Tomas Venclova. VILNIAUS VARDAI. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006. – 336 p.


       Ilgą laiką Vilnius buvo kaip atversta enciklopedija kiekvienam, kas norėjo ją skaityti. Buvo atviri visi seni kiemai, jų labirintiniai ryšiai, neįtikimiausi perėjimai (vien kiemais, takais tarp sienų, tarpduriais galėjai patekti iš Vokiečių tiesiai į Pranciškonų, iš Pilies – į Maironio gatvę). Buvo galima laisvai pakilti į Užupio namų lodžijas, iš kurių (reikėjo tik žinoti vietas!) atsiverdavo neįprasta – tik iš ten matoma – Vilniaus slėnio perspektyva. Ieškotojo akis vis dar galėjo atrasti tašką, iš kurio matėsi vien archetipinis šio miesto peizažas (be fabrikų, sovietinio betono). Toks taškas – kad ir rudenį nuo šv. Kotrynos bokštų, įkopus į juos drebančiais pastoliais (net ir tai dar buvo įmanoma). Apleistus Bernardinų, Pranciškonų, Dominikonų, Bonifratrų, Bazilijonų ansamblius, netgi baisiai išniekintą Augustijonų bažnyčią galėjai pats tyrinėti kiek tinkamas, jeigu tik pakako drąsos įveikti palaikes statybines tvoras ir likti su žvake ar prožektorium milžiniškoj navų tamsoj. Kai joje norėdavai įskaityti aptiktos plokštės įrašą, Vilniaus vardus čiuopdavai tiesiog pirštais: PAULUS EPUS VILNEN DUX OLSCHANEN HOC SACELLUM AFUNDAMENTIS EXTRUXXT...
       Nežinau, kaip dabar atrodo šitas XVI a. įrašas Bonifratrų vienuolyne, skirtas jo fundatoriui vyskupui Povilui Alšėniškiui atminti. Nusirašiau jį apčiuopomis prieš penkiolika metų, pasilipęs ant plytgalių krūvos. Turbūt dabar jį restauravo. Bet šiandien jį pamatyti paaugliui, užsikrėtusiam Vilniaus istorija, trukdytų uždaro vienuolyno telefonspynės. Vilniaus kiemų labirintuose tokį ieškotoją visur sustabdys privatūs koduoti vartai. Ir peizažas – netgi iš anų taškų – matysis jau subadytas bukų naujosios urbanistikos cigarų.
       Vilniaus vardai anuomet ateidavo lyg per pirštus, tiesioginių prisilietimų kapiliarais, per klausymąsi, laiko kvapą vidury griuvėsių. Jie pamažu išplaukdavo iš pajaustos pirminės aplinkos energijos, iš išgirsto vietos balso (pagal tokį punktyrą prie Vilniaus vardų savo kūryboje ėjo J. Vaičiūnaitė, V. Daunys, O. Narbutaitė). Tačiau atvirais savo audiniais tada kalbėjo žūvantis Vilnius; tai buvo tartum išniekintos ir išdraskytos, kojom sumindytos ir pūti numestos enciklopedijos vartymas. Joje trūko daugybės lapų ir vardų, jie buvo iš šio miesto išplėšti su krauju ir gyvuonim. Ką mums sakė tada dar išlikę žydiški užrašai Šv. Stepono gatvės kiemuos? Sakė, tačiau be žodžių, tik tiek, kiek mirusio tylėjimas arba kūdikio verksmas (kaip tik ten, po tais kiemais, per karą buvo iškastas slaptas tunelis, kuriuo būdavo išgelbstimi geto mirtininkams gimę vaikai).
