Jonas Aistis. LAIŠKAI 1929–1973. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 831 p.

       Imu į rankas kruopščiai parengtą knygą su nerimu ir smalsumu – koks Jonas Aistis atsivers trečiuoju (poezija ir eseistika pažįstama gana gerai) žanru? Neskubrus skaitymas, užpildęs visą liepos mėnesį, leido įsijausti į praeities laiką, vaizduotėje atkurti svetimo gyvenimo atšešėlius. Įspūdinga knyga. Laikydama ją rankose imu suprasti, ką reiškia laiškas kaip kultūros forma – fragmento, akimirkos žanras, subjektyvus, o sutelpa į jį ir epochų konkretybė, ir literatūrinis gyvenimas, ir žmogiškosios dramos. Laiškas yra gyvenimo žanras. Tad laiškai paaiškina ir vidinę poeto kūrybos kaitą, – jie kompensuoja poezijos žodžio ištuštėjimą, kitu būdu leidžia poetui būti. Nes laiškas yra ir kūrinys, rašytojo talento žiežirba, mokėjimas mąstyti raštu, sugebėjimas užrašyti gyvenimą.

       Ilgai mąstinėjau apie atrankos principus. Įvadiniame straipsnyje nepaaiškinta, o būtų įdomu žinoti, kas ir kodėl liko neįdėta, kodėl tam tikru laiku svarbūs būtent tie, o ne kiti adresatai, lėtai, bet nepastebimai besikeičiantys, kaip gyvajame gyvenime tie, su kuriais bendraujame – nuo vienų tolstame, prie kitų artėjame. Įdomi rodosi pati laiškų kasdienybė – lyg ir literatūrinės veiklos, lyg dienoraščio pakaitalas. Ir gautus, ir savus laiškus J. Aistis saugo (ką reiškia rašyti dviem egzemplioriais...), turi jų kartoteką.

       Ką laiškai priartina? Pirmą kartą tokiu aiškiu ir nuogu pavidalu tekste atsiveria emigranto realybė: skurdas, nesusivokiančio amerikinėje socialinių santykių sistemoje poeto drama; silpno, nedrąsaus, neryžtingo žmogaus drama. J. Aistis išties labai sunkiai įauga į Amerikos žemę, o kabintis į gyvenimą nemoka – ilgai persekioja laikinų darbų, bedarbystės šmėkla. Laiškuose Antanui Vaičiulaičiui matyti nepaprastas J. Aisčio neryžtingumas, atsakomybės ir paties gyvenimo baimė. A. Vaičiulaitis prašomas padėti dėl menkiausių valdiškų reikalų: parašyti raštus universitetan, suorganizuoti, pakalbėti su kuo konkrečiu klausimu. J. Aistis – kaip vaikas nieko nemokąs, nežinąs, negalįs. A. Vaičiulaitis, matyt, to neatlaiko – apie 1954 m. jie nustoja susirašinėti. Net ir vėliau, poetui gavus darbą Vašingtono bibliotekoje, įsigijus namelį, ekonominis gyvenimas menkai pagerėja (dvi dienas verčia tekstą, už kurį pažadėta 15 dolerių). Laiške Aloyzui Baronui 1953 m. rašo: „Kas vyksta rašto pasauly, vis mažiau ir mažiau mane jaudina. Ką galėsiu, darysiu vienas. Man kartais taip graudu ir liūdna, kad aš nei paskaityt, nei parašyt visai neturiu laiko“ (p. 275). Dirba šešias dienas per savaitę, kai kada net po dešimt valandų.

       Labai giliai už žodžių juntama J. Aisčio gyvenimo vidinė logika – jam visad buvo klaidūs „smulkūs žemės reikalai“. Liūdesys, nepritapimas, nepasitenkinimas, desperacija, nuovargis, palūžusi dvasia yra įsismelkusi į poeto gyvybę (ypač tai ryšku amerikietiškojo gyvenimo pradžioje). Tai – absoliuti depresija, jei kalbėsime medicininiais terminais. J. Aistis sunkus pats sau, nes visas žaizdas nešiojasi neužgydomas ir jų negali pamiršti. Traukiasi vis gilyn į save, lyg sraigė į kiautą. Skauda gyvenimas kaip toks – jo kasdiena, rutina, neįgyvendinami siekiai, laiko nunešti sumanymai. Atsiverianti laiškuose pasaulėjauta sutampa su ankstyvoje lyrikoje išsakytąja – gyvenimas apiplėšia žmogų. Asmenybės gilumoje – džiaugsmo potroškis ir trūkumas. A. Vaičiulaičiui 1951 m. rašo: „Pasiskundžiu ir nusivalau, bet kas gi kaltas, kad aš gyvenimą imu lyg šakaliais, lyg atbulom rankom“ (p. 249). J. Aistį visą laiką persekioja lyg ir kokio pasmerkto, neišsipildysiančio gyvenimo nuojauta. Viename iš laiškų A. Vaičiulaitis apie tokias J. Aisčio būsenas prasitaria, kad jam esą ir rojuje būtų blogai. Panašią pasaulėjautą poetas išsako ir seseriai Mikai: „Pagadintas žmogus esu. Man šiandien, greičiausiai, ir namuose būtų svetima“ (p. 529). Suglaudę šias išraiškas, turėtume poeto savijautos apibrėžtį: niekur ne namie, niekaip nepasiekiant galutinio būties išsipildymo.

