Lyginant Vakarų Europos universitetų humanitarinių mokslų pasiekimus matyti, kad baltistika sparčiausiai mezgėsi ir brendo Karaliaučiaus universitete. Jos raida nužymėta laikotarpiu nuo Prūsijos ponapoleoninių reformų pirmaisiais dešimtmečiais iki Karaliaučiaus žlugimo dėl Antrojo pasaulinio karo katastrofos. Universitete naujojo mokslo pamatus kūrė profesoriai prūsistai Peteris von Bohlenas, Johannas Severinas Vateris, lituanistai Martinas Liudvikas Rėza (Rhesa), Frydrichas Kuršaitis, pirmieji prūsistikos ir lituanistikos tyrimus vieniję Ferdinandas Nesselmannas ir Jurgis Gerulis, pagaliau ir latvių kalbos duomenis baltistikos brandai plačiai pradėjęs naudoti Adalbertas Bezzenbergeris. Mokslo istorijoje liko prūsų, lietuvių, Kuršių nerijos latvių kalbų fundamentalūs žodynai ar tik jų bandymai, senųjų

rašto paminklų tekstologinės publikacijos ir filologiniai tyrimai. Nepakartojamas studijų ir mokslo reiškinys buvo daugiau kaip du šimtmečius Karaliaučiaus universitete veikęs Lietuvių kalbos seminaras ir jo vadovų išugdytos lituanistikos tradicijos. Jos buvo svarbi Mažosios Lietuvos lietuvių tautinio tapatumo ir atsparumo stiprinimo sąlyga. Karaliaučiaus baltistikos kūrėjai ir jų auklėtiniai aktyviai dalyvavo pasaulėžiūrų pažangos sąjūdžiuose, tobulino visuomenės narių ir atskirų tautinių bendruomenių tarpusavio supratimą ir sugyvenimą, diegė aukštesnius humaniškumo ir dvasingumo idealus. Jų poveikį nuolat jautė ir Didžioji Lietuva. Pokario metais Karaliaučiaus universiteto profesoriai akademinę veiklą tęsė Vakarų Vokietijoje, tačiau nebuvo kam plėtoti baltistikos. Jos tradicijas atgaivino ir praturtino naujoji vokiečių mokslininkų karta.

       Viktorui Falkenhahnui buvo lemta tapti paskutiniu Karaliaučiaus universiteto baltistikos ir lituanistikos dėstytoju. Vienintelio universiteto istorijoje rektoriaus lietuvio Jurgio Gerulio nurodymu dar būdamas studentas jis pakeitė negabų Lietuvių kalbos seminaro dėstytoją Paulių Salopiatą, Karaliaučiaus archyvų medžiagos pagrindu parengė ir 1939 metais apgynė didelės išliekamosios mokslinės ir kultūrinės vertės daktaro disertaciją ,,Lietuviškos Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas ir jo talkininkai“ ir kaip perspektyvus mokslininkas buvo pakviestas dėstyti bei rengtis profesūrai. Tačiau senosios Albertinos profesoriaus mantija liko neapsiaustas. Kilus karui, V. Falkenhahnas buvo pašauktas į hitlerinį vermachtą ir išsiųstas į Rytų frontą vertėju. Tuo metu jis jau mokėjo apie dešimt senųjų ir naujųjų kalbų. Lydint sėkmei, iš karo grįžo net nesužeistas, profesoriaus vardo nusipelnė Berlyno Humboldtų universitete. Jame dėstė baltistikos mokslus, tarp kitų dalykų – ir lietuvių kalbą.

       Likimas V. Falkenhahną glaudžiai surišo su Lietuva ir lietuvių tauta. Mažojoje Lietuvoje augo ir brendo, išmoko lietuvių ir kuršininkų (Kuršių nerijos latvių) kalbas, prieškario Vilniuje studijavo kalbotyros mokslininkui svarbias hebrajų, lenkų ir rusų kalbas ir net vedė vilnietę merginą*. Rodos, jau 1966 metais atnaujino ryšius su Lietuva ir joje dažnokai lankėsi iki pat mirties. Visada veržėsi į jaunystės miestą Klaipėdą, čia ieškodamas savo praeities pėdsakų ir pažįstamų žmonių veidų. Deja, labiausiai trokštami asmenybės brandos miestai – Tilžė ir Karaliaučius – liko nepasiekiami.

