Pamenu, paauglystėje vykdavo gatvių ir rajonų karai, todėl grėsdavo pavojus nukentėti vien dėl gyvenamosios vietos, netgi nedalyvaujant pačiuose karuose. Tapatybės klausimas buvo neišvengiamas, ypač kumščio akivaizdoje. Tai, kas atrodė savaiminė duotybė, kritiniais atvejais tapdavo klausimu. Neretai atsakyti į jį tekdavo kojomis. Ne visada pavykdavo pabėgti, bet kaip tik tais nepavykusiais atvejais buvo ugdomas sąmoningumas. Savo vietos ir tapatybės suvokimas. Buvau „dzeržinskietis“, buvau „žaibietis“, universitete – jau ir visas vilnietis. Aišku, buvau ir lietuvis, tačiau ši priklausomybė kiemo gyvenime nebuvo svarbi, ji ryškėjo vėliau, rusų okupacijos kontekste. Ar, sakykim, tais atvejais, kai tarnaujant sovietų armijoje tiesioginis viršininkas vadindavo mane „miško broliu“. Sunkiausiai sekėsi būti graždaninom CCCP – tai buvo primesta tapatybė, tarsi žvangančios grandinės, velkamos iki pat Sausio 13-osios. Gal iki Kovo 11-osios. Gal iki Baltijos kelio. Dabar konkreti data nebesvarbi, nes daugelis tų įvykių yra suaugę į vieną. Nepriklausomybės atkūrimas iš tiesų privertė peržiūrėti tapatybių arsenalą. Kažkokia neapibrėžta europietiškumo nuojauta, slypėjusi latentiniu pavidalu, išsiveržė į paviršių, šluodama pakeliui visas kitas tapatybes. Išdidžiai tvirtinome, kad esame europiečiai, žiūrėkite, ir Europos centras čia, mes esame viena seniausių Europos tautų, trumpam istorinių kataklizmų atplėšta nuo kamieno, bet dar pajėgi prigyti. Tačiau slapčia mąstėm, kad nėra taip lengva tapti europiečiais, kad genetika nėra pakankamas argumentas. Norėdami sugrįžti į Europą, turėjome išlaikyti egzaminus, pirmiausia pademonstruoti sugebėjimą ūkininkauti rinkos sąlygomis. Daugiau kaip dešimt metų stengėmės. Referendume pasirodėme kaip penketukininkai (man prie širdies senoji balų sistema). Ir štai jau beveik dveji metai esame lygiateisiai Europos Sąjungos nariai. Europiečiai par excelance. Žvelgiant į netolimą praeitį, atrodo, kad nebuvo taip jau sunku jais tapti. Dabar kyla kitas klausimas – ar sunku jais būti?

       Lietuvių kraujuje per kelis šimtmečius susiformavo pasipriešinimo genas. Dėl to carinės priespaudos laikais ne tik buvo išsaugota lietuvių kalba, bet ir išauginta viltis anksčiau ar vėliau turėti savo valstybę. Tokia proga atsirado prieš 88 metus, ja buvo pasinaudota sėkmingiau, negu buvo galima tikėtis. Pasipriešinimo genas vėl buvo aktyvuotas sovietų okupacijos metais. Priešintasi ginklu – prisiminkime ilgiausią rezistencinę kovą Europoje. Tačiau priešintasi ir kitaip, netgi kolaboruojant ir susitaikant su status quo. Tai buvo ta geno atmaina, kuri įrašyta vienoje lietuvių liaudies dainoje: „Močiutės klausau, o savo darau“. Pamenu vieno filosofo žodžius, anuomet pasakytus apie disertacijos rašymą: vieną disertaciją rašau gynimui, o kitą tuo pačiu metu sau. Šita geno atmaina atvėrė kelią į Kovo 11-ąją. Tai – šviesioji šio geno pusė. Tačiau yra ir tamsioji, kurios ištakas taip pat galima aptikti archetipinėje tautos atmintyje, ar išmintyje – „ne mano kiaulė, ne mano pupos“. Ši laikysena neišnyko su valstybės atkūrimu. Abejingumas bet kokiai struktūrai, ar tai būtų valstybė, ar namo bendrija, viskam, kas primetama iš šalies, kas vyksta už tavo kiemo, netgi buto, ribų, šiandien nebeturi rezistencinio atspalvio, tačiau klesti. Renku valdžią, tačiau ja nepasitikiu. Piršto nepakrutinu, kad būtų sukurta namo bendrija, nors jo apleistis bado akis. Tačiau ištisas vasaras ir savaitgalius plušu sodyboje kaime – ten mano kiaulės, ten mano pupos. Kitaip sakant, mano tapatybė susitraukia iki manęs paties, iki individo. Tačiau anksčiau ar vėliau suvoki, kad būti savimi taip pat nelengva. Nes anksčiau ar vėliau tavęs paklausia: „Kas tu esi?“ Tuomet, nori nenori, prisimeni kitus, lygini, lyginiesi, tapatiniesi. Ir paaiškėja, kad būti savimi ne lengviau negu būti europiečiu.

