UŽKERĖJIMAS

Zitai


Gegužis. Linksmybė sode.
Darbštūs angelėliai
meilės laiškelius per dieną nešioja.
O sparnuotos žiedų šeimininkės, padėkit!

Nuskriskit pas mano mergaitę,
saulei tekant spiečiumi nudainuokit:
užklupkite ją netikėtai –
dar vartančią sapnų knygas.

Prineškit medaus gegužinio į akis
ir į plaukus, suvilgykit lūpas,
o daugiausia į burną, kad apsaltų širdis
– į burną tiek pripilkit,

Kad mergaitė nubudus nežinotų kur dėtis.
Nei ramybės, nei vandens nesurastų
užgesint tai saldybei.
Lai ji manęs pasigenda.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
LAKŠTINGALA

Kol dar tyli, gal ką ir supranta,
bet vos išsižioja – nieko nežino:
iš lakštingalos širdies
varva pasaulis.

Mes iš ten – iš pačio dugno,
ir tik vieną kartą...
Iki kelių žieduose – iki kaklo: semia
putojantis kraujas lakštingalos.

Nupirkai mane – jau myliu. Dega –
noriu tau pasakyti ir nemoku:
tik čiulbančiom rankom apkabinsiu,
kuo toliau nusinešiu.

Šaldyk, naktie, gelbėk mane,
nes tikrai per greit tirpsta –
baigia ištirpti – beveik jau nėra
nei pasaulio, nei paukščio.

Viena tik akimirka likus, kurią
paskubėjau pridengti sparnais.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
BIRŽELIS

Kada viduvasaris raško braškes,
kada spiečiai nuo šakų nukabinami,
– nakties nebūna.
Tik paukštis patupi prie lizdo,
tik rūkas tekinom prabėga paupiais.
Muzikantų daina, saulėlydy pradėta,
iki saulėtekio liejas.
Iškvieti mergaitę šokt,
vos kelissyk apsisuki,
nori ją pabučiuot,
o ji sako:
– Jau per šviesu.
...gilina bitės korių akeles.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
IŠBUOŽINIMAS

Saulelė ateidama man šypsos,
Saulelė išeidama man moja.
Snargliuotose tavo rankose, vaike, mano
botagas.


Avižas supantis vėjas – mano.
Kaliausė aprengta mano sermėga.
Skrynios, ąsočiai, statinės ir tvoros,

Perekšlė, obuolio graužtas –

tie trys šiaudai šuns būdoj – mano!
Spardos musė muštuvyj –

Uršule, per drąsiai žengi su peiliu prie palties,
turbūt užmiršai, kieno ji?

Jau dvi musės laižo muštuvį –

Motiejau, užkelk vartus!
Barščiai verda –
elgetų pilnas vieškelis...

Šimtmetis, suskaičiavęs iki keturiasdešimt,
pridėjo man prie smilkinio pieštuką
ir liepė pasirašyt – mūsų.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
BULVIŲ GYVENIMAS

Pasikužda bulvės ir, barškindamos puodus,
darda vežimais – į karą!
Bulvė už bulvę vėliavą neša –
nepasiduosiu – nors perpjaukit pusiau.

Parako dūmai – aruodai – skandalas,
peiliai ir burnos girtos:
mieliausia namie – ant kelių mamos –
padėkit man perlipt slenkstį.

Guldom bulvę į lopšį ir supam,
ji, išvertus akis į žvaigždynus,
svajoja: numirsiu – toli nenuneškit
– vien tėviškės velėna švelniai migdo.

Palaidojam bulvę – gražiai padainuojam,
nespėjam rankas nusiplauti, o ji
jau parbėgus, prie durų suklupus:
– jūs žadėjot lietaus, o užmiršot.

Linguoja debesys – laša. Kruta šeimyna –
bulvė maitina vaikus. Pasaką seka
apie dangišką grožį, o žemę
saujom grūda į burnas mažų.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
RUDENS ARTĖJIMAS

Ryte nukrito obuolys,
iškišo gaivą kirmėlė, apsidairė,

Vidudienį grambuolys
krūptelėjo, ražieną pamatęs,

Vakare bulvė
žemėje pasimuistė,

O naktį žiogelis
paliovė minutėlę grot, įsiklausė:

– Kažkas ateina..

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
PASKUTINIS ŽEMĖS DALINIMAS

Žemę dalina!
Motin, kur kepurė!

Pirmiausia naują svirną,
paskui užsiauginsim juodbėrius –
sužvengs jie,
išbyrės pusės parapijos langai.
Greičiau, o motin,
gražesnę duok kepurę.
Vaikus dalina – šiandien parsinešim.
Vestuvės!
Šiandien su laime mus sutuoks:
žemės gausim, saulės atsipjausim,
lietus atbėgs uždusęs...
O motin,
apsikabinkime stipriau...

