2006 m. sausio 9 d. Rašytojų klube įvyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Rašytojų klubo rengtas vakaras „Rimvydo Šilbajorio skaitymai“. Renginys, planuotas kaip jubiliejinis, nes sausio 6 d. profesoriui būtų suėję 80 metų, deja, virto memorialiniu. Jį pradėjusi Elena Baliutytė priminė: „Štai jau mėnuo su trupučiu, kai R. Šilbajorio nebėra su mumis, ar, Profesoriaus mėgtu žodžiu, jis yra jau kitoje dimensijoje“. Kritikė kalbėjo, kad „vakaro pavadinimas skamba labai konferenciškai, bet mes, jo rengėjai, šį pavadinimą siūlome suprasti tiesiogine prasme: kaip Profesoriaus tekstų „skaitymus“, t. y. interpretacijas“. E. Baliutytė aptarė pagrindinius R. Šilbajorio veikalus, pabrėždama, kad „literatūra jam yra visų pirma kalbos menas, nesvarbu, kokio žanro ji būtų. Prieš akis turėdamas meninį tekstą jis kiekvienu atveju stengiasi suprasti, kaip vyksta įprasto žodžio transformacija į poetinę dimensiją, kaip jis pakinta patekęs į meninės kalbos dėsnių zoną. Kūrinio „turinį“ Šilbajoris išskaito iš jo „formos“. Anot E. Baliutytės, „kuo kūrinys komplikuotesnis, tuo daugiau entuziazmo jis sukelia tyrinėtojui. Antai vieno pokalbio metu klausiamas apie naują S. Gedos knygą (turbūt apie „Babilono atstatymą“) Profesorius atsakė: „Man labai patiko. Ypač tie eilėraščiai, kur tartum nė vieno žodžio negali suprasti. <…> S. Gedos tekste net svetimžodžiai skamba labai lietuviškai. Ten daug gelmės. Tuos eilėraščius reikia kruopščiai išnagrinėti, jie pasiduotų analizei“. Ir tai padarė recenzijoje „Sigitas Geda – žodžio magas“, kurioje jis ne tik sėkmingai „vertėjauja“, bet ir pats prabyla mago balsu. Profesorius reaguoja į visus kūrinyje išgirstus „aidus“ (intertekstus), pasiskoni detalėmis, išskleidžia metaforos ir viso kūrinio logiką. O tai vyksta per daugelį tarpinių grandžių, kurias kaip kokiam detektyve tyrinėtojas atkuria savo ir savo skaitytojų malonumui. Vis dėlto vien logika būtų bejėgė, jei ne kūrybinga R. Šilbajorio vaizduotė“. Savo kalbą kritikė baigė primindama, kad „kol kas baisu pažvelgti į tuštumą po Vytauto Kavolio, Alberto Zalatoriaus, Vytauto Kubiliaus, dabar jau ir Rimvydo Šilbajorio mirčių“.

       Kęstutis Nastopka daugiausia kalbėjo apie paskutinę R. Šilbajorio knygą „Poezijos skaitymai“. Jo nuomone, tai „savotiškai išvadinė“ R. Šilbajorio knyga, kurioje glaustai pasakyta tai, kas jam visą laiką rūpėjo poezijoje ir apskritai literatūroje. R. Šilbajoriui poezija buvo tai, kas priešinasi nuoboduliui, jis visada pabrėždavo, kad tikras poetas priešinasi kalbos rutinai, tuščiažodžiams tauškalams. „Poezijos skaitymai“ artimi lingvistiškai orientuotai tekstinei kritikai. Eilėraštyje kritikas ieško visuminės reikšmės, primindamas pamatines poezijos gramatikos tiesas, jis aptarinėja sintaksinių ir garsinių pakartojimų funkcijas. Knyga neišsitenka standartinio struktūralizmo rėmuose, be to, R. Šilbajoris visada vengdavo bet kokio mokslinio žargono. Poezijos skaitymas, anot R. Šilbajorio, jau savaime reiškia mąstymą apie pirmuosius ir paskutiniuosius dalykus. Baigdamas K. Nastopka pabrėžė: „Neblėstanti gyvybės ir mirties įtampa – viena iš paskutinės R. Šilbajorio knygos temų, vienas iš jos leitmotyvų, šiandien, kai R. Šilbajorio nebėra, atrodantis savotiškai testamentiškas“.

       Donata Mitaitė aptarė, kaip R. Šilbajoris skaitė Tomo Venclovos tekstus. „Metmenyse“, „Akiračiuose“, žurnale „Books Abroad“ (vėliau tapusiame „World Literature Today“) jis recenzavo bei anotavo daugelį T. Venclovos knygų, straipsniuose irgi vis grįždavo prie šio poeto kūrybos. Dar 1972 m. „World Literature Today“ išspausdinta trumpa T. Venclovos „Kalbos ženklo“ recenzija. Joje, kaip, beje, ir paskutinėje savo knygoje „Poezijos skaitymai“, R. Šilbajoris akcentavo klasikinį T. Venclovos poezijos pobūdį, harmoningumą, skaidrumą. Galima manyti, kad ją, netradicinę lietuvių poezijoje, R. Šilbajoris suvokė kaip savotišką iššūkį, patikrinantį literatūros kritiko pajėgumą. T. Venclovos literatūrologinius veikalus R. Šilbajoris vertino priekabiau nei poeziją, bet rašydamas apie jo daktaro disertaciją, skirtą septynių rusų poetinių tekstų analizei, pabrėžė, kad „T. Venclovos darbas savo prielaidomis ir metodologija, ir tiesiog talentu toli pranoksta viską, čia, išeivijoje, darytą specifiniais lietuvių literatūros klausimais“.