       Naujoji Tomo Venclovos knyga – pirma žymių XIV–XX a. vilniečių biografinė enciklopedija – yra parašyta lyg priešpriešomis mano kartos (o ir poros ankstesnių) ėjimui į Vilnių. Iki šiol eita nuo vietos balso prie pamažu, subjektyviai atrandamų ir rekonstruojamų vardų. Ši knyga pagaliau suteikia galimybę judėti priešingai – pradėti nuo sistemingo, nuodugnaus, enciklopedinio Vilniaus personalijų ir biografinių faktų pažinimo. Ir tai yra itin svarbus šios knygos nuopelnas: ji pasirodė kaip tik reikiamu metu. Jaunajai vilniečių kartai vis sunkiau tiesiogiai prisiliesti prie senųjų Vilniaus mikrostruktūrų, prie pirminės šios erdvės organikos. Ji vis dažniau uždaroma už privačių vartų, „atrestauruojama“ (tikrąja žodžio reikšme – sunaikinama taip, kad nebegalima restauruoti), architektūriškai užteršiama arba tiesiog ištrinama (kas kada nors grąžins erdviškai neužterštą Šnipiškių krantą, nesuplotą Gedimino prospekto perspektyvą be „Novotel“ monstro, nenukastą Išganytojo kalvą su dideliais vėdrynais – dabar ten banali veja...). Maža tikslių, harmoningų Vilniaus erdvinės sistemos rekonstrukcijų. Į XXI a. Vilnių – jau aišku, kad gerokai sterilesnį, standartizuotą – reikės ieškoti kito kelio. Kad išsilaikytų išskirtinis šio miesto mentalitetas, kažkas turės atstoti ankstesnę intymią, taktilinę informaciją. Geriausia, jei tai būtų daugiataučio miesto istorijos žinojimas, kuris prigytų tarp vilniečių kaip jų tapatybės atrama. Gerai žinant Vilniaus vardus, visada galima ieškoti pirminio vietos balso. Judėti tuo pačiu hermeneutiniu Vilniaus ratu, tik – kita kryptimi.
       Taigi T. Venclovos knyga, man regis, pirmiausia yra svarbi kaip naujo vilnietiškojo mentaliteto etapo ženklas. Vilniaus lietuvių sąmonėje šis biografijų žinynas iki galo įskiepija įvairialypę, daugiatautę, polifonišką miesto istoriją kaip žinojimą, o ne vien kaip poetinę nuojautą. Formuojama atvira ir imli visų kultūrų paveldui miestiečių atmintis. Simboliškai iškeliamos skirtingas miesto tautas jungusios personalijos, aktyvūs kultūrų tarpininkai – Jurgis Matulaitis, Mykolas Biržiška, Mykolas Römeris, Tadas Vrublevskis, Vaclavas Lastouskis, Czesławas Miłoszas, Vladas Abramavičius ir kiti. Vilniaus praeitis šioje knygoje skleidžiasi per labai savitų individualybių istorijas, ir T. Venclova, atrodo, dėjo daug pastangų, kad surastų ir į knygą įtrauktų kaip tik ryškiąsias miesto individualybes, dažnai visiškai pamirštas, ypač lietuvių kultūrinėje sąmonėje. Bent man absoliutūs atradimai buvo, pvz., kompozitoriaus, J. W. Goethe's bičiulio Antano Henriko Radvilos, inžinieriaus ir sukilėlio, Vilniaus „grafo Montekristo“ Zigmanto Mineikos, šventojo Rapolo Kalinausko, juodaodžio artisto Tito Romalio biografijos. Anksčiau, dar nuo tarpukario Vilnius lietuviams, atrodo, bylodavo labiau kaip universali istorijos ir architektūros dvasia. O ši knyga tarsi suteikia dabartiniam vilniečiui miestiškojo individualizmo tradiciją, stiprina jį kaip kūrybingą individą, ypač suaktualina istorinių asmenybių laikysenas kaip jo tapatybės rezervą.
