Prieš 130 metų kovo 8-ąją Medingėnuose, žemaičių bajorų Šiukštų dvare, gimė būsimoji rašytoja, pedagogė, labdarė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Gimusi didžiausio XIX a. kultūrinio vakuumo metu po dar vienos politinių ir kultūrinių represijų bangos, brendo giliai pasitikėdama namų tradicija – bajorų dvare puoselėjamomis vertybėmis, kultūrine atmosfera, bendravimo stiliumi, laikysenomis. Apskritai pasitikėdama vieno, atskiro asmens galia, – vadinasi, ir priederme – kurti savo aplinką iš savęs, iš savo jėgų, tikėjimo, meilės. Griežti tėvo žodžiai apysakoje „Sename dvare“, inversiška frazė – jei žmogus ką nors privalo, vadinasi, gali. Kita vertus, iš motinos, Šiukštų giminės pusės, galėjo paveldėti maištingos, atkaklios kitoniškumo dvasios. Toje pat apysakoje mergaitė Irusia Kalnėnų dvaro salone žvelgia į savo prosenelių portretus: „Štai, kaip linksmai šypso gražusis juodaakis, aukštakaktis probočius, kuris man taip tinka! Kaip puikiai raudonuoja jo deimantinėmis sagomis užsegtas kuntušas!“ R. Mikšytės nuomone, čia rašoma apie M. Pečkauskaitės prosenelį Mikalojų Šiukštą (beveik vienmetį su D. Poška), kurį savo satyrinėje poemoje „Plungės–Telšių kontubernija“ yra paminėjęs S. Valiūnas – kaip neramaus žvilgsnio „narsiausią riterį“, „karo ministrą“. Vaizduotei būtų gana jau vien to prosenelio drabužio, sarmatiškai įžūlios jo prabangos– deimantinėmis sagomis užsagstyto raudono kuntušo. O kur dar apysakoje paminėta legenda apie „prabobutę anglę“, viską palikusią ir į nežinomą tolimą kraštą sekusią paskui tą „deimantais spindintį“ šaunuolį?

       Pasitikėjimas, meilė, šeimos vertybės, vaiko pasaulis, gyvenimo menas, raganystė ir aristokratija kaip kitoniško gyvenimo ilgesys – tokios temos pynėsi rašytojos gimimo jubiliejui skirtoje konferencijoje „Trečiasis Šatrijos Raganos laikas“, kurią Vilniaus paveikslų galerijoje surengė VU Lietuvių literatūros katedra ir Šatrijos Raganos bendrija. Konferencijos rengėjai nesiūlė kokios nors bendros išankstinės temos: renginio pavadinimas buvo „pasiskolintas“ iš naujų, galima sakyti, trečiųjų Šatrijos Raganos „Raštų“ I tomo (2006) įvadinio straipsnio (autoriai – V. Daujotytė ir G. Mikelaitis; „Raštų“ rengėjas – G. Mikelaitis). „Trečiasis Šatrijos Raganos laikas“ akcentuoja šių naujų „Raštų“ skaitymą, iškeliantį formas ir būdus, kuriais Šatrijos Ragana galėtų įsigyventi šiuolaikinėje, naujo šimtmečio lietuvių kultūroje. Laisvai prelegentų pasiūlytos temos, tikėtina, žymi aktualius takus, kuriais gali plėtotis šiuolaikinė Šatrijos Raganos kūrybos recepcija.

       Konferencija buvo kamerinio pobūdžio – akivaizdu, kad Šatrijos Ragana yra veikiau mylima ir mėgstama (nemylima ir nemėgstama), o ne analizuojama rašytoja. Pirmoji konferencijos pranešėja Viktorija Daujotytė („Literatūros teorija – iš literatūros teksto“), remdamasi Šatrijos Raganos ir Marcelio Prousto paralelėmis, kaip tik kalbėjo apie tokį skaitymą, kuris prasideda nuo pasitikėjimo skaitomu kūriniu, nuolankaus pasidavimo jam nesiginčijant, leidžiant įsirašyti į savo sąmonę. Iš tokio skaitymo, jo suformuotų įspūdžių turėtų rastis vėlesnė mąstymo distancija, teorinės minties laukas. Jei teorinio mąstymo nemaitina ir nekreipia savos literatūros skaitymo patirtis, jei nėra tarp tų dviejų mąstymo lygmenų – literatūros ir teorijos – organiškos dermės, literatūros mokslas, profesorės nuomone, ištuštėja, niekam nebeteikia džiaugsmo. Galbūt išties pasitikėjimo savos literatūros „senobine grože“ (anot A. Baranausko – „Kas jūsų grožei senobinei tiki?“) gilumas tiesiogiai lemia teorinio mąstymo autentiškumą ir originalumą. Savo minčiai paremti antroje pranešimo dalyje V. Daujotytė pasiūlė fenomenologinę apysakos „Sename dvare“ poetinės įžangos analizę. Ir įspūdingai tikslų apysakos epigrafo iš J. W. Goethe's „Fausto“ „Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis“ vertimą – „Visa, kas pradingsta, yra dingstis“.

