Šalta analitinė kalba – kalba, kurios mums vis dar trūksta. Vytautas Kavolis, atvažiavęs į Lietuvą dirbti, kai tik tai buvo įmanoma, labiausiai pasigedo analizės, bodėjosi mūsų retorika, apologetika, patriotine, religine ar šiaip gražbylyste. Retorika per šešiolika nepriklausomybės metų apslopo, apologetika nusilpo, o kritinis, analitinis diskursas, deja, menkai tesustiprėjo. Primenu šią situaciją ir sau, kad neimčiau pamokslauti, moralizuoti, gražbyliauti; nors ir suprantu, kad analitinio lygmens nepasieksiu.
       Vasario 16-osios rytą susiradau Antano Gudelio dovanotos labai gražios istorinės fotografijos ir su ja susijusio dokumento kopiją; svarbiausio dokumento originalo (bet kas buvo kopija ir kas originalas 1918 metais?) neturime, bet, laimė, išliko kad ir ne to paties rango, bet ne mažiau svarbių dokumentinių liudijimų, jog visą praėjusį amžių lietuviai turėjo žmonių, kurie atkakliai grūmėsi dėl savo tautos, jos namų po saule, dėl prasmės gyventi savo prigimtoje žemėje, dirbti, statyti, kurti, kažką palikti tiems, kurie ateis. Nepravalgyti visko, neišparduoti, neišsiparduoti.
       Fotografija – ant Tauro kalno (lengvai atpažįstama Vilniaus panorama) baltame sniege (lyg būtų panašus, šaltas vasaris) dešimt juodų figūrų (trijų grupelė, kiti atokiau vienas nuo kito, lyg vaikščiotų, apžiūrinėtų, dvi moterys, pats tolimiausias vienplaukis mosuoja skrybėle). Keli identifikuoti – J. Basanavičius, greta jo A. Žmuidzinavičius ir J. Vileišis su žmonomis, J. Kairiūkštis, Lietuvių mokslo draugijos, Lietuvių dailės draugijos vadovai, nariai... 1911 ar 1912 metai – apžiūrinėjamas sklypas Tautos namų statybai. Gal jau ir nupirktas – pirkimo dokumente 1912 metų rugsėjo 29 data. Dokumentas, kuris gali būti suprastas ir kaip Nepriklausomybės akto preliudija.
       2007-aisiais sueis 100 metų, kai J. Basanavičius per Lietuvių mokslo draugijos steigiamąjį susirinkimą iškėlė Tautos namų idėją. Idėja patiko daugeliui šviesių lietuvių, patiko ir M. K. Čiurlioniui – jis suprato, kad tokie lietuvių namai būtinai turi būti Vilniuje. Žinojo, kad tai – simbolis, kad simboliniai gestai žmogaus pasaulyje yra būtini ir nebūtinumu, kad jie konsoliduoja visuomenę, bent jos dalį.
       Gerai, kad suklydome ir atstatysime Valdovų rūmus.
       Tautos namų nepastatėme ir tikriausiai nebepastatysime, nors visuomeninė organizacija „Tautos namų santara“ atkurta 1992-aisiais. Iki šiol neatgautas ir sklypas – lyg ir visuomeninė lietuvių nuosavybė, dokumentuota, teisėta, bet kažkaip nešventa. Neginama jokios restitucijos. Gal kad pernelyg didelė – sklypas ant Kalno... Iki idėjos šimtmečio dar yra laiko – dar galima būtų ir atiduoti, ir atsiimti. Kol dar yra kam, kol Lietuva visai neišsivaikščiojo, nepaklausiusi Ričardo Mikutavičiaus, laiku mus perspėjusio: gyvenkime taip, kad Lietuva neišsivaikščiotų...
