Taip vadinosi konferencija, kurią 2005-ųjų pavasarį surengė Bato (Bath, Jungtinė Karalystė) universiteto Europos studijų ir šiuolaikinių kalbų fakultetas. Kvietime mokslininkams buvo siūloma apmąstyti įvairias šiuolaikinių Europos rašytojų problemas. Bato universiteto siūlytos temos aprėpia pagrindinius šiuolaikinės feministinės kritikos tyrinėjimus. Pravartu būtų juos prisiminti ir mums:
       paveldai, įtakos ir/ar įvairių kartų moterų rašytojų kontrastai ir konfliktai; feministinis, nefeministinis ar postfeministinis rašymas;
       moterų rašytojų atsakas į socialinius ir politinius pokyčius;
       motinos ir dukros, motinos ir sūnūs;
       kaip rašytojos traktuoja/interpretuoja atskiras temas: laikas, atmintis, seksualumas, motinystė, išsimokslinimas ir asmeninė raida, moterų draugystė, santykiai su vyrais, vaikais ir šeimos nariais, moterų klausimai, liga, kančia ir mirtis, moterys ir darbas, moterys ir smurtas, moterys ir karas;
       moters (female) kūnas, moterų psichologija ir dvasingumas;
       rasė, etniškumas, imigracija ir emigracija;
       kaip moterys vaizduoja vyrus ir vyriškumą;
       ryšys tarp literatūros ir jos teorijos atskirose šalyse;
       moterų rašymo žanras ir stilius: autobiografija, lyrinė poezija, prozos žanrai, ecriture feminine, vaizdinija, mitologija.
       Pradėdama konferenciją viena iš organizatorių, rusų literatūros profesorė Rosalind Marsh, priminė, jog Europos rašytojos kaip reiškinys išsiveržė į priekį aštuntąjį XX a. dešimtmetį. (Apie moterų prozą kaip specifinį reiškinį Lietuvoje imta kalbėti ir rašyti bent jau devintojo dešimtmečio pradžioje, taigi lietuvių literatūra puikiai atspindi šią bendrąją europinės literatūros tendenciją – nepaisant dažno mūsų pačių įsitikinimo, kad buvimas Sovietų Sąjungoje būtinai reiškė neįveikiamą kultūrinę izoliaciją.) Konferencijoje perskaityta 70 pranešimų apie Belgijos, Bosnijos, Hercegovinos, Kanados, Kroatijos, Čekijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Airijos, Lietuvos, Suomijos, Vengrijos, Lenkijos, Rusijos, Serbijos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos rašytojas (taip pat ir imigrantes, savo naujosiose tėvynėse rašančias prancūziškai, vokiškai, angliškai ir itališkai). Akivaizdu, kad šiuolaikinėje Europoje tautinė tapatybė darosi vis problemiškesnė. Ne tik dėl mišrių santuokų gausėjimo (rašytoja Michèle Roberts, East Anglia universitete dėstanti kūrybinį rašymą, iš darbininkų kilusio brito ir vidurinės klasės prancūzės dukra, apie savo tapatybę teigė mąstydavusi, kai keldavosi per Lamanšą pasisvečiuoti pas senelius. Atlanto vandenyno viduryje ji imdavusi mąstyti kita kalba ir iš prancūzės tapdavusi angle arba – atvirkščiai). Šiuo metu rašytoja gyvena ir Prancūzijoje, ir Anglijoje, nors rašo angliškai. „Grynos“ tapatybės, įskaitant ir tautines, darosi tiesiog nebemadingos, todėl lietuvių, atrodo, dar laukia rimti mąstymo pokyčiai. Studentai stengiasi tęsti studijas kitų šalių universitetuose, mokslininkai taip pat vis daugiau keliauja