Padalino žemę – visi gavo,
kuris rankas turėjo.
Bet pabučiuot duonos – jaunamartės
nespėjo kaimas.
Ne nuo juodbėrių žvengimo –
byrėjo langų stiklai nuo šūvių.
Laukus iš naujo vėl matavo
tranšėjom atėjūnai,
o ir savi vaiduokliai naktimis
matavo šautuvais.

O motin motinėle,
ne tą anąsyk padavei kepurę –
vaikai mūs guli
ties kapčiumi kraujais paplūdę.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
***
Lapt lapt diena naktis.
Kad saulė ateitų,
kad labas pasakytų,
girnas suku.

Lapt lapt žiema pavasaris:
kiūtina metai,
plaunas rankas pribuvėja,
plaunas rankas duobkasys.

Lapt lapt diena naktis,
lapt lapt žiema pavasaris –
girnas suku ir klausausi,
kaip rėkia grūdas prispaustas.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
SARGYBOJ BIRŽELIO 22

Tokia tyla,
kad net išdrįsta miškas
išleist palaukėmis pabraidžioti
baikščiausius.
Girdėt, kaip medy miegančiojo
širdies vožtuvėliai dūzgia,
kaip šaukia šaknys saulę.
Nakties medonešis jau gęsta –
įsirusena dobilų laukai...
O bundantis pasauli,
neapkaltink manęs,
kad su šautuvu prie tavęs
miegančio stovėjau.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
RAISTAS

Senasis vieškelis Sarginės
– vien duobės. Šalia – raiste
vanduo pajuodęs kaip keiksmažodis.

Iškišę galvas varlės iš vandens
perdien kvatojasi iš saulės,
per naktį spjaudo ant žvaigždžių.

Virš seno vieškelio – aukštai
naujoj karietoj, brozdindamas dangų,
praskuba žmogus.

Tik minutėlę nutyla raistas,
ir vėl dainuoja varlės:
– pasivysim.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
***
Mačiau kvailį,
pasiųstą karvės perrišt.
Jis valandą į žemę žiūrėjo –
kur kuolą kals.
Ir valandą kitą galvą užvertęs
į dangų spoksojo –
iš kur užsimos.
Paskui užsimojo
ir visa kvailio jėga
– kirto.
Ir vėl užsimojo – kirto,
ir vėl...
Jau visai sukalė kuolą,
bet vis tiek žemę mušė ir verkė.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
AKMENŲ SKALDYKLOJE

Dar purvini – dar kvepia,
bet jau aplaužytais ragais
lyg jaučiai prie skerdyklos.

Geležis kaip žiurkė sūrį
graužia
nukarūnuotus laukų viešpačius.

Į trupinius akmeninę tinginystę.
Į trupinius – iš trupinių mes padarysim
akmenį – spartuolį.

Į trupinius – dainuoja geležis.
Greičiau į trupinius,
kol nesuprato akmenys, kad reikia rėkt
– rėkt gyvulio balsu kai pjauna.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
SKALBĖJA

Du karai pragriaudėjo, o ji nuo liepto
nebuvo nuėjus – čia pat gimdė. SS divizija
kėsinos į brastą – senė kultuve tankus išdaužė:
– neleisiu – vandenį man sudrumsit.

Suskalbė vystyklus, marškinius, autus,
vėliavas, bulvių maišus – dabar Nemuną
skalbia.
Kas pavasarį kaimo vyrai
ramsto ąžuolais lieptą.


Krauju, prakaitu – gyvenimo srutom
kultuvė kvepia.
Dar reiks porą metelių darbuotis:
– kultuvėlę, lieptą išskalbsiu...

Išdžiaustys senė visus šio šimtmečio
skudurus ir numirs.
Atsikvėps upė, o saulė prakaituos
džiovindama viso gyvenimo skalbinius.

 

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
MIEGAS

Aš dabar medis, upė, skylė bato pade,
aš dabar migla...

Ko šūkaujat?
Ko su trimitais grūdat saulę man į akis?

Žadat patį dailiausią arabų ristūną,
žadat karūną – o aš nenoriu.

Nieko, nenoriu, kas skamba, blizga ir dūžta,
kas ateina, ką galima pamesti, dėl ko
verkiama.


Net gražiausias munduras
galiausiai atitenka kaliausei.

Nieko nenoriu – ką jūs galite duoti:
saldžiausio juk nedalinat.

Užsimerksiu,
ir lai tyliai mane užpusto.

Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1