       Netoli ir iki Vasario 16-osios šimtmečio – gal ir mąstant apie šią sukaktį vertėtų grįžti prie Tautos namų idėjos. Žinau, kad ne vienam ši idėja, kaip dabar mėgsta sakyti politikai, atsiduoda naftalinu. Bet dėl to gerą daiktą išmesti nebūtina, galima išvėdinti. Aukštas tas mūsų Kalnas, devyni vėjai košia kiaurai... Ir Maironis yra perspėjęs, kad idėjos, jei didžios, nemiršta... Jos grįžta (kol turi, kur grįžti), neduoda ramybės. Grįžta pakitusios, atsinaujinusios; jos nori būti atpažintos kaip tos pačios ir jau kitos. Ir J. Basanavičiaus idėjos turinys šiandien gali būti suprastas pagal laiko uždavinius, pagal tai, kas aktualiausia. Gal M. K. Čiurlionis? Gal pats Vilnius – ne tik vieta, bet ir kūrinys, kuriame slypi problemiškoji lietuvių tapatybės mįslė. Tapatybė išlieka, kol apie ją mąstoma, kol ji skauda ir skaudina.
       Taip, tapatybės problema. Per kelis pastaruosius metus ji iškilo į pirmą planą; jau suvokiame, kad esame didelės rizikos zonoje. Skelbiame tapatybės konkursus ir matome, kad lengviausiai juos laimi tapatybė be tapatybės. Kad tapatybės nebeskiriame nuo sportinių (ar ir kitokių) pergalių. Tapatybė be tapatybės vargo vis dar skurdokuose, be aukštesnių moralės principų valdomuose mūsų tautos namuose.
       Bet negalima sakyti, kad nieko nedaroma. Remiama knygų leidyba, remiamos individualios ir kolektyvinės programos, skiriamos stipendijos mokslininkams ir menininkams – įvairaus dydžio (per porą metų ir nacionalinė premija – tyliai, be triukšmo, be konkurencijos). Problema – analizė ir kontrolė: kas iš tų pinigų pasidaro. Tik vienas atvejis – teisinga, kad prioritetiškai remiamos knygos vaikams. Bet ar parama (įrašas, kad valstybės paremta) sumažina knygos kainą? Atrodo, kad ne – trys dešimtys litų už paremtą lietuvių poezijos klasikės eilėraščių knygą mažiesiems (tiesa, gražiai, kultūringai išleistą)... Valstybės pinigai turėtų padidinti galimybes ne tik knygą išleisti, bet ir nusipirkti.
       Vienas svarbesnių valstybinių kultūros žingsnių – Lietuvos mokslo ir studijų fondo vykdoma programa „Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis“. Iš tiesų dirbama daug – daugiausia to, kas sukaupta, išsaugojimui: etnologijos, kalbos, istorijos šaltinių elektroninis sąvadas, anotuotas elektroninis lietuvių kalbos tekstynas, folkloro ir tarmių, tautosakos tekstų pildymai. Dar ir parinkimai to, kas jau visai nyksta – tautosaka, senosios religinės giesmės. Kaip tuos likučius užrašyti, kokia turėtų būti nykimo kalba, kad nors joje išliktų tai, ką jau prarandame...
       Yra ir svarbių probleminių darbų, analizuojančių identiteto formavimąsi nuo XVI amžiaus, transformacijas iki XX amžiaus. Dvi didelės temos eina per pačią tapatybės šerdį: „Europinė dimensija nacionalinio tapatumo kaitoje: globalumas ir lokalumas“ (projekto vadovas A. Andrijauskas); „Tautinis tapatumas globalizacijos sąlygomis: etinės implikacijos ir demokratijos paradoksai“ (projekto vadovas J. Balčius). Vasario 16-osios išvakarėse vyko LVMS fondo konferencija – projektų vadovai ir koordinatoriai atsiskaitė už tai, kas atlikta. Abu paminėtų projektų vadovai skelbė liūdnus tyrimų rezultatus ir nelinksmas prognozes. Oficiali statistika neatspindi tikrojo Lietuvą paliekančių, geresnio gyvenimo ieškoti išvažiuojančių jos piliečių skaičiaus, daugelis dar neišsiregistravę. Penktadalis, geriausiu atveju šeštadalis – jei dar neišvažiavo, tai išvažiuos... Studentų (šviesiosios, viltingosios dalies) rankų miškas, sociologijos profesoriui paklausus, – kas ketinate?.. Lietuviai nebenori būti lietuviais, nebenori savo valstybės, – reziumavo vieno tapatybės projekto vadovas...
