Šatrijos Raganos teodicėja ir blogio įveika

       Ar Šatrijos Ragana yra palikusi panašių kaip F. Dostojevskio minčių apie ontologinius blogio ir Dievo buvimo įrodymus? Pirmiausia randame žinomąjį jos klausimą – kodėl, warum. Nuo „Kodėl tavęs čia nėra?“ ir klausimo apie mirtį („Tegul man kas atsako, kodėl taip yra!“ – „Iš daktaro pasakojimų“) iki sielos klausimų, į kuriuos nėra atsakymų. „Sename dvare“ klausiama: kodėl žmoguje yra nuolatinis amžinybės ilgesys? Kodėl žmogus yra toks nepastovus ir kodėl yra mirtis? „Kodėl Dievuliui reikia to, kas taip skaudu?“ „Kas iš gėrio, tiesos, jei viso to galas – puvėsiai, niekas, nebūvis?“ „Iš kur manyje, pelene ir dulkėje tarp pelenų ir dulkių, tas amžinybės jausmas?“27
       Šatrijos Raganos kūryboje nedaug taip išsamiai
N. Berdiajevo svarstytų klausimų apie laisvę ar apie metafizines jos prielaidas. Jų buvimą liudija augantis Mamatės „amžinas maištas“ ištrūkti iš kasdienybės pančių ir visą gyvenimą tarnauti kokiai nors idėjai, Levanardos pasipriešinimas savo pono savivalei, kai šis jį bandė mušti ir pažeisti Dievo įsakymą. Mamatės lūpomis rašytoja teigė nekenčianti despotizmo ir baisiausiu žodžiu laikė žodį „vergas“, primindama apaštalo Pauliaus mintį: „Jūs brangiai nupirkti, nepasidarykite žmonių vergais“ (1 Kor 7, 23).
       Tai, kuo Šatrijos Raganą domina
N. Berdiajevo nupieštas reljefiškas F. Dostojevskio kūrybos vaizdas, – žmogaus metafizika ir ontologinė dinamika, asmens nukreiptumas Dievop. Tą linkmę atspindi ir dvasingieji (Alioša Karamazovas, Zosima), ir nihilistai (Ivanas Karamazovas, Kirilovas). Nihilistų ieškojimo įtampa ir tragiškumas kyla dėl aistringų pastangų protu, racionaliai užmegzti ryšį su Dievu. Ir N. Berdiajevo mintis apie F. Dostojevskio herojų tikėjimo prieštaras, ir Šatrijos Raganos nuostata dėl Dievo atradimo žmogaus gyvenime yra panašios. Kelias Dievop pirmiausia grindžiamas ne racionaliu protavimu, o tikėjimu. Rašytoja ne kartą pabrėžia: „Jeigu tikime, kad yra Dievas...“, „aš esu giliai tikinti“28. Blogis kaip buvimo beprasmybė ir nedorybių virtinė kaip tik prasideda nuo netikėjimo; tai liudija Kirilovo teiginys: „Jeigu nėra Dievo, tai aš Dievas <…>. Aš turiu nusišauti, kadangi mano savivalės viršūnė – nužudyti save pačiam sau <…>. Aš turiu netikėjimą parodyti. Aš neturiu idėjos, aukštesnės už tą, kad Dievo nėra“. „Stavroginas taip pat jeigu tiki, kad netiki, tai netiki, kad tiki. O jeigu netiki, kad netiki, tai jis netiki.“ Tarp Šatrijos Raganos romantiškų, melancholiškų, idealistinių prozos veikėjų šmėkščioja materialistinėms nuostatoms, prigimtiniam įstatymui vergaujantys žmonės. Pavyzdžiui, „visus savo tinginyste piktinanti“, apsileidusi ir su kitais vyrais nevengianti santykių Domeikienė, bandanti sužavėti išoriniu grožiu, nejaučia niekam jokių priedermių, nes niekuo netiki. Demaskuojamas Ciocios parodomasis pamaldumas ir poteriavimas: ji nemėgsta bažnyčios, giesmės blogai veikia jos nervus, nedalyvauja laidotuvėse; „ji labai nemėgsta viso ko, kas primena mirtį, nori būti visados jauna ir amžinai gyventi“29. Rašytoja tvirtina, kad netikint Dievą grožį užtemdo nedoras elgesys. Matome ir Šatrijos Raganos atskleistą tikėjimo ir nedorybės akistatą, sunkumą tikinčiojo akimis pamatytą klystkelį pripažinti kaip realų faktą. Netyčia išvystas Boleslovo ir Domeikienės susitikimas sukelia jausmą, sukrečiantį ir tikėjimą gėrio realumu – „rodos man, kad palytėjau šlykščių šlykščiausią varlę – ir vis tebejaučiu ant pirštų tą palytėjimą. Kaip sunku, pažinus žmones, neniekinti jų! Reikia nuolat mąstyti apie savo silpnybes ir apie tai, kaip jos būtų pasireiškusios, esant kitokioms sąlygoms, ir jei nepasireiškia, tai kaip maža čia mūsų pačių nuopelno“30.