       Lietuvon atvykusį Berlyno profesorių nuolat supdavo mokslininkai, menininkai ir žurnalistai. Traukė jo turtinga asmenybė ir galimybė prisiliesti prie pokalbiuose atsiskleidžiančio originalaus, bet jau beveik dingusio Rytų Prūsijos lietuvių ir vokiečių kultūros pasaulio. V. Falkenhahnas buvo dosnus žinių ir atsiminimų, gerbė ir mėgo lankytojus. Tai skatino rašančiuosius fiksuoti liudijimus ir bendravimo su autoriumi nuotaikas. Temų sklaida buvo gana plati. Iš pokalbių su profesoriumi gimusios publikacijos aprėpė XX amžiaus baltistikos mokslo būklę (ne kartą rašė akademikas Algirdas Sabaliauskas), originalią Vydūno kūrybą ir vydūnistiką (Vaclovas Bagdonavičius), lietuvių pasakų vertimą į vokiečių kalbą (Bronislava Kerbelytė), kultūros istoriją (Bronislavas Genzelis, Marija Macijauskienė), V. Falkenhahno praeities ryšius su dingusiu Mažosios Lietuvos dvasiniu pasauliu (Joana Daunienė, Bronys Savukynas), viešnagių Lietuvoje žingsnius ir potyrius (Bernardas Aleknavičius, Vytautas Kaltenis), lituanistinę veiklą VDR Baltistų komisijoje (Leonas Stepanauskas). Ekskursai istorijon, vardų ir įvykių atodangos kurstė vaizduotę ir sumanymus. Vieni iš reikšmingiausių ketinimų buvo Vydūno knygos „Vokiečių ir lietuvių santykiai per septynis šimtmečius“, paties V. Falkenhahno monografijos apie J. Bretkūną ir novelių rinkinio vertimai į lietuvių kalbą. Jų tada įgyvendinti nesugebėjome ne dėl nuo mūsų priklausančių aplinkybių, gaila, ne viską padarėme ir dabar.

       Šių eilučių autorių pažinčiai su V. Falkenhahnu paakino ir suvedė profesorius Zigmas Zinkevičius. Tai atsitiko 1977 m. vasarą. Pirmasis susitikimas, įvykęs tylioje Rūtų gatvėje, suteikė paskatų bendrauti kone iki pat profesoriaus mirties. Paskutinį kartą kalbėtasi 58-oje VDR Baltistų komisijos konferencijoje 1985 metų gruodį Berlyne. Jai pirmininkavo profesorius Raineris Eckertas, komisijos įkūrėjas V. Falkenhahnas dalyvavo jau garbės pirmininko teisėmis. Lietuvių tautos bičiulio netekome 1987 m. balandį. Jo paties išankstiniu apsisprendimu pranešimą apie mirtį našlė išplatino tik praėjus savaitei po laidotuvių. Kapo nėra: velionio pelenus sugėrė Berlyno pievelės žolynas.

       Bendrauti su įžymiu užsienio mokslininku skatino mokslo interesai ir žingeidumas. Profesorius ryšių nevengė, šių eilučių autoriaus asmenyje jis rado dėmesingą klausytoją ir galimybę nors mintimis sugrįžti į tuos laikus, kurie jam pačiam buvo svarbūs ir jautrūs. Pokalbiai buvo kryptingi. Kausimai ir atsakymai dažniausiai iš užmaršties kėlė lietuviškos knygos kūrėjų, leidėjų, spaustuvininkų, knygininkų, bibliotekininkų, rašyto žodžio populiarintojų vardus, komplikuotus tautinio sąjūdžio dalyvių, kurie kone visi buvo ir lietuvių spaudos veikėjai, santykius su radikalėjančia Vokietijos valdžia ir galia. Pašnekovo liudijimai padėjo suvokti Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro egzistavimo sąlygas paskutiniu veiklos dešimtmečiu, jo vadovų kaitos priežastis, mokslo interesus, ypač paties V. Falkenhahno veikalo apie Biblijos vertėją J. Bretkūną kūrimo aplinkybes. Tenka labai apgailestauti, kad dėl klausinėtojo patirties, o gal ir įžvalgumo stygiaus daug klausimų liko neužduota, kartu buvo prarasta galimybė atskleisti nemaža lituanistikai svarbių Albertinos ir jos iškilių profesorių istorijos puslapių. Pokalbių metu vengta užsienio mokslininkui sudaryti nepatogumų keliant sovietmečiu nepageidautinas temas. Viena tokių buvo Karaliaučiaus universiteto tąsa Vakarų Vokietijoje, senosios profesūros laikysena ir požiūris tiek į okupuotą Karaliaučiaus kraštą, tiek ir į dabarties lietuvių siekių bei iliuzijų erdvėje anapus Nemuno prasmingumą. Pats V. Falkenhahnas apeidavo asmenines problemas. Jas kėlė susidūrimai su VDR valdžios ir partinių organų vykdoma akademinės bendruomenės kontrole, trukdžiai bendrauti su Vakaruose likusiais vaikais iš antrosios santuokos. Antra vertus, šiandien ir mes klausimus galėtume teikti ne tik kitokius, bet ir kitaip, tačiau laiko, deja, nesugrąžinsi. Pasiteisinimui nebent galima pasakyti, kad visa, kas buvo užfiksuota, nedingo. Dalis medžiagos buvo publikuota straipsniuose ir knygose, dalis iki šiol saugiai laikoma garso juostose ir bloknotuose.

