšmio plepumo galimybę. Kaip teigia G. Berelis, tylintysis žino visa, jis yra pasauly ir gyvuoja drauge su juo, o kiekvienas ištartas žodis pasaulį susiaurina ir iškreipia – juo kruopščiau ir nuodugniau jis paaiškinamas, juo labiau siaurėja paklusdamas kokiam modeliui ar koncepcijai. Atsakomybės prieš žodį stoka didina nesusikalbėjimo riziką. Nesusikalbėjimo tema paliečiama ir knygoje „Dykinėjimai“: „<…> skirtingų patirčių žmonėms vienodi žodžiai praneša visai kitą žinią. Dar vienas liudijimas žmonijos nesusikalbėjimo byloje“ („Apie jauno žmogaus šypseną“). Tyloje slypi tyroji būtis: „tada jau / tada / tylėti: ruduo // kitoks // kaip atsisveikinimas / su / mirtimi“ („kitoks ruduo, arba bendraties paslaptingumas“, p. 67). Pacituotose eilutėse juntama polemika su ankstesniuoju eilėraščių rinkiniu „Mirti reikia rudenį“. Anot A. Marčėno, mirti nereikia net rudenį… (šie žodžiai D. Kajoko eilėraštyje „tolimas“ pateikti kaip epigrafas).

       Tylos fenomenas D. Kajoko tekstuose siejamas su nebyliais vaizdais. Eilėraštyje „Kleboniškio sonetas“ tyla įkūnijama per vaizdą; vizualumas atstoja garsą. Garsų lygmenį atmeta pati lyrinio subjekto figūra:

<…> pakėliau akis: du
žmonės kopė į kalną, moteris ir
paauglys, mus skyrė gal puskilometris 

praeivių čia reta, jiedu mane pastebėjo,
sumosikavo rankomis, kažką lyg ir
šaukė, mačiau, bet negirdėjau,
                                            prisiminiau
ankstyvojo Kurosavos filmą: ta pati 

vos kibirkščiuojanti dobiliena, begarsė
spragsinti erdvė. 

 

 
(p. 7)

       Vizualumo dominantė susijusi su žvilgsnio estetika. Kaip teigia S. Sontag, tyla yra išvalyto, netrikdomo regėjimo metafora. Eksperimentinio pobūdžio eilėraštyje „adresas“ tyla siejama su sniegu – baltuoju nesaties pasauliu. D. Kajoko poezijos lyriniam subjektui ji leidžia patirti ir ypatingą religinę būseną, šventumo pajautą. Pvz., eilėraštis „vėlyvieji“:

o angele man uždedi rankas
ant kairiojo peties
ir temstant suvibruoja – kas? –
prie pat širdies

nė žodžio viešpačiui daugiau
neištari, aš pats
labanakt tykiai atsakau
užmerkiu upes 

 

 
(p. 37)

       Pacituotame tekste tyla tampa dievybės patyrimo būdu. Tylus atsakymas, kalbėjimas pusbalsiu, pritilimas – tai dažni dialogo su dievybe požymiai. Anot G. Beresnevičiaus, „triukšmauti mėgsta demonai“; tyla – angelų kalba.

       Ir „Mirti reikia rudenį“, ir naujausiame rinkinyje labai sustiprėję krikščioniškosios kultūros ženklai. Pvz., dažnas biblinis Lozoriaus motyvas (eilėraščiuose „…tikiu tave šerkšne…“, „Lozorius“ iš rinkinio „Karvedys pavargo nugalėti“; eilėraštyje „pakeliui į Betaniją“ iš rinkinio „Mirti reikia rudenį“). Lozoriaus motyvas D. Kajoko tekstuose išreiškia tikėjimą dvasiniu prisikėlimu, stiprybę, keliaujant kančios keliu, susitaikymą su savo gyvenimu.

       Literatūros kritikas V. Sventickas apie esė knygą „Dykinėjimai“ rašė: „<…> jos neskaitantis yra prarandantis. Prarandantis, kas parašyta ir kas patiriama skaitant. D. Kajoko ištarmės įsiskverbia, net labai“ („Kas žinotina mums ir Tao Juan Mingui“, „Metai“, 1999 m., Nr. 12). D. Kajokas – poetas, kalbantis apie esmes, išmintingu žodžiu kuriantis asmeninę filosofiją – tikėjimą, mokantis susitaikyti su pralaimėjimais, kančia, vidiniu silpnumu, godžiais abejonės demonais, grąžinantis dvasinę pusiausvyrą, harmonizuojantis būtį. „Karvedys pavargo nugalėti“ – stipri knyga, dabartinės poezijos kontekste išsiskirianti brandumu. Tokių pasitaiko nedažnai.


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1