       Dalia Čiočytė pranešime „Santykis kaip erdvėlaikio transcendavimo galimybė Šatrijos Raganos kūriniuose“ aptarė novelėse „Dėl ko tavęs čia nėra?“, „Ant Uetlibergo“, „Mėlynoji mergelė“ skleidžiamą meilės sampratą, jos psichologinius, kultūrinius ir teologinius aspektus. Šatrijos Raganos pasaulėvaizdį naujai nušvietė prelegentės mintys, kad tarpasmeninis ryšys rašytojos kūryboje „motyvuojamas ne stygiaus, poreikio, o aristokratiško vidinės prabangos siekio“, kad personažų bendravimas, „turintis erotinę dominantę, įgauna ir krikščioniškosios agapės bruožų“, primena viduramžišką „damos kultą“. Prelegentė išryškino rašytojos sukurtus žmonių santykių aukštojo stiliaus bruožus. Šiai stilistikai būdinga tai, kad dviejų žmonių tarpusavio ryšys „gali būti toji plotmė, kurioje patiriamas „nesuteptumas“ (transcendencijos metonimija)“, ir kad mylėti ir būti ištikimam Šatrijos Raganos literatūriniame pasaulyje (ir turbūt ne tik jame) „reiškia nugalėti laiką, laikiškumą, praeinamumą“.

       Bene mažiausiai tirtą Šatrijos Raganos kūrybos sritį aptarė Kęstutis Urba pranešime „Ar Šatrijos Ragana – vaikų rašytoja?“ Nors Šatrijos Raganos sąsajos, kaip teigė prelegentas, su vaikų literatūra yra konkrečios ir akivaizdžios, ši autorė itin retai suvokiama ar analizuojama kaip vaikų rašytoja. Pranešime buvo išryškintas Šatrijos Raganos, kaip vaikų rašytojos, novatoriškumas – kūriniuose vaikams nutolta nuo didaktinės literatūros schemos (apysaka „Vincas Stonis“), sėkmingai vaizduojami vaiko išgyvenimai („Į šviesą“), pirmą kartą lietuvių literatūroje „ryškinamas ne apibendrintas vaikystės fenomenas, bet demonstruojamas vaiko psichologinis individualumas“ („Vaikai“). Prelegentas ypač pabrėžė, kad tuo metu, kai lietuvių vaikų literatūrą sudarė „poelementoriniai skaitiniai“ ar „vadovėlinė literatūra“, pirmiausia skirta skaitymo technikai ugdyti, Šatrijos Ragana sąmoningai orientavosi į skaitytoją-paauglį, kūrė paauglių literatūrą dar tada, kai toks terminas nebuvo vartojamas. Daugiausia dėmesio pranešime skirta apsakymui „Irkos tragedija“ – jame, prelegento teigimu, lietuvių literatūra pirmą kartą taip priartėjo prie mažo vaiko sielos. Apsakymas išsiskiria ir tuo, kad „daugiausia išorinį pasaulį pristatančiai, nuotykius arba kovą su socialiniais nepritekliais vaizduojančiai to meto lietuvių vaikų literatūrai išsiskyrusios šeimos tema buvo svetima, netgi tabu“. Net ir pasaulinėje vaikų literatūroje ši tema „dominuojančiu problematikos branduoliu“ tapo tik aštuntame dešimtmetyje. Pranešimas baigtas išvada: „Trečiuoju savo laiku Šatrijos Ragana gali būti visai ryškiai matoma kaip jaunesniųjų paauglių rašytoja.“

       Gediminas Mikelaitis aptarė Marijos Pečkauskaitės „gyvenimo meno paradoksus“. Prelegentas pirmiausia nubrėžė kontrastingą foną M. Pečkauskaitės „gyvenimo filosofijai“ išryškinti – palietė XX a. antros pusės teoriškai suformuluotą gyvenimo meno filosofijos – ars vitae – sampratą, kuri aktualizuoja epikūriečių, stoikų, sofistų filosofines bei etines nuostatas. Tokios nereliginės „egzistencinės estetikos“ centre – „geidžianti būtybė“, kuriai gražu yra tai, kas teikia džiaugsmą: „Tai pilnutinio gyvenimo formavimas atsižvelgiant į patiriamų gyvenimo malonumų pilnatvę.“ Šatrijos Ragana, ne kartą įvardyta kaip „gyvenimo menininkė“, pabrėždavusi, kad gyvenimas – tai ne kokia nors „laimės duodamoji įstaiga“. Anot G. Mikelaičio, savąjį ars vitae ji grindė sielos ugdymo, valios stiprinimo, mokėjimo „laiminti lygiai skausmą ir džiaugsmą“ principais, išaugusiais iš krikščioniškos pasaulėjautos. Drauge prelegentas atskleidė, kad pedagogine mintimi „sustyguotas gyvenimo menas“ rašytojos kūryboje ir jos pačios gyvenime reiškėsi paradoksaliai – apėmė ir netikėtus sprendimus, ir poliariškas emocijas, ir nenumatytus dvasinio tobulėjimo aplinkkelius. Ši „sustyguotos teorijos“ ir paradoksalios praktikos dermė ir įtikina Šatrijos Raganos kaip „gyvenimo menininkės“ galia.

