1818 m. Vilniuje satyrinis Nenaudėlių (Šubravcų) draugijos laikraštėlis „Gatvės žinios“ išspausdino tokį straipsnelį:

       Knygų, atrastų Grafo..., literato mėgėjo, bibliotekoje, sąrašas.
       „Tobulasis partizanas, arba lengvas būdas laimėti dailiąją lytį“; apvilkta avino oda.
       Maloningojo Pono Grafo „Namų šlovė“, padėta ant atskiro raudonmedžio pulto, nuolat atversta, kad kiekvienas žinotų apie Maloningojo Pono kilnumą.
       „Šūvis iš po furgono“, istorinis rankraštis, Maloningojo Pono ranka, galva ir širdimi parašytas 1812 metais.
       „Griausmingo balso trimitas, arba Grafas Achilas, Grafas Bucentauras, Grafas Tėvynės Viltis“. Eilėraštis vardinių proga, parašytas tėvų jėzuitų.
       „Medžiokliada“: 82 giesmių didaktinė poema su paaiškinimais, nepaprastai brangus veikalas.
       Šimtas paryžietiško įrišimo knygų, pavadinimu „Enciklopedija“: šias knygas sudaro tušti lapai, nei spausdinti, nei prirašyti, ir tai yra mėgstamiausia Maloningojo Pono lektūra. <…>

      
       Įdomu, ką anuometiniai Vilniaus šmaikštuoliai pasakytų apie šiandienines mūsų asmenines bibliotekas. Vis dėlto asmeninė biblioteka – toks intymus dalykas, beveik kaip miegamasis, tad verčiau pasidairyti po viešesnes erdves – mūsų knygynus. Tokia mintis kilo visiškai atsitiktinai, dykinėjant vasaros popietę. Užsukau į vieną Vilniaus knygynų pasidomėti profesine – lituanistikos, literatūros mokslo ir kritikos – lektūra. Tikėjausi – kaip per atostogas – maloniai šį tą pavartinėti, šį tą paskaitinėti kad ir stovėdama. Mūsų knygynuose gali daugių daugiausia pritūpti savo patogumui, skaitytojui nėra vietos prisėsti, knygas pas mus reikia skubiai įsigyti, pirkti ir pirkti, o ne hedonistiškai vartinėti ir skaitinėti. Nėra čia ko, knyga – prekė, atėjai, tai pirk. Tačiau užsukusi į tą knygyną neturėjau progos net pritūpti – kelis kartus apsukau dvi nedideles sales – kurgi mano knygos? Negali būti, kad literatūros mokslo leidiniai Lietuvoje nebebūtų publikuojami, o tuo labiau, kad jų neįsigytų vienas pagrindinių ir seniausių sostinės knygynų. Kur jos pasiklydo? Literatūros mokslo, kritikos ar lituanistikos skyrelio tame knygyne nebuvo. Bandžiau logiškai nuspėti, kur man reikalingos knygos galėtų būti padėtos. Galiausiai nusprendžiau atidžiai apžiūrėti visas lentynas ir pasijutau tarsi Alisa veidrodžių karalystėje.

       Jau nekalbėsiu apie tai, kad vasariškieji knygyno „Top 10“ atrodė tarsi šiuolaikiškas „Gatvės žinių“ satyros vertas variantas. Gal iš tiesų toks tautiečių literatūrinis skonis, dėl jo dabar ir nesiginčysiu. Kur kas esmingesnis dalykas man pasirodė knygyno interjeras, knygų išdėstymas, suskirstymas į skyrelius ir lentynas. Kaip kiekviena užpildyta erdvė – ir knygyno vidus yra kažkam skirtas, kreipiasi į skaitytoją, yra sudarytas jo patogumui. Knygyne knygos juk neslepiamos, o išdėstomos taip, kad galima būtų jas rasti. Jos bent turėtų būti paskirstomos remiantis ta logika, pagal kurią, tikimasi, jų ieškos skaitytojas pirkėjas. Knygynų interjeras yra mažytė mūsų kultūrinės nuovokos išklotinė, mūsų kultūrinis „Feng Shui“, deja, neišdėstytas vienoje perkamiausių šio vasaros „topo“ knygų – „Feng Shui per penkias minutes“. Kažkodėl man penkių minučių tikrai nepakako perprasti lituanistinių knygų paskirstymo knygyne principų. Štai skyrelyje „Knygos dovanojimui“ šalia meno albumų, grybų, kačių ir šunų enciklopedijų aptikau faksimilinę „Knygą nobažnystės krikščioniškos (1653)“ ir M. Daukšos „1599 Postilė ir jos šaltiniai“, antologiją „Gratulatio Vilnae“ ir XVIII a. rankraštinio kūrinio publikaciją „Bukolikos, arba Piemenų eilės apie Vilnių“. Norėčiau gauti „Postilę“ dovanų, ką ir sakyti. Gal ir gera mintis siūloma pirkėjui – knygos gražios, brangios, ir kodėl gi nepasiskaičius laisvalaikiu kokiems įstaigų vadovams jubiliejaus proga gautų XVI a. pamokslų ar XVII a. psalmių vertimo. Gal ir skaito, jei jau toks skyrelis yra, ką gali žinoti.