       Kitas „Vilniaus varduose“ aktualinamas, pabrėžiamas tapatybės dėmuo – istorinis šio miesto europietiškumas. Akivaizdu, kad T. Venclova į trumpus biografijų aprašus ypač stengėsi įtraukti žinias apie vilniečių ryšius su kitų Europos kraštų kultūra, ir šiuo požiūriu ne vieną skaitytoją knyga taip pat daug kuo nustebins. Į vilniečių sąmonę įvedami, pavyzdžiui, tokie faktai: Lietuvos kanclerį Leoną Sapiegą savo paskutinėje dramoje „Demetrius“ pavaizdavo Friedrichas Schilleris; XVI a. Vilniaus universitete studijavo seniausio pasaulietinio suomiško eilėraščio autorius Valentinas Tomas Losijus; Sarbievijaus kūryba darė tiesioginį poveikį anglų metafiziniams poetams; iš vilniečio Martyno Smigleckio logikos vadovėlio mokėsi „Robinzono Kruzo“ autorius Danielis Defoe, iš Meletijaus Smotrickio gramatikos – Michailas Lomonosovas; Izraelio premjeras Davidas Ben Gurionas JAV prezidentui Johnui F. Kennedy dovanojo Radvilos Našlaitėlio „Kelionę į Jeruzalę“; Antanui Henrikui Radvilai savo uvertiūrą dedikavo Ludwigas van Beethovenas; Zigmantas Sierakauskas iš Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės rašė slaptą laišką Garibaldžiui; 1914 m. per Kalėdas prie Aušros Vartų meldėsi Anna Achmatova... Be abejo, vardyne jau yra visos, atrodytų, dar taip neseniai mūsų mieste atsimintos ir suaktualintos vakarietiškosios Vilniaus personalijos: Romainas Gary, Chaimas Soutine'as, Jaša Heifecas, Jacquesas Lipchitzas, Rafaelis Chvolesas... Šis „europietiškasis“ Vilniaus biografijų žinyno klodas nebūtų toks turtingas be išskirtinės autoriaus kultūrinės erudicijos: akivaizdu, kad daugelį netikėtų detalių (pvz., rusų kultūros personalijų – kad ir F. Tiutčevo, N. Černyševskio, A. Gerceno, A. Ostrovskio, O. Mandelštamo – ryšius su Vilniumi) galėjo užfiksuoti ir perteikti tik tokius savitus akiračius kaip T. Venclova turintis enciklopedistas.
       Dar viena svarbi šiandienos vilniečių tapatybės ir atminties dimensija, kurią ši knyga itin siekia įtvirtinti ir pabrėžti, – tai Vilniaus kaip lietuvių miesto (tokiu buvusio visais laikais) suvokimas. Lietuviškoji sąmonė, lietuvių kalba ir kultūra, Lietuvos patriotizmas Vilniuje greta kitų kultūrų ir tapatybių egzistavo visada, nelengvai kovojo dėl išlikimo, ir tai T. Venclova ypač akcentuoja dažname biografijos tekste. Pavyzdžiui, primenama, kad Vilniuje pasirodė pirmąsyk lietuvių kalbą kaip tautos pamatą iškėlusi Mikalojaus Daukšos „Postilė“, kad Jonas Karolis Chodkevičius nuolat pabrėždavo esąs lietuvis, kad Žygimantas Liauksminas garsėjo kaip „lietuvių kalbos apaštalas“, kad svarbiausi Vilniaus didikai – Radvilos, Pacai, Sapiegos – nuolat gynė Lietuvos politinį savarankiškumą nuo Lenkijos, kad Joachimas Lelewelis skatino lietuvius studijuoti savo kalbą ir istoriją, kad Simonas Daukantas prisiekęs Aušros Vartų Dievo Motinai rašyti tik lietuviškai, kad Antanas Vivulskis mokėjo lietuvių kalbą ar net buvo (anot J. Tumo-Vaižganto) „gerokai sulietuvėjęs“. Taip ši knyga netiesiogiai atremia provokuojantį Cz. Miłoszo teiginį, kad lietuviai Vilniuje – tai atvykėliai, kurie šiame mieste ieško tariamų lietuviškumo pėdsakų po polonizacijos apnašomis (ši mintis pasakyta 2000 m. spalį per rašytojų Nobelio premijos laureatų vakarą Vilniaus Rotušėje). Tokia provokacija – pernelyg istoriškai netiksli.
