KAUNO JAUNIEJI: II KNYGA. PROZOS ALMANACHAS / Parengė ir sudarė P. Palilionis, P. Venclovas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005. – 248 p.

       Per pastaruosius dvejus metus Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius parengė ir išleido du leidinius: „Kauno jaunieji: poezijos almanachas: I knyga“ (2004) ir „Kauno jaunieji: prozos almanachas: II knyga“ (2005). Įdomu, kad šių leidinių idėją subrandino vyresnieji rašytojai, turbūt norėdami pasižvalgyti ir įsitikinti, kas eina jų pėdomis. Prisiminus, kad sovietmečiu LRS turėjo literatūros konsultantus, kurie rūpindavosi, globodavo, savotiškai ugdydavo jaunuosius literatus, netgi padėdavo rengti jų pirmąsias knygas, galima tvirtinti, kad šiuo metu situacija yra visiškai pasikeitusi: nebėra jaunųjų rašytojų sekcijų, debiutuojantys kūrėjai nepatikliai žiūri į tokias organizacijas, jie linkę dirbti individualiai, labiau pasitiki savo jėgomis, o tie, kurie parašo daugiau kūrinių ir turi šiek tiek lėšų, skuba leisti pirmąsias savo knygas. Ir dar: labiau vertina ne vyresniųjų kolegų, o savo draugų ir ypač žiniasklaidos nuomonę. Tiesa, yra ir tokių, kuriuos vilioja galimybė skelbti tekstus internete, o publikavimąsi laikraščiuose, žurnaluose ar knygose jie vertina atsainiai arba net ironiškai. Gal todėl, kad internete galima „pasislėpti už pseudonimo“, kad čia neegzistuoja meniniai kriterijai, autorius neįsipareigoja ir nejaučia atsakomybės nei prieš skaitytoją, nei prieš save.

       Kad ir kaip būtų pasikeitusi literatūros situacija, jauni žmonės nori rašyti: vieni gal tik išbandyti ir išreikšti save, kiti galbūt siekia visuotinesnių, su menine kūryba susijusių tikslų. Visuomenėje vyraujant verslo ir rinkos ekonomikos dvasiai, tai atrodo nesuprantama, galbūt net juokinga ir anachroniška, tačiau tikriausiai jaunieji menininkai pasąmoningai suvokia būtinybę kurti ir gal nujaučia ar net žino tai, ko nebesupranta arba neigia dauguma žmonių, iš esmės tapusių tik vartotojais. Tačiau nemažai jaunų kūrybingų asmenybių, pasikeitus sąlygoms, anksčiau ar vėliau liaujasi rašyti, atsideda „rimtajai“ veiklai ir pritampa arba sutampa su tais, kurie pripažįsta tik materialias vertybes. Ir kas tada gali pasakyti, ko netenkame arba ką prarandame?

       Almanachų sudarytojai ir redaktoriai (Petras Palilionis, Enrika Striogaitė, Dovilė Zelčiūtė ir Petras Venclovas) iš tiesų nuveikė nemažą darbą: iš daugiau nei 200 autorių atrinko 26 poetus ir 17 prozininkų. Tačiau niekas negali tvirtinti, kad koks nors jaunas ir gabus kūrėjas neliko „už borto“: vienų galbūt nepasiekė informacija apie tokį leidinį, kiti galbūt nepanoro jame dalyvauti. Į almanachus pateko tam tikro amžiaus (iki 35 metų) autoriai: daugiausia Kauno vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai, aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, vienas kitas dėstytojas. Kai kurie iš jų publikavę savo kūrinius literatūrinėje ir kultūrinėje spaudoje („Nemune“, „Šiaurės Atėnuose“, „Literatūroje ir mene“), tačiau dar neišleidę pirmųjų savo knygų. Be abejo, dauguma apie jas svajoja, bet yra ir tokių autorių, kurie savo rašymus vertina gana blaiviai ir santūriai. „Kūryba ant popieriaus lapo nėra mano gyvenimas. Veikiau tai viena iš daugelio išraiškos formų, kuria noriu ką nors pasakyti, įprasminti“, – teigia 2005 m. vidurinę mokyklą baigęs Jaunius Petraitis, vienas įdomiausių prozos almanacho autorių. Jo apysaka „Tesco“, parašyta dienoraščio forma, savitai atspindi jaunimo gyvenimo realijas, karčią patirtį užsienyje (šiukšlininko darbas Londone), pasižymi pastabumu ir atidumu žmogui, autoironija gražiai dera su lyrizmu, taiklios detalės išplėtojamos iki simbolių. Prozos almanache yra dar keli autoriai, turintys potencijų išleisti pirmąsias knygas: VDU dėstytojas Tomas Kavaliauskas, KTU magistrantė Živilė Bakaitytė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas Ramūnas Jaras, pastaruoju metu „Šiaurės Atėnuose“ publikuojąs žaismingus, išmone žaižaruojančius tekstus, visiškai atitinkančius postmodernistinio mąstymo logiką. Tikras šio almanacho atradimas gali būti penkiolikmetės Kauno Dariaus ir Girėno gimnazijos moksleivės Karinos Taruškaitės kūryba. Stebina jos novelių įtaigumas, gyvas stilius, įdomus požiūris į bendraamžių ir suaugusiųjų pasaulį, detektyvinis pradas natūraliai susiejamas su buitiniu pasakojimu, kuriame kartkartėmis žybteli keisti paradoksai.

