Ramūnas Kasparavičius. VISŲ GRAŽIAUSIA. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 190 p.

 

       Taip Ramūnas Kasparavičius savo pirmajame eilėraščių rinkinyje „Ramios saulės metai“ (1983) ironiškai agitavo „vyrą pavasarį“. Koks „pasibaisėtinai“ nuoseklus pasirodo autoriaus mintijimas jo antrame romane ir novelėse knygoje „Visų gražiausia“! Jo romanas „Molinė patranka“, parašytas dar 1998–1999 m., „iššovė“ dabar, kai lietuvių proza yra itin pasiilgusi pozityvaus mąstymo apie „mažą“ žmogų (pasitelkus R. Kasparavičiaus novelės pavadinimą, šis „mažas“ žmogus linksniuotinas „Homuo kaip piemuo“). Romanas aktualus kontekste naujausios prozos, ieškančios būdų kalbėti „laiko ašmenimis“ (GintarasBeresnevičius). Jo komizmas žeidžia ir kartu prajuokina žaidžiančiu žodžiu. Mirtinai rimti ir liūdni lietuviai su šiuo romanu gauna anti dotum savo tautinėms negalioms: negatyvizmui ir nevisavertiškumui.

       Groteskiškas „populiarus juokdarys“ poetas Bono (pabuvojęs „Vakaruos: Vokietijoj, net į Flandriją buvo nusibeldęs, tad toji Europa ir visokie ten europeizmai jam nebuvo naujiena, bet niekas juo netikėjo: nei tu buvai, šmėkla, nei matei“, p. 27) rašo „opera buffa urbi“. Ji turi įrodyti Lietuvos juokdario – pasaulio piliečio ir Vilniaus–Kauno patrioto – kompetencijas. Taip Bono atsisveikina su „sovdepinio lygio mąstymu ir pasaulėjauta“, bet kartu ironiškai pabrėžia ištikimybę Lietuvos istorijai. Skaitytojui atskleidžiamas ir „patrankos“ mechanizmo principas, ir romano rašymo aktas: technė-ika yra menas, spiralė – manipuliacija laiko matmeniu. Taigi Bono, apsiginklavęs menu, keičia laiką – formuoja pačią istoriją:

 

       Sugalvota šis kūrinys iš pradžių buvo kaip „techno-opera buffa urbi“. Scenarijus kokiam nors mirakliui – aikštės ar turgaus vaidinimui. Su onomatopėjiniais miesto garsais. Tehne – graikiškai menas. A tehne gramatike – rašybos menas, tarkim. <...>

       Kaip Bono išrado graižtvinę patranką. Nukalė plieninę spiralę, susukdamas ją vamzdžiu, aplipdė moliu, pirmiau apvyniojęs plaušais ir siūlgaliais, išdegė tą patranką, ir atrodė ji kaip ketinė. Tik ant rato puslankiu buvo parašyta: „Ši patranka netikra“. Parašyta buvo lietuviškai, ir tas dar kartą parodo, koks trenktas buvo Bono.

       Tada visas būsimas romanas man staiga, vienu akimirksniu pasidarė aiškus.

       Bet, mieliausieji skaitytojai, juk Lietuvoje kaip įprasta: reikia pasakoti labai smulkiai, „padrabnai“, jei kas ir pasikartos pasakojant, tai nieko, nes taip lengviau suprasti, o ir žmogiškas protas tas laiko spirales – pirmyn atgal – kažkodėl mėgsta (p. 31–32).

 

       Karnavalinė mažoji apokalipsė (amžių lūžis?) R. Kasparavičiaus romane palydimas poeto mūzos Giltinėlės mirties ir pavasarį susprogstančios patrankos – mitinio daikto (ginklo) ir teksto – fejerverko. Perfrazuojant meno ir karo galias siejančią metaforą, Giltinėlė nutilo, kai teksto patranka užgaudė. Tai menininko judesys, keičiantis pasaulio matymą, mirtinai pavojingas nusistovėjusioms – numirusioms – suvokimo plotmėms. R. Kasparavičius tęsia avangardistų tikėjimo tradiciją: žodžio galia tiesiogiai keičia istoriją. Iš čia jo nepaprastas susirūpinimas rašomo teksto žanrinėmis apibrėžtimis, jo rašomos patrankos mechanizmo nukaldinimu – laiko spiralės įmontavimu. Dėl šio santykio su istorija randasi ir gausios literatūros kontekstų jungtys, ir antiherojaus vis kintančio vardo-vaidmens fiksavimas. „Mitinis anti-herojus“ (kaip ir visų mitinių herojų, jo kilmė – nežinoma) juokdarys Bono – pikaras, blevyzgotojas „šelmis“, šiek tiek velnias, šiek tiek Panas, pasirodo tai kaip kalvis (romano „Keturių sesučių darželis“ (1998) Lietuvos kalvių giminaitis), tai kaip dailininkas, tai šiek tiek „kaip šių dienų jupys: mokslingas ir nežinia kur pritaikomas...“

