Tomas Venclova. Kitaip. Poezijos vertimų rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 439 p.

       Tomo Venclovos vertimus tvirtai įsiminė kelios skaitytojų kartos. Živilė Pipinytė tuos vertimus yra pavadinusi „pačia tikriausia disidentine veikla“, nes jie kūrė „nepriklausomą intelektinę perspektyvą“ ir galų gale vertė ieškoti savilaidos leidinių. Valentinas Sventickas T. Venclovos vertimų knygos viršelyje kaip „gaivaus vėjo šuorą“ prisimena antologiją „XX a. Vakarų poetai“, kurioje buvo išspausdinta nemažai ir šio poeto vertimų. Aš pati nuo vidurinės mokyklos laikų (mūsų mokykloje buvo toks užsienio literatūros fakultatyvas) geriausiai esu įsiminusi T. Venclovos verstą Rainerį Maria Rilke: „Einu per daugiaveidę įvairybę“, „Tu netikėki knygomis...“.

       Bandyti savo, kaip vertėjo, jėgas poetas pradėjo anksti ir anaiptol ne nuo paprastų tekstų. Jis prisimena paskutinėse vidurinės mokyklos klasėse išvertęs V. Majakovskio „Debesį su kelnėmis“, nors iš dabartinės perspektyvos žiūrėdamas ir džiaugiasi, kad tas vertimas dingo. Rimtas vertėjo darbas pradėtas jau baigus Universitetą, o kelias į šią asmeninę antologiją buvo ilgas. 1972 m. „Vagos“ leidykla atsisakė vertimų knygą išleisti, motyvuodama tuo, kad jai netinka sudarymo principas bei autorių atranka. Matyt, pasaulio poezijos vaizdas, iškylantis iš T. Venclovos vertimų, pasirodė esantis pernelyg modernus ir griaunantis socialistinio realizmo tvirtovę. 1979 m. Čikagoje išleista T. Venclovos vertimų knyga „Balsai“ buvo palydėta vertėjo žodžių „skiriu Lietuvai“, tačiau savaime aišku, kad nedaug tos knygos egzempliorių anais laikais Lietuvą tepasiekė. Antologijos „Kitaip“ labai reikėjo, nes T. Venclovos atlikti iškiliausių pasaulio poetų (Saint-John Perse, Robert Frost, Ezra Pound, Oscar Milosz, Anna Achmatova, Osip Mandelštam, Wisława Szymborska, Federico Garcķa Lorca ir kt.) kūrinių vertimai seniai yra pripažinti ir tapę lietuvių vertimo klasikiniais pavyzdžiