Apsilankyk ligoninėje ir po penkių minučių tapsi budistu, jei juo dar nesi, ar tapsi juo vėl, jei lioveisi būti.

       Parmenidas. Aš niekur nepastebiu jo šlovinamos būties ir jo tobuloje sferoje nematau sau jokios vietos.

       Šioje vagono kupė priešais mane išsižiojusi knarkia baisiai bjauri moteriškė: nepadori agonija. Ką daryti? Kaip ištverti tokį reginį? Man į pagalbą atėjo Stalinas. Jaunystėje, eidamas tarp dviejų jį plakančių kazokų gretų, jis taip giliai įsitraukė į knygą, jog visai užmiršo rykštes. Šio pavyzdžio paskatintas, aš taip pat įsikniaubiau į knygą ir nepaprastai uoliai stabtelėdavau prie kiekvieno žodžio tol, kol pabaisa nebaigė savo agonijos.

       Kartą vienam draugui pasakiau, kad, nebetikėdamas rašymu, vis dėlto nenorėčiau jo atsižadėti, nes darbas yra gintina iliuzija, ir kad prikeverzojęs nors puslapį ar sakinį aš visada užsimanydavau pašvilpauti.

       Religijos, kaip ir jų ydas paveldėjusios ideologijos, galiausiai virsta kryžiaus žygiais prieš humorą.

       Visi mano pažinti filosofai buvo be išimties impulsyvūs.
       Ši Vakarų yda paženklina kaip tik tuos, kurie turėtų būti jai atsparūs.

       Būti kaip Dievas, o ne kaip dievai, yra tikrasis mistikų, kurie taiko per aukštai, kad nusileistų iki politeizmo, tikslas.

       Mane kviečia į seminarą užsienyje, nes ten, regis, pasigendama manųjų dvejonių.
       Yrančio pasaulio budintis skeptikas.

       Kur mano buveinė? Aš to niekada nesužinosiu. Tiesa, neką daugiau žinome ir kur rymo Dievas, nes ką reiškia posakis „rymoti savyje“ tiems iš mūsų, kurie neturi pagrindo nei savyje, nei anapus savęs?

       Aš piktnaudžiauju žodžiu Dievas, vartoju jį dažnai, per dažnai. Aš taip darau kiekvienąsyk pasiekęs kraštutinę ribą ir pasigedęs žodžio apibūdinti tam, kas eina po to. Geriau Dievas negu Nesuvokiamybė.

       Vienoje dievobaimingoje knygoje teigiama, kad negalėjimas palaikyti kieno nors pusės yra požymis, jog „asmuo nėra apšviestas dieviškosios šviesos“.
       Kitaip tariant, neryžtingumas, šitas totalus objektyvumas, yra kelias į pražūtį.

       Aš neklysdamas įžvelgiu ydą visuose, kurie domisi tuo pačiu, kuo ir aš...
      
„Šis pasaulis nebuvo sutvertas pagal gyvenimo valią“, – teigiama „Ginzoje“13, Mesopotamijos mandėjų sektos gnostiniame tekste.
       Prisiminti visuomet, kai pritrūksti geresnio argumento nusivylimui neutralizuoti.

       Po tiekos metų, po viso gyvenimo, aš vėl išvydau ją. „Kodėl tu verki? – iškart paklausiau jos. „Aš neverkiu“, – atsakė ji. Ir iš tikrųjų ji neverkė, ji šypsojosi man, bet, metams sudarkius jos bruožus, džiaugsmas daugiau nerado kelio į jos veidą, kuriame taip pat galėjai išskaityti: „Kas jaunas nemiršta, anksčiau ar vėliau to gailėsis“.

       Tas, kuris išlieka, sugadina savo... biografiją. Viską pasvėrus, tik nutrūkusį gyvenimą galima laikyti tobulu.

       Draugus patrukdyti derėtų tik per savo laidotuves. Ir net tada!..

       Nuobodulys, pelnęs prastą lengvabūdžio reputaciją, vis dėlto mums leidžia žvilgtelėti į bedugnę, iš kurios kyla poreikis melstis.