       Mokslui, kaip žinome, tas pats, kokių išvadų prieinama. Kad tik jos būtų patikimos. Mokslininkams ne visiems tas pats. Visuomenės reikalas – išvadas matyti, spręsti ką daryti? Pasitikėti atvirumu, bet ką mes begalėsime atverti, kai indas bus tuščias? Stiprinti tautines aspiracijas, bet ar nesusilauksime dar daugiau fašistuojančių? Stiprinti pilietiškumą matant, kaip piliečiai apleidžia savo pilį...
       Pirmiausia – analizuoti. Šaltai ir blaiviai. Būti negailestingiems, susitikti su tokia tiesa, kokia ji yra. Taip, tapatybė nėra geležinė, nėra ji ir nekintanti formulė. Mūsų pokario išeiviai sunkiausiomis sąlygomis, dideliu pasiaukojimu (ką reiškė kas šeštadienis kartais kelis šimtus kilometrų vežioti vaikus į lietuvišką mokyklą) išlaikė tapatybę kaip sąmoningą priklausomybę lietuvių tautai ir lietuvių kalbai. Dėl to sutiko gyventi su pabėgėlių vardu ir pažymėjimu. Nuo šios laisvos priklausomybės tautai ir kalbai pradeda vyniotis tautinės tapatybės siūlas. Be siūlo kamuolio nesuvysi. Matome ir plika akim, kad šis siūlas trūkinėja. Tautinė lietuvių tapatybė grimzta į vis gilesnę krizę. Tikriausiai teisinga sieti tautiškumą ir pilietiškumą, iš čia dar galima bandyti atnaujinti tapatybės supratimą. Turime išmokti džiaugtis ir didžiuotis nelietuviais, garbingais piliečiais, dargi gražiai kalbančiais lietuviškai. Pastaraisiais metais ir tarp lituanistų studentų daugėja nelietuviškų pavardžių. Bet gabiesiems net akcentologija nėra neįveikiama. Įvertinkime juos, pamatykime.
       Kalbėti atvirai, analitiškai, neglaistyti, neglostyti. Išvengti desperacijos. Kai jaunas, Lietuvos valstybės finansuojamas studijas universitete baigęs žmogus sako, kad jis nenutols nuo Lietuvos, nes kartais parvažiuos atostogų arba gal ir grįš, jei gyvenimas čia bus toks pat geras kaip ir Airijoje ar Ispanijoje, bandykime aiškintis, kaip čia yra. Gal iš tiesų kuo greičiau turime pereiti prie kreditų studijoms, išlaisvinti universitetus nuo socialinės rūpybos. Kreditų grąžinimo, dalinio grąžinimo ar ir negrąžinimo veiksmais galima būtų šiek tiek veikti Lietuvos naudai. Aukštesnio sąmoningumo žmonės (ne dačnikai – pagal M. Gorkio vaizdinį) turėtų suprasti, neprižiūrimi namai nelaukia, prakiūra stogas, apipūva palangės, net pamatų akmenys aptrupa... Nėra teisinga galvoti, kad tau gerumą Tavo namuose sukurs kiti.