       Šatrijos Ragana nesileidžia į netikėjimo ir nihilizmo paieškas, bet beprasmybės bergždumo ribas nubrėžia gana akivaizdžiai ir vadina tai „atvirkščiu tikėjimu“. „Kas iš to rojaus, jei pati ryt poryt ištikšiu kaip muilo burbulas <…>. Kadangi mūsų pojūčiai neduoda įrodymų, jog dvasia egzistuoja be kūno, tai tikime ją žūvant drauge su ja <…>. Kad aš netikėčiau, jog tai tiktai momentas, niekados nesutikčiau taip merdėti kas valandą per ilgus metus, taip tekina bėgti į niekybę, bet tuojau nutraukčiau to beprasmio gyvenimo siūlą“31. Šatrijos Ragana nuo jaunystės aiškiai suvokė tikėjimo praradimo pavojų ir būtinybę skleisti krikščionybę, vykdyti evangelizavimo misiją. „Išgirdus apie partiją lietuvių, norinčių platinti tikėjimą be Dievo, liūdna man buvo, ir dažnai gailiai guosdavaus
dėl tos priežasties. O jis, būdamas XIX amžiaus pabaigos jaunikaitis, niekais laiko viską, ko negali savo pirštais pačiupinėti. Mane tarsi kas durte duria, girdint tokias nesąmones apie tai, ką laikau šventa, apmauda ima, kad žmogus nesupranta tokios aiškios, rodos, tiesos“32. Tikėjimas Šatrijos Raganai yra žmonių sąmoningumo šaltinis ir kartu švenčiausias jausmas. Įsitikinimais pagrįstus jausmus ji pasiryžusi ginti visomis jėgomis. Praradus tikėjimą į Dievą, neįmanoma tikėti žmogumi ir pačiu savimi.
       Kitas N. Berdiajevo išryškintas F. Dostojevskio kūrybos bruožas ir Šatrijos Raganos kūriniuose pasirodantis tipologinis atitikmuo – nemirtingumo ilgesys, tikėjimas kita būtimi bei amžinojo gyvenimo, apokaliptinės perspektyvos vaizdavimas. „Legendoje apie Didįjį Inkvizitorių“ jaučiamas nebylus Kristaus buvimas, puolusio žmogaus gelmėse pulsuojanti prisikėlimo nuojauta (Zosimos raginimas mylėti visus, taip pat ir nuodėmingą žmogų). Ir Mamatės Kristaus regėjimas per sapną išsiskiria begaline dvasios laisve ir vienintelės galios – meilės valdžios pajūčiu. Kristus čia pavaizduotas kaip gyvojo grožio įsikūnijimas: jis stovi smaragdinėje, gėlių išmargintoje pievoje; jo audeklas nežemiškas, o jo grožiui, nušviestam vidinės saulės, nėra žodžių išreikšti; Kristus žmogaus akivaizdoje kuria stebuklingas permainas – švelniai paglostyti drugiai akimirksniu virsta paukšteliais, kurie giedodami lekia aukštyn ir žėri lyg „brangieji akmenys“. Įstabus Kristaus grožis teikia nežemiškos palaimos tikrumą, ir atsiskleidžia laimės išgyvenimas, įgyjamas „nuo Viešpaties delno“. Matome ne iš karto pastebimą estetinio įspūdžio transformaciją: Kristaus akivaizdžiau nemotyvuotas išorinis grožis virsta vidine, iš esmės religine, malonės kupina gyvenimo būsena. Šatrijos Raganai ilgesio vaizdavimo gylis nulemia kūrinio meninę vertę. Abiejų rašytojų veikėjų dramatizmo variklis – troškimas išsinerti iš materijos varžtų, išlaisvinti sielą kaip plaštakę, išskristi kaip drugiui iš lėliukės. F. Dostojevskis ir Šatrijos Ragana yra iš tų nedaugelio rašytojų, kurie anapusinį pasaulį vaizduoja kaip dvasinę tikrovę – per sapną, fikciją, viziją. F. Dostojevskis rašo apie teokratinę