RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Aputis Juozas. Ko autorius užeina pas
       draugą? (J. Kunčino
       „Užėjau pas draugą“)
Aputis Juozas. Publikuojamas pirmą
       kartą (J. Jankaus „Pušis“)
Baliutytė Elena. Knyga apie lietuvių
       Persefonę („Moteris su lauko gėlėmis:
       Knyga apie Nijolę Miliauskaitę)
Beresnevičius Gintaras. Po juoda
       vaivorykšte (J. Skablauskaitės
       „Septyniadangė erdvė“)
Bražėnas Petras. Nuo gailesčio iki
       palaimos (R. Kašausko „Gailestis“)
Bukelienė Elena. Išbandymas Dievu
       (V. Jasukaitytės „Dievas miršta
       vienišas“)
Bukelienė Elena. Dar kartą apie pradžią
       (J. Avyžiaus „Viskas praeina.
       Neapykanta grūdinti“)
Bukelienė Elena. Vienareikšmių
       atsakymų nėra (V. Bubnio
       „Tas ryto laukimas“)
Bukelienė Elena. Kas rašo romanus?
       (A. Čepulio „Likimo upė“)
Daugirdas Romas. Poetas iš kito
       konteksto (R. Jonučio „Aušra
       kambary be langų“)
Daujotytė Viktorija. Laiko ašis
       eilėraščiuose (A. Maldonio
       „Tirpstantys ledynai“)
Dragenytė Ramutė. Poezija per
       prievartą(?!) (G. Bleizgio „Su
       grojančiom kraujo gėlėm“)
Geda Sigitas. Ar jau suvisam
       nereikalingas? (E. Mieželaičio
       „Nereikalingas žmogus. Akcentai“)
Gintalas Dainius. Septynios volungės ir
       keturiasdešimt kikilių
       (D. Bozytės „Inkilas“)
Gintalas Dainius. Rantas (A. Valionio
       „Skrendant nelieka pėdsakų“)
Girdzijauskas Vytautas. Elegija
       mirštančiam kaimui (V. Šoblinskaitės
       „Vilkų marti“)
Jakaitė Dalia. Impresionistinis žvilgsnis
       į pirmą eilėraščių knygą
       (S. Vilimaitės „Tu“)
Jonušys Laimantas. Menininkas ir
       kvaišelis (L. Gutausko „Plunksnos.
       Kazbek“)
Jonušys Laimantas. Pernelyg
       Šviesi tamsa (R. Šerelytės „Vardas
       tamsoje“)
Kašauskas Raimondas. Įtaigus,
       atsinaujinantis žodis (M. Sluckio
       „Išsipildymas ne pagal Joaną“)
Kmita Rimantas. Eretiškasis pavasario
       poetas (S. Gedos „Po aštuoniolikos
       metų: atsisveikinimas su
       Jabaniškėmis)


