Marcelijus Martinaitis. TYLINTYS TEKSTAI (UŽRAŠAI IŠ RAUDONOJO SĄSIUVINIO, 1971–2000). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 286 p.

       Marcelijaus Martinaičio knygą „Tylintys tekstai“, kurią pats autorius apibūdina kaip įvairius įrašus „sau pačiam“, galima laikyti ne tik sąžiningai užfiksuotais laiko fragmentais, bet ir savotiška rezistencine kūryba, rašymo „į stalčių“ pavyzdžiu. Nesitikint, kad šie įrašai kada nors bus išspausdinti, išgirsti, suprasti. Tačiau reikėjo juos užrašyti – įtvirtinti kaip tylaus pasipriešinimo formą. Nebylios kovos būtinybę. „Jaučiau, kad būtina kai kuriuos dalykus pervardinti, juos įveikti bent žodžiais <...> kokiu nors būdu atmesti, persakyti ar apvalyti to meto žodyną <...>, reikėjo kokiu nors būdu palaikyti vidinę įtampą“ (p. 5).

       M. Martinaičio knyga išsiskiria ir savo pavadinimu, ir išore (viršeliai – raudonos vėliavos spalvos). Daugelis „įrašų“, gimusių 1971–1980 m., atrodo pranokę savo laikotarpį ir stulbinamai atitinka šiandienos realijas (kad ir pastebėjimai apie šiandieninių karjeristų „gamybą“ ar „politines“ ir „bažnytines“ davatkas). Autoriaus žodžius, skiriamus sovietinei sistemai, galima taikyti ir dabartiniam „laukiniam kapitalizmui“, kuriame daugelis senojo režimo formų adaptavosi ir netgi suklestėjo, išliko tas pats biurokratinis mąstymas ir technokratinė pasaulėžiūra, panieka piliečio teisėms ir kultūrai. Kai visuomeninis ir politinis liberalizmas ne tik atvėrė piliečiams plačias galimybes, bet ir parodė savo ciniškąjį veidą (jį taikliai apibūdina sparnuotais tapę kai kurių politikų posakiai), vidinę įtampą, kuri susijusi su etine laikysena ir dvasios nepriklausomybe, vėl reikia palaikyti „tylinčiais tekstais“. Žodžiais, kurie sunkiai išgirstami ir besuprantami kalbos kaip visuotinio triukšmo fone, kurie skiriasi nuo oficialios merkantilinės kalbėsenos. „Tylinčių tekstų“ sąvoka giliaprasmė – devalvuotų žodžių epochoje siūloma klausytis tylos, o tylos teritorija, kaip žinoma, yra sąžinės tyrai, dvasios dykuma, ir jinai niekados nesibaigia. (M. Martinaičio 1971 m. įrašas: „Aš esu šio amžiaus parijas. <...> esu berberas <...>. Man lieka dvasios egzilė, tremtis savyje, dykuma“, p. 25). Šventasis Raštas ir šventųjų biografijos byloja, kad „dykuma“, „tyrai“ beveik visados asocijuojasi su savanoriška žmogaus tremtimi iš pasaulio kaip iš pragaištingų malonumų sodo. Kokia paradoksali sąsaja su kita egzile – išvarymu iš Rojaus!..

       Bene svarbiausias ir įdomiausias aspektas M. Martinaičio knygoje yra kultūros ir politikos, valdymo sistemos, pagrįstos priklausomybe, ir kūrybos kaip aukščiausios dvasinės nepriklausomybės santykiai, kurių metu atsiskleidžia, kas iš tiesų yra asmenybė, laisvė, tikra, o ne „pritaikyta“ laiko ir valdžios reikmėms poezija. Lyginant šiandienos realijas su 1971–1980 m. įrašais, matome, kad visuomenė įgyja vis daugiau pilietinės brandos požymių ir savarankiškumo, kad veikia demokratinės institucijos, o žodžio laisvė, tegu ir su bulvariniu prieskoniu, vis dėlto egzistuoja. Tačiau pusšimtį metų trukęs nomenklatūrinis valdymas negali taip greitai pasikeisti, nes yra parankus ir naujajai nomenklatūrininkų kartai, kurios ideologija labai paprasta: politika turi tarnauti verslui. 1978 m. įrašas tinka daugeliui jaunų dabartinių nomenklatūrininkų: „Sistema <...> reklamuoja tokį degraduotą tipą, kuris niekuo kitu negali pagrįsti savo moralės ir elgesio <...> kaip tik valdžios ir ideologijos interesais“ (p. 97). Išliko ir demagogija kaip pagrindinis politikų ginklas, ir naujų biurokratų „gamybos“ mechanizmas (jaunam žmogui kelias į karjerą prasideda nuo partinės priklausomybės). Kultūra politikai geriausiu atveju tegali būti arba paklusni vasalė, arba objektas, esantis už intereso ribų. Gal taip ir turi būti – nes kai korumpuotas politikas išrėžia esąs Don Kichotas, kovojantis už visuomenės teises ir laisves, pasidaro tiesiog baisu. Net literatūros herojams gresia pavojus virsti demagogijos įrankiais!..