sanklodą, grindžiamą grožiu ir harmonija. Mūsų rašytoja tvirtina dvasios dalykų sferoje nemėgstanti žodžio „ligi mirties“, nes gyvenimas anapus esantis tiek pat realus kaip čionai. Dieviškosios sielos ypatybės, per meilę, tikėjimą ir dorybes užsimezgusios čia, ten pasireiškia dar intensyviau: čia pumpuras, ten žiedas. Šatrijos Ragana anapusybės sodus aprašo kaip laimės pojūčių pilnatvę, išsiliejančią muzika, poezija, grožiu. „Kad ir geriausi viso pasaulio artistai susirinkę imtų groti įvairiausiais instrumentais, ir tai jų muzika nebūtų tokia puikia, kaip anoji Dievo soduose. O sielos vaikščioja, tų stebuklingų melodijų klausydamos, sutinka savo mylimuosius, anksčiau mirusius, ir laukia tų, kurie dar pasiliko žemėje“. Sapnu
tampa praeitis, o tikrovė tėra tik dabartis. Tad žemėje viskas – sapnas, o „amžinojo užmigimo valanda – tai pabudimo valanda“.
       Abiem rašytojams erdvė, kur žemė ir dangus susijungia dar šiapusiniame gyvenime, yra grožio akimirkos. F. Dostojevskis teigė, kad „grožis išgelbės pasaulį“, bet grožis jam – kaip ontologinės tobulybės viršūnė – dvilypis, demoniškas. „Grožis yra ne tik baisus (nes neapibrėžiamas), bet ir paslaptingas dalykas. Čia velnias grumiasi su Dievu, o kovos laukas – žmonių širdys.“ Mūsų rašytojos gyvenime ir kūryboje velnias egzistuoja kaip ryšio su Dievu ardytojas, chaoso sėjėjas. „Gyvenimo sūkurys pagrobęs mane stumia ir suka – ir rodos, viskas gerai – laikas greit bėga, nėra kada liūdėti... Bet tai tik rodos; sielos dugne kaip jūrių gelmėse tykoja pasislėpus baisioji hidra. Užtenka kokio mažmožio – tono, spalvos, vieno žodžio – ir jau ji įleidžia savo skaudų gylį į pat širdį...“33 Rašytoja kratėsi politikos ir partinių visuomenės reikalų, bet nuolat jais domėjosi. 1918–1921 m. ji skaudžiai rašė apie visuomeninių vertybių pamynimą bei niekinimą: tamsiųjų gaivalų kupinos bolševizmo dvasios plitimą, papirkinėjimą, demagogiją, pataikavimą minios instinktams, „nesąžiningumą, nedorumą ir chamiškumą bekraštį ir beribį“34. Nekultūringumas, neišmanymas, aplaidumas lemia žemųjų instinktų siausmą bei chaosą žmogaus ir visuomenės gyvenime. Šatrijos Raganos kūryboje grožis, kaip Dievo nuojauta, kaip absoliuto kibirkštis, sutirpdo sielos piktumą ir bjaurumą. Velnias nustelbia grožį tik tada, kai žmogus leidžia kilti piktiems norams ir pasireikšti nedoriems poelgiams. Dar daugiau, F. Dostojevskiui ir Šatrijos Raganai grožis pranoksta ontologinę pasaulio sanklodą. Kristus kaip įsikūnijęs grožis yra viena dažniausių meno estetinio paveikumo šaltinių F. Dostojevskio kūryboje. „Aš viską sudėjau į tikėjimo simbolį. Tas simbolis labai paprastas, štai jis: tikėti, kad nieko nėra gražesnio, gilesnio, simpatiškesnio, protingesnio, vyriškesnio, tobulesnio negu Kristus. Maža to, jei kas man nori įrodyti, kad tiesa ne Kristuje ir iš tikrųjų taip būtų, kad tiesa ne Kristuje, aš labiau norėčiau pasilikti su Kristumi negu su tiesa“35. F. Dostojevskio įsitikinimu, Kristus jungia estetinį, etinį ir ontologinį pradus.