       Poetas gyvenimo rutinoje – tokia pagrindinė situacija atsiveria skaitant laiškus. Atvykęs iš Europos vienas pirmųjų, viltingai imasi kultūros darbo: sudarinėja antologijas, atidžiai studijuoja XIX a. poetų tekstus („Dirbdamas pastebėjau, kokią didelę ir gražią poeziją turime. Vieno mes stigome – tai kalbos kultūros, jei ji būt buvus – mūs poezija pasauliui būt pasididžiavimas“, p. 179). Vėliau rutina apraizgo kaip voratinklis – greta pagrindinių darbų (mokytojas, „Laisvosios Europos radijo“ bendradarbis, Vašingtono bibliotekos kataloguotojas) daug dirba lietuvių kultūrai: tyliai ir kantriai rašo straipsnius enciklopedijai, „Aidams“, „Santarvei“, įvadus į rinktines, recenzijas, nors į tokius rašymus žiūri skeptiškai. Tai labiau pareiga, lažas, apie kurį užsiminė ankstyvojoje lyrikoje („gyvenimą kaip sunkų lažą“). Laiškuose šmėsteli sunki rašytojų draugijos pirmininko našta, konflikto su jaunąja karta atgarsiai.

       Ypač skaudžiai išgyvena „Literatūros lankų“ skelbiamą pažiūrą į patriotizmą, A. J. Greimo ir A. Škėmos pozicijas. Sunkiai priima kritiką dėl savo svajonių kūrinio – rašoma poema apie tautos istoriją užkliūva ir jauniesiems arogantams, ir vyresniesiems poetiško tautiškumo puoselėtojams. Laiške Broniui Railai 1953 m. sarkastiškai užsimena: „Dabar aš beveik nieko nerašau. Daugiau tingiu ir galvoju <...>. Jei būtų pasakų laikai, tai ne tik savo, bet ir žmonos ir vaikų sukabinčiau pilvus ant ąžuolų ir tingėčiau. Paskaityčiau kartais ir nelabai naudingą knygelę ir pagalvočiau apie save ir tautą“ (p. 278). Jaudinasi ir dėl abiejose Atlanto pusėse kontroversiškai vertintų „Milfordo gatvės elegijų“. J. Aisčiui jos itin svarbios, nes į jas sudėta piliečio, praradusio savo valstybę, nuoskauda, kartėlis. Atšilus politinei atmosferai, to geliančio kandumo gailisi, jaučiasi kaltas, gal įžeidęs žmones. Itin doras jo pasirinkimas – nieko vertinimuose nekeisti, o palikti taip, kaip tuo metu galvojo ir vertino (1958). Nebijo reikšti nuomonės, klysti ir likti suklydęs.

       Kartėlio kupina kūrybai ir gyvenimo džiaugsmui „užlūžusio“ J. Aisčio laikysena – slėpimasis nuo pasaulio (atsitraukia nuo rašytojų organizacinių reikalų, neberašo poezijos, telefonų knygoje nepateikia namų numerio, sugalvoja užsislaptinimo būdus su sovietinės Lietuvos rašytojais ir ten likusiais giminėmis susirašinėti, nesusitikinėja su kolegomis). Absoliutus atsitraukimas į asmenišką pasaulį.

