Jonas Mikelinskas. ČIA IR DABAR. – Vilnius: Vaga, 2006. – 323 p.


       Dabartis kaip laiko forma nėra paranki laiką pralenkiančiai refleksijai – tai paliudytų ir J. Mikelinsko romanas „Čia ir dabar“. Abejonę sukėlė ir pasirinkta teksto kompozicijos forma – laiškai. Vargu ar rastume intymesnę ir autonomiškesnę žanro formą, reikalaujančią specifinio kalbėjimo, savito kūrybinio plano. Šiuo atveju romano protagonistės Marijonos Paunksnytės laiškai Julijonui Visbūtui primena veikiau pamfletus, išsiliejančius ilgais sudėtingais sakiniais, kuriuose daug intelektualios minties viražų, kultūrinių šifrų, o daugiausia, be abejo, laikraštinės publicistikos. Gal aš ir klystu, bet, man regis, laiškų šitaip niekas nerašo, o ir skaityti tokius laiškus – nelengvas darbas. Taigi abejonė – ir dėl romano formos, ir dėl „nepagauto“ laiko – ne tik lieka, bet, perskaičius romaną, ir sustiprėja. Gal dėl to kaltas žanras (politinis-epistolinis romanas), o ne autorius?.. Juk kiekvienas supras abiejų romano protagonistų (Marijonos ir Julijono) skausmą dėl Tėvynės piktžaizdžių: žmogaus nesaugumo, neveikiančių įstatymų, korupcijos, pereinamosios nomenklatūros įsigalėjimo ir kultūrinio valdžios neraštingumo. Tačiau vargu ar tuo galima pateisinti veikėjų kalbėjimą unisonu ir vienodą jų minčių raišką (net politinės pažiūros nesiskiria!..). Nors romane kalbama apie svarbius ir skaudžius Lietuvos piliečiams dalykus, diskusijos kibirkštis romane neįskeliama. Ir dėl labai paprastos priežasties – kūrinys turi aršų protagonistą (-ę), bet neturi stipraus alter ego. Šiuo atžvilgiu sunku pasiekti meninę teksto kokybę, taigi tenka kalbėti apie publicistinę, politinę „Čia ir dabar“ pusę ir vertę. Nepamirštant to, kad be meninės įtaigos tokia literatūra labai greitai sensta.
       Ir sensta ne tik literatūra, bet ir faktai.
       Todėl patiklaus skaitytojo neturėtų graudinti romano protagonistės išvedžiojimai apie kaimo bedarbius, kurių „stiprios rankos“, bet „silpna galva“, ir dėl sistemos bei valdžios kaltės jiems belieka tik maukti pilstuką ir spoksoti į televizorių, o prisižiūrėjus blokbasterių, elgtis kaip elgiasi „laukiniai žvėrys“ (p. 100). Vargu ar visados žmogaus prigimties silpnybes – inerciją, tingumą, motyvacijos stoką – reikia suversti netikusiai valdžiai. Juolab kad dėl emigracijos Lietuvoje atsirado tiek darbo vietų, kad įsidarbinti gali net ilgalaikiai bedarbiai. Apie perkvalifikavimo ir kvalifikacijos suteikimo kursus, kuriuos organizuoja darbo biržos, valstybės finansuojamas studentų vietas, ES remiamas žemės išmokų programas užsiminti būtų net nepatogu, juk kiekvienas tai žino, negi Marijona ir Julijonas būtų išimtis!.. Tačiau bedarbiai, matyt, jiems yra kaip kokia metafizinė nelaimėlių kasta, ir viskas. Nedarbo tema neretai manipuliuoja įvairūs politikai ir partijos, ypač prieš rinkimus, todėl kiek apmaudu, kad ši tema J. Mikelinsko romane irgi tapo savotišku emocinės manipuliacijos objektu. Manyčiau, rašytojas nuo politikuotojų ir turėtų skirtis sugebėjimu pažvelgti giliau – ne tik į ydingos sistemos struktūrą, bet ir į žmogaus prigimtį. Nes kitaip nelabai kuo skiriamės nuo gero žmogaus, duodančio tinginiui kiaušinį, o kadangi to kiaušinio prieš paduodamas nenulupa, tinginys meta kiaušinį per tvorą. Gerai dar, kad ne davėjui į kaktą!..
