Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. AMŽINAS ESI, KOL GYVENI. – Vilnius: Homo liber, 2006. – 96 p.


       Kaip ir kada poetai patenka į pačią neapibrėžčiausią poezijos teritoriją, tą „niekieno žemę“, kurios apibūdinti ar apibrėžti negali nei jie patys, nei juo labiau – kritikai, kuriems komentuoti poeto bejėgystės situacijas neretai būna daug smagiau, negu susikaupus analizuoti akademiniu šalčiu dvelkiantį tekstą? Niekas nėra paskelbęs ar bent prasitaręs, kad Stasė Lygutaitė-Bucevičienė yra prasta poetė, tačiau lygiai taip pat niekas neskuba įrašinėti jos kūrybos į kokius nors bendresnius estetinius, stilistinius, teminius ir probleminius kontekstus. Niekas nepuola diskutuoti net apie jos pačios kūrybos raidą, saviraidą, nors, mano galva, poetės nusigręžimas (gal ir natūralus atsitolinimas) nuo pirmųjų trijų rinkinių yra problemiškas, taigi ir diskutuotinas. Tai, kas atrodė „pernelyg lengva“, net banalu prieš gerus tris dešimtmečius, galbūt šiandien kaip tik aktualizuotina, ir jei G. Dabrišiaus tautosakiškumas susilaukia tokio pritarimo, galbūt ne mažesnio palankumo būtų vertas ir ankstyvasis S. Lygutaitės-Bucevičienės vitališkumas, gaivališkumas?
       Paradoksalu, bet susidaro įspūdis, kad šiandien S. Lygutaitė-Bucevičienė tarsi savaime, nors kartais gal net programiškai siekia būti nematoma, nepastebima, neatpažinta ir neatpažįstama. Jei būtų kitaip, trečias rinkinio „Amžinas esi, kol gyveni“ skyrius būtų atsidūręs pradžioje, o pirmieji du, jei ir būtų išlikę tokie, kokie yra dabar, būtų buvę bent jau gerokai fragmentuoti kitokios tonacijos ir intonacijos tekstais. Dabar, atrodo, dar kartą pasitvirtina jau anksčiau susiformavusi nuostata: ši poetė yra rinktinių, bet ne rinkinių, ne atskirų savarankiškų knygų autorė. Didelė atranka į vieną vietą sukoncentruoja daugiau skirtingų ritminių piešinių, įvairesnių intonacijų ir įvairesnio žodyno, tuo tarpu nedidelė knyga apnuogina pažeidžiamiausią, silpniausią poetės kūrybos vietą: tarsi būtų užsienietė, neseniai išmokusi lietuvių kalbą, pagrindiniame savo eilėraščių masyve ji išsiverčia su vos keliais šimtais žodžių, ir dažniausiai tie žodžiai būna abstrakcijos – laikas, erdvė ir amžinybė. Dekoracijas pakylėtam lyriniam monologui sudaro taip pat negausūs ir įkyriai besikartojantys akcentai – pieva, žolė, medis, upė, ežeras ir dangus, kartais vaiskus, kartais žvaigždėtas (įvairesnės medžių rūšys, t. y. medžiai su tikrais savo vardais, atpažįstami ir vardais pavadinami paukščiai iš esmės atsiras tik trečiame, stipriausiame knygos skyriuje). Pridūrus, kad šitas skurdus, bet paslaptingai mirguliuojantis, rūkuojantis kraštovaizdis nusakomas subtilia, prislopinta intonacija (lyg pasaulis būtų liečiamas vos pirštų galiukais, lyg viskas būtų sakoma kaip didžiausia paslaptis, kurią baugu išduoti), taps aišku, kodėl S. Lygutaitės-Bucevičienės poetika tokia sunkiai atpažįstama, taip sunkiai identifikuojama. Pasaulis lyg pro matinį stiklą. Gamta ir kraštovaizdis lyg pro neperregimą rūką. O visuma, etinės ir estetinės ištarmės – tikros ir įspūdingos, ir jei šiandieninis skaitytojas būtų labiau linkęs skaityti ne atskirus eilėraščius, bet vientisas knygas, neabejoju, apie šią poetę būtų kalbama ir daugiau, ir palankiau. Kita vertus, tai ne vien S. Lygutaitės-Bucevičienės problema: yra poetė, bet tarsi nėra eilėraščio. Ne apie poetą, o apie vieną jauną prozininką esu suformulavęs kalambūrą: kaip pirmąją knygą išleiskim jo apsakymų atmosferą, nuotaiką, neleisdami pačių tekstų. Poetams šis pasakymas tiktų gal net labiau.