       Lietuviai V. Falkenhahnui skolingi solidžios monografijos. Tai būtų ir užduotis tyrėjui, nes tektų gilintis į patrauklią, turtingą, įvairiais ryšiais tautas, mokslo mokyklas ir epochas jungiančią asmenybę. Neabejotinai tokį veikalą turėtų rašyti lituanistas humanitaras, pirmiausia filologas. Aišku, kils ir sunkumų. Juos lemia dėl didžiausio XX amžiaus karinio konflikto nuo pasaulio žemėlapio ir žemės paviršiaus nušluotos istorinės prūsų ir lietuvių žemės, jų materialusis ir dvasinis kultūros paveldas, išblaškyti archyvai ir gyventojai, didėjantis laiko nuotolis. Asmenybės ir jos egzistencijos aplinkos paveikslą jau teks rekonstruoti iš detalių. Todėl nemaža tyrimų atspara taps ir minėtieji V. Falkenhahno prisiminimai, paviešinti ar tebesantys pašnekovų užrašuose.

       Čia pateikiame pirmosios susitikimų vasaros pokalbių su V. Falkenhahnu tekstus. Jie yra bendresnio pobūdžio (vėliau dėmesys dažniau krypdavo į detales) ir padarę didžiausią įspūdį publikacijos autoriui. Pirmosios dienos pokalbis, dalyvaujant ir Z. Zinkevičiui, vyko aktyvaus dialogo forma. Jį rašantysis šias eilutes tik konspektavo, todėl dabar belieka galimybė skelbti turimo teksto santrauką. Kitų dienų pokalbiai buvo įrašinėjami magnetofonu. Tai leidžia perteikti autentišką pašnekesio turinio ir V. Falkenhahno mintijimo giją. Tačiau atsiminimų tekstą teko gerokai redaguoti: dėl reto bendravimo su lietuviais Berlyno universiteto profesoriaus kalba nebuvo sklandi. Užrašinėjant atsiminimus, apie jų skelbimą spaudoje dar negalvota, todėl nesitarta ir dėl publikacijos pavadinimo. Kaip dažnai tokiais atvejais esti, beliko parinkti teksto frazę, labiausiai atitinkančią V. Falkenhahno minčių tėkmę ir dvasią. Atkreipiame dėmesį į pokalbyje minimas datas ir kitokias konkretybes. Jos kartais skiriasi nuo pateiktųjų kitose atsiminimų publikacijose. Šių duomenų patikimumo nesiimame spręsti. Jiems patikrinti reikėtų lyginamųjų tyrimų. Manytume, kad tai padarys tas V. Falkenhahno biografas, kuris užsimos didesniam veikalui.

 

 

 
       __________________

       * Viktoro Falkenhahno pirmoji žmona Nina Justickaja (1916. V. 19 [VI. 1 n. st.])–2005. VI. 27) buvo kilusi iš senos vilniečių Snarskių bajoriškos giminės. Pirmasis žinomesnis jos atstovas buvo Juzefas (Josifas) Snarskis. Jo duktė Anastazija ištekėjo už stačiatikio Piotro Kuškovo, sulaukė vaikų Anos ir Dimitrijaus. Ana 1915 m. ištekėjo už rusų tapytojo ekspresionisto Valentino Justickio (1892 Sankt Peterburge –1951 Saratove). Jis dailę studijavo Sankt Peterburge, Vilniuje ir Paryžiuje, kaizerinei kariuomenei artėjant prie Vilniaus kartu su šeima pasitraukė į Rusiją, 1937–1947 m. kalėjo Stalino gulaguose, paskutinius gyvenimo metus praleido Saratove tapydamas, kurdamas plakatus, teatro scenografiją ir net statydamas spektaklius. Pirmoji dailininko šeima nebuvo darni, jai suirus, Ana Justickaja su Maskvoje gimusia dukterimi Nina 1921 m. grįžo į Vilnių ir apsistojo tėvų namuose. Čia, Rūtų gatvėje, būrėsi inteligentų bendruomenė, buvo muzikuojama, skambėjo fortepijonas. Nuolatinis svečias ir sambūrio siela buvo kompozitorius Konstantinas Galkauskas. Pakviestas pasisvečiuoti, šiuose namuose V. Falkenhahnas susipažino su jaunąja Nina ir Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje ją 1936 m. kovo 5 d. vedė. Jų vienintelis sūnus Viktoras Justickis, gimęs 1941 m. balandžio 17 d. Karaliaučiuje, yra Mykolo Romerio universiteto sociologijos profesorius.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1