       Teisinga tai, kad šį biografinį žinyną parašė poetas (nors poeto ir enciklopedisto derinys – labai neįprastas; gal klystu, bet žinau tik vieną naujųjų laikų prototipą – postmodernų prancūzų poetą ir enciklopedistą Raymondą Queneau). Vis dėlto šios knygos pagrindinė reikšmė – ne surinkta vienon vieton faktinė informacija, o šiuolaikinio vilnietiškojo mentaliteto formavimas. Tapatybei vystytis būtini impulsai – simboliniai ženklai, metaforos, mitų gijos; jas užčiuopti praeities medžiagoje labiau sugeba ir drįsta poetas, o ne profesionalus istorikas. Nors T. Venclova to ir nedeklaruoja, tačiau akivaizdu, kad Vilniaus asmenybių biografijose jam labai rūpėjo aptikti kultūrinei miesto mitologijai tinkamų, poetinių, vaizduotę veikiančių detalių (argi eiliniam enciklopedistui būtų svarbu tai, kad Ona Vytautienė turėjo kryžiuočių dovanotą klavikordą arba kad inžinierius Frydrichas Gedkantas papuošė Aušros Vartus Hermio galva?). Iš esmės „Vilniaus vardai“ – tai labai pavykęs, patrauklus istorinės miesto poetikos veikalas.
       Tačiau jeigu žvelgtume į jį kaip į istorinę enciklopediją ir reikalautume preciziško tikslumo, rastume tam tikrų ydų. Pirmiausia nustebina tai, kad knygoje nepateikiamas naudotų šaltinių sąrašas – tai būtų ne tik „gero tono“ reikalavimas (juk aišku, kad didžiumą „Vilniaus vardų“ informacijos autorius sėmė iš antrinių šaltinių, enciklopedijų, monografijų), bet ir padėtų susekti, iš kur atsiranda kai kurie abejotini T. Venclovos teiginiai ar slystelėjimai. Pvz., teiginys, kad garsus Vilniaus žydų poetas Moišė Kulbakas žuvo sovietų lageryje 1940 m. (p. 240) – tai sena falsifikacija, kuri buvo skleidžiama sovietų valdžios, norėjusios nuslėpti tai, jog M. Kulbakas dar 1937 m. buvo sušaudytas Minsko kalėjime (1989 m. šį faktą nustatė jo duktė). Netikslu sudaryti nuomonę apie kito XIX a. jidiš rašytojo Aiziko Mejerio Diko kūrybą kaip apie sentimentalius „skaitinius liaudžiai“ (p. 151) – jo karnavališka proza apie Vilnių pursloja nepaprastai intensyviu žydišku grotesku, net iki siurrealizmą primenančių elementų. Vargu ar galima sakyti, kad Aronas Vaiteris tik „dalyvavo“ 1905 m. revoliucijoje (p. 209) – jis buvo vienas pagrindinių Vilniaus įvykių lyderių, revoliucinis „Vilniaus gubernatorius“, visų partijų pripažįstamas vedlys, organizavęs lemtingas istorines eitynes Jurgio prospektu ir sustabdęs jame prasidėjusį kruviną susidorojimą. Nesinori sutikti, kai lenkų poeto Jerzio Jankowskio ankstyvieji eilėraščiai pavadinami futuristiniais (p. 235) – juk juose kalbama apie miesto civilizacijos ir žmogaus sąmonės katastrofą, tai ekspresionistinio pobūdžio tekstai. Lygiai taip pat šiuolaikiniai literatūros istorikai jau nebelinkę vadinti futuristine ir Kazio Binkio poezijos (p. 222). Tačiau sakykime, kad tai – pernelyg siaurų profesinių, terminologinių diskusijų dalykai. Kur kas akivaizdesnė knygos problema – dažniausiai netaisyklingai rašomi Vilniaus žydų veikėjų vardai ir jidiš pavadinimai. Pilnas originalus Vilniaus Gaono vardas (transkribavus pagal visuotinai galiojančią tarptautinę YIVO sistemą) rašomas Eyliohu ben Shloyme-Zalmen (knygoje jis taip nepateiktas, p. 92). Rašytojo Diko vardas – Aizikas (orig. jidiš Ayzik, jokiu būdu ne Isaac, p. 151); jis specialiai naudojo kaip tik tokią transformuotą tradicinio vardo „Izaokas“ formą, kad pabrėžtų savo idėjinį orientavimąsi į Vakarų Europą. Dramaturgas Aronas Vaiteris (orig. jidiš Aron Vayter) niekaip negali būti vadinamas Aaronu Veiteriu (p. 209). Garsaus Vilniaus daktaro vardas lietuviškai transkribuotas būtų Cemachas Šabadas (orig. jidiš Tsemakh, ne Zemach, p. 257). Zalmeno (o ne Zalmano) Reizeno leisto žurnalo tikrasis pavadinimas buvo „Yidishe Filologie“ (o ne kažkodėl „Filologi“). Tokių mažesnių ir didesnių „kabliukų“ tekste – ne vienas; deja, autoriui, matyt, nebuvo žinomos nei originaliosios jidiš kalbos formos, nei YIVO transkribavimo principai, tad kartojamos iš kažkokių žilstelėjusių šaltinių (bene 1971–1972 m. „Encyclopaedia Judaica“?) ateinančios klaidos.