11

12


10


12

8-9


3


7


10

11


5-6


5-6


11


3


1

3


7


12


1


7


32


40

145


145


150

174


146


140


140

143


177


167


140


139


144

141


145


152


147


143


143140
Kmita Rimantas. Žaidimas vogtomis
       vinimis (M. Valiuko „Vogta vinis“)
Kmita Rimantas.
Tuštumos ornamentai
       (V. P. Bložės „Prieš išskrendant
       tau ir man“)
Krasnovas Aleksandras. Pro absurdus -
       struktūra (E. Baliutytės „Laiko įkaitė ir
       partnerė: lietuvių literatūros kritika
       1945-2000“)
Kvietkauskas Mindaugas. Vidiniai
       teorijos tekstai (V. Daujotytės
       „Literatūros fenomenologija“)
Mitaitė Donata. „…antenos retransliuoja
       vienatvę…“ (A. Šlepiko „Tylos
       artėjantis“)
Paulauskytė Teresė. Pradžios pradėtinės,
       baigmės nebaigtinės (V. Braziūno
       „Lėmeilėmeilėmeilė“,
       „Būtasis nebaigtinis/imparfait“)
Peluritytė Audinga. Raštininkų dialogas
       (V. Daujotytės „Raštai ir paraštės:
       Apie  Justino Marcinkevičiaus
       kūrybą“)
Pociūtė Rima. Emigruoti į vieną svetimą
       vasarą (V. Papievio „Vienos vasaros
       emigrantai“)
Speičytė Brigita. Grajausko pamokos
       (G. Grajausko „Naujausių laikų istorija:
       vadovėlis pradedantiesiems“)
Sprindytė Jūratė. Auksinė gija
       (S. T. Kondroto „Meilė pagal
       Juozapą“)
Sventickas Valentinas. Apie Neringos k.
       (N. Abrutytės „Neringos M.“)
Sventickas Valentinas. Panegirika
       epitafijų kūrėjui (L. Gutausko
       „In fine“)
Šeina Viktorija. „Kaip paprastai
       gyvenu…“ (R. Kmitos „Upės
       matavimas“)
Šerelytė Renata. Ar ironija yra visagalė
       (J. Ivanauskaitės „Placebas“)
Šerelytė Renata. Juoko kilpų pakaruokliai
       (J. Erlicko „Juozapas. Apreiškimai“)
Šerelytė Renata. Erdvė, kurioje
       nepasislėpsi (G. Radvilavičiūtės
       „Suplanuotos akimirkos“)
Šerelytė Renata. Paukščio kaulų bokštas
       (J. Kunčino „Pjūti fjūūt!
       Arba Netiesų dvaras“)
Tūtlytė Rita. Poetiškas ir filosofiškas
       (V. Daunio „Pastoviųjų
       vertybių versmė“)
Valionis Arvydas. Grįžimas į neprarastą
       laiką (L. Tapino „Prarasto laiko
       nebūna“)

5-6


102


11


148-9


4


10


5-6

2


12


4

2

4


8-9


11


7


8-9

175


142149


146


142141177


136


137


172

146


147


139

143

146


172


138


148


181


TĖVYNĖS VARPAI

Balbierius Alis. Privatumo entropija
Balbierius Alis. Kaip įveikti
       beraštę dieną?
Beresnevičius Gintaras. Salomėja
       ir lietuviai
Daujotytė Viktorija. In memoriam.
       Tarnavęs literatūrai ir tautai
       (Vytautas Kubilius)
Dirgėla Petras. Kelios mintys „gražių
       paviršių“ tema
1

8-9

11


3

7
150

184

150


150

151
Girdzijauskas Vytautas. Netikiu
       (Iš dienoraščio)
Kalėda Algis. In memoriam. Netekties
       didybė (Czecławas Miłoszas)
Kukulas Valdas. In memoriam. Geros
       kloties geroj draugijoj
       (Vladas Šimkus)
Marcinkevičius Juozas. „Nemalkite
       grūdų, skirtų sėjai!“
Tamošaitis Regimantas. Kultūros
       stoka ir perteklius

