1907 m. balandžio 7 d. Lietuvos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus iniciatyva lietuvių inteligentija buvo sušaukta į steigiamąjį susirinkimą, kuriame įkurta Lietuvių mokslo draugija. Ji siekė kultūrinių, mokslinių ir švietėjiškų tikslų. Tapo lietuvybės židiniu, padėjo tvirtus pagrindus valstybės kūrimuisi. Kaip tik dabar minime Lietuvių mokslo draugijos šimtmetį: Mokslų akademijoje, Signatarų namuose, kitose įstaigose organizuojamos parodos, minėjimai ir konferencijos. Prasminga mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 1900–1945“, skirta svarbiai Lietuvių mokslo draugijos sukakčiai, 2007 m. balandžio 12 d. įvyko Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Nuo 1932 m. čia, Petro Vileišio rūmuose (Antakalnio g. 6), buvo įsikūrusi Lietuvių mokslo draugija, veikė biblioteka, spaustuvė, XX a. pradžioje leidusi pirmąjį lietuvišką dienraštį „Vilniaus žinios“, taip pat – lietuviškų knygų knygynėlis. Dabartiniame institute 1907 m. buvo atidaryta Pirmoji lietuvių dailės paroda.

       Naujosios literatūros skyriaus darbuotoja Alma Lapinskienė – Vilniaus kultūrinio gyvenimo tyrinėtoja – pratęsė sveikintiną tradiciją: suorganizavo jau septintą (kas dvejus metus rengiamą) konferenciją, skirtą pirmos XX a. pusės Vilniaus kultūriniam gyvenimui. Į mokslinę konferenciją susirinko įvairių tautybių – lietuvių, lenkų, rusų, žydų, karaimų – pranešėjų ir klausytojų. Konferenciją atidaręs Naujosios lietuvių literatūros skyriaus vadovas Rimantas Skeivys akcentavo ypatingą Lietuvių mokslo draugijos svarbą tarp kitų pirmoj XX a. pusėj veikusių organizacijų. Politinį Lietuvių mokslo draugijos veiklos iki 1915 m. kontekstą nubrėžė istorikas Rimantas Miknys. Pranešėjas kalbėjo apie rusifikacijos žalą Lietuvai, spaudos laisvę, liberalizacijos vėjus, papūtusius 1906–1907 m., kai tautiškai nusiteikę lietuviai steigė naujas draugijas. Rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto veiklą (publicistiką „Viltyje“, „Nepriklausoma Lietuva“, pranešimus, idėją finansiškai remti Tautos namus) Lietuvių mokslo draugijoje išsamiai pristatė Vaižganto tyrinėtoja Ilona Čiužauskaitė. Pranešėja teigė, jog Vaižgantas buvo ne eilinis, bet didelę įtaką draugijos sprendimams daręs narys. Jonas Aničas įvertino neįkainojamus brolių Vileišių – ypač Petro, Antano ir Jono – nuopelnus Lietuvių mokslo draugijai. Į jos muziejaus pobūdį, tikslus (svajota apie Tautos namus) atkreipė dėmesį Nastazija Keršytė. Tautosakininkas Povilas Krikščiūnas iškėlė iki šiol mažai aptartą problemą: „Lietuvių mokslo draugija: ar įvertinti nuopelnai folkloristikai?“ Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos archyve saugoma šios draugijos kolekcija: rankraščiai, garso įrašai ir kt. Ją aprašė ir bandė įvertinti bene tik Vacys Milius. P. Krikščiūno nuomone, Lietuvių mokslo draugija ėjo folkloristikos kaupimo pradininkės (kaip ir Lietuvių tautosakos archyvas, kurį kaupė profesionalai) keliu. Paskutinius Lietuvių mokslo draugijos veiklos metus charakterizavo Romas Juzefovičius pranešime „Mėginimai atnaujinti Lietuvių mokslo draugijos veiklą 1938–1940 m.“ Susiklosčius sudėtingoms istorinėms ir politinėms aplinkybėms, Lietuvių mokslo draugijai pavyko išsaugoti leidybos teisę bei mokslinius ryšius (su Lietuvos inteligentų bendruomene ir užsienio kultūros veikėjais), tačiau 1938 m. sausio 24 d. lenkų administracija draugijos veiklą nutraukė. Būta nesėkmingų bandymų organizaciją atgaivinti.

