Bronius Bušma. BŪK GERAS, JACKAU, NEMIRK! – Vilnius: Mintis, 2006. – 358 p.

       Turbūt mažai terasime rašytojų, neatsigręžusių į savo vaikystę. Per vaiko ar paauglio paveikslą prozoje galima daug pasakyti. Broniui Bušmai ši tematika gerai pažįstama, jai jis paskyrė ne vieną kūrinį, o 1991 m. pasirodžiusią apysaką „Markizas – angelų karalius“ galima laikyti romano „Būk geras, Jackau, nemirk!“ užuomazga. Romane išlaikyta apysakos psichologinio dramatizmo nuotaika, veiksmo bei konflikto koloritas, tragiška atomazga, o autoriaus sąmoningai užaštrintas tiesos, sąžinės ir laisvės motyvas pakylėja naująjį B. Bušmos kūrinį į „suaugusiųjų“ ar, kaip dar sakoma, į rimtosios prozos rangą. Autorius romano genezę paaiškina pradžioje: istoriją apie berniuką Jackų pasakos jo buvęs draugas, prabėgus dešimčiai metų nuo įsimintinos 1994 m. vasaros. Istoriją jis ryžtasi pasakoti todėl, kad Jackus buvęs ypatingas berniukas – nevaikiškai jautrus žmonių ir pasaulio neteisybei ir prieš ją protestavęs. Todėl dabar, jau užaugęs ir įgijęs specialybę, buvęs geriausias Jackaus draugas, turįs kilnų pasakojimo tikslą: „Noriu papasakoti apie Jackaus teisybę. Būtent ji man ir yra svarbi. Nepamenu, kur tai atsitiko ir apie ką mudu tada kalbėjomės, bet man ligi šiolei įstrigo Jackaus ištarta frazė:

       – Jeigu Žemėje neliks teisybės, ja vėl vaikščios dinozaurai“.

       Tendencija ir aistra romane akivaizdi, ir nors dvidešimt dvejų metų protagonistas sakosi savo pasakojime nesiruošiąs ką nors moralizuoti ar ką nors revoliucingai gyvenime keisti, tačiau pilietinio angažavimosi momentas ryškus. Skaitytojams, alergiškai reaguojantiems į moralizavimo grožiniame kūrinyje apraiškas, reikia iš anksto pasakyti – romane pilietinis autoriaus nusiteikimas nevirsta meninį stilių gadinančiu ar charakterių tiesą griaunančiu elementu, kadangi B. Bušmai pavyko pilietinį-socialinį sumanymą paslėpti gana grakščioje viso romano poetikoje.

       Gražuolės našlės Dovilės, mažo miestelio paštininkės, sūnus Karolis Goštautas, priešindamasis motinos sumanymui tekėti už našlio, verslininko Tamošiaus, nebepakęsdamas jo sūnaus Staselio suktybių, pagaliau už eilinę niekšybę prilupęs jį ir manydamas, kad motina jo neužstos, skatinamas pažeisto orumo ir keršto jai bei „okupantams“ Tamošiams, pabėga iš namų. Romano veiksmas prasideda Karolio susitikimo su savo bendraamžiu Jackumi epizodu; Jackus taip pat pabėgo iš namų, tačiau ne iš savo, bet iš valdiškų – iš vaikų globos. Jackus surado leisgyvį Karolį, įsmegusį durpyne, parsitempė jį į kažkieno paliktą tuščią trobą, čia jį slaugo, gydo, stato ant kojų. Čia jiedu geriau susipažįsta, pajunta vienas antram simpatiją, nuo čia jiedu ir pradės lemtingąją kelionę per Lietuvą, tiksliau – bėgimą į savo pusiau realią, pusiau pasakiškąją svajonę – į Klaipėdą baltu burlaiviu atplauks Jackaus pažįstamas verslininkas ir išsiveš juodu į Braziliją.