       Šatrijos Raganos kūriniams būdinga amžinojo gyvenimo tikslingumo samprata, Dievo buvimo tikslo įrodinėjimas savitas taip pat ir F. Dostojevskio kūryboje. Lietuvių rašytoja nuolat primena Dievo apvaizdos lemiamus įvykius, gerąją gyvenimo audeklo pusę, pasirodysiančią kitame pasaulyje, to audeklo rašto tikslumą, prasmę ir grožį. Apvaizdos tikslingumas pagrįstas tuo, kad nemirtingai žmogaus sielai būtų geriau ir ji atrastų visišką laimę. Mūsų rašytoja teigia, jog „kiekvienam žmogui yra paskirta pasaulyje kokia nors vieta. Kiekvienas turime gyvendami atlikti kokią nors misiją, kokį nors uždavinį – ir jei nuo jo išsisukame, tai mūsų gyvenimas yra bevertis. Jei norime gerai įvykdyti tą misiją, turime nuolat tyrinėti, kam esame pasaulyje ir ką mums reika daryti, kaip įsigyti vis daugiau išminties ir gerumo, kokių pareigų atneša mums kiekviena gyvenimo valanda ir kokiais darbais turtiname savo metus. Ar mokomės laiminti, ne keikti, ne silpninti sielas, kurios susiduria su mumis? Turime daryti viską, kas šią valandą mums galima ir prieinama, turime leisti iš savo sielos kuo daugiau spindulių į visas puses“36.
       Čia priartėjame prie reiškinio, kuris leidžia paaiškinti blogio įveikimo problemą ir F. Dostojevskio, ir Šatrijos Raganos kūryboje. Tai tikėjimo praktika, tikėjimo arba netikėjimo leitmotyvas. Tai kartu tam tikra pasaulėžiūrinė nuostata: pasitikėjimas Dievo valia arba ontologinė savivalė, maištavimas prieš ją. F. Dostojevskis įspūdingiau piešia tokio savęs sudievinimo, savavališkos elgsenos pasekmes, kai kuriamas žmogiadievis, bet žūsta žmogus. Šatrijos Ragana pagrindiniu religingo žmogaus bruožu laiko atsidavimą Dievo valiai. Baimės, kančios, mirties ir visa apimančios atsakomybės akivaizdoje savo rūpestį ir negalią ji perduoda į tikslingai veikiančio Dievo rankas. „Mano nuomone, vyriausioji religingo žmogaus žymė yra sutikimas su Dievo valia. Jei yra Dievas, tai jis viską veda ir veda taip, kaip mūsų amžinajai sielai geriau. Mes, akli, kvaili, to nesuprantam, bet kada nors pamatysim. Žinai Tamsta, tai didžiausia laimė tarti iš pat širdies dugno – Dievo valia teesie visados. Man pirmiau buvo irgi sunku, bet dabar visados taip sakau ir visiškai atsiduodu į Dievo rankas“37 (iš laiško J. Tumėnienei, 1924. XII. 20). Jeigu tikima, kad žmogaus gyvenimas eina pagal Apvaizdos paskirtą planą ir nubrėžtą tikslą, tai nėra nepakeliamos nelaimės, ligos ar skausmo. Apvaizdos tikslo įsisąmoninimas Šatrijos Raganai leidžia paklusti Dievo valiai, priimti šiapusinio pasaulio tvarką kaip praeinančią, dužlią šešėlių materiją ir matyti prasmę amžinojoje tikrovėje. Žmogus, į viską žiūrintis amžinybės žvilgsniu, negali pasiduoti skausmui ir pulti į neviltį. Iš tokio gyvenimo prasmės įžvelgimo ir pajautimo randasi ir rašytojos pavaizduotiems