       Vasario 16-osios rytas prasidėjo nuo „Mažosios studijos“ laidos. Trys garbūs kunigai – Julius Sasnauskas, Arūnas Peškaitis, Antanas Saulaitis – kalbėjo ir apie Lietuvą, apie ją paliekančius, apie vietą, kuri yra žmogui duota, apie namus. Jei tau negera namuose, esi sužeistas ar bent pažeistas. Jei namai negeri, reikia bandyti juos taisyti. Domėjausi Amerikos nepriklausomybės istorija, – sakė A. Saulaitis. Statistika: trečdalis siekė nepriklausomybės, trečdalis norėjo likti Anglijos priklausomybėje, trečdalis tiesiog darė biznį... Gali būti, kad tos proporcijos yra kaip ir bendros, gal net amžinos. Tada išeitų, kad viskas priklauso nuo to trečdalio, kuris lieka namuose, pakyla iki modernios pilietybės, bet neatsisako mąstyti ir apie Tautos namus (arba apie tautos kultūrą), vienu ar kitu būdu projektuoja ateitį, modernios lietuvių tautinės tapatybės gaires. Trečdalis mąstančių ir dirbančių žmonių – būtinoji kritinė masė, kad neišnyktume, kad išlaikytume vardą ir garbę.
       Apleisdami savo vietą, kuri mums yra duota (toliau galime suprasti skirtingai: Dievo, protėvių, prigimties, likimo...), mes atsisakome dalyvauti kovoje dėl gyvenimo prasmės, kuri yra didesnė už tai, ką mes galime užgyventi ir išleisti. Smagu, kad šitą mintį apie kovos dėl prasmės atsisakymą išgirdau (kažkoks radijo pokalbis) iš Manto Adomėno. Kiek galiu, įdėmiai seku maždaug trisdešimtmečių keturiasdešimtmečių žmonių (taip pat ir literatūros) pozicijas, laikysenas – kaip jie apsisprendžia, ką mano, ką gali pasakyti bendraamžiams ir jaunesniems. Iš komentarų internete supratau, kad bendraamžiai (aš irgi) vertina Andrių Tapiną, verslininką, prodiuserį, talentingą geros televizijos laidos vedėją. Ir gerų knygų autorę Laurą Sintiją Černiauskaitę, kalbančią ir apie iš motinystės kylančią kūrybos energiją.
       Šios kartos žmonių ir analitinė kalba yra labiau įvaldyta. Nuo jų ir priklausys modernioji, europinė lietuvių tapatybė, tapatybė, kuri negali būti benamė, nedalyvaujanti kovoje dėl didžiosios prasmės.
       Gražiausia (ir dėl to, kad artimiausia – mano kartai per tėvus, dėdes, tetas, jaunesniems per senelius) lietuvių tautinės tapatybės linija eina per žmones, gimusius antro dešimtmečio pačioje pabaigoje ir trečio pradžioje. Lietuvos pradžios mokyklos, lietuviškų gimnazijų auklėtiniai, ilgėjęsi Vilniaus ir kaip giliosios istorinės tapatybės, idealistai. Vienam iš jų – Vytautui Mačerniui – Europa buvo ir Žemaitijoje, Žemaičių Kalvarijoje, Šarnelės vienkiemyje. Ir lietuvių kultūros atnaujinimo projektai, kuriuose V. Mačernis aktyviai dalyvavo, prasidėjo namuose. Į savo bendraminčius jau Vilniaus universitete jis kreipėsi tokiais žodžiais: „Ne jums statyti paminklus Afrikos palmėms ir vandenynams, egzotinių kraštų grožiui, bet jūsų poezijos esmė – iškelti jūsų tėvų sodybų grožį bei vietą universume“ („Mūsų gyvybės upė“). Vieta universume – mintis, kuria kaip tapatybės kūrybine programa lyg ir nėra kaip suabejoti, jei ir suabejotume retorika.
       Kitų standartai geri, bet žiūrėkime ir savo standartų, kurkime juos, – taip supratau svarbiausią Juozo Apučio mintį iš kalbos, pasakytos įteikiant Nacionalines kultūros ir meno premijas Prezidentūroje.
       Kitų namai geri, kalnai aukšti, o jūros šiltos, bet žiūrėkime savo namų, neužmiršdami ir Namų.
       Namų ant mitinio Vilniaus kalno.
       Fotografija su Prezidentu – 2005-ųjų mūsų nacionaliniai laureatai – ilgai atminčiai; bet kad išliktų, reikia saugoti.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1