       Laikas S. Lygutaitės-Bucevičienės kūryboje dvikryptis, tekantis vienu metu į priekį ir atgal. Rinkinio pradžioje perspėjama: „Laikas priklauso visiems, / Visiems, kas eina tolyn / Ar sugrįžta. // Kai paskutinėj stotelėj / Atsigręši į nueitą kelią, / Pamatysi: / Atgal yra tas pats, / Kas į priekį“ (p. 19). Ir pabaigoje patvirtinama: „Viskas praeina, ir viskas dar prieš akis: / Laiko banga, / Atsimušus į smėlio kalnelį, / Debesį – // Atsimušęs į smėlio kalnelį / Viskas sugrįžta atgal, kas buvo praėję“ (p. 86). Šioje citatoje dvikryptis laikas, atrodo, dar labiau išsišakoja, tampa trikrypčiu. Bet ne tai svarbu. Šiuo atveju svarbiau ieškoti pasaulėmatos apybraižų ar bent apribų, tad įsidėmėtina, jog pagal dvikrypčio laiko punktyrą modeliuojamos ir skleidžiamos ir visos kitos didžiosios sąvokos. Žmogaus gyvenimas nėra baigtinis, neaišku net, kur jo pradžia, ištakos, tad ir atminties – nuoseklios, linijinės – nėra: „Pritildyki / Skubančią širdį, / Pasižiūrėk: // Jau prasideda visa, / Kas buvo, / Jau baigiasi visa, kas bus“ (p. 9). Tiesa, priešingai nei laiko, erdvės sąvokos, gyvenimas sunkiau šaltai ir objektyviai aprašomas, čia neišvengiamai įsibrauna dar ir emocinė atmintis: „Tik už nugaros / Atsistoja kažkas, / Ko nebuvo tada. // Ir žinau: / Atsigręžti nereikia“ (p. 49). Bet vis tiek: „Dega / Spalio žvaigždės / Vandeny. / Amžinas / Esi, / Kol gyveni“ (p. 64). Žinojimas, kad tavo gyvybė yra pakankama sau, nepaliaujamas savęs meditavimas savy taip pat yra argumentas, kodėl S. Lygutaitė-Bucevičienė su kiekvienu savo meditatyviniu eilėraščiu tampa vis sunkiau atpažįstama ir apskritai pažini. Vidinė kalba nereikalauja pačiam sau aiškintis universaliųjų sąvokų turinio, nes jos ir taip aiškios (pabandykite surasti šios pastraipos citatose žodį, o ne abstrakciją, ne filosofinę kategoriją), tačiau poezija savita tampa tik suteikdama toms sąvokoms savitą, individualų turinį, ir čia jau be rupių, dažnai visai nepoetiškų žodžių neišsiversi. Poetė tai jaučia, tad kūrybos siekį deklaruoti jai sekasi, nes yra gerai įvaldžiusi paradoksalaus, aforistinio kalbėjimo, trumpos užsklandos poetiką: „Ne viską, / Kas priklauso dievams, / Dievams atiduodu. / Ne viską – / Kas ciesoriaus ciesoriui“ (p. 59). Bet realizuoti tą siekį sekasi sunkiau: piešinys iš natūros („Lėtai į praeitį plaukia / Fabijoniškių gatvė su maža kavinaite, / Atvira niršioms pirmapradėms aistroms, / Sunkioms ateities nuojautoms“) neilgtrukus apgaubiamas bendrų, trafaretinių įvaizdžių rūko („Slenka atgal / Tamsūs rudenio debesys / Raudonuojant šermukšniams“), kol galiausiai viskas baigiama šiai poetei būdinga abstrakčia ištarme: „Yra tik mažas tarpelis atminties koryje, / Skiriantis laiko medų ir nuodą“ (p. 84). Daug geriau poetei sekasi savo žmogų modeliuoti erdvėje ir laike, panardinti tokiose baugiose abstraktybėse, kaip kosmosas ir amžinybė. Amžinybės aptarimas įdomiai, paradoksaliai sugeria (suskliaudžia) ir laiko bei erdvės parametrus įkūnijančius reiškinius, daiktus: „Ant debesies, / Ant vandens užrašyta / Amžinybė tokia pati, / Kaip iškalta / Ant akmenio kieto“ (p. 11). Įdomu, kad kūrybinė pasąmonė čia tarsi pati sufleruoja, jog tokiam „panardinimui“ nebeužteks šnabždesio intonacijos, prislopinto kalbėjimo. Čia tenka pasitelkti tegu ir vos menamus, bet jau kanonizuotus baladės, elegijos intonacinius registrus, ir prasiplečia ne tik konkretaus eilėraščio, bet ir viso rinkinio tonacijų diapazonas: „Greitai eina žmogus, / Nors jo nesiveja niekas. / Ir jis nieko nepasivys, / Nes tarpas / Tarp šio ir ano pasaulio / Visą laiką vienodas“ (p. 94). Atsiradusi baladės intonacija, siužeto punktyras eilėraštį kartais priartina prie parabolės: „Moteris buvo ką tik / Prisikėlusi iš numirusių <…> moteris buvo pilna / Vandenų ir žemės galybės <…> Lengva kaip šešėlis / Stovėjo / Tarp šio ir ano pasaulio“ (p. 17).
