Rimantas Marčėnas. KARŪNOS SPINDESIO APAKINTI. – Vilnius: Alma littera, 2007. – 383 p.

       Istorijos mūza Klio, anot senovės graikų, griežta mokytoja. Geras, įdomus istorinis romanas turi savo griežtoką specifiką: jis reikalauja gebėjimo išmoningai supinti siužetą, sukurti intrigą, išlaikysiančią skaitytoją iki paskutinio puslapio, be to, privalu puikiai išmanyti istorinį kontekstą ir išlaikyti tikslumo bei meniško pasakojimo pusiausvyrą. Nenuklysti į sausų istorinių faktų katalogavimą, tačiau ir nepasiduoti egzotiškų detalių pagundoms. Patrauklus tekstas šiuo atveju prilygsta gracingam, elegantiškam balansavimui ant išmonės ir istorinio fakto ribos – tad plunksna keliauja skustuvo ašmenimis. Siūlyčiau pasukti jai įkandin, naujo R. Marčėno istorinio romano „Karūnos spindesio apakinti“ link.

       Romano vinis – XIII a. peripetijos. Lietuvos vizijų sankirtos, kunigaikščiai, kovos, pagonybės epochos koloritas, pilys, mūšiai, skirtingų religijų santykis, pasaulėvokų susidūrimai vienos istorinės epochos arenoje ir, kiek netikėtai, – įdėmus žvilgsnis į ankstyvąjį Lietuvos Kunigaikštystės formavimosi laikotarpį. Tuo metu Mindaugas dar nėra visagalis lietuvių, žemaičių bei visų kitų žemių valdovas, taigi autorius renkasi sunkesnį kelią: nubrėžti, kaip viskas galėjo klostytis iki tol ir ką iš šio svarbaus mūsų tautai laikotarpio galėjo nutylėti mažakalbė Klio. Skaitytojui pasiūloma įdėmiau įvertinti XIII a. įvykius, o tai, ką užfiksavo metraščiai, kas pasiekė mūsų dienas, šiuo atveju tampa priežastimi atidesniam žvilgsniui. Romanas kuriamas kaip savotiška žaismė, kur už kiekvieno realaus istorinio įvykio slypi begalės priežasčių–pasekmių variantų, kur istoriją gali pasukti ne tik pragmatiškos užmačios, tarptautinė situacija, bet ir antraplanės figūros su savo aistromis, niekšybėmis ir tikslais. Istorija pagaliau sužmoginama, ji iš neužmatomų romantinių mitų aukštybių ir amžių gilybių nusileidžia ant žemės, tampa apčiuopiama, pulsuojanti. Ji gyva.

       Siužetas, trumpai tariant, toks: Mindaugui siekiant sujungti Lietuvos kunigaikščių žemes, tėvonijos atėmimui pasipriešina du brolėnai – kunigaikščio Dausprungo sūnūs Tautvilas ir Gedvydas. Jie, gelbėdami gyvybes, prisiglaudžia svainio, kunigaikščio Danijilo žemėse, ir čia užgimsta planas: Tautvilas turi dar daugiau teisių į Lietuvos Didžiojo kunigaikščio titulą nei Mindaugas, todėl išeitis – kad ir su nekenčiamais Livonijos riteriais siekti teisėtai priklausančio sosto. Kaip byloja autoriaus cituotas Ipatijaus metraštis, „išvijo Mindaugas savo brolėnus Tautvilą ir Gedvydą <...>. Ir pasiuntė savo karius – norėjo juos nužudyti. Jiedu gi sužinojo ir pabėgo pas kunigaikštį Danijilą ir Vasilką, ir atvyko į Vladimirą. O Mindaugas siuntė savo pasiuntinius, sakydamas: „Nedaryk jiems malonės.“ Nepaklausė jo Danijilas ir Vasilka, nes anų sesuo buvo ištekėjusi už Danijilo“ (p. 5).

       Ši, iš pažiūros neįmantri, siužeto konstrukcija pasirodo besanti nepaprasta. Ir nerasime čia nei nostalgijos, nei sentimentų, nei pagonybės apoteozės. Drįsčiau spėti, tuo ir skiriasi istorikas profesionalas nuo filologo, etnologo ar dar kokių nors istorinio romano kūrėjų atmainų. Veiksmo pagrindu pasirinkus metraščio ištraukas, nuo jų nenukrypstama nė per plauką. Tvirta romano struktūra čia funkcionuoja kaip galimybė pasakyti daugiau: kalbėti apie istorijos užkulisius, sukurti naujus, kiek patrauklius, tiek ir atstumiančius veikėjus, vystyti romano veiksmą iki smulkiausių psichologizmų ir pasiūlyti skaitytojui vieną iš versijų: kodėl viskas klostėsi šitaip, o ne kitaip? Mindaugas čia nėra neklystantis valstybingumo stabas, o viduramžių Lietuvai būdingas diarchijos modelis, dviejų kunigaikščių (Algirdo ir Kęstučio) valdymo forma brolių Gedvydo ir Tautvilo atveju sušvinta kitom spalvom. Religinių sankirtų, politinių, istorinių interesų peripetijos čia pasukamos netikėtais rakursais, nes kas gi sakė, kad istoriją gena pirmyn vien tik herojai ir didingi užmojai...

       Kas atvedė Lietuvos istoriją ir veikėjus iki metraštyje aprašyto bėgimo momento? Kur slypi aprašomos epochos dramatizmas? Ką jaučia einąs priešo irštvon, kur baigiasi legendinis kunigaikštis ir prasideda tiesiog žmogus? Koks istorijos situacijoje aistros, meilės, įniršio ar humanizmo vaidmuo? Kur plonytė riba tarp reikšmingo, istoriją lemsiančio įvykio, ir – mažareikšmio? Bene šitaip galima nusakyti romane keliamus klausimus ir pateikiamus atsakymus. Naujas ir netikėtas žvilgsnis į istorinius faktus, pagilintas filosofinėmis įžvalgomis, tampa dirva prozininko plunksnai. Pamažu, nutikimas po nutikimo, klostomas romano veiksmas. Pažymėtina, kad romano intrigai suformuoti intensyviai panaudotas daugiaplanis, ryškus epochos koloritas: šmėsteli lietuvių kovos su totoriais, blyksi ietys ir jataganai, viskas aišku, žiauru ir paprasta – ir ūmai siužetas klusniai gula į subtilius kunigaikščio Dausprungo ir totoraitės Azos aistros istorijos vingius. Buitinės pilies gyvenimo scenos, trys kunigaikščio vaikai bei, kaip ir reikalautų duoklė slaptai meilės istorijai, pavainikis, piršlybos, puotos, medžioklės... Gražu, vaizdinga, nesudėtinga. Iš pirmo žvilgsnio. Kol autorius nesugalvoja pasitelkti herojaus a lá Shakespeare'as ir visu tamsių esybės užkaborių kraupumu, didybės manija, racionaliu kraugerio instinktu neiškyla Jaugindas – kunigaikščio Dausprungo ir „totorių kalės išpera“ (p. 53). Šį ryškų veikėją lydi erotikos (taip, romane esama ir to) prieskonis, klastos, intrigos, kraujomaiša ir dar begalė visokiausių nutikimų, be kurių romanas nebūtų romanas... Jaugindas, kaip ir tinka tragiškam ir aistringam personažui istorijos fone, suvaidina gan lemtingą vaidmenį, tebūdamas (teoriškai) antraplanė figūra. Jei romano autorius išneš sveiką kailį po to, kai savo plunksna sugrąžino romantinės pagoniškos Lietuvos bajoraitėms, bajorėms ir visai kitai moterijai teisę į seksualinį gyvenimą ir suteikė joms geidulingų aistrų, tai tikrai galėsime jį pasveikinti. Nes viena yra tiesiog užsiiminėti perversijų registravimu, ko, deja, šiandien literatūroje pasitaiko, ir visai kas kita – praskleisti Eratos skraistę subtiliai, tiek, kiek reikia...

