Saliamonas Maimonas. GYVENIMO ISTORIJA / Iš vokiečių k. vertė V. Gaigalaitė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 319 p.

       Senosios literatūros šaltinių publikacijos iškelia vis naujus, su Lietuva susijusius vardus ir nutolusios realybės nuotrupas, kurios papildo esamą praeities epochų vaizdą. Saliamono Maimono „Gyvenimo istorija“ (pirmą kartą išleista Berlyne 1792–1793 m. vokiečių kalba) aprašo ir paskutinius Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo dešimtmečius (socialinį kontekstą, konfesinius, luomų santykius), ir kartu yra pasakojimas apie kosmopolitiškos asmenybės odisėją. Saliamonas ben Jošua (1753–1800), nuo Gardino kilęs žydas, visu savo gyvenimu liudijo pastangas peržengti intelektinę laisvę varžančius apribojimus, dėl to nesutarė su savo bendruomene (pirmiausia – religine), ir buvo užsitraukęs atskalūno ir eretiko nešlovę (p. 169, 279). Jo prisiimtas Maimono vardas nėra paprastas kūrybinis pseudonimas, bet ir tam tikras vertybinis pasirinkimas. Susižavėjęs XII a. Ispanijos žydų filosofo Maimonido (Mozės ben Maimono, 1135/1138–1204) mokymu, pasirinko jo vardą ir, remdamasis jo filosofiniais raštais, stengėsi praplėsti įprastas Talmudo studijas (šio asmens svarbą taip pat liudija antroje autobiografijos dalyje išsamiai pristatytas knygos „More Nevuchim“ („Klystančiųjų vadovas“) turinys su S. Maimono komentarais).

       Populiariose Apšvietos epochai skirtose studijose S. Maimono vardo nerasime, nors jo interesai aprėpė žymiausių XVII–XVIII a. filosofų (B. Spinozos, F. Bacono, D. Hume'o, Ch. Wolffo ir kt.) mokymą, jis pats yra paskelbęs filosofijos veikalų, bendradarbiavęs Apšvietos periodikoje bei sulaukęs didžiausio XVIII a. filosofijos autoriteto Immanuelio Kanto pripažinimo, kurį šis išdėstė laiške Marcui Herzui: „<...> man pakako tik žvilgterėti į tą rankraštį, kad pamatyčiau jo išskirtinumą, nes nė vienas iš mano kritikų taip gerai nesuprato manęs ir mano raštų esmės, kaip ponas Maimonas, kadangi nedaugeliui duotas tokio pobūdžio tyrinėjimams reikalingas aštrus protas“ (p. 305). (Šis S. Maimono darbas „Transcendentalinės filosofijos bandymas“ buvo paskelbtas 1790 m.) Taip pat svarbu pažymėti, kad jo, kaip mokslininko, įvertinimas buvo gautas ne po nuoseklių universitetinių studijų ir kryptingų tyrinėjimų. Visa S. Maimono gyvenamoji aplinka, kultūrinė-socialinė terpė, nebuvo palanki mokslinei veiklai. Tačiau net ir po klajokliškų, nepriteklių kupinų metų jis atsisakė grįžti į Lenkiją, apibūdinęs ją kaip tamsuolišką kraštą, kur, be skurdo, dar turėtų gyventi „prietarų tamsoje, be žinių“ (p. 284).

       Aprašydamas savo vaikystės metus, S. Maimonas vaizduoja gana tipišką vargano žydo smuklininko šeimos gyvenimą. Toks skurdas vertinamas ir kaip nuomininkų žydų neūkiškumo, ir kaip neišmintingos politikos rezultatas, be to, pabrėžiama Lenkijoje susiklosčiusi paradoksali situacija, kai vienodai vertinama ir religinė laisvė, ir religinis nepakantumas (p. 27). Turint galvoje Apšvietos kontekstą ir tuo metu intensyviai diegtas tolerancijos idėjas, tikėtini teigiami krikščionių ir žydų sugyvenimo pokyčiai. Vis dėlto šiuolaikiniai tyrinėtojai pripažįsta, kad objektyviai žvelgiant situacija Lietuvos–Lenkijos Respublikoje mažai kuo skyrėsi nuo kitų Europos šalių, kur iki XVIII a. pabaigos (o gal net ir po jos) tikyba pagrįsti socialiniai ryšiai funkcionavo ne tik kaip tapatybę ir konkrečios visuomenės habitus (anot P. Bourdieu) lemiantis elementas, bet ir kaip valdžios politiniai svertai: kitatikių grupės buvo toleruojamos tada, kai tai buvo ekonomiškai naudinga arba politiškai neišvengiama. Vertindamas žydų padėtį tuometinėje Abiejų Tautų Respublikoje, S. Maimonas teigia, kad jo tauta „kaip vargšas asilas klupinėjo su dviem naštom: savo pačios tamsumo ir iš jo kylančių religinių prietarų bei tame krašte gyvenančios tautos tamsumo ir prietarų“ (p. 77–78). Autorius nurodo, kad galvoje turima „lenkų tauta“, tiksliau – bajorų luomas, kuris pagal etninę sudėtį galėjo apimti ir lietuvių, gudų bajorus. Tai buvo didžiausią politinę galią turėjęs sluoksnis, dėl kurio įtakingumo ir atsirado „bajorų tautos“ samprata. Ši tauta antrojoje XVIII a. pusėje sulaukdavo griežto vertinimo dėl protėvių nuopelnais besididžiuojančių, tačiau atsakomybės už savo poelgius stokojančių kilmingųjų elgsenos. Patys savaime iškalbingi S. Maimono teksto fragmentai apie bajorų (taip pat krašte siautėjančios rusų armijos) savivalę. Pasakodamas komiškai graudžias istorijas, pvz., apie kunigaikščio R. demonstruojamą galią ir amoralumą, jis formuluoja svarbias, bendrą Respublikos situaciją įvertinančias išvadas: menkai išsilavinę, mažai pažinę svetimus kraštus bajorai „puikuojasi savo titulais bei ordinais, kuriuos išniekina savo gėdingu elgesiu, turi didžiulius dvarus bei turtų, kurių nemoka valdyti, nuolat kariauja tarpusavyje, todėl valstybė neišvengiamai tampa savo kaimynų, pavydinčių jai didybės, grobiu“ (p. 78). Stebėdamas gyvenamąją aplinką, žmonių santykius gana buitiškose situacijose ir nesileisdamas į platesnę politinių įvykių analizę, S. Maimonas užfiksuoja svarbias epochos žmonių mentaliteto ypatybes, vertybines orientacijas ar tam tikrais atvejais – jų stoką. Jo požiūris tiek į krikščionių, tiek į žydų bendruomenes yra vienodai atviras ir kritiškas, nurodomi tikybų skirtumai, bet tai nelaikoma pagrindu tarpusavio priešiškumui. Sykį Hamburge jis net buvo pareiškęs norą krikštytis, savo laiške pastoriui išdėstęs ne tik įžvelgtus krikščionių religijos privalumus, bet ir abejones dėl tam tikrų tikėjimo aspektų (p. 284–285). (Greta filosofiškai grindžiamo pasirinkimo buvo numatęs ir galimybę sulaukti krikščionių bendruomenės palaikymo, gal net tikėdamasis tolesnio darbo rėmėjų.)