       Tikėjausi, ko ieškau, surasti skyrelyje „Humanitariniai mokslai“. Radau – Ž. Liauksmino raštus prie E. Lévino „Etikos ir begalybės“ ir A. Lingio „Pavojingų emocijų“; G. Beresnevičiaus esė rinkinį „Vilkų saulutė“ šalia M. Buberio „Dialogo principo“; M. Bachtino „Autorių ir herojų“ šalia knygelės „Psichologija, psichinė sveikata ir joga“. Skyriuje „Filosofija“ aptikau bent vieną man aiškų ir logišką knygų sudėjimo šalia principą – R. Pavilionio „Prieš absurdą“ kartu su A. M. Pavilionienės „Lyčių drama“. „Istorijos“ lentynose – Cz. Miłoszo „Išvyka į dvidešimtmetį“ ir dviejų literatūros vertėjų T. Četrausko ir K. Berthelio pokalbių knyga „Atspindžiai“. Ką gi, logiška – pastarosios knygos nugarėlėje juk parašyta: „Epocha, apie kurią kalbama knygoje, jau tampa istorija“.

       Savo ieškomas lituanistikos ir literatūros kritikos knygas, visiškai praradusias tapatybę, atradau, kur mažiausiai tikėjausi, išsklaidytas dviejuose skyreliuose – „Vadovėliai, švietimas“ ir „Kalbotyra“. Sunku buvo patikėti, kad A. Baranausko ir kitų lietuvių literatūros klasikų akademiniai raštai, A. Nykos-Niliūno dienoraščiai, V. Maciūno rinktinių raštų romas, V. Daujotytės monografija apie Putiną ir naujausia knyga apie S. Nėrį yra moksleiviams skirti vadovėliai. Kaip ir tuo, kad serijos „Senoji Lietuvos literatūra“ paskutinis tomas „Istorijos rašymo horizontai“ – kalbotyros veikalas.

       Išeidama iš knygyno dar spėjau pastebėti, kad grožinės literatūros salėje lietuvių autorių knygos yra nukeltos į tolimiausias lentynas ir įkurdintos prie galinio išėjimo šalia skyriaus „Modernus antikvariatas“.