       Turbūt neišvengiama apgailestauti dėl to, kad kai kurių Vilniaus personalijų šioje knygoje labai trūksta. Tiesa, autorius įžangoje nuo tokių priekaištų apsidraudžia pabrėžęs, kad darė gana subjektyvią biografijų atranką. Ir vis dėlto, jei jau tai Vilniaus asmenybių enciklopedija, joje neturėtų trūkti, sakykime, daug eilių Vilniui skyrusio žydų poeto modernisto, pirmojo jidiš literatūros dendžio Leibo Naiduso, kuris, beje, parašė vieną pirmųjų recenzijų apie M. K. Čiurlionio paveikslus. Nėra poeto Antano Strazdo, Vilniuje išleidusio pirmąjį lietuvių pasaulietinės poezijos rinkinį. Turėtų rasti savo vietą politikas, žurnalistas ir vertėjas Jurgis Šaulys, itin svarbus daugiatautės Vilniaus inteligentijos tarpininkas XX a. pradžioje, bei filosofas Ramūnas Bytautas, mokęsis Vilniaus gimnazijoje, ir kėlęs visų tautų unikalumo (vadinasi, ir būtinos jų santaikos) idėją. Labai reikėtų ypatingos vilniečio Urijos Kacenelenbogeno – jidiš rašytojo modernisto, lietuvių literatūros ir tautosakos vertėjo, kultūrų tarpininko – biografijos. Trūksta žymių Vilniaus baltarusių rašytojų modernistų Maksimo Hareckio, Zmitroko Biadulios vardų (kodėl jų nuspręsta neminėti, jei įtrauktas kur kas mažiau su Vilniumi susijęs jų bendramintis Maksimas Bahdanovičius?). Liko užmirštas pasaulinio garso psichiatras ir rašytojas Nikolajus Krainskis, Naujosios Vilnios ligoninės įkūrėjas, „Vilniaus Freudas“, už epilepsijos biocheminės prigimties atradimą 1901 m. apdovanotas Briuselio mokslų akademijos ir Niujorko psichiatrų draugijos premijomis... Taip būtų galima minėti dar ne vieną neįtrauktą – ypač Vilniaus žydų, rusų, baltarusių – vardą.
       Tačiau Vilniaus enciklopedijos rašymas – niekad nepabaigiamas, tęstinis, kiekvienos naujos kartos uždavinys. Galbūt pilnesnę ir tikslesnę enciklopediją jau dabar padėtų parengti platesnės ekspertų, Vilniaus kultūros istorikų, konsultacijos; gal tai bus galima atlikti rengiant naują T. Venclovos knygos leidimą (jis žadėtas per „Vilniaus vardų“ pristatymą). Svarbiausia, kad, ilgai delsus, šis darbas jau pradėtas, ir ne ko nors kito, o žymaus lietuvių poeto, šia knyga atsiliepusio ir į kitą – šiuolaikinio vilniečių mentaliteto formavimo – uždavinį.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1