       Ir paradoksas: kuo labiau Amerikoje J. Aistis traukiasi į privačią erdvę, slepiasi nuo literatūrinio gyvenimo, jaučiasi esąs „praėjęs“, tuo labiau populiarėja sovietinėje Lietuvoje – sutikti Amerikoje J. Aistį, su juo pasikalbėti, ko gero, buvo ne vieno Lietuvos poeto svajonė (E. Mieželaitis paskleidžia gandą, kad buvo jį sutikęs). Laiške Bernardui Brazdžioniui poetas ironiškai mesteli: „Santvaras rašė, kad jam Gricius-Pivoša pasakojęs (laiške), kad mudu svarsto Korsakai, Venclovos, Tilvyčiai ir kiti (mane dėl paskutinės elegijos, tavęs neiššifruojąs). Pasirodo, kad anuose užkulisiuose esava populiarūs...“ (p. 549).

       J. Aistis seka sovietinės Lietuvos švietimą, kultūros ir literatūros padėtį, įžvalgiai vertina. Skaitydamas gaunamą spaudą mato, kad tokiomis aplinkybėmis geros sąlygos vidutinybėms tarpti (p. 426), 1960 m. pažymi, kad Lietuvoje, ko gero, atlydys baigėsi. Atvirai ir tiesiai Vytautui Sirijos Girai rašo, kad kultūros politika Lietuvoje priklausoma nuo Maskvos. Daug mąsto apie valstybes ir jas valdančius tironus, susikuria savitą (artimą šiuolaikinei Vakarų istoriografijai) Europos ir Lietuvos kultūros istorijos versiją. Šitaip samprotaudamas yra kritiškas, kandus, gaižus, šmaikštus.

       Susirašinėjimas su sovietinėje Lietuvoje gyvenančiu V. Sirijos Gira – vienas labiausiai intriguojančių epizodų. Siekdamas neįsipainioti į sekimų voratinklį, visus rašomus ir gaunamus laiškus persiunčia V. Rasteniui, konsultuojasi su juo. J. Aisčio sukurtas trikampis tarp V. Sirijos Giros ir V. Rastenio beveik groteskišku pavidalu rodo išeivio kultūrininko, trokštančio ryšių su gimtuoju kraštu ir negalinčio absoliučiai pasitikėti, keblią situaciją. Koks siaubingas netikrumas slypi po šiuo dvigubu žaidimu. Gražiausias ir nuoširdžiausias mostas iš to susirašinėjimo – V. Sirijos Giros atsiųstos beržo ir obels sėklos (ir iš pastarosios išaugusi obelėlė J. Aisčio sodelyje).

       Nepasitikėjimo našta sunki, bet J. Aistis nelinkęs išduoti jaunystės draugų. Beatodairiškai tiki jais. Net ir persergėtas nesusirašinėti su Antanu Miškiniu, jam išsaugo šilčiausius jausmus. Tvirtas, tikras pats sau. Ištikimas savo idealams, bičiulystei, jaunystės idėjoms lieka visą gyvenimą. Iš emigracijos kolegų atviriausias A. Vaičiulaičiui, S. Santvarui, K. Bradūnui (p. 187).

       Laiškai liudija, kaip sunkiai J. Aistis bando kurtis namus. Svetimų vietų nejaukumas, laikinos priebėgos, pastogės. Užtat ypač daug šiltų jausmų turi Niujorko Milfordo gatvei, kur turėjo pirmą nuosavą namelį ir jame išgyveno apie dešimt metų (p. 188). Antanui Rimydžiui 1962 m. rašys: „Mėgau New Yorką, ir tai viena vieta, kurios ilgiuosi, kaip tėvynės, kaip pažadėtosios žemės... Nors tenai sudužo mano paskutinės svajonės ir viltys. Tai niekieno kaltė; mano temperamentas ir būdas. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi savo svarbiausią žygį, kuris nepavyksta“ (p. 531).

       J. Aistis – vienišiaus tipas, bet savo šeimą nepaprastai myli. Džiaugiasi žmona, pirmaisiais dukters Vakarės žodžiais ir žingsniais; su baime stebi vaikų akis, matydamas jose tą patį būsimą skausmą ir liūdesį. Įdėmiai seka jų augimą ir brendimą, apie juos rašo švelniai ir šiltai. Linksmai įvertina sūnaus piešinį („Mano jauniausias sūnus tai surrealistas. Šiandien jis man padovanojo naują piešinį: tėte, nupaišiau šunį! na, kur tas tavo šuva? Va šuns akis, va šuns galva, o čia šuns garsas“, p. 540). Bet matyti ir kita pusė – seno tėvo drama. Vaikai priklauso kitam laikui ir kitam pasauliui, sunku būti jų draugu, suprasti jų aplinką. Didelio rūpesčio ir meilės kupinas galvojimas apie savo lizdą. Pernelyg neeksponuojant, lyg tarp kitko atsiveria šeimos šiluma, juntama pati gilioji žmogiškumo šaknis.