       Toks lituanistinių literatūros, mokslo ir kritikos knygų išdėstymas knygyno interjere byloja, kad tas, kas jas taip paskirstė, neįsivaizduoja tų knygų adresato kaip aiškiai atpažįstamos skaitytojų grupės. Atrodo, nebesuvokiamas poreikis skaityti tokias knygas. Kas gi skaitys A. Baranausko ir Vaižganto raštus, jei ne mokytojų priversti moksleiviai? Kur daugiau lituanistika gali būti reikalinga, jei ne mokykloje, ir kaip kitaip ji gali būti, jei ne privalomai, diegiama. Šiame knygyne lituanistika neįsivaizduojama kaip savaiminga, atskira kultūrinių, intelektualinių, humanitarinių interesų sritis. Guosdama save, kad tai atsitiktinumas, apėjau kitus svarbiausius Vilniaus knygynus. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad kitur nebuvo jau taip blogai, bet apskritai – nieko ypač džiuginančio. Pavyzdžiui, viename knygyne apsidžiaugiau pamačiusi atskirą lentyną „Literatūros mokslas“, bet jame buvo sudėta ne tik šios srities ir kalbotyros (tiek jau to, sena filologijos giminystė), bet... ir lietuvių poezijos knygos! J. Degutytės dvikalbis eilėraščių rinkinys šalia „Žemaičių rašybos“. Arba dar viena lietuvių kultūrinio „Feng Shui“ detalė: mėgėjiškos poezijos knygelė (atsitiktinai atsiverčiau vieną posmą: „Taip noris kartais priklausyt nuo svajų, / Pasiaust su rudenio audrom, / Dainuot pašėlusias dainas Havajų, / Pridengt nusvirusias šakas kasom“) šalia A. J. Greimo studijos „Apie netobulumą“, dar vienas grafomaniškas poezijos leidinėlis – ir A. Marčėno „Pasauliai“. Eilių knyga „Lakštingalų upeliai (poemos, epopėja)“ liečiasi nugarėlėmis su kažin kaip priklydusiu Ch. Baudelaire'o rinkiniu „Piktybės gėlės“. Dar kitame knygyne lietuvių poezija gan vykusiai išskirta, nors ir toliausiame kampe šalia vaikų literatūros, gilesnėje nišoje, kurią galima pamatyti tik priėjus arčiau. Čia greta „Poezijos pavasario“ almanachų galima aptikti atminimų (folkloro žanro) knygą „Ir dega širdys ugnimi“. Ir argi neteisinga tokia atminimų kaimynystė su poezija: „Man brangus tas žydras dangus / Ir brangi ta padangė svajinga, / Ne upelis srovus, ne vėjelis švelnus / Tavo žodžiai į širdį man sminga“. Lituanistika ir literatūros mokslas – bevardžiame skyrelyje tarp „Filosofijos“ ir „Ekonomikos“. Kitur pirmame aukšte – “Grožinė literatūra“, kur iš lietuvių autorių aptikau vienintelę J. Ivanauskaitę. Visa kita lietuvių literatūra – rūsy, po laiptais, kartu su literatūros mokslu ir senaisiais spaudiniais. Nėra čia ko lįsti į viešumą. Į tarpą prie lietuvių autorių knygų lentynos įmanoma prasisprausti po vieną – bet negi kas apgula tas knygas, užklysta vienas kitas, tai gali ir pasistengti. Kiek labiau pradžiugino knygynas naujausiame prekybos centre – jis vienintelis turi skyrelį „Lituanistika“, jau vien dėl to neminėsiu tam tikrų jo trūkumų. Bet įdomiai paskirstyta lietuvių grožinė literatūra: naujesnė dideliame skyriuje „Grožinė literatūra“ pramaišiui su užsienio autoriais, o specialiame skyrelyje „Lietuvių literatūra“ – seniau išėjusios ir neišpirktos lietuvių autorių knygos. Tas pats „Modernus antikvariatas“.

       Paprastai knygas perku mažame Universiteto knygyne, kuris toks įprastas, beveik kaip namų biblioteka. Ši vasariška ekskursija po didžiųjų miesto knygynų sales iškalbingai atkreipė dėmesį į tai, kad ir daugumoje jų, o ne tik skaitant Lietuvos „dienraščius“ ar žiūrint televiziją, galima patirti kreivo veidrodžio efektą, kai nesinori tikėti, jog atspindys atitinka atspindimąjį. Kad ir čia – knygų, literatūros, kultūros erdvėje – mano specializuotoji sąmonės orientacija ir poreikiai gerokai prasilenkia su kolektyvinės lietuvių savivokos (ar to, kas ja laikoma, siūloma laikyti) „interjerais“. Atrodo, kurgi kitur, jei ne lietuviškame knygyne aš, lietuvių literatūros skaitytoja, turėčiau jaustis „tikslinė auditorija“, o ne opozicinė mažuma – juk kaip tik šias knygas ir nuolat skaitau, ir įsigyju, ir ne tik „dovanoms“. Galiu ir minkštasuolio trūkumą pamiršti. Bet knygynų interjerai man siūlo pamiršti vis dar egzistuojant pačią lituanistiką. „Skaitant“ knygynų erdves matyti, kad lituanistikos sritis Lietuvos kultūroje anaiptol nėra joks nacionalinio intereso dalykas, kaip idealiai galima būtų įsivaizduoti ir norėti, joks mūsų kultūros centras ar kitiems humanitariniams mokslams lygiavertė profesinių interesų sritis. Lituanistika pasitraukė į bendruomeninės sąmonės šešėlį, galbūt ir į kolektyvinę pasąmonę. Tokį santykį su lituanistinėmis knygomis teįmanoma suvokti dvejopai: arba jis staiga pasidarė visiškai iracionalus, arba visiškai tamsuoliškas. Lituanistikos dalykas ir jo kūrėjai bei dalyviai nebelaikomi nei komerciniais, nei kultūriniais, nei netgi siauresnio profilio profesiniais subjektais. Tai individai, praradę tapatybę ir vietą kultūros interjere. Atrodo, geriausiu atveju jų vieta – modernus antikvariatas prie galinio išėjimo.