dievotiems, dvasingiems, balandiškų sielų, liaudiškai kukliems veikėjams būdinga pasitenkinimo gyvenimu pasaulėjauta (Mamatė, Levanarda, Kazelė, Pranciška, Zuzana, Bobutė, Verusia, Lukošius, Urbonienė ir kt.). Jie, nuolat susidurdami su kančia, nepritekliais, skausmu, randa išeitį iš kančios bei vargo beviltiškumo. Savo asmeninius norus jie įstengia palenkti galingesnei Apvaizdos jėgai. Štai senukas Lukošius nesijaučia padaręs sunkių nuodėmių ir nesupranta, kodėl Dievas jį taip spaudžia: neteko dukterų, ūkio. Jis suvokia, jog „kaži kas atėmė iš jo gyvenimą neteisingu būdu“. Bet jis nė kiek nesiskundžia nei žmonėmis, nei Dievu. Šitie varguoliai nusižeminę priima „baudžiančią ranką“. „Jiems gyvenimas nėra kažkokia laimės duodamoji įstaiga, bet sunki, varginga tarnystė. Jei jis ir duoda kartais trumpų laimės valandėlių, tai yra jo malonė <…>, kaip kokia dovana virš programos“38. Antra vertus, jų paveiksluose pastebime Kristaus grožio įspaudą, N. Berdiajevo akcentuotą F. Dostojevskio kūryboje. Jų pasitenkinimas gyvenimu yra ir savo laimės suvokimas. „Pasakysiu tau, kas yra laimės paslaptis, o širdie! Mirk tam, kas turi mirties veidą, merdėjimo aičiojimą, ir nesėk ten, kur kapuose gautumei ieškoti derliaus. Pasakysiu tau, kas yra laimės paslaptis, o širdie! Atgyk tam, kas viršum mirties, viršum skausmo, viršum vylių – tveria amžinai. Ir tegu tavo drebąs inkaras ten krinta, kur yra gelmių ramybė ir tyla“39. Šatrijos Ragana moko atrasti Dievo malonės taką didžiausiose gyvenimo krizėse – tai rodo jos žodžiai, parašyti savo draugei Janinai Tumėnienei (1923), mirus Tumėnų mažamečiui sūnui: „Žmonių kalboje nėra žodžių tokiam skausmui numalšinti – tai tegali padaryti vienas Dievas. Meldžiu jį, kad duotų Tamstoms savo malonės ramiai pasiduoti jo šventai, niekados neklystančiai, visuomet į tikrąją laimę mus vedančiai valiai“40. Tai būtų tiksliausias pačios Šatrijos Raganos komentaras jos pačios cituotai
N. Berdiajevo minčiai: „Ar pasaulio ir istorijos proceso prasmė nėra Dievo troškimas suteikti laisvą meilę kaip atsaką?“
       Šiame straipsnyje neieškota priežastinių ryšių tarp
N. Berdiajevo knygoje aprašytos F. Dostojevskio pasaulėvokos ir Šatrijos Raganos kūrybos. Stengtasi atkreipti dėmesį į abiejų rašytojų analoginius pasaulėžiūros ir estetikos panašumus ir sutapimus, kurie rodo, jog Marija Pečkauskaitė juto bendrą ano meto filosofinės ir religinės minties pulsą, sekė tarptautinį pasaulėžiūros idėjų kontekstą, pati gilino Dievo pažinimą. Ir F. Dostojevskis, ir Šatrijos Ragana panašiai sprendžia teodicėjos problemą: prasminga laisvė per kančią padeda pajusti Dievą. Tikrasis grožis atsiskleidžia per Kristų, o veiklus tikėjimas įveikia blogio problemą. Rusų rašytojas labiau ieško ontologinių Dievo buvimo įrodymų, Šatrijos Ragana – pasitikėjimo Dievo valia.