       Laiškai leidžia suprasti, kaip svetima aplinka aktualina namų ir vaikystės paveikslus. J. Aistis nuolat gyvena Lietuvoje paliktų vaikystės namų ilgesiu. Metus skaičiuoja teturėdamas galvoje tik dviejų rudenų datas: sutuoktuvių diena Paryžiuje ir ta diena, kada paliko Lietuvą. Kiekvienais metais vis prisimena laiko atstumą nuo vilčių kupinos jaunystės iki dabartinės dienos, bando suvokti klajoklio dalią. 1954 m. Broniui Railai rašo: „Jei aš būčiau vienas, tai dabar, šiandien grįžtau namo“ (p. 292). Šviesiausiais paveikslais atmintin sugrįžta skaidri Lietuvos rudens šviesa, skurdi, bet bohemiška jaunystė, tėvo ir motinos siluetai.

       Laiškai seseriai yra kaip tik ta vieta, kur galima fiksuoti skirtybę tarp ČIA ir TEN, dėlioti ir vartalioti perlūžusio perpus gyvenimo vaizdus, nes adresatai yra palikę aname laiko upės krante. Leitmotyvu tampa paskutinio atsisveikinimo su tėvu epizodas, kurį aprašo taip, tarsi ta akimirka ir dabar skaudėtų: „Tik mano tėvas nujautė, kad mudu jau daugiau nesimatysime. Atsisveikinome, atsiskyrėm: jis nuvažiavo, aš nuėjau. Girdžiu, jis šaukia mane iš tolo. Jis man ir sako: Jonai, mes turim visiškai, mes daugiau nesimatysime. Sakau: Ką tu čia dabar, tėte... Jis man tvirtai ir aiškiai, bet ramiai pasakė: Ne, mes čia, žemėje, daugiau nematysime vienas kito...“ (p. 563).

       Vėlyvuosiuose laiškuose daug tokių beveik grožinės prozos gabalėlių. Daug mąstymų apie gyvenimą, žmogaus savirealizaciją ir netesėjimą. 1965 m. laiške S. Santvarui atsiveria gilus skaudulys: „Bet aš šią žiemą pagalvojau kodėl aš tik tiek ir tik taip padariau. Ir priėjau išvados (negaliu pasakyt – teisingos ar ne), kad tai įvyko dėl to, kad mano sielvartas ir kančia buvo per maži ir per smulkūs...“, p. 583). Gyvenimo apmąstymų gausėja ligos ir metų naštos akivaizdoj. J. Aistis jaučia gyvenimo – tos Lunaparko būties – apgaulingą spindesį, jaučia, kaip senka jaunystės jėgos, kūrybos galia, gyvybė; kartu daugėja gyvenimo meilės, dėkingumo artimiesiems, stoicizmo.

       Laiškai trisdešimt metų nematytai seseriai – kuo tolyn, tuo šiltyn. Juose sukaupta daug šilumos, dienoraštinių apmąstymų, švelnumo, šviesios gyvenimo išminties. Kokios emocijos bangos reikia ir kokios sugrudusios širdies, kad savo mažajai seseriai rašytų: „O dabar palenk savo suvargusią galvą, aš ją paglostysiu“ (p. 503). Seseriai Mikalinai skirtus laiškus, slėpdamasis nuo sovietinio saugumo, pasirašinėja dėdės Jono Rasiulevičiaus pavarde. Tik paskutiniame laiške (keli mėnesiai prieš mirtį) nusiima kaukę. Jei remtumėmės estetiniu požiūriu, galėtume sakyti, kad J. Aistis išlaiko ankstyvoje lyrikoje sukurtą kaukėto kalbančiojo figūrą, kad jo rašymuose tikrumas visada maskuojamas kauke. Bet šiuo atveju asmenybės susidvejinimas ypač skaudus.

       700 puslapių knygoje prieš akis prabėgo beveik pusė amžiaus žmogaus gyvenimo, žmogaus sielos atverties, kaitos. J. Aisčio laiškai galėtų būti graži metafora apie žmogaus likimą. Juose svarbi pati gyvenimo konkretika, bet gal net labiau (kaip gerame romane) svarbus iš jos kylantis žmogaus ir tautos likimo apmąstymas, likiminis požiūris į žmogų. Knyga skirta lėtam skaitymui, ir ją buvo miela skaityti.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1