       Niekaip nesuprantu, kodėl paskutinėse S. Lygutaitės-Bucevičienės knygose vis mažiau ir mažiau griežto ritmo, tikslingos intonacijos rimuotų eilėraščių, mano galva, geriausių, įtaigiausių visoje jos kūryboje. Noras taikytis prie modernėjančio poezijos diskurso (bet jis veda į vis abstraktesnį ir šaltesnį, žvarbesnį kalbėjimą)? Vis didėjantis polinkis reflektuoti savo gilėjančią patirtį (bet jis lemia savotišką hermetiškumą, atleidžia nuo atsakomybės žodžiams suteikti naujų prasmių)? Nusivylimas pirmųjų savo knygų recepcija (bet dabar, pakitus konjunktūrai, anas gyvuliukų, vabaliukų ir žolynų siautėjimas gal kaip tik darytų įspūdį)? Šiaip ar taip, ir naujame rinkinyje stipriausias ir įvairiausias yra paskutinis skyrius. Visur buvusi abstrakti (kaip ir viskas meditatyviniame poetės eilėraštyje), šiame skyriuje net meilė tampa jau ne vien meile: „Erezija, tik niekinga erezija / Šiandien tau meilė atrodo, / Vakar atstojusi visą pasaulį / Ir ūmai sunaikinus jį visą“ (p. 66). Pasaulį sunaikinusi meilė kuria naujas erdves, naujas, jau daug konkretesnes dekoracijas ir pasauliui apmąstyti: „Ribą, akimirką skiriančią nuo amžinybės, / Ir sunerimusią dvasią / Nuo įsišėlusio kūno / Užmiršęs / Stovi šalia šventyklos griuvėsių / Ir nežinai, kam melstis, / Ir ko maldauti“ (ten pat). Iš kažkokio gelminio ilgesio, liūdesio imasi jau ne elegija, o „Penki užkalbėjimai naktį nemiegančiam“: „Pragydo strazdai – ir laukai jau kitokie / Po vasaros vėju. Miegoki, miegoki / Toks svetimas, savas. Kol sapnas toli, / Sūpuos tave vėjai laukų dideli“ (p. 45). Paradoksalu: niekas nepakito nei S. Lygutaitės-Bucevičienės žodyne, nei jos sutapimuose su kosmosu ir erdve, o intonacija žodžius perkeičia, permaino, suteikdama jiems visai kitų prasmių ir reikšmių. Iš elegijos, užkalbėjimo intonacijos grįžtama prie intensyvaus, skubraus E. A. Poe kalbėjimo (sakau – grįžtama, nes šio modelio eilėraštis, – beveik nesikeisdamas, – keliauja iš vienos poetės knygos į kitą). Žinoma, kai kas iš tiesų pasakys, kad amerikietiškojo „Varno“ intonacijos pernelyg išeksploatuotos, nuzulintos net gimtojoje lietuvių poezijoje, bet pažiūrėkime, kokius skirtingus patyrimus šis kolektyvinis baladės modelis sugeria S. Lygutaitės-Bucevičienės kūryboje: poezija virsta liaudies patarlės ir priežodžiai („Tavo rogėse sėdėjau / Ir giedojau tavo giesmę“, p. 44); čia lengvai prijaukinamos skirtingiausios klasikinės lietuvių literatūros klišės ir parafrazės („Virš senos senos arklidės / Sklandė kuosa pasiklydus, / Kūdroj švystelėjęs laikas / Apšvietė pasaulį didį“, p. 69); visiškai kitaip – šįkart jau tikrai sugestyviai – išskanduojamos poetės pamėgtos didžiosios sąvokos, nes dabar jos yra dar ir prieštaringos („Vakare, kai susidrumsčia danguje erdvė ir laikas, / Ypatingą šviesą skleidžia žvakė kambario tamsoj. <...> Amžinas yra pasaulis, – pats sakai ir pats klausaisi. / Su viltim į jį atėjęs, su viltim iš jo išeisi“, p. 72). Niekur kitur nebeužtiksi ir pašėlusių, siaučiančių fėjų šokio intonacijų, vėlyvąją S. Bucevičienę suartinančių su ankstyvąja S. Lygutaite: „Iš puikybės ir iš džiaugsmo išsikraustėme iš proto, / Laužėme tvoras, išmindėm vasarojų ir daržus. / Mus piktai šuva aplojo – visas juodas ir gauruotas, / Arklio obuoliais apmėtė mus vaikigalis aršus. // O galvojom, kad tai baltos kvapios kovo sniego gniūžtės...“, p. 70).
       Jei nebūtų abstrakčiųjų, „išsprūstančiųjų“ eilėraščių, nebūtų ir šios knygos kaip visumos, kaip sistemos, kaip reiškinio, nes veržliųjų, „varniškųjų“ eilėraščių poetės kūryboje – tik mažuma. Ir vis dėlto negali atsikratyti įspūdžio, kad ankstyvosios knygos turėjo savitą pasaulėvaizdį ir metaforų ornamentą, o šiandieninės – pasaulėjautą, išlavėjusią savistabą ir savirefleksiją. Taip norėtųsi, kad abu šie meniniai patyrimai sutaptų, persidengtų, persilietų. Kita vertus, jei poetė išties į abstrakcijų sferą veržiasi sąmoningai, programiškai, reikia gerbti jos pasirinkimą. Ir pripažinti, kad vis dėlto jos kūrybos visuma yra vientisa ir savita, todėl verta dėmesio.
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1