       „Molinė patranka“ – romanas-alegorija. Jis F. Rabelais primenančiomis blevyzgomis kalba apie nūdienos lietuvių (daugiau „poetų“ nei „naujųjų bajorų“) sąmonės būklę. Tai gana desperatiškas savo tapatumo ir vertės naujajame „postsovietiniame“ pasaulyje nustatymas. Ši kalba, sujaukianti barokines epitafijas („Girkime toliau Vilniaus mergas, jų grožį ir riebumą. Visi Šiaurės žmonės taip daro, o ir pietiečiai“, p. 35) ir slaviškus pajobsėjimus, miraklio fragmentus ir latrų „Vilnelės pakedenimus“, turi reabilituoti intelektualų Europos barbarą ir jo gyvenamą sostapilę Vilnių su visu jo „priemiesčiu“ – niekaip neatgaunama dzūkuojančia tėvonija. Žodžių žaismė ir literatūrinės citatos, kurias diktuoja absurdo logika, legendų ir pasakų intonacijos, kai kur paįmantrintos tarme ir žargonu, sukuria R. Kasparavičiaus simpatingajam antiherojui pozityvią pasaulio regėjimo prizmę – tai įsimylėjusio pasaulį, eroso įmagnetinto kūrėjo santykis. Šiaurietis pagaliau susivokia, kad jis ir „yra savo vietoje“ su visomis savo ydomis ir dorybėmis. O didžiausia pastarųjų – išlikti savimi, išlaikant gyvą savo istorijos atmintį. Novelėje „Septynios K. P. meilės“ dėl Kipro Petrausko vardo rungiasi du dzūkų miesteliai, vienas jų toks mažas, kad neturi aikštės, todėl vardą, kurį būtinai nori pasisavinti, suteikia statomam sporto aikštynui. Šį sumanymą paremia Kipras Petrauskas, dovanojąs tinklinio kamuolius. Savo tikslo miestelėnai siekia, panaudodami visą „mielą ir pagaulų lietuvių mentalitetą“:

 

       Dėl kamuolių visi miestelėnai sutarė: visi geri, visi reikalingi. Ir sau, ir pasirodymams. O dėl tinklo tai buvo daugiau svarstymų... Sakė:

       – To galėjo ir nepirkt. Būtume ir patys nusinėrę, jei pavyzdį būtume turėję, patirties yra.

Iš karnų! Iš karnų, tu baudžiauninke šalies Gudo! Iš kanapių geriausių, narkašiau tu, tikram reikalui nebūtume pagailėję!

       Ir mergos tikrai pačios ėmėsi kitą tinklą megzti, nerti, tai yra ne vandenin, nepainiok tu manęs, kitą, atsarginį ar kasdieninį, ir numezgė, tik ne tokį, truputį mažesnį dalyką, dirbant planai pasikeitė. Staltiesę tinklinę numezgė, ar užtiesalą. Gražus buvo. Gal dar ir yra.

       Su tuo tinklu tai išėjo jiem kaip ir su futbolo aikšte: ne to didumo pasidarė! (p. 188)

 

       Optimistiškas veiklos bergždumas, paveldėtas iš sovietinio gamybos patoso, čia tampa mielas, per tą nėrinių meistrystę tautiškai kičiškas, bet ir graudžiai suprantamas – komiškai teigiantis, kad beviltiškų situacijų nėra, yra tik beviltiškas mąstymas. Viltis, kad esi savo istorijos kūrėjas, – R. Kasparavičiaus paguodžiančio solidarumo su tauta apraiška. Tai pozityvumo įžvalga, o kartu ir laisvo žmogaus kurianti jėga. R. Kasparavičiaus šiaurietis savo sovietinio režimo patirtis nuolatos permąsto gyvo dialogo su savimi pačiu ir skaitytoju forma. Šis pokalbis leidžia prisijaukinti visuotinį pasaulio absurdą, netgi įteisina jį per sovietinio romantizmo nostalgiją (novelė „Valstietis bėga tamsią naktį“ ir „Ekologinė noveletė“). Iš sovietinių patirčių (iš melagingumo ir dviprasmybės ypač – juk tai juokdario stichija) semiamasi gebėjimo atleisti sau pačiam nesėkmes ir išbalansuoti situacijose, kurios iš anksto pasmerkia žmogiškumo pralaimėjimui... Kad ir kaip drastiškai tai skambėtų, kartą išmokęs dviprasmybės surandi būdą išvengti moralizuojančios juoda–balta skirties – kartu su R. Kasparavičiaus šelmiu Bono išmokstame (jei jau pamiršome) būti „nepagaunamaisiais“:

 

       Ar gražu gali būti bloga? Gali. Ar bloga gali būti gražu? Nesinori net atsakyt. Nuo kvailų klausimų prasideda kvailumas (p. 6).