       Antras dalykas, kurį pavadinčiau nebe manipuliacijų, o nepelnyto sureikšminimo objektu, yra televizija (seksas, smurtas, reklama). Romaną „Čia ir dabar“ apskritai galima pavadinti rūsčia anatema televizoriui, ir kai baigi knygą skaityti, pasidaro aišku, kad niekas kitas, tik jis kaltas dėl politinio nestabilumo, kriminogeninės situacijos, negeistinų demografinių pokyčių ir moterų giminės subulvarėjimo (plikos bambos, karčiukai ant kaktos, Krekenavos dešrų reklama ir kitos baisybės). O kadangi televizoriaus atsiradimas Marijonos gyvenime – itin simboliškas (SONY atneša lietuvių kilmės amerikietis Deividas Bruktas, o Amerikia, žinoma, ne kas kita, kaip šėtono karalystė), taigi ir visos televizinės peripetijos įgauna šėtoniškumo spalvų. Nors kartais tiesiog juokinga. Štai jauna poetė ekrane įžūliai ištaria žodį „šūdas“ – ir Marijona apsipila ašaromis, nes pati tokių eilėraščių net vedama į ešafotą nerašytų. Kaži, ką čia pasakytų būrų dainius K. Donelaitis?.. Ar paprasta liaudis?.. Man regis, kad romano protagonistas Julijonas taip aukštai iškyla virš visų fiziologinių žmogaus prigimties dalykų (net geria kaži kaip keistai – lyg parazitus nuodytų!..), kad susišnekėti su juo kaip žmogumi iš kūno ir kraujo tiesiog nebeįmanoma. Julijonas apskritai primena iš antikinio marmuro iškaltą statulą, kuriai kažkas pamiršo įkvėpti gyvybę. Tėvynę, anot J. Erlicko, jis myli labiau negu moterį. Dėl tos pačios priežasties moters ir neveda, nes kur kas kilnesnė misija – vesti tautą. Su atodūsiu tenka pripažinti, kad šitokie tarpusavio santykiai gali nuvesti ir iki impotencijos.
       Šiaip jau pritarčiau protagonistams, kad pasaulis – žiaurus ir nesimokantis iš padarytų klaidų, politikai ir politika – pernelyg sureikšminti (ne kieno nors kito, o mūsų dėka), kad egzistuoja populiarioji kultūra, auga bei diferencijuojasi vartotojų klasė ir absurdo pavidalą įgauna žmogaus laisvių ir teisių sistema (pvz., ponia susituokia su delfinu, milijonierius nusiperka sklypą Mėnulyje arba testamentu užrašo turtą šuniui). Protu nesuvokiama, kad, pasmerkus fašizmą, iki šiol nepasmerkti komunizmo nusikaltimai, o komunistai neatsiprašo savo tautos žmonių už santvarkos suluošintus likimus. Kad 80 proc. amerikiečių nemano, jog japonų reikia atsiprašyti už Hirosimą ir Nagasakį.