       „Dievas nesukūrė nieko, kas būtų jam šlykščiau už šį pasaulį, ir nuo pirmosios kūrinijos dienos Jis daugiau nepažvelgė į jį, – taip stipriai Jis jo nekenčia.“
       Aš nežinau, kas buvo musulmonų mistikas, parašęs šiuos žodžius, aš niekada nesužinosiu šio draugo vardo.

       Nepaneigiamas mirštančiųjų koziris: galėjimas kalbėti banalybes nesusikompromituojant.

       Ciceronas, po dukters Tulijos mirties pasitraukęs į užmiesčio vilą, apimtas sielvarto pats sau rašė paguodos laiškus. Gaila, kad jų nepavyko rasti, dar labiau gaila, kad tokia terapijos priemonė netapo populiari. Iš tiesų, jeigu ji būtų sulaukusi pritarimo, religijos seniausiai būtų bankrutavusios.

       Vien mums skirtas palikimas: valandos, kai mes ničnieko nedarėme... Tik jos mus formuoja, mus individualizuoja, mus daro nepanašius į kitus.

       Danijos psichoanalitikas, nuolat kamuojamas migrenos ir nesėkmingai gydęsis pas kolegą, galop nuvyko pas Freudą, kuris jį išgydė per kelis mėnesius. Pats Freudas paskelbė apie tai, ir visi juo noriai patikėjo. Mokinys, nors ir kaip bloga jam būtų, visada pasijunta geriau kasdien bendraudamas su savo Mokytoju. Ar yra geresnis gydymas nei tas, kaip kasdien matyti žmogų, kurį gerbi labiau už visus pasaulyje, taip ilgai besidomintį tavo bėdomis?! Maža tokių negalių, kurios nepasiduotų tokiam rūpestingumui. Prisiminkime, kad Mokytojas, nors atrodė kaip mokslo žmogus, turėjo visus sektos steigėjui būdingus bruožus. Jeigu jis ir išgydydavo, tai ne tiek savo metodika, kiek savo tikėjimu.

       „Senatvė yra visų mažiausiai laukiamas dalykas, ištinkantis žmogų“, – rašė Trockis keleri metai prieš mirtį. Jei būdamas jaunuolis jis širdimi instinktyviai, bet neklysdamas būtų pajutęs šią tiesą, koks netikęs revoliucionierius jis būtų buvęs.

       Kilnūs darbai galimi tik nesuklestėjus autoironijos laikams.

       Jam skirta dalia buvo realizuotis pusiau. Viskas jame buvo nukirsta: jo gyvenimo, kaip ir mąstymo, būdas. Žmogus iš fragmentų, pats fragmentas.

       Sapnai, panaikindami laiką, panaikina mirtį. Velioniai pasinaudoja jais, kad mums įkyrėtų. Praėjusią naktį sapnavau tėvą. Jis buvo toks, kokį jį visada pažinojau, bet akimirką suabejojau. O kas, jei čia ne jis? Mes apsikabinome kaip tikri rumunai, tačiau, kaip jam buvo būdinga, santūriai, šaltai, be ekspansyviems žmonėms įprasto demonstratyvumo. Tik iš to blaivaus, ledinio bučinio aš supratau, jog tai – mano tėvas. Aš pabudau suvokęs, kad žmogus atgimsta tik kaip įsibrovėlis, kaip sapnų drumstėjas ir kad toks varginantis nemirtingumas yra vienintelis.

       Punktualumas – „skrupulingumo manijos“ atmaina. Kad nepavėluočiau, aš galėčiau net nusikalsti.

       Labiau už ikisokratikus esi linkęs vertinti tuos erezijų mokytojus, kurių veikalai buvo sudarkyti ar sunaikinti ir iš kurių liko vien kelios frazių nuotrupos, slėpiningos lyg pagal užsakymą.

       Kodėl padarius gerą darbą norisi burtis po vėliava, bet kokia vėliava?
      

       Mūsų kilnius gestus lydi kai kurie pavojai: per juos mes pametame galvas, nebent būtume kilnūs todėl, kad jau esame pametę galvas, nes kilnumas yra patentuota apsvaigimo forma.