       Romane vaizduojami ne vien tik paauglių literatūroje privalomi nuotykiai, išbandymai, bet ir svarstomi sudėtingi Lietuvos laisvės, nepriklausomybės, kapitalistinės rinkos humaniškumo klausimai. Dvylikamečiai trylikamečiai paaugliai čia yra ne tiktai paprasti nuotykių subjektai, tačiau ir socialinės teisybės ieškotojai, mąsto apie žmogaus garbę, sąžinę, ištikimybę, draugystę. Dar daugiau – jie yra net kategoriški protestuotojai prieš juos slėgusią šeimos (Karolis, Vilūnė), vaikų namų (Jackus) atmosferą, pagaliau ir prieš Lietuvos kapitalistinės rinkos antihumaniškumą. Šiuo atžvilgiu daug pasakantis yra epizodas-novelė „Plikis“ – apie 1994-ųjų Lietuvos „mafijozų“ tarpusavio santykius, apie populiarų atsiskaitymo už neatiduotas skolas ar už ne tam, kam reikia, „įkištą liežuvį“ susidorojimo būdą – nužudymą. Karolis su Jackumi visa tai pamatė savo akimis ir todėl daro apie tai atitinkamas išvadas... Jackų už rašinį „Kaip mes gyvename laisvoje Tėvynėje?“ mokytoja buvo viešai išdėjusi į šuns dienas. Rašinyje daug karčios tiesos apie kai kuriuos laisvos tėvynės reiškinius („Bomžos gimdo vaikus, o paskui jie auga globos namuose“), nemažai kritikos apie vaikų namų vadovus, apie blogą atmosferą, tik toji tiesa išreikšta kiek gruboka kalba. Rašinyje Jackus išdrįso paviešinti ir savo svajonę: „Aš Dvare (vaikų namuose – A. G.) visai nesiruošiu šimtą metų gyventi. Aš jau žinau, kada atplauks baltas burlaivis. Tada iškeliausiu į Braziliją. Pasilikit apsišikę iki ausų“. Susitikę vos keleriais metais už save vyresnį „kapitalistą Kastantą“, kuris verčiasi dėvėtų užsieninių drabužių ir avalynės prekyba, peralkę berniukai sutinka jam laikinai tarnauti, tačiau greitai pajunta kylantį pasipriešinimą, smerkia Kastanto užmačias nugriauti visą kaimą ir jo vietoje pastatyti prekybos centrą Babiloną, su baseinu, cirku, restoranu, netgi su... Kryžių kalnu. Šeichiškas Kastanto užmačias Jackus taip paaiškina Karoliui: „Ar dabar supratai, ką jis yra sugalvojęs? Kad jis taps šeichu, o mes jo vergais. Kam tada reikėjo dėl nepriklausomybės kovoti, jei vis tiek teisybės nėra?“

       Socialinio protesto prieš laisvoje Lietuvoje įsivyravusį blogį viršūne romane reiktų laikyti Karolio klasės draugo Vėplos desperatišką poelgį – jo padegtą kaimyno Pronckaus tvartą ir daržinę. Mat Pronckus pardavinėjo „blogą degtinę“, o ją gėrė Vėplos tėvas, paskui nuo jos apdujęs mušdavo motiną, sūnų. Policija Pronckaus „biznio“ nestabdė, kadangi būdavo paperkama. Savo bausmę Pronckui pritaikė dvylikametis...

       Siužetas apie berniukų bėgimą prie jūros paraleliai papildomas pasakotojo Karolio atsigręžimu į savo santykius su motina, su jos rankos siekiančiu verslininku Tamošiumi, su jo fariziejiškai suktu sūnumi Staseliu, su kai kuriais bendraklasiais. Toji retrospekcija sukomponuota iš sklandžių epizodų, panašių į noveles. Plėtodamas šių personažų psichoanalizę, B. Bušma atsiskleidžia kaip puikus žmogaus sielos žinovas: detalė po detalės išryškėja išsamus sūnaus meilės motinai ir pavydo, t. y. nenoro ta meile dalytis su kitais, vaizdas.