       Peržvelgus neseną istoriją, rastume ir daugiau skaudžių dalykų, bet turbūt niekada neverta pamiršti alternatyvos. Ir tų 20 proc., kurie irgi kažką reiškia. Suvokimo, kad laiką galima reflektuoti ne tik negailestingai ir aršiai, tačiau ir su juoku pro ašaras. Prisimenant antikos išmintį: „Nieko naujo po saule“, „Sic transit gloria mundi“ ir pan. Užtat kai Marijona su Julijonu bando mane vienbalsiai įtikinti, kad šiuolaikinis blogis įvairiais pavidalais reiškiasi plikose bambose, pankų skiauterėse, diskotekose, „bliat' laikraštienoje“ (p. 140) ir sekse ir kad dėl šitokio palaidumo kalta valdžia, įdėmiai jų klausausi ir bandau įsivaizduoti pasaulį be šitų blogio formų, bet atminty iškyla tik ponai baltais kiteliais ir saliutui iškeltais penkiais pirštais. Taigi nors ir suprantamas protagonistų TVARKOS (p. 94) ilgesys, bet jis sukelia ir dviprasmiškas nuotaikas. Ypač kai žvilgteli į puslapius, kur kalbama apie R. Pakso apkaltą, „tendencingą“ A. Sakalo komisijos darbą ir finansinės oligarchijos papirktą Seimą, nuvertusį žmogų, „kuris nusistatė įvesti tvarką ir teisingumą“ (p. 155). „Šito Teisingumo ir šitos Tvarkos baisiai bijo kone visi buvusieji“ (p. 156). Senosios nomenklatūros prisitaikymo prie naujų sąlygų, aišku, nuneigti negalima, tačiau ar pats R. Paksas nėra natūrali sistemos dalis?.. Buvęs komunistų partijos narys ir DOSAAF instruktorius, vėliau – perbėgėlis iš partijos į partiją... Tokio b u v u s i o j o dar reiktų paieškoti!.. Užtat labai sunku patikėti, kad tokia besiblaškanti personalija galėtų atstovauti stabilumui ir tvarkai. Idėjų vėliavnešiai dažnai neišlaiko savo vėliavų, ir šios juos palaidoja.
       Romanas „Čia ir dabar“ autoriaus sumanytas kaip socialinio ir visuomeninio gyvenimo, politinės santvarkos pjūvis, turįs galbūt netgi filosofinę potekstę (žmogaus esaties koncentracija dabarties plokštumoje, atkertant praeities ir ateities linijas). Ir šiek tiek gaila, kad autorius šiame kūrinyje atsiskleidžia ne kaip filosofas ir mąstytojas, o veikiau kaip aistringas publicistas. Ir netgi susiformavo toks paradoksas, kad autorius pats sustingo ČIA IR DABAR plokštumos taške. Nes praeities įžvalgos, nors ir svarios, vis dėlto nepakankamos, kad išjudintų kūrinio veiksmo ir refleksijos gyvybę, o ateities įžvalgų kaip ir nėra, jei tokiomis nelaikysime teiginių, kad ES ir Amerika – sąmoningos žmonių tvirkintojos (p. 115), o finansinės oligarchijos tikslas – išlaisvinti gyvuliškuosius žmogaus instinktus (p. 142).
       Iš sustingusios plokštumos taško romaną kartais išjudina tokie epizodai, kaip Danutės Paulauskaitės prisiminimas. Skaudžios mus anksti palikusios poetės eilutės: „Valstybės slibino nešvarios plunksnos...“ (p. 199). Bet tai tiktų kultūrinių refleksijų laukui. Manyčiau, kad per asmenybes ir jų kūrybą laiko paradoksai atsiskleidžia kur kas įdomiau nei per politinio pobūdžio publicistiką.
       Pabaigai tiktų simboliškas epizodas iš romano pradžios: Julijonas primuša vaikūzą, apšlapinusį ugnį. Ir tiktų galbūt kaip tik dėl savo simbolikos, nes „realistinė“ romano pabaiga ne tik kad neįtikina, bet ir dvelkia sielvartinga serialų dvasia (palaidojęs Marijoną, Julijonas nori kapinėse pasikarti, bet jį išgelbsti senas kovų draugas: „Lietuvai reikalingi <...> gyvi partizanai“, p. 323). Rūstus atkirtis ugnies niekintojui reikštų, kad šventiems dalykams išgelbėti nepakanka žodžių: reikia trenkti šventvagiui į marmūzę. Šitą smūgį galima traktuoti kaip pilietinį nepaklusnumą, anarchijos dvasią, T. Blindos socialinio teisingumo idėjos atgimimą ir pan. Regis, kad šio epizodo ir užtenka, kad tai suprastum. O kam parašyta šitiek daug publicistinės epistolikos – ir lieka neaišku...


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1