       Loreta Mačianskaitė, kuriai buvo tekusi laimė lankyti R. Šilbajorio poezijos seminarą, prisiminė, kad profesorius per pratybas siūlė versti eilėraščius į prozos kalbą. Dabar ji suprantanti, kad „jis labai aiškiai, labai apčiuopiamai parodė, kad menas yra neišverčiamas, kad jo negalima redukuoti į jokias filosofijas ar koncepcijas, kad jis yra kažkas specifiška“. L. Mačianskaitė teigė, kad kalbėdamas apie literatūrą R. Šilbajoris visada darydavo du analitinius žingsnius: pirmiausia aptardavo meno specifiką ir vidinį dėsningumą, po to – ironiškai ir tragiškai išgyvento humanizmo sklaidą. Meno specifikos aptarimas dažnai būdavo atliekamas pasitelkiant iškalbingas metaforas (pvz., kalbėdamas apie A. Škėmą, R. Šilbajoris visą laiką rinksis upės, srovės, plaukimo arba kritimo metaforiką, kalbėdamas apie I. Merą – spiralės, kaleidoskopo, ratų, skerspjūvio). Pagrindiniai idėjiniai klausimai – tikėjimas ir moralė, o svarbiausias autoritetas, į kurį R. šilbajoris visą laiką atsigręžia – F. Dostojevskis. Pranešėjos nuomone, R. Šilbajoris savo straipsniuose labai daug kalba apie tikėjimą, jis – „toks apaštalaujantis kritikas, vienintelis mūsų literatūrologijoje krikščioniškojo egzistencializmo atstovas“.

       Eugenijus Žmuida, į lietuvių kalbą išvertęs R. Šilbajorio studiją „Karas ir taika“: Tolstojaus pasaulio veidrodis“, pasakojo apie R. Šilbajorio, kaip slavisto, veikalus. Didžiausio Profesoriaus dėmesio susilaukė rusų literatūros „aukso amžiaus“ viršūnės – L. Tolstojus ir F. Dostojevskis. E. Žmuida trumpai charakterizavo platų R. Šilbajorio straipsnį „Struktūriniai pasikartojimai Dostojevskio romane „Nusikaltimas ir bausmė“, knygą „Tolstojaus estetika ir jo menas“ (1991) ir studiją „Karas ir taika“: Tolstojaus pasaulio veidrodis“, kurioje, anot E. Žmuidos, „visu ryškumu atsiskleidžia profesoriaus R. Šilbajorio literatūrologinis talentas. Platus, daugiaušakis ir daugiasiužetis L. Tolstojaus epas R. Šilbajorio interpretacijoje virsta beveik poezijos kūriniu, kupinu subtilių sąšaukų bei pasikartojimų, struktūriškai siejančių pavienes detales į puikiai organizuotą visumą, nupinančiu metaforų, asociacijų, atspindžių, inversijų, parodijų ir simbolių tinklą, kuris nusidriekia virš romano herojų, gyvenimo srauto ir istorijos ir sukuriančiu tą darnios harmonijos tėkmę, kurią jaučiame, jį skaitydami“.

       Dalia Striogaitė papasakojo apie tai, kaip Los Andžele šv. Kazimiero parapijos salėje R. Šilbajoris skaitė paskaitą, skirtą M. Valančiaus 200-osioms gimimo metinėms. Profesorius sugebėjo patraukti publikos, kuri po pamaldų susirenka į parapijos salę tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti, dėmesį ir pateikti kruopščią, detalią, precizišką M. Valančiaus „Palangos Juzės“ analizę. „Atrodo, R. Šilbajoris visai nieko nesakė apie XIX a., apie M. Valančiaus švietėjišką, ganytojišką veiklą, apie didaktinės literatūros ypatumus, bet kažkaip ypatingai, meistriškai visa tai atsispindėjo pačiame kalbėjime. Jis mėgo bakstelėti pirštu į įdomesnius dalykus, sakydamas: Va, čia galima išplėtoti, parašyti įdomią studiją. Profesorius ryškino užslėpto ir atviro humoro aspektus. Visa jo paskaita lavino klausytojų estetinį jautrumą. Grįžus po paskaitos norėjosi susirasti „Palangos Juzę“ ir įsitikinti, ar iš tikrųjų ten taip įdomu, kaip atrodė klausantis R. Šilbajorio.“

       Kazys Almenas, pradėdamas savo neilgą, bet vaizdingą kalbą, pasigyrė matęs R. Šilbajorį supykusį. O tai esą visiškai unikalus dalykas. K. Almenas turėjo paimti iš Ohajo į Vašingtoną atvažiavusį R. Šilbajorį nuo autobusų stotelės, esančios prie „McDonalds'o“ užkandinės, ir nuvežti į kažkokį Vašingtone vykusį renginį. Deja, draugai laukė vienas kito prie skirtingų užkandinių. Kai jie pagaliau susitiko, R. Šilbajoris, tuščiai prastovėjęs tris valandas lietui lyjant, pagaliau atvažiavusiam K. Almenui tepasakė: „Rupūs miltai, Kazy, kur tu dingai?“ Bet ir tiek supykusio antrą kartą K. Almenas jo jau nėra matęs, nes R. Šilbajoris savo darbą dirbo su meile, apie ką, anot rašytojo, šiame jam atminti skirtam vakare visi ir kalbėję.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1