Motiejus Miškinis buvo poeto Antano Miškinio vyriausias brolis. Rita Tūtlytė pažymi, kad Antano „draugystė, dvasinis artumas su vyriausiuoju broliu truko iki gyvenimo pabaigos: apie tuos pačius dalykus mąstė, panašiai juos aiškino. <...> Brolis visokeriopai rėmė poetą: jaunystėje šelpė ir globojo, po karo padėjo ištverti Sibiro tremtį, per visas sumaištis išsaugojo jo laiškus“1.

       Motiejaus gyvenimas skyla į dvi dalis – garsiąją ir tyliąją. Jis gimė 1897 m. gruodžio 27 d. Juknėnų kaime. 1907 m. baigė Tauragnų pradžios mokyklą, o 1915 m. gegužės 21 d. – privačią A. Sacharovo klasikinę gimnaziją Daugpilyje (tuometiniame Dvinske). Vasarą buvo priimtas į Maskvos universitetą studijuoti medicinos, bet staigus kaizerinės armijos prasiveržimas Lietuvos gilumon atkirto kelius į Rusiją. Vokiečių okupacijos laikais gavęs leidimą mokytojavo tėviškės tvarte įrengtoje pradžios mokykloje. Bolševikams užėmus Utenos kraštą, jis slapta pasitraukė iš Juknėnų ir atvykęs į Kauną 1919 m. vasario 20 d. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo Kauno komendantūroje. Nuo 1922 m. birželio 12 d. iki 1923 m. gruodžio 31 d. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje: buvo Europos centro departamento sekretoriumi, diplomatiniu kurjeriu ir Lietuvos konsulato Hamburge sekretoriumi. 1923 m. spalio 28 d. Utenos bažnyčioje susituokė su Angele Nevodničėnaite (1892–1972). Sugrįžęs į tėvynę studijavo Lietuvos universitete ir kartu mokytojavo: 1924–1926 m. – Kauno aukštesniojoje komercijos mokykloje, 1926–1929 – Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. Dar 1926 m. liepos 29 d. įstojęs į Tautininkų partiją (tikrojo nario bilietas Nr. 60), M. Miškinis padarė greitą karjerą: 1929 m. vasario 1 d. paskiriamas Raseinių gimnazijos direktoriumi, 1931 m. vasario 1 d. – Švietimo ministerijos aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų inspektoriumi. Tais pačiais metais A. Smetonos įsakymu Nr. 457 nuo rugsėjo 1 d. paskirtas minėtos ministerijos Pradžios mokslo departamento direktoriumi ir šias pareigas ėjo daugiau nei šešerius metus, kol pačiam prašant nuo 1937 m. spalio 15 d. buvo atleistas. Jis – vienas iš švietimo reformos strategų bei vykdytojų. Perėjęs į Vidurinio mokslo departamentą, dirbo vyresniuoju inspektoriumi, vizitavo daugelį Lietuvos privačių ir valstybinių gimnazijų bei progimnazijų, ypač rūpindamasis lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo reikalais. Nuo 1941 m. lapkričio 1 d. iki 1943 m. kovo pradžios Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete skaitė literatūros teorijos, N. Gogolio ir F. Dostojevskio speckursus. Prieš universiteto uždarymą sugrįžo į gimtuosius Juknėnus ir čia tyliai nugyveno likusius tris dešimtmečius. Kaimyno Prano Maniušio žodžiais, „gyveno kaip visi Juknėnų kaimo žmonės – laikė karvę, kiaulių, avelių, vištų. Rūpinosi pašarais, daržu, plakė dalgį, pjovė žolę“2. Iki išėjimo į pensiją mokytojavo vietinėje septynmetėje mokykloje, gaudavo „pačią mažiausią algelę. Per savaitę pravesdavo 6–8 fizikos ar matematikos pamokas“3. Svarbiausias M. Miškinio darbas – rusų klasikinės literatūros vertimai. Anot lituanisto Balio Juodzevičiaus, vien per septynerius metus jis išvertė devyniolika knygų, o šešiolika dar suredagavo4. Mirė 1973 m. kovo 5 d. Juknėnuose, palaidotas Vajasiškio kapinėse greta žmonos. Paminkle įrašyti žodžiai: „Čia ilsisi žemėj šventoj Motiejus Miškinis“5.

       Literatūros temomis pradėjo rašyti 1926 m. „Praduose ir žygiuose“, vėliau – „Pjūvyje“, 1931–1935 m. buvo „Šviesos kelių“ redaktoriumi. Ką M. Miškiniui reiškė literatūra, jis pats gražiai nusako viename savo straipsnių: „Tautos dvasinės kalbos auklėtoja nuo neatmenamų laikų yra literatūra ir apskritai menas. Literatūros kūryboj randame <...> sintetišką tautos būdo, tautos idealų ir siekimų rodiklį. Tuo būdu niekas negali taip sucementuoti tautos, sutvirtinti jos viduje, kaip literatūra. Tik per savo literatūrą tauta pažįsta pati save ir randa savo dvasios vienybę. Literatūra – tautos sandoros skrynia, kuri stebuklingai telkia apie save tautą ir vadovauja jos žygiams“6.

       Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas planuoja išleisti Motiejaus Miškinio „Rinktinius raštus“, kuriuose turėtų rasti vietos ir žurnale pateikiami jo autentiški atsiminimai apie Joną Jablonskį.
     
 
       1 T ū t l y t ė  R .   Antanas Miškinis: Monografija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997. – P. 74–75.
       2 K a z l a u s k a s   A .  Ar paraisčiuos dar gegužės kukuos? // Darbas (Pasvalys). – 1991. – Lapkričio 27. – Nr. 93. – P. 3.
       3 J o n u š k i e n ė   R .  Apleistoje memorialinėje sodyboje – pelėsių kvapas ir dulkės // Utenis. – 2001. – Liepos 3. – Nr. 75. – P. 3.
       4 J u o d z e v i č i u s   B .  Poezija visiems reikalinga // Lenino keliu (Utena). – 1987. – Vasario 7. – Nr. 17. – P. 4.
       5 J o n u š k i e n ė   R .  Motiejus Miškinis – Dievo žmogus, norėjęs per knygą parodyti viso pasaulio išmintį // Utenis. – 1998. – Sausio 8. – Nr. 3. – P. 5.
       6 A. G. [Motiejus Miškinis] Kodėl mes daug rašome apie literatūrą // Šviesos keliai. – 1933. – Nr. 10. – P. 584.


Achille Campanile 4 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aldous Huxley 14 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Andrzej Bursa 4 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 5 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 Italo Calvino 6 J. G. Ballard 3 Jan Brzechwa 2 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nicolas Born 2 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paul Celan 4 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 25 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1