       Būti europiečiu nepakanka gyventi Europoje. Ta priklausomybė pirmiausia reiškia tam tikros atsakomybės prisiėmimą. Atsakomybės už kitus, už Europos istoriją, politiką ir kultūrą. Pripažindamas save europiečiu, aš dalyvauju visos Europos gyvenime, atsakau už jos klaidas ir džiaugiuosi jos pasiekimais. Dalyvauju netgi nedalyvaudamas. Netgi ganydamas savo kiaules. Šiandien vis daugiau lietuvių sutinka, kad Europoje gyventi gera. Atsivėrė darbo rinka, išsiplėtė galimybės keliauti, Europos pinigus dalijasi žemdirbiai, verslininkai ir valdininkai, už juos kuriamos naujos infrastruktūros, tiesiami keliai. Europa duoda, lietuviai ima. Taigi vėl nejučia sugrįžta takoskyra tarp mes ir jie. Jie moka, jiems rūpi. O gal tie jie yra ne kas kita kaip Ričardo Gavelio „Vilniaus pokerio“ garsus anoniminis personažas?

       Danijos laikraštis „Jylland-Posten“ prieš keletą mėnesių išspausdino dvylika islamo pranašo Mahometo karikatūrų. Leidėjai net nepagalvojo, kokią reakciją sukels visame pasaulyje šie iš pirmo žvilgsnio nekalti juokai. Islamo šalyse prasidėjo protesto mitingai, išpuoliai prieš Europos ambasadas, deginamos vėliavos, skelbiamas daniškų produktų boikotas, už žurnalistų ir karikatūristų galvas žadamos premijos. Be jokios abejonės, jeigu Jurga Ivanauskaitė šiandien dar būtų rašiusi savo romaną „Miegančių drugelių tvirtovė“, šie įvykiai būtų inkrustavę romano audinį ir tapę dar vienu artėjančios apokalipsės liudijimu. Nesu apokaliptinio mąstymo šalininkas, nors, turiu prisipažinti, kartais dingteli mintis apie tokią išeitį. Regis, lietuviams nesvetimą. Karikatūrų atvejis Europai greičiau yra europocentrizmo apokalipsės ženklas. Tarp daugelio kitų.

       Vienas didžiųjų Europos laimėjimų – demokratija ir ją lydinti žodžio laisvė. Pastarąja europiečiai itin didžiuojasi. Per penkiasdešimt metų mes taip pat patyrėme, ką reiškia neturėti teisės ir galimybės laisvai reikšti mintis, ką reiškia gyventi cenzorių visuomenėje. Šiandien jau sunkiai įsivaizduojame, kaip tą laisvės džiną būtų galima uždaryti į kokio nors glavlito butelį. Tačiau nuo senų laikų filosofai, mėgindami suvokti tą saldų žodį – laisvė, prieidavo prie išvados, kad ir laisvė turi ribas. Šiandien šis ribos klausimas ir iškilo Europai, nors ir ne pirmą kartą, tačiau itin aštriai. Būti europiečiu reiškia spręsti ir šį klausimą.

       Karikatūrų istorijoje esama abipusės provokacijos. Sąmoningai provokavo patys danų žurnalistai, nors tokių padarinių ir nesitikėjo. Iš dalies šis konfliktas buvo eskaluotas ir pačių musulmonų – piešiniai buvo nugabenti į arabų kraštus ir demonstruojami siekiant tyčia sukelti tikinčiųjų pasipiktinimą. Tačiau šalia tų dvylikos spausdintų karikatūrų buvo rodomos ir dar trys, nežinia iš kur atsiradusios, kur kas labiau įžeidžiančios tikinčiųjų jausmus. Ar čia prisidėjo rusų saugumiečiai, kaip tvirtino vienas lietuvių politologas, ar situaciją pakaitino patys arabų ekstremistai, turbūt ne taip ir svarbu. Islamo šalyse tvyro antivakarietiška įtampa, ir ją detonuoti nėra labai sunku. Šiuo atveju svarbesnė pačios Europos reakcija ir laikysena.

       Labai greitai danų laikraščio publikacija tapo visos Europos rūpesčiu. Daugelio šalių, išskyrus Didžiąją Britaniją, laikraščiai perspausdino karikatūras. Aišku, dalis laikraščių darė tai dėl švento biznio. Vieni leidiniai sulaukė savo šalių vyriausybių kritikos, o prancūzų laikraščio redaktorius netgi neteko posto. Tačiau kai kurie leidiniai tvirtino reiškią solidarumą su danais ir taip giną žodžio ir spaudos laisvę, kitaip sakant, pamatines europines vertybes. Konfliktas įgijo civilizacinį atspalvį.