       Kiekvienąsyk, kai ateitis man atrodo galima, man kyla įspūdis, jog mane aplankė Gracija.

       Jei tik būtų galima nustatyti tą klastotės ydą, kurios įspaudą pasaulis rodo taip aiškiai!

       Aš visada stebiuosi matydamas, kokie gyvi, normalūs, neįveikiami yra mūsų negarbingi jausmai. Juos patirdamas jautiesi atkutęs, vėl priimtas į bendriją, savas tarp savų.

       Jei žmogus taip lengvai užmiršta, jog yra prakeiktas, tai todėl, kad jis visada toks buvo.

       Kritika yra beprasmė: reikia skaityti ne tam, kad suprastum kitą, bet kad suprastum patį save.

       Pasak vieno šventojo, žmogus, kuris save mato tokį, koks jis yra, pranoksta tą, kuris prikelia iš mirusiųjų. Nepažinti savęs yra visuotinis dėsnis, o jį pažeidęs neliksi nenubaustas. Tiesa yra ta, kad niekas nedrįsta jo pažeisti, o tai ir paaiškina šventojo hiperbolę.

       Lengviau pamėgdžioti Jupiterį negu Laozi.

       Neatsilikti yra nepastovaus proto, kuris nesivaiko nieko asmeniška, kuris nepritaikytas manijai, tai aklavietei be pabaigos, ženklas.

       Žymus dvasininkas šaipėsi iš gimtosios nuodėmės. „Ši nuodėmė yra jūsų duona. Be jos jūs mirtumėte iš bado, nes jūsų kunigystė apskritai netektų prasmės. Jeigu žmogus iš pat pradžių nebuvo nupuolęs, kodėl atėjo Kristus? Kad išganytų ką ir kam?“ Jis, girdėdamas mano prieštaravimus, teikėsi tik šyptelėti.
       Religijai galas, kai jos vientisumą mėgina išsaugoti tik jos priešininkai.

       Vokiečiai nesuvokia, kaip juokinga ant vieno kurpalio tempti Pascalį ir Heideggerį. Jų dydžiai yra skirtingi, jie skiriasi kaip Schicksal ir Beruf, lemtis ir profesija.

       Ūmi tyla pokalbio viduryje staiga mums atveria esmę: ji mums apreiškia, kokią kainą mes turime mokėti už kalbos išradimą.

       Neturėti nieko bendro su žmonėmis, išskyrus tik tai, kad esi žmogus!

       Tik žemai puolęs pojūtis teikiasi suakmenėti į idėją.

       Tikint Dievą nebereikia tikėti ką nors kitą, – o tai yra neįkainojamas pranašumas. Aš visada pavydėdavau tikintiesiems, nors tikėti, jog esi Dievas, man visada atrodė lengviau negu tikėti Dievą.

       Žodis, išskaidytas dalimis, daugiau nereiškia nieko, ir yra niekas. Tarsi kūnas, kuris po autopsijos yra mažiau negu lavonas.

       Bet kuris noras man sužadina priešingą norą, tad nors ir ką aš daryčiau, svarbu tik tai, ko nepadariau.

       Sarvam anityam = visa yra laikina (Budha)14.
       Formulė, kurią būtina kartoti kiaurą dieną nepaprastai rizikuojant, – nuostabu nuo jos nusprogti.

       Aš nežinau, koks velniškas troškimas neleidžia man demaskuoti savo sandėrio su įkvėpimu.

       Kentėti nuo nemigos ir pakeisti kalbą. Du išmėginimai: vienas savaiminis, kitas sąmoningas. Vienas, akis į akį su naktimis ir žodžiais.

       Sveikieji nėra realūs. Jie yra viskas, kas nori, išskyrus būtį, – ją suteikia tik trapi sveikata.