       Autorius į griežtoką romano struktūrą gan darniai supina daugybę įvykių: vietines Lietuvos aktualijas, kaimyninių kraštų įvykius, intriguojančias meilės istorijas bei vidinius Livonijos riterių ordino užkulisius. Taikliai ir saikingai įterpiamos mūšių ar medžioklių scenos. Epochos dramatizmas, krikščioniško ir pagoniško pasaulių sandūra sėkmingai randa atgarsį šiek tiek filosofiškuose veikėjų pokalbiuose. Svarstymai išsiskiria paprasta ir savita logika, kai, iškilus kalbai apie religijų skirtumus, autorius sąžiningai dėsto visų pusių nuostatas. Antai kaip šiuo atveju reaguojama į musulmonų tikėjimą: „Kunigaikštis stebėjosi totorių dievu, kuris turi rūpintis viskuo, nors tai net galingajam Perkūnui ne pagal jėgas. Tuo tarpu lietuvių dievų esą labai daug. <...> Argi gali ta pati deivė ar dievas rūpintis ir žmonių meile, ir šeima, ir pomirtiniu žmogaus gyvenimu? Dažnai Aza nepajėgdavo suprasti, ar kunigaikštis ją lyg kokią mergiotę erzina, ar iš tikro nesupranta tokių akivaizdžių dalykų“ (p. 59). Tas pats paprastumas taikliai priešinamas krikščionių atstovo išvedžiojimams: „– Tik visagalis Dievas žino, kas gyvendamas šioje ašarų pakalnėje nusipelnė išganymo, o kas amžino pasmerkimo, – nukreipęs žvilgsnį į po kryžiaus našta sulinkusį Kristų, [vienuolis – E. V.] pridūrė: – Tik jis, mūsų visų Atpirkėjas, galėtų pasakyti visą tiesą. – Nieko nesuprantu, Tautvilai. Tai kodėl mes turime krikštytis, jeigu ne nuo krikšto priklauso, ar būsime išganyti? – suglumusiu balsu lietuviškai pasiteiravo Gedvydas“ (p. 215). Laikotarpio koloritas perteikiamas tiek realizuojant daugiaplanio teksto, meninio žodžio galias, tiek ir laikantis specifinių žanro bruožų. Nors romano autorius – taip pat ir mokslininkas, tekstas išvengė sausumo. Nebent skaitytojui, įpratusiam prie madingų literatūrinių dresūrų, jame gali pritrūkti intelektualinio įmantrumo. Tačiau ši knyga skirta geidžiantiems kokybiškos istorinės beletristikos, o ne narciziškos odės teorijų galioms.

       Savais ypatumais sušvinta pats romano teksto audinys. Pradėtas nuo konkretaus momento, jis pinamas ilgokais sudėtiniais sakiniais, lėtu, išlaikytu ritmu. Istoriškumo pojūtis sustiprinamas saikingai vartojamais archaizmais, šmaikštūs herojų dialogai ir retkarčiais šmėstelinti humoro gaidelė suteikia gyvumo. Veikiantys asmenys – Tautvilas, jo mylimoji Kristina, Gedvydas, sesuo Vainė, Jaugindas, Mindaugas, kariai ir karvedžiai artimi šiandienos žmogui, jie klysta, kenčia ir myli, paklūsta kraujo balsui ir savaip suvokia pasaulį. Įvertinus nūdien apytuštę istorinės beletristikos nišą, šio romano pasirodymas laikytinas geru ženklu. O prisiminus mūsų tautinius kompleksus dehumanizacijos ir globalizacijos ištiktame XXI amžiuje – ačiūdie, kad kažkas ryžosi aprašyti vieną įspūdingiausių Lietuvos istorijos epochų.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1