 

       Žvilgsnis, stebintis žmogiškumo nuopuolį, būdingas ir novelėms „Visų gražiausia“ (partizanų dvasinis susinaikinimas), „Baladė apie kietą apsikasimą“. Pastarosios žargoniškas žodis „kietas“ (šaunus, galingas) paverčiamas neįmanomybės atitikmeniu – apsikasti ant uolos, apšaudomos modžahedų: primestas budelio vaidmuo nebeleidžia išlikti „kietu“, jis leidžia tik siekti mažesnio blogio – mažesnės skriaudos kitam, taip su savo sąžine sudaroma laikina taika (iš „Molinės patrankos“: „O žmogus? Žmogus stovi išdidžiai tarp karvės ir priekalo, o gal guli tarp dangaus ir žemės, bet ant žolės, po akacija balta. Gal jis daro kažką ir mano, kad daro protingai, o gal nieko nedaro, o tat tuo metu ir yra protingiausia“, p. 7). R. Kasparavičiaus pasaulėvaizdis, skaudžiai atveriantis žmogaus gyvenimo paradoksus, aidintis sąšaukomis su istorijos ir literatūros paralelėmis, yra labai artimas Kosto Ostrausko dramų intertekstinei polifonijai (tarp kitų – novelė „Įtikėtinas, bet kažin ar visiškai teisingas pasakojimas apie žemaitį ir žąsį“, „Homuo kaip piemuo“, „Poringė apie Trakų kaštelionaitę“, „Novelė apie Adomą, Edvardą, Pranciškų“). Minėta patirtis ir istorinė atmintis R. Kasparavičiaus mažajam žmogui leidžia susitaikyti su savimi, tokiu, koks yra šiaurietis barbaras, niekam neįpareigotas kurti savo paties įvaizdžio legendos. Šis romanas – tai pastanga išsivaduoti iš aukos sindromo, kankinančio postsovietinį žmogų. R. Kasparavičius groteskiškai vaizduoja jo bandymą atsirasti dar vien tik išoriškai pasikeitusioje Lietuvoje (tikriau, Vilniuje kaip Lietuvos kondensate) ir „unifikuotame pasaulyje“:

 

       Kaip čia jie ir dainuoti nustojo po d. revoliucijos, o lenkai streikuoti – ne? Baigėsi smegenų kuras ir noras sukurti Europai savąjį švelnųjį įvaizdį – gilių ir labai gerų žmonių? <...> ...buvo toks posakis: pravda na sevodniašnij den'. Kas sovietmečiu buvo beveik tiesa, dabar geriausiu atveju tik pusiau tiesa, o teisingiausiu atveju – nesąmonė, kurią reikia kuo greičiau užmiršti. Viena iš pagrindinių šios dienos tiesų: elementarus kiauliškumas, toks, kad net lenkai šlykštisi, jau nekalbant apie turkus (p. 68–69).

 

       R. Kasparavičius apie nūdienos Lietuvą kalba visų laikų mitologizuotais jos istorijos atgarsiais. Jis „mažąjį“ žmogų regi kaip visokeriopos hierarchijos (tarp kitų ir postsovietinio „elementaraus kiauliškumo“) griovimo lėmėją, karnavalinės ugnies užkūrėją, politinės alchemijos išmanytoją, poetą–kalvį–puodžių, lipdantį „molinę patranką“, kurios vienintelis šūvis turi pakeisti mąstymo istoriją, leisti patikėti prisikėlimu, kuriuo R. Kasparavičiaus lietuvis jau nebetikėjo. Eilėraštyje „Chicago. Bishop street“ (iš minėto rinkinio „Ramios saulės metai“) rašyta: „nebetikįs prisikėlimą – / mirties ištaurintąjį turtą <...> lietuvi, mylimas lietuvi, / save sarkastiškai stebi...“

       Postmodernistinės „Molinės patrankos“ literatūrinis antipodas 2006 m. išleistų knygų sąraše – Herkaus Kunčiaus romanas „Nepasigailėti Dušanskio“. H. Kunčiaus dvigubai negatyvus karnavalas vis dėlto neapvalo katarsiu. Skaitytoją siekdamas šokiruoti drastiškais, perversiškais, erotiniais-sadistiniais vaizdeliais ir tuo dvigubu negatyvu sukelti pozityvų pasipriešinimą, H. Kunčius nesuteikia savo antiherojui magiškų galių keisti pasaulį. Galbūt dendiškajam H. Kunčiui pristigo R. Kasparavičiaus etninio gaivalo, o gal Kasparavičiaus „nemotorizuotos būsenos“ Bono tiesiog sudarė su „lietuvių nuteistąja Laima“ kokį neblogą ilgalaikį kontraktą...

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1