2

10


10

5-6

4

152

150


153

180

149


* * *

Ališanka E. Nauji „Vilniaus“ numeriai
Ališanka E. Nauji žurnalo „Vilnius“
       numeriai“
Černiauskas R. In memoriam.
       Juozas Marcinkus
Černiauskas R. In memoriam.
       Povilas Dirgėla
Dirgėla P. Eilėraščiuose – mūsų būsenų
       architektūra
Dručkutė G. Sudie, Francoise Sagan,
       sveikas, liūdesy
Gansiniauskaitė-Gudavičienė I.
       Amžinoji Dievo Bitės išmintis
Girdzijauskas V. Be staigmenų (Iš knygų
       mugės dienoraščio)
Grajauskaitė-Aistienė A. „Viską būtų
       trenkęs ir grįžęs į Lietuvą“
Guščius A. Besidžiaugiantis kiekvieno
       indėliu į kultūrą
In memoriam. Algirdas Landsbergis
In memoriam. Linas Valbasys
Januševičius B. Keturiasdešimtasis
       poezijos pavasaris:
       tradicijos ir naujovės
Jonynaitė R. Kam vertėjui draugauti
       su panku?
Juzefovič A., Saldukaitytė J. Dvyliktoji
       „Santara-šviesa“ Lietuvoje
Kažukauskaitė D. Prisiminus rašytoją
       Vincą Giedrą
Klimašauskas B. Romano „Vilkų marti“
       autorė – Kelmės marti
Kukulas V. In memoriam.
       Danutė Paulauskaitė
Martinaitis M. Europoje – kartu ir atskirai
Mažeikaitė Z. Dingęs japonas ir kiti
Mažeikaitė Z. Jubiliejinė „Frankfurto
       antologija“ apie vieną J. W. Goethe's
       eilėraštį
1

7

7

11

3

11

3

4

8-9

5-6
5-6
8-9


7

5-6

8-9

2

7

4
1
1


2
156

157

157

153

155

155

157

153

189

188
183
188


153

185

186

156

154

152
152
158


158
Mažeikaitė Z. Nutylėti istorijos puslapiai
Mažeikaitė Z. Iš „Vokiečių literatūros
       kanono“
Mažeikaitė Z. Seminaras Švedijoje
Mažeikaitė Z. Švedai daugiau skaito
       ir rašo
Mažeikaitė Z. R. M. Rilke profanum
Mitaitė D. „Praregėjęs ilgesio akim…“
Motiejūnas V. Armėnų klasiko knygos
       tūkstantmetis
Motiejūnas V. Tryliktasis Rašytojų
       sąjungos premijos laureatas
Motiejūnas V. Lietuvių prozos Puntukas
Peluritytė A. Maskva netiki mūsų
       ašaromis
Račiūnaitė V. „Literatūroje“ – apie
       lietuviškąjį modernizmą
Repšienė R. Kaziui Grigui – 80
Repšienė R. Iš kultūrų kryžkelių
Sprindytė J. Ar kas išliks?
Sventickas V. In memoriam.
       Atsisveikinant su Jokūbu
       Skliutausku
Šileika R. Druskininkai. Poezija. Oras
Tamošaitis R. Jono Aisčio premija –
       Jonui Juškaičiui
Tidikytė L. Juozui Brazaičiui-
       Ambrazevičiui – 100
Vaičius E. Romualdui Granauskui –
       G. Petkevičaitės-Bitės premija
Valionis A. Ir išeidami pasilieka
Valionis A. In memoriam. Mirė
       Maris Čaklajis
Valionis A. Ojaro Vaciečio mėnuo ir
       nefantastiška „Baltijos sakmė“
Valionis A. „Karogs“ virsmo metai
Vancevičienė L. Paslaptinga asmeninės
       bibliotekos kūrimo istorija
4

5-6
7

8-9
11
10

1

2
5-6

5-6

4
4
7
3


5-6
11

8-9

1

7
1

2

3
10

4
158

189
158

191
157
157

155

156
184

186

157
156
155
154


182
153

189

153

156
157

157

156
158

159


REPRODUKCIJOS

Balsiukaitė-Brazdžiūnienė E.
Daniliauskaitė V.
Griškevičius A.
Griušys P.
Gutauskas L.
Jonutis M.
Jusionis V.
Juška P.
Kuras A. J.
Liugaila M.
8-9
10
11
3
12
2
7
7
5-6
1
      Mykolaitytė J.
Petrašiūnaitė A.
Petrulis K.
Saukienė N.
Skačkauskas A.
Skauronė I.
Stančikas V.
Stasiulevičius A.
Valius V.
Zdanavičius R.
5-6
8-9
10
3
1
11
2
4
4
12

 
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1