       Įdomu tai matant atsiminti ne tokius jau senus laikus, kurie garsėjo daugiatūkstantiniais grožinės lietuvių literatūros ir lituanistinių mokslo bei kritikos knygų tiražais. Ne tik poezija buvo masiškai perkama; pavyzdžiui, V. Zaborskaitės monografijos „Maironis“ antrasis leidimas (1987) – 30 000 egzempliorių. Knygų apie anuomet mažiau populiarius autorius – J. Žėkaitės „Šatrijos Ragana“, R. Mikšytės „Silvestras Valiūnas“ tiražai – 5000 egzempliorių – vis tiek daugiau nei dešimt kartų prašoka dabartinį įprastą mokslinės monografijos egzempliorių kiekį. Tai prisimenu anaiptol ne su kokia nors nostalgija – tokia situacija negali pasikartoti, ir geriau jau nepasikartotų, kaip ir ją lėmusios aplinkybės. Bet norisi klausti, kur dingo tos daugiatūkstantinės lituanistikos gerbėjų minios? Juk iš jų neabejotinai yra kilę ir dabartinių knygynų darbuotojai, vadybininkai, kurie jau nebesuvokia, kokioje lentynoje padėti lituanistinę monografiją, kokiai auditorijai ji skirta. Ar tie tūkstančiai egzempliorių tikrai ne blogiausių, nebūtinai perdėm ideologizuotų knygų išties nesukūrė nė menko papildomo lietuvių kultūrinės savivokos sluoksnelio, kuris jau nebeišnyktų kaip dūmas, kurio nebūtų galima taip lengvai nubraukti pasikeitus laikams? Bet galbūt tie tiražai išties reiškė ką kita, nei autentišką domėjimąsi sava kultūra, ką kita, nei paprastas kasdienis skaitymo įprotis? Gal iš tiesų tos knygos buvo tik fetišai, daiktiniai simboliai, nurodantys į nesamą, trokštamą, aukštesnę tikrovę, kurios sovietmečiu emocingai ilgėjomės, bet kurios siekti buvo per sunku? Gal išties perskaityti knygas anuomet buvo daug sunkiau, nei dabar gali atrodyti?

       Toks įspūdis, kad lietuvių kultūra tam tikrais atžvilgiais tebegyvuoja gamtiniu ritmu. Keičiasi metų laikai, kažkas išnyksta, kažkas išdygsta, ratas apsisuka – ir negi tai prisiminsi. Vėl viskas prasideda iš naujo, tarsi anksčiau nieko tokio nebūtų patirta. Kultūrinių interjerų liudijamas santykis su mūsų literatūra ir kritika atrodo taip, tarsi būtų veikiamas archajiško archetipinio elgesio, susijusio su laiko virsmo išgyvenimu. Vienas galimas atsakas į laiko ribą tradicinėse bendruomenėse, kaip teigia religijotyrininkas M. Eliade, yra „dievybės (herojaus) pažeminimas“, to, kuris viešpatauja, nužengimas į požemius ir pragarus. Ir šiuo atveju – tai, kam anksčiau buvo skirta, regis, tiek daug pasitikėjimo, dvasingumo pastangų, staiga pasitraukia į sąmonės šešėlį, tarsi išnyksta iš tikrovės. Ir netgi nesąmoningai iš jos trinama. Literatūros istorija žino tokius „banguojančius“ kai kurių lietuvių literatūros autorių recepcijos atvejus – pavyzdžiui, Maironio. Tačiau atrodo, kad šiuo metu visa lituanistika yra patekusi į tokio mitinio laiko ritmą. Jei iš tiesų taip, tai herojus ar dievybė mite pažeminami, kad atsinaujintų, atgimtų ir grįžtų. Bet galbūt šios situacijos priežastis – tik tamsuoliškumas, silpnos kultūros, nesukuriančios išliekamųjų imperatyvų, negalia. Tuomet yra šioks toks pasirinkimas: gal vis dėlto verta paieškoti tinkamos vietos pasimetusioms mūsų kultūroje knygoms, nelaukiant mitinės herojaus grįžimo šventės?


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1