       Romane yra meistriškai sukurtų scenų, kurios vaizduoja jaunojo „okupanto“, dvylikamečio Tamošiaus sūnaus Staselio charakterio chameleoniškumą, jo „judošišką“ išradingumą, sugebant pažeminti savo bendraamžį, apdumti akis Karolio motinai, tėvui. Staselis, paskui tėvą braudamasis į svetimus namus, pasiekia net ir tokios „satisfakcijos“ – priverčia rekonstruoti Karolio močiutės kambarį, išmesti senovinius baldus ir Karoliui brangias močiutės relikvijas. O tai jau yra kėsinimasis ne vien į buitinę Karolio namų teritoriją, bet ir į jo paties jautrią sielą, širdį, į maksimalistiškai suvokiamą šeimos garbę, orumą. Gyvenimas su šaunuolio tėvo atminimu, su močiutės paskleista sakraline aura, o, prieš pasirodant Tamošiams, ir jo mamos draugiškumas, gerumas, Karoliui buvo toji intymi dvasinė zona, kurioje jis jautėsi saugus ir laimingas. Dabar visa tai griūva, ir jautrioje Karolio sieloje kyla drama.

       Gal ne tiek kapitalistas Tamošius, kiek jo suktasis išlepintas sūnelis kaltas dėl to, kad Karolis pradeda prieštarauti savo motinai, kad kaupiasi jo nuoskaudos, kerštas ir pagaliau subręsta sprendimas pabėgti iš namų... Gerai pažinodamas paauglių psichologiją, B. Bušma sukūrė įspūdingą neigiamo šiuolaikinio dvylikamečio Staselio paveikslą. Gana išraiškingas ir jo tėvo verslininko charakteris – jis verčia darbininkus savo siuvykloje dirbti net per poilsio dienas, moka egoistiškai naudotis konjunktūrine situacija rinkoje, dosnus tam, kurį nori palenkti į savo pusę, ir niekinantis tuos, iš kurių nemato naudos sau. Svarbus jo pokalbis su miestelio invalidu, vienakoju Varna; pastarojo paprašytas paskolinti kelis litus, biznierius išrėžia charakteringą vertelgai „filosofiją“ – duos jisai tuos penkis litus, tačiau Varna turi už juos pasigerti, paskui trenkti kam nors į snukį arba pavogti kieno nors mašiną, arba sudeginti ją. Štai tik tuomet Tamošius turėsiąs iš savo labdaringo gesto naudos – Varna už savo poelgį gautų porą metų „cypės“, o jo siuvykla pelningai pasiūtų jam kalinio drabužius...

       Stipri ir meniškai netikėta romano pabaiga. Netikėtumo efektas arba, anot A. Zalatoriaus, autoriaus sugebėjimas „nuginkluoti skaitytoją“ liudija apie aukštą viso kūrinio meninę kokybę. Finalas ir psichologiniu požiūriu, ir stilistiškai vertinant sukurtas meistriškai, kiekvienas žodis ir detalė jame turi dar ir potekstinę prasmę. Gal buvo galima tai istorijai sugalvoti ir sėkmingesnę pabaigą, bet tokiu atveju rašytojui būtų reikėję romane dėlioti kitokius prasminius akcentus, „formuoti“ kitokio, menkesnio, mentaliteto jaunuosius personažus. O dabartinis tragiškas finalas (Vilūnę išprievartauja atėjūnai, žūsta Jackus) yra meniškai pagrįstas, byloja apie liūdną romantiško paauglių bėgimo per Lietuvą baigtį.

       Jackus, Karolis, Vilūnė, Vėpla nėra šiuolaikiški paaugliai, jei šią ypatybę sutapatinsime su prie televizorių, internetinių žaidimų prilipusiais jų bendraamžiais. Per visą romano veiksmą minėti personažai nė karto neįsideda į burną cigaretės, o juo labiau – narkotikų. Prie berniukų žygio prisijungus mergaitei, galima buvo tikėtis vulgaresnių, „suaugusiųjų žaidimus“ imituojančių scenų, tačiau kylantys simpatijos jausmai, tarpusavio pavydas išlieka nepaprastai padorūs. Herojai sugeba medituoti, o padarius priverstinę vagystę ar sunkią nuodėmę (kaip atsitinka Jackui, ginant Vėjūnę nuo plėšiko) atlikti išpažintį kunigui ir sąžinės atgailą... Ėmęsis daugelio rašytojų vaizduojamos paauglystės, vaiko–motinos santykių, jauno žmogaus teisybės ieškojimo temos, B. Bušma parašė romaną ne apskritai „apie visa tai“, bet sukūrė įspūdingus, šią temą įkūnijančius, personažus. Kitaip tarus, jis populiarią temą individualizavo, pagal savo idėjinį sumanymą suasmenino.

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1