į stažuotes ar dėstyti, tad jų universiteto nuoroda atskleidžia tik darbo vietą, bet ne tautybę. (Verta prisiminti, kad viena įtakingiausių dabarties feminizmo teoretikių Julia Kristeva, iš gimtosios Bulgarijos atvykusi į Paryžių studijuoti ir čia pasilikusi, laiko save prancūze ir mano, jog šiuolaikiniame pasaulyje tautybė turėtų būti pasirenkama, o ne nulemta tėvų tautybės.) Kadangi konferenciją rėmė kelios italų kultūros sklaidos įstaigos (Italų kultūros institutas, Italijos studijų draugija, Šiuolaikinės Italijos studijų asociacija), daug pranešimų būta apie italų literatūrą, kurios tyrinėtojos buvo susirinkusios iš JAV, Naujosios Zelandijos, Australijos ir t. t. Analitikus taip pat vis dažniau traukia nebe „tautinis grynumas“, bet, priešingai, vadinamosios hibridinės tapatybės, dvikalbiai ar daugiakalbiai rašytojai, turį daugiau nei vieną tėvynę. Tarp rašytojų, pakviestų kalbėti prie apskrito stalo, buvo, pavyzdžiui, iš Mauricijaus kilusi prancūzų rašytoja Ananda Devi (viena iš jos įvardytų problemų: žiniasklaidos pastangos rašytojoms, kilusioms iš „egzotiškų kraštų“, klijuoti „egzotiškos rašytojos“ etiketę ir tuo grįsti reklamos kampanijas). O Marie Ndiaye, vienintelė moteris autorė, kurios veikalus stato Commedie Française, laikoma „tikra prancūzų rašytoja“ (ir pati jaučiasi esanti prancūzė, nepaisant odos spalvos – užaugusi tik su prancūze motina Prancūzijos provincijoje, savo tėvą senegalietį ji pirmąkart pamatė būdama paauglė). Ji vengia viešumos, galbūt ir todėl, kad nebūtų žaidžiama egzotikos korta. Hamutal Bar-Yosef iš Ben Guriono universiteto (Izraelis) pranešime „Ar jos liovėsi būti europietės? Rusų emigrantės poetės Izraelyje“ analizavo dar aštuntajame dešimtmetyje emigravusių iš Sovietų Sąjungos poečių kūrybą. Izraelyje jos ligi šiol rašo rusiškai, besistebėdamos eilėraščiuose egzotišku peizažu (palmės auga greta pušų, nors tai užaugusiųjų Izraelyje nestebina) ir kaimynais arabais. „Izraelyje nėra kultūros“, – būdinga iš Europos į Izraelį atsikėlusių žydų nuostata, nes kultūra Europos žydams reiškė Vakarų kultūrą, o Izraelyje jie pirmiausia pamatė „Aziją“. Taip ir neišmokę hebrajiškai, jie tėvynėje gyvena kaip svetimšaliai imigrantai (Grigorijaus Kanovičiaus „Našlių kelionėse“ aiškiai juntama panaši nuostata, – Izraelyje rašytojų moterų iš Lietuvos, atrodo, neturime). Tačiau yra ir pozityvesnių santykio su naująja tėvyne variantų. Giorgia Alu³ iš Warwicko (Jungtinė Karalystė) universiteto pranešime „Naujų namų paieškos: Italija šiuolaikinių rašytojų bričių ekspatriančių kūryboje“ kalbėjo apie Italijoje apsigyvenusių autorių patirtis (reikia atsiminti, kad Italija kaip pastoralinis rojus anglų literatūroje egzistuoja jau keletą šimtmečių, itin ryškus Italijos kultas anglų romantikų poezijoje). Čia santykis su naująja tėvyne įvairuoja: nuo žavėjimosi saulėtomis alyvuogių giraitėmis, milžinišku namu su terasa ir didžiule virtuve, kurioje gimė ir užaugo kelios kartos, iki beviltiškų pastangų tapti „italėmis mamytėmis“ ir gaminti makaronus.