       Brigita Speičytė pranešime „Moteriškasis Šatrijos Raganos pozityvizmas“ aptarė rašytojos kūrybos ir asmeninės laikysenos ryšius su XIX a. Lietuvoje kurta realizmo literatūra (E. Orzeszkowa) ir bajoriškąja pozityvizmo ideologija. Išryškinta moteriškajam Lietuvos pozityvizmui bendra „girių civilizacijos“ samprata, pagal kurią moters „civilizuojanti veikla“ apima pirmiausia gyvenimo palaikymą nuošalėse, užkampiuose, paribiuose, motinystės elgsenos (asmeninio dalyvavimo, empatijos, gebančios prijaukinti „Kitą“) perkėlimą į bendruomenės viešumą, pabrėžtinai neideologizuojančią, neteoretizuojančią, bet liudijančią laikyseną, buvimą „visiškai nepritaikoma“. „Girių civilizacijos“ moteriškasis tipažas, pasirodantis tiek Šatrijos Raganos, tiek E. Orzeszkowos kūryboje, įvardytinas kaip psichologinis Artemidės (lietuvių mitologijoje – Laimės-Raganos) tipas, papildantis vyriškąją asmens savimonės modernėjimo literatūrinių ir kultūrinių modelių plejadą (kaip apoloniškoji, dionisiškoji, prometėjiškoji savivoka).

       Konferenciją užbaigė Rita Tūtlytė, aptardama rašytojos recepciją modernizmo literatūroje – „Šatrijos Raganos „Sename dvare“ – Alfonso Nykos-Niliūno pasaulėjautos sandas“. Baigiamasis pranešimas grakščiu judesiu atsigręžė į pirmąjį – A. Nyka-Niliūnas ir yra tasai „prustiškasis“ Šatrijos Raganos skaitytojas, kuriam, anot prelegentės, „rūpi ne kritikos rašymas, o pats skaitymas, įsibuvimas skaitomų kūrinių pasaulyje, skaityto pasaulio supynimas su savuoju“. Pagrindinis Šatrijos Raganos kūrinys aptartas kaip tokio skaitymo keliu tapęs „sistemiška“ A. Nykos-Niliūno pasaulio dalimi. Dviejų rašytojų artuma aptarta ryškinant pasaulėjautos, asmeninių vertybių, estetinės raiškos, topikos bendras linijas. Šios artumos „slaptas pagrindas“ įvardytas kaip abiem kūrėjams svarbi, jų kūryboje besiskleidžianti „intuityvioji savistaba ir sąmoninga saviugda“. Tai kūriniuose iškyla ir klausimais: Šatrijos Raganos moterų – „kodėl ir kaip“, nukreiptu į „esmės atvėrimo būdą, pasitikint esme“; A. Nykos-Niliūno kalbančiojo – „kas tai yra“, nukreiptu „į pačios daiktų, reiškinių esmės tyrimą“. Kita kūrėjų pasaulėjautos artimoji gija – Šatrijos Raganos harmonizacijos pastanga, A. Nykos-Niliūno – „harmonijos pajauta, daiktų atsivėrimai“, būdingi ankstyvajai kūrybai ir to laikotarpio dienoraščiams. Abu rašytojus sieja ir namų vertės suvokimas, motinos paveikslo svarba. Baigdama prelegentė pabrėžė, kad Šatrijos Raganą su A. Nyka-Niliūnu sieja ne kūrybos parafrazės, o laikysenos bendrumas, maitinamas artimos „buvimo pajautos“: „<…> su primityviomis gyvenimo formomis ir išlavintu skoniu; namų pasaulio hermetika ir kultūriniu akiračiu; egzistencine vienatve ir stipriu susisaistymu su aplinka bei asmeniniais įsipareigojimais; būties trapumo pajauta ir amžinybės klausimu“.

       Konferencijos pranešimuose neabejotinai buvo paliudyta pastanga esmingai permąstyti Šatrijos Raganos palikimą, – kiekvienas jų savaip atnaujino ir pagilino ligšiolinį literatūrologinį rašytojos supratimą. Tačiau gal svarbiausia – ir simboliška, – kad be išankstinės režisūros konferenciją įrėmino skaitymo akcentas. Skaitymo, kuriam gal reiktų paieškoti atskiro termino, iškeltino šalia struktūralistų aktualizuoto vadinamojo „atidaus skaitymo“ (close reading) koncepto. „Nuolankus skaitymas“? „Įsigyvenantis skaitymas“? Bet tai jau kitos konferencijos tema.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1