       Prozos almanache buvo mėginta atspindėti įvairių stilių, požiūrių ir supratimų vaivorykštę nuo realistinio, turinčio gilias tradicijas, bet jau šiek tiek modifikuoto, pasakojimo (T. Kavaliauskas, Ž. Bakaitytė, Saulius Rimkus) per romantinius, neretai į akis krintančio literatūriškumo paveiktus kūrinius (Mindaugas Grigaitis, Asta Tamulevičiūtė, Austėja Masiokaitė), neaplenkiant psichologinės prozos pavyzdžių (Ignas Kalpokas, Rasa Marija Mitė), iki pat naujausių postmodernistinių ieškojimų (jau minėtas R. Jaras, VDU dėstytojas Rimantas Viedrynaitis). Ateitis, be abejo, parodys, kiek jaunieji prozininkai yra savarankiški, bandantys kalbėti savo balsu, ir kiek čia esama mėgdžiojimo bei pripažintos literatūros įtakos. Antra vertus, būtų naivu teigti, kad tiek poezijos, tiek ir prozos almanachų debiutantai norės ir pajėgs susieti savo gyvenimus su literatūros kūrimu. Tai galbūt, pasak šių knygų įžangos žodžių autoriaus P. Palilionio, „kūrybinių jėgų ar tik jaunatviško maksimalizmo proveržiai. Nei pažadai, nei įsipareigojimai“.

       Poezijos almanache, kaip ir dera, daugiau jaunų autorių – moksleivių ir, žinoma, daugiau merginų nei vaikinų (21 ir 5). Todėl nereikėtų stebėtis, kad pakliūvame į romantizuotą pasaulį, kuriame mažiau realybės, daugiau svajonių, prisiminimų, vizijų, žvilgsnių į save. Tačiau ir tokioje apsuptyje neretai pasigirsta šaižokų intonacijų ir šmėsteli blaivus požiūris į dabartinį laikotarpį bei aplinką. Štai Ieva Karpavičiūtė taip pradeda vieną savo eilėraštį: „Sunokink man vaivorykštės tiltą, / jį nuspalvink juostuotu / išminties ašarų spindesiu“. Ir taip jį baigia: „Ir tuomet parduok mane / Maksimoje šalia majonezo“. Tarp vienodokų ir nelabai išraiškingų autorių nudžiungi užtikęs poetą, gebantį valdyti mintį, nuotaiką, formą, o kartkartėm dar ir gražiai bei prasmingai ką nors pasakantį. Smagu pasidaro, kad paskubom nepravertei trumpų Aistės Mišinytės eilėraščių. Vieną pacituosiu: „Nerandu tavęs tarp paklodžių, / neturiu tavo rašto pavyzdžių, kuriuos / susiūčiau į bylą – / esi man vienintelė ekspertizės išvada – / dailiai supjaustytas peiliais / pavasaris“.

       Kai kurių poetų pavardės girdėtos, nes jie yra publikavę savo eilėraščių periodikoje, vadinasi, perėję per reiklias redaktorių rankas. Galima numanyti, kad jie domisi šiuolaikine poezija, skaito ją ir galbūt iš jos mokosi. O juk tenka pripažinti, kad neretai tikrovė būna visiškai kitokia: mokyklose net mokytojai lituanistai neima į rankas dabartinių eilėraščių knygų, pripažįsta tik kelis autoritetingus poetus, dažniausiai išeivijos, tad ir jų mokiniai gromuliuoja bei atkartoja garsiausių pirmosios XX a. pusės arba sovietmečio autorių kūrybą.

       Manau, kad poezijos almanache originaliausias ir labiausiai savo stilių išlavinęs yra VDA Kauno dailės fakulteto absolventas Gvidas Latakas. Skaitytoją sudomina jo energija, minties ryškumas ir raiškumas, poleminė dvasia ir vertybių hierarchijos suvokimas. Beveik visi jo publikacijos eilėraščiai yra gyvastingi ir verčiantys suklusti. Įdomesni, labiau vienu ar kitu aspektu patraukiantys dėmesį yra dar keli šioje knygoje publikuojami poetai: Austėja Banytė, Vaiva Grainytė, Giedrė Kazlauskaitė, Vaiva Kuodytė, jau minėta A. Mišinytė, Paulius Norvila, Indrė Valantinaitė (ypač jos eil. „paliktoJI (Ūlai)“. Man regis, kad šiuo metu jie, palyginus su kitais, yra vienu kitu žingsniu paėjėję tolėliau.

       Sakoma, kad prognozės – rizikingas dalykas. O ką nors prognozuoti, paskaičius jauno kūrėjo vieną kitą eilėraštį arba novelę, būtų pernelyg drąsu arba net neatsakinga. Menininkais ir gimstama, ir tampama. Galbūt dažniau net tampama: tai ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis ne tik gabumų, bet ir kantrybės, užsispyrimo, tikėjimo pasirinkto tikslo prasmingumu. Pritariu P. Palilionio nuomonei, kad „vienus debiutantus pasirinks gerbėjai, kitus – literatūra“.

       Abu almanachai patrauklios išvaizdos, juos malonu paimti į rankas. Be abejo, tai patyrusio ir su meile dirbančio dailininko Gedimino Pempės nuopelnas. Kauno miesto savivaldybė patikėjo, kad tokie leidiniai reikalingi ne tik jauniesiems autoriams ar jų vyresniesiems kolegoms, bet ir platesnei Lietuvos skaitytojų auditorijai, tad geranoriškai parėmė jų leidybą. Toks požiūris gali būti pavyzdys ir kitų miestų savivaldybėms.

       Vienas iš šio projekto sumanytojų tikėjosi, kad Kauno jaunųjų poetų ir prozininkų kūryba, sudėta į dvi solidžiai atrodančias knygas, išpranašaus binkišką pavasarį. Žinome, kad viena kregždė – dar ne pavasaris. Bet jeigu jų – dvi, trys ir daugiau, tai jau šį tą reiškia, argi ne?

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1