       Iš visų senovės mąstytojų, ko gero, tik Epikūras geriausiai mokėjo niekinti minią. Tuo labiau jis nusipelno pagarbos! Ir kam šovė į galvą taip aukštai iškelti šitą juokdarį Diogeną! Būtent Sodą15 aš turėčiau lankyti, o ne turgaus aikštę, o tuo labiau – statinę...
       (Vis dėlto ir pats Epikūras ne kartą yra mane nuvylęs.
Argi jis neišvadino kvailiu Teognido iš Megaros16 už tai, kad šis teigė, jog žmogui būtų geriausia negimti, o gimus kuo greičiau įžengti pro Hado vartus?)

       „Jei turėčiau užduotį suklasifikuoti žmonijos nelaimes, – rašė jaunasis Tocqueville'is17, – aš išdėstyčiau jas tokia tvarka: liga, mirtis, abejonė“.
       Abejonė kaip rykštė: aš niekada nebūčiau galėjęs pareikšti tokios nuomonės, tačiau ją suprantu taip, lyg pats būčiau ją ištaręs – aname gyvenime.

       „Žmonijai bus galas, kai visi bus tokie kaip aš“, – vieną dieną pasakiau apimtas priepuolio, kurio neturiu teisės apibūdinti.

       Vos išėjęs į lauką aš sušunku: „Kiek tobulybės pragaro parodijoje!“

       „Tai dievai turi ateiti pas mane, o ne aš pas dievus“18, – atsakė Plotinas savo mokiniui Amelijui, norėjusiam jį nuvesti į religines apeigas šventykloje.
       Kas visame krikščioniškajame pasaulyje turėtų tiek puikybės?

       Reikėjo leisti jam kalbėti, kalbėti apie viską ir pasistengti atskirti iš jo ištrūkusius pribloškiančius žodžius. Tai buvo beprasmis žodžių proveržis, lydimas teatrališkų trenkto šventojo mostagavimų. Kad nusileistum iki jo lygio, reikėjo klejoti tarsi jis, byloti didingais ir nerišliais sakiniais. Pomirtinis aistringų šmėklų pokalbis akis į akį.

       Šventojo Severino bažnyčioje klausydamasis vargonuojant Fugos meną aš sau kartojau ir kartojau: „Štai visų mano anatemų paneigimas“.


13 „Ginza“ (aramėjų k. – lobis, lobynas) kartu su Jono Krikštytojo knyga yra mandėjų šventraštis. Sektos, kurios nariai (maždaug 20 000) gyvena dabartinėse Irako ir Irano teritorijose, pavadinimas kilęs iš žodžio manda – slaptasis mokymas. Jie garbina Joną Krikštytoją ir nepripažįsta Jėzaus Kristaus, laikydami jį netikru pranašu ir apsišaukėliu.

       14 Vienas iš pamatinių budizmo principų. Dažniausiai cituojama visa frazė sarvam duhkham, sarvam anityam (viskas yra kentėjimas, viskas laikina).
       15 Epikūras daugiausia mokė savo sode.
       16 Teognidas (Theognis; 570?–490? m. pr. Kr.) – graikų eleginis poetas, aristokratas pagal kilmę, reiškęs neapykantą demokratijai, kuri leido „menkėti piliečių veislei“ ir „blogiesiems“ (tai ne vien moralinė, bet ir socialinė sąvoka, reiškianti žemą kilmę) turtėti, įgyti valdžią, o „geriesiems“ skursti ir nykti tremtyje.
       17 Alexis de Tocqueville'is (1805–1859) – prancūzų politinis filosofas, teisininkas, istorikas. Svarbiausi veikalai – „Apie demokratiją Amerikoje“ („De la démocratie en Amérique“, 2 t., 1835–1840), „Senasis režimas ir revoliucija“ („L'Ancien Régime et la Révolution“, 1856).
       18 Plotinas (apie 204–270 m.) – graikų filosofas, neoplatonizmo pradininkas. Šį Plotino atsakymą cituoja jo mokinys Porfirijas „Plotino gyvenime“ („Vita Plotini“, 10.35–36).

       Iš prancūzų k. vertė LINAS RYBELIS

       Versta iš: Cioran E. M. OEUVRES. Paris: Éditions Gallimard,
       1995. P. 1409–1416, 1574–1580, 1643–1658.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1