       Be Lietuvių mokslo draugijos, Vilniuje XX a. pradžioje ir tarpukariu veikė daug sambūrių, sąjungų, draugijų, dažniausiai kėlusių švietimo ir ūkinius tikslus, stiprinusių tautinę sąmonę. Halina Kobeckaitė perskaitė pranešimą „Karaimų literatūros ir istorijos mylėtojų draugija“. Ji oponavo nepakankamam šios organizacijos vertinimui. Draugija, vadovaujama jos įkūrėjo ir pirmininko Serajos Šapšalo, skleidė, puoselėjo karaimų kultūrą, orientalistines, švietėjiškas mintis (iškėlė karaimų muziejaus įkūrimo idėją). Svariausias draugijos darbas Vilniaus visuomenės gyvenime – žurnalo „Mysl' Karaimska“ (1924–1947) leidimas. Henryka Ilgiewicz apibūdino Vilniaus mokslo bičiulių draugiją (1907–1940) ir jos leidinius. Izraelis Lempertas sudomino menkai žinomais faktais apie žydų kultūros draugijas tarpukario Vilniuje. Daugiausia kalbėjo apie žydų rašytojų, rašiusių jidiš kalba, sambūrius: Vilniaus žydų literatų ir žurnalistų draugiją, „Jung Vilne“ („Jaunasis Vilnius“) draugiją, pradedančiųjų rašytojų draugiją „Atžalynas“ bei 1927 m. įsikūrusį jidiš rašytojų PEN klubą (Vilnius tuomet buvo visuotinai pripažintas jidiš kalbos ir kultūros centras). Apie Vilniaus krašto lenkų skautus kalbėjo Mieczyslawas Jackiewiczius. Pasak pranešėjo, skautingas Vilnių pasiekė 1919 m., pirmieji entuziastai buvo Slanislawas Cywinskis, Bonifacy'us Jacewičius, Jadvyga Falkowska. Nors skautų būriai veikė 1918–1922 m., tačiau Vilnijoje jų itin padaugėjo trečiame XX a. dešimtmetyje. Apie oficialias rusų draugijas jau nemažai rašyta. Pavelas Lavrinecas pristatė mažai žinomus neoficialius rusų literatūrinius būrelius: Nikolajaus Krainskio (1869–1951), Eugenijaus Švedero (1879–1946), ypač įdomi buvo paslaptingo būrelio „Golubaja kelja“ („Mėlyna celė“) veikla. Pranešėjas rėmėsi Lietuvos mokslų akademijos archyve saugomu Aleksandro Dechteriovo 1913–1915 m. dienoraščiu, kuriame rado įdomių faktų apie simbolistinės pakraipos jaunus literatus: poetus esperantininkus V. Deviatniną, G. Deškiną, poetą E. Krasnianskį, L. Banclebeną ir kt.

       Jūratė Burokaitė apibūdino Lietuvių dailės draugijos veiklą, atkreipė dėmesį į M. K. Čiurlionio organizuotą pirmąjį lietuvių kompozitorių konkursą. Itin konceptualus buvo Ramutės Rachlevičiūtės pranešimas „Lietuvių dailės draugija: parodos, dalyviai, kūrinių kontekstai“. Pranešėja savo teiginius iliustravo 1907–1914 m. parodų katalogais, lietuvių dailininkų darbais, gretinimais su tuometinės Vakarų Europos daile, vyraujančiomis moderniomis tendencijomis. R. Rachlevičiūtės nuomone, tikslesnis terminas „pirmosios dailės parodos“, o ne „pirmoji dailės paroda“, nes P. Vileišių rūmuose buvo suorganizuotos aštuonios pirmosios dailės parodos.

       Šv. Zitos draugiją apibūdino Audronė Augaitytė, Aldonos Vasiliauskienės studentai – Rasa Kareniauskaitė, Jurgita Zalogienė, Eugenijus Zaloga – „Ryto“ veiklos atspindžius periodikoje bei kunigo Mečislovo Reinio darbus.

       Alma Lapinskienė perskaitė įdomų pranešimą apie Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugiją, Antano Valaičio iniciatyva įkurtą 1932 m. Ši draugija Vilniaus kultūriniam gyvenimui teikė dinamikos: organizuodavo literatūros vakarus, vaidinimus (statė ir populiarino lietuviškas dramas). Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija taip pat išleido vienintelį almanachą „Menas ir literatūra“ (1934), kuriame daug vietos skirta modernistiniams rašytojų ieškojimams. Per aštuonerius gyvavimo metus draugija surengė net 105 vakarus.

       R. Miknys, apibendrindamas konferenciją, pabrėžė, kad ne visi pranešimai buvo vienodo akademinio lygio: kai kurie jų problemiški, išsamūs, kiti – ne tokie kondensuoti. XX a. pirmos pusės draugijų gausa liudija visuomenės gebėjimą organizuotis, pilietiškumo stiprėjimą silpnoje valstybėje. Kultūra – visuomenės tapatumo ir gyvastingumo laidas. Vilniaus krašto draugijų, kitų organizacijų veiklos faktografinė bei probleminė išklotinė sudaro pagrindą būsimam Lietuvos visuomenės raidos tyrimui. Konferencijoje nestigo karštų diskusijų dėl Lietuvių mokslo draugijos kompetencijos, moksliškumo, veiklos sampratos, ypatumų, svarbos nacionaliniam atgimimui ir aktualumo šiandien.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1