       Į diskusijas įsijungė intelektualai, rašytojai. Užsienio spauda mirgėte mirga straipsniais karikatūrų tema. Vieni beatodairiškai gina šventąją žodžio laisvės karvę, kiti smerkia karikatūras už nepagarbą kitoms religijoms. Didžiausiame Vokietijos dienraštyje Christianas Geyeris ragina Mahometo karikatūras spausdinti visuose įmanomuose Europos leidiniuose: „Tik europinio masto solidarumas gali parodyti: religiniai fundamentalistai, kurie negerbia skirtumo tarp satyros ir šventvagystės, turės reikalą ne tik su Danija, bet su visu Vakarų pasauliu“. Kas yra tie „riboto kontingento“ religiniai fundamentalistai, jeigu dėl karikatūrų reikalauja pasiteisinti didžiųjų islamo valstybių galvos? Argi „europinio masto solidarumas“ nėra kvietimas į šventąjį karą? Kaip tvirtina palestiniečių poetas Machmoudas Darwishas, „kultūrų karas“ jau prasidėjo, ir abiejų pusių oponentai yra fundamentalistai. Akivaizdu, kad karikatūros tapo tik pretekstu kur kas rimtesnėms diskusijoms, galbūt ir sprendimams.

       Šioje polemikoje dauguma oponentų pernelyg lengvai peršoka nuo pačių karikatūrų, jų pobūdžio, prie universalios žodžio laisvės gynybos. Taip, reikia ginti žodžio laisvę, nes ji yra viena iš svarbesnių europinių vertybių. Tačiau ką gina Europos spauda perspausdindama kitą kultūrą įžeidžiančius piešinius? O gal mes turime teisę ir galią įrodinėti musulmonams, kad jų įsižeidimai neturi pagrindo? Ar Europos pasitikėjimas savimi netampa pavojingas? Pagaliau žodžio laisvė seniai turi tam tikras ribas. Europos klausa itin jautri bet kokiems antisemitiniams garsams. O jeigu tas pats danų laikraštis būtų atspausdinęs keliolika panašių Jahvės karikatūrų – juk jis, kaip byloja Senasis Testamentas, tikrai buvo ne iš pačių taikiausių dievų? Neatsirastų tiek gynėjų ir nacistinei žodžio laisvei ar pornografijai. Vis dažniau mūsų kalbas tarsi nematomas cenzorius kontroliuoja mistiškasis „politinis korektiškumas“. Be abejo, fundamentalistinis agresyvumas neturėtų tapti pagrindiniu argumentu šioje byloje, tačiau Europa savo arsenale turi daugiau kontrargumentų negu archajinis „akis už akį“. Intelektualų ginčuose girdisi ir kritiškesnių balsų. Sakykim, Günteris Grassas yra vienas iš tų, kurie kaltina europiečius ir skatina paisyti religinės ir kultūrinės įvairovės. Jis siūlo atidžiau įsižiūrėti į šitas karikatūras, kurios jam primena nacių laikų laikraštį „Stürmer“, spausdinusį panašius antisemitinius piešinius.

       Polemika pasiekė ir Lietuvą. Tačiau neapleidžia įspūdis, kad Europą purtantys įvykiai priimami kaip vykstantys kažkur „ten“. „Respublika“ perspausdino karikatūras, tačiau liežuvis neapsiverčia to pavadinti politine ar etine pozicija. Leidinys, nuolat patenkantis į kryžminę ugnį už bulvarinių temų medžioklę, tik diskredituoja pačią problemą. „Bernardinų“ internetiniame puslapyje skelbiamas straipsnis, kur žurnalistė šią temą aptaria kaip Vakarų Europos ir islamo santykį. Charakteringa viena frazė: „Vakarų Europą valdo laisvos rinkos ekonomika, įvaizdis ir laisvas žodis“. Girdi, vakariečiai daro pinigus su niekuo nesiskaitydami. O mūsų nevaldo nei rinkos ekonomika, nei įvaizdis, nei žodžio laisvė? Lietuviai laisvi nuo visų šių laisvių, „mūsų tai neliečia, mums vienodai šviečia“?

       Beveik prieš metus Paryžiuje vyko konferencija, kurioje dalyvavo menininkai, intelektualai ir politikai iš visos Europos. Jos metu buvo svarstoma kultūros vieta ir ateitis Europoje. Įžanginėje kalboje Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad pirmą kartą Europos kūrimas kultūros pagrindu taps esminiu Europos Sąjungos siekiu. Turbūt nekyla abejonių, kad kultūra buvo, yra ir bus mūsų tapatybės pagrindas. Tačiau mūsų tapatybė nėra duotybė – tai kūrybinis procesas, reikalaujantis pastangų. Būti europiečiu nėra lengva, nes, perfrazuojant Sokratą, nežinau, ar žinau, ką iš tiesų reiškia būti europiečiu.

       Retsykiais tenka išgirsti klausimą, kokia kalba rašau. Sakau – esu europietis, todėl rašau lietuviškai.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1