       Kultūra pagal savo prigimtį yra rezistencinė: ji nepaklūsta dirbtinėms normoms ir potvarkiams „iš viršaus“, kaip įprasta politikoje. Kultūra ir politika yra diametrialiai priešingi faktoriai – galbūt netgi nevertėtų vartoti žodžių samplaikos „kultūros politika“, nes ji skamba kaip abrakadabra. Juk jeigu kultūrai visados rūpi žmogaus likimas, jo problemos, individualybės raiška, asmenybės unikalumas, tai politikoje šis „žmogiškasis faktorius“ neegzistuoja. Yra tik „statistiniai vienetai“, „masės“, „rinkėjai“, „balsuotojai“, planuojamos jų nuotaikos ir reakcijos, mažesniųjų grupių interesai aukojami dėl didesniųjų (pvz., pensininkų problemos visada nusvers vaikų problemas, nes vaikai nėra balsuotojai). Todėl kai autorius sako, kad kultūra yra „demokratijos terpė <...>, ji yra ta sritis, kurioje dar susikalbama <...>, kur randasi tikroji visuomenė“ (p. 236), jis teigia šios srities prioritetą, deja, nepripažįstamą valdžios. Sovietinė sistema bandė kultūrą angažuoti ir palenkti į savo pusę, o dabartinė, regis, nežino, ką su ja daryti. „Nurašyti“ negalima, nepadoru – ką pasaulis pagalvos!.. Bet galima ją paversti paradine, fejerverkine. Neturinčia išliekamosios vertės. Pritaikyta glaudžiam verslo ir politikos įvaizdžiui pagerinti. Užtat taip šiuolaikiškai skamba 1977 m. įrašas: „Mes gyvename metą, kai kultūra ne kuriama, o perdirbama“ (p. 89). Galima būtų pridurti, kad atsiranda netgi kultūrinė demagogija – kai „masės“ įtikinamos, kad jų perkamas literatūrinis ar koks kitoks šlamštas turi išliekamosios vertės. Šis įtikinėjimo mechanizmas atėjęs ne iš kur kitur, o iš politikos.

       Antras aspektas, dėl kurio įdomūs „Tylintys tekstai“, yra kūrybos ir sistemos priešprieša. Pripažindamas, kad priklausomybė „dvarui“ varžo kūrybos paskirtį ir iškreipia jos prigimtį, artindamas kūrybą prie svetimos jai srities – politikos ir svetimo raiškos būdo – demagogijos („Didžiausia poeto nelaimė – tapti sistemos liokajumi“), M. Martinaitis apibūdina kūrybą kaip nežinią, kaip nepažinią erdvę („Rašydamas eilėraštį niekada nežinau, ko noriu“, p. 131). Traktuodamas poeziją kaip religinį atsivėrimą (p. 109), poetas pripažįsta, kad ši erdvė neįmanoma be stebuklo, be tikėjimo, kad tai paskutinė, „aštriausioji“ riba, nuo kurios atsiveria kūrybai kaip dieviškai architektūrai nebepavaldus chaosas („Kurti taip <...>, kad kūryboje pasiektum galutinę ribą, už kurios jau neįmanoma jokia kūryba“, p. 116). Tikros poezijos kūrimas visados susijęs su ribinėmis situacijomis, už kurių „nieko nebėra“, kas žmogaus protui pažįstama. Tai laisvė, kurios ribas nustatyti gali tik poetas ir kuri nepavaldi nei režimui, nei laikui, nei trumpalaikiui politiniam autoritetui. Todėl nenuostabu, kad poezija „išlaisvina žmogų nuo žodžių – ji tampa vidiniu veiksmu. Ji yra žodžio nugalėjimas, prasiveržimas pro jį“ (p. 57). Politinė demagogija, kurios žodžių kevalas neturi branduolio, tokio veiksmo sukurti negali – kūrybos atžvilgiu politika yra neįgali. Taigi nenuostabu, kad politika nemėgsta kultūros ir stengiasi ją pašalinti sau iš kelio arba jos nepastebėti.

       „Tylintys tekstai“ daug kur „tyliai“ kalba apie namus. Vietą, kurioje gyvenama, kuriama, meldžiamasi, kuri priklauso žmogui, o ne „vienetui“. Kuri turi griežtą lokalizaciją – kaip žemės gabalėlio, ant kurio namas stovi, ypatingumo, šventumo paliudijimą. Dar neseniai – prieš nepilną dvidešimtmetį – lietuvio namai buvo „visur“ – Azijoj, Urale, Sibire, tik ne Lietuvoj (p. 160), o „tautų draugystė“ ir „internacionalizmas“ buvo šviesios ateities sinonimai. Panašu, kad taip yra ir šiandien, tik geografija pasikeitė. Istorikai tokius tarpsnius vadina „tautų kraustymosi“ metu, nomadų kultūros antplūdžiu, tik išsikraustančių lietuvių atžvilgiu geriau tiktų žodis „kultūros asimiliacija“ (turint galvoje daugiau buitinę, paprotinę kultūrą). Ši asimiliacija tapo netgi madinga. Galbūt todėl savo namus visą gyvenimą statantis, žemę ir tėvų palikimą gerbiantis žmogus kai kuriems „išminčiams“ atrodo besąs kvailio vietoj. O kadangi ir literatūra yra savotiški „namai“, ir „Tylinčių tekstų“ autorius šioje erdvėje yra surentęs tvirtas sienas, šiek tiek juokinga skaityti poeto žodžius apie neramius išsišokėlius, kurie nori išstumti jį iš jo „vietos“... Matyt, ta vieta kažko verta!.. – daro išvadą autorius, ir jis yra teisus. M. Martinaičiui šiandien nebereikia eiti į dykumą – jis turi savo namus ir savo vietą.

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1