       ___________________

 
       1 M a r i j o s  P e č k a u s k a i t ė s - Š a t r i j o s  R a g a n o s   Raštai. –
Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1939. – P. 252.
       2 K u z m i c k a s  V.  Senojo dvaro paunksnėje. M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 100-osioms gimimo metinėms // Pergalė. – 1977. – Nr. 3. – P. 125–126.
       3 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Laiškai. –
Vilnius: Vaga, 1986. – P. 329.
       4 Ten pat. – P. 479–480.
       5 Laiškas iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų.
       6 M a s i o n i e n ė  B .  Literatūrinių ryšių pėdsakais. –
Vilnius: Vaga, 1982. – P. 12 (taip pat žr.: Darbymetis. – 1921. – Nr. 4. – P. 26).
      
7 M a c e i n a  A .  Masės atbudimas // Židinys, 1939. – Nr. 8–9; M a n t v y d a s   P .  Legenda apie Didįjį Inkvizitorių // Židinys. – 1939. – Nr. 11; M i š k i n i s  M .  Didžiųjų rašytojų siluetai. –
Kaunas: Spaudos fondas, 1936.
       8 M a n t v y d a s  P .  Legenda apie Didįjį Inkvizitorių. – P. 489.
       9 Ten pat. – P. 493.
       10 M a s i o n i e n ė  B . 
Literatūrinių ryšių pėdsakais. – P. 74–85.
       11 Новые аспекты в изучении Достоевского / Ред. В. Захаров. – Петрозаводск: Изд. Петрозаводского университета, 1994; Евангельский текст в русской литературе  / Ред. В. Захаров. – Петрозаводск: Изд. Петрозаводского университета, 1998.
       12 Христианство и русская литература / Отв. ред. В. Котельников. – T. 1. – Санкт-Петербург. – Наука, 1996. – С. 304–305.
       13 D o s t o j e v s k i s  F .  Idiotas. –
Vilnius: Margi raštai, 2003. – P. 449–450.
      
14 Аста делл А. Красота и спасение в мире Достоевского // Христианство и русская литература / Отв. ред. В. Котельников. – T. 3. – Санкт-Петербург: Наука, 1999. – C. 256–257.
       15 З е н ь к о в с к и й  В .  История русской философии. – Ленинград: Прометей, 1991. – C. 220.
       16 Б е р д я е в  Н .  Миросозерцание Достоевского // Б е р д я е в  Н .  Смысл творчества. – Москва: Аст, 2002. – C. 402.
       17 Ten pat. – C. 406.
       18 Ten pat. – C. 407.
       19 История этических учений / Ред. А. Гусейнов. – Москва: Гардарики, 2003. – C. 868–869.
       20 Б е р д я е в  Н .  Миросозерцание Достоевского. – C. 439.
       21 Ten pat. – C. 438.
       22 D o s t o j e v s k i s  F .  Demonai. –
Vilnius: Vaga, 1997. – P. 98–99.
       23 Ten pat. – P. 519.
       24 Ten pat. – P. 435.
       25 D o s t o j e v s k i s  F . 
Idiotas. – P. 256–257. (
       26 Л а у т  Р .  Философия Достоевского в систематическом изложении. – Москва: Республика, 1996. – C. 312–313.
       27 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Sename dvare. –
Vilnius: Vaga, 1969. – P. 365.
       28 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Laiškai. –
Vilnius: Vaga, 1986. – P. 117, 256.
       29 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Sename dvare. – P. 373.
       30 Ten pat. – P. 408.
       31 Ten pat. – P. 362–363.
       32 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Viktutė // Sename dvare. – P. 21
       33 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Laiškai. – P. 303.
      
34 Ten pat. – P. 324.
       35 Д о с т о е в с к и й  Ф .  Письма. – T. 1. – Москва–Ленинград, 1928. – C. 142.
       36 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Rimties valandėlė. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1994. – P. 24–25.
       37 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Laiškai. – P. 378.
       38 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Sename dvare. – P. 408.
       39 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Dvi mokytoji // Š a t r i j o s  R a g a n o s   Raštai. – Kaunas, 1928. – P. 201.
      
40 Š a t r i j o s  R a g a n a .  Laiškai. – P. 357–358.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1