       Siekdamas išsilavinimo, S. Maimonas atsidūrė griežtai pagal luomus ir konfesinę priklausomybę diferencijuotos visuomenės paribyje: tradicinis žydų mokymas jam atrodė esąs per siauras, bet net norėdamas išmokti svetimą kalbą jis negalėjo tikėtis kitatikio pagalbos. Taigi S. Maimonas vokiečių kalbos ima mokytis savarankiškai, taikydamas savo paties susikurtą „dešifravimo“ būdą, ir net nemokėdamas dorai perskaityti teksto, todėl prašydamas tai atlikti savo mokinį, jis stebina tikslia filosofine J. Locke'o veikalo interpretacija. Tokia jo kelio į iškiliausių Europos mokslininkų bendriją pradžia – juk ir žymaus žydų švietėjo Mose's Mendelssohno intelektualų salone Berlyne jis iš pradžių kėlęs nuostabą ir traukęs žmones vien kaip „kalbantis žvėris“ ar „prijaukintas varnėnas“ (p. 258)...

       S. Maimonas formuluoja griežtus reikalavimus siekti praktinio religijos pritaikymo, kvestionuoja įvairių ritualų (kartais visiškai formalių) pagrįstumą, savo patirtimi liudydamas Apšvietos dvasiai artimą asmens laikyseną: „Melancholiška ir svajotojiška religija pamažu virto proto religija, o vergišką tarnystę Dievui pakeitė laisvas pažinimo galios ir moralinio pojūčio siekis, ir tobulumą ėmiau suvokti kaip neišvengiamą laimės sąlygą“ (p. 179). Tačiau greta šios proto apoteozės ryški ir kita autobiografijos herojaus charakterio pusė: jo neslepiamas atviraširdiškas naivumas ar (auto)ironiškas šypsnys, pvz., sumanymas pastudijavus Kabalą tapti nematomam (p. 93), po savarankiškų studijų pradėta gydytojo praktika, kuri baigėsi išvada, jog reikia šiek tiek daugiau išmanymo (p. 99), ir t. t. Ironiškai žvelgiama ir į mokytuosius Lenkijos žydus, kurie, išvarginti sausų mokslų, metasi į kitą kraštutinumą – tuščius apmąstymus bei lengvai susižavi apgaulingais mokymais (p. 130, 136). Tokio etapo būta ir paties autoriaus gyvenime, bet jis, kurį laiką domėjęsis naujuoju chasidizmo judėjimu, neilgai trukus pasitraukė iš jo, įvertinęs vien kaip manipuliavimą žmonių protais.

       Filosofijoje tvirtai laikęsis racionalistinės pozicijos ir mokslinių tikslų siekęs vien savo intelekto pastangomis, gyvenime S. Maimonas buvo nuolat lydimas nestabilumo jausmo. Paradoksalu, kad, net gana patogiai įsitaisęs Olandijoje, jis buvo pradėjęs galvoti apie savižudybę, baimindamasis būsimo skurdo. Jis buvo patyręs ir pranašo šlovę (p. 168), ir sulaukęs jau minėtų kaltinimų esąs eretikas. Prisimindamas savo draugystę su Moze Lapidotu, jųdviejų pokalbius ir savaip interpretuojamas religines priedermes, jis vaizduoja dar paauglišką maištą prieš bendruomenės normas, kartu pripažindamas, kad tokia elgsena nelabai deranti, nes juk jie ir yra tos bendruomenės išlaikomi. Būsimasis filosofas klausia, ar tokiu neva kontempliatyviu gyvenimo būdu iš tikrųjų nedangstomas tingumas ir dykystė (p. 120), bet ir vėliau, jau sulaukęs pripažinimo, jis nuolat rizikuoja prarasti darbo vietą ar mecenatų globą, gindamas ne tik savo mokslinius principus, bet ir mėgaudamasis laisvu (anot paties, net laisvamanišku, p. 169) gyvenimo būdu. Tai ryški ir bekompromisinė asmenybė, o S. Maimono autobiografija – vienas iš tekstų, kuriame atsiskleidžia pastanga ne „pritempti“ savo nuostatas prie epochos dvasios, bet asmenine patirtimi prisidėti prie jos kūrimo.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1