       Svarbiausia konferencijos tema – apsvarstyti „kartų“ klausimus, kurie feministinės kritikos suprantami visai kitaip nei maskulinistinėje tradicijoje (ją išreiškia įtakinga Haroldo Bloomo teorija, esą literatūros procesas – smurtinė edipinė kova, kurioje kiekvienas sūnus stengiasi atsisėsti savo literatūrinio tėvo vieton). Feministinė kritika linkusi remtis matrilinijos sąvoka – literatūros istorija suvokiama kaip literatūrinė moterų ir dukterų istorija; domimasi ne konkurencija, varžybomis, bet pabrėžiamas perimamumo, puoselėjimo ryšys. Tai nereiškia, kad feministinei kritikai literatūros istorija atrodo kaip taikaus sambūvio idilė, bet akcentai dėliojami kiek kitaip: tai, kad viena rašytoja savo kūryboje transformuoja kitos palikimą, reiškia ne originalumo stoką, bet priešingai – pirmtakės įvertinimą, pervertinimą ir pan.
       Kitas konferencijos tikslas – palyginti įvairių Europos šalių moterų literatūras ir jų recepciją atitinkamose visuomenėse. Diskusijose išryškėjo, kad Rusijoje, galbūt ir kitose postsovietinėse šalyse, feminizmas suvokiamas kiek kitaip. Feminizmą kai kurios rusės suvokia kaip laisvę būti „tikra moterimi“ – tai yra vyro priešingybe ir jo geismo objektu. Šioje pasaulio dalyje (jai savo mentalitetu priklauso ir Lietuva, nepaisant naujo – ES narės – statuso) nėra kritinės moteriškumo sąvokos refleksijos, kuri yra svarbiausias pastarųjų dvidešimties metų feminizmo pasiekimas. Be to, postsovietinėse visuomenėse vyraujantys diskursai yra patriarchaliniai ir moterų literatūra – ir apskritai veikla – vertinama kaip prastesnė, antrinės svarbos. Prie apskrito stalo rašytojos iš Italijos (Silvana La Spina), Prancūzijos/Mauricijaus (Ananda Devi) Rusijos/Austrijos (Natalija Malachovskaja), Anglijos (Michčle Roberts) ir Ispanijos (Laura Freixas) sutartinai sakė jaučiančios didžiulę spaudos, vyrų kritikų ir skaitytojų diskriminaciją. Jų literatūra nėra laikoma „universalia“, manoma, kad ji skirta tik moterims arba/ir yra komercinė. Ispanų rašytoja L. Freixas teigė: jei vyras kritikas rašo teigiamą atsiliepimą apie moters parašytą romaną, jis nemini, kad autorė yra moteris, bet jei rašo neigiamai – būtinai pabrėžia jos lytį ir dažnai tuo aiškina prastą kūrinio kokybę. Pažymėta, kad kai kurios feminizmo mąstymo matricos Vakaruose jau nėra tokios aktualios, pvz., vadinamoji „archealogija“ – užmirštų moterų autorių atradimas iš naujo ir jų kūrybos įtraukimas į literatūros kanoną; pakito motinų ir dukterų santykiai (šiuo metu Vakarų moterų literatūroje ryškūs neigiami tų santykių pavyzdžiai bei negatyvūs motinystės išgyvenimų aprašymai). Matyti, kad kinta tradicinių moterų literatūros įvaizdžių reikšmės. Vienas iš tradiciškai moteriškų įvaizdžių yra namai. Prieš porą šimtmečių visas gyvenimas moterų literatūroje klostėsi namuose, vėliau, ypač XX a., prieš namus imta maištauti, suvokiant juos kaip ribotų galimybių, suvaržytos laisvės simbolį (domestikuota moteris, „namų angelas“, prieš kurį protestavo Virginia Woolf). Atrodo, kad naujausioje moterų literatūroje namai vėl atrandami kaip moters privati erdvė, jos kuriamos tapatybės dalis. Suprantama, šiuolaikinė moteris nebėra juose uždaryta, namus ji renkasi bei kuriasi pati ir turi teisę būti juose tiek, kiek nori (Rita Wilson, Monash universitetas, Melburnas, pranešimas „Vieta, vieta, vieta: Namų topas Giulianos Morandini ir Francescos Sanvitale kūryboje“).
       Aktuali tampa vyro ir tėvo problema. Neabejotina, jog vakarietės imasi daug drastiškesnių temų nei mūsų rašytojos: incestas ir jo padariniai, išprievartavimai ir panaši skausminga moterų patirtis. Iš 70 pranešimų vos 4 buvo skirti poezijai, visi kiti prozai, rečiau – dramai, rašytojų gyvenimiškiems likimams. Priežastis gerai nusakė Alexandra Smith (Canterbury universitetas, Christchurch, Naujoji Zelandija; nesena išeivė iš Sankt Peterburgo), analizavusi Annos Achmatovos ir Marinos Cvetajevos tradiciją rusių literatūroje. Rusijoje poezija per pastaruosius du šimtus metų buvusi reikšmingesnė nei kur nors kitur, „poetas“ ten – garbingas terminas (todėl ir Puškinas – „poetas“, o ne „rašytojas“).
       Klausantis pranešimų susidarė įspūdis, kad Lietuvos visuomenei (ir literatūrai) labiau tinka tai, ką apie Rusijos moterų situaciją kalba slavistės(-ai), o ne vakarietės(-čiai) apie savąsias visuomenes ir literatūras. Pavyzdžiui, teiginiai, nuskambėję diskusijose apie rašytojas motiną ir dukrą Jekateriną ir Niną Sadur (Erin Collopy, Teksaso technikos universitetas, JAV), jog Rusijoje alkoholizmas susijęs su menininko savimone, kad rusų kultūroje močiutė svarbesnė už motiną (sovietinėje visuomenėje motinos neturėjo galimybių pačios auginti savo vaikų, tad ankstyvuoju raidos laikotarpiu į vaikų sąmonę paprastai įsirėždavo močiutė), ir t. t. Tai būdinga ir lietuvių visuomenei, kad ir kaip nenorėtume to pripažinti. Atrodo, kad moterų rašytojų daugėjimas keičia ne tik lietuvių literatūros panoramą, bet ir patį rašytojo vaizdinį: pavyzdžiui, vis mažiau girdėti „profesionalių kankinių“ kalbų, kurių buvo apstu devintojo dešimtmečio lietuvių rašytojų pokalbiuose „apie gyvenimą ir kūrybą“, alkoholikus keičia darboholikės (tokia save laiko J. Ivanauskaitė), rašoma ne „kai ateina įkvėpimas“, o kai leidėjas sumoka avansą ir pan.
       Skaityti pranešimus šioje konferencijoje, kaip paaiškėjo, susigundėme trise, nors nepriklausomai viena nuo kitos: Audinga Peluritytė-Tikuišienė iš VU Lietuvių literatūros katedros (pranešimas „Keturi sąmoningumo tipai šiuolaikinėje lietuvių moterų poezijoje“), VU Visuotinės literatūros katedros doktorantė, tuo metu stažavusi Kembridžo universitete (laimėjusi UNESCO stipendiją), Eglė Kačkutė (pranešimas „Savastis ir „buvimas su kitu“ šiuolaikinių prancūzių kūryboje“) ir Solveiga Daugirdaitė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (pranešimas „Keliaujanti moteris lietuvių literatūroje“). Iki kelionės jokios finansinės paramos nesulaukėme, ar išvis sulauksime, ligi šiol neaišku. Viena vertus, Lietuvoje mokslo biurokratai mokslininkus vertina pagal jų publikacijas užsienyje (lituanistams toks reikalavimas – absurdiškas), bet, kita vertus, sistemos, finansuojančios mokslininkų bendravimą (publikacijos atsiranda paprastai kaip konferencijų rezultatas), nėra. Kaip tik dėl orientacijos į užsienį Lietuvoje mokslininkų humanitarų balsas gana menkai girdimas.
       Batas – kurortinis miestas, kuriame trykšta dar romėnų mėgtos karštosios versmės. Dabar tai muziejus, kuriame eksponuojami romėnų termų fragmentai. Kitas puikus muziejus – drabužių, saugantis autentiškus drabužius nuo XVII a. Penkerius metus Bate gyveno romanistė Jane Austen, tad drabužių muziejuje veikė ir dar viena pagal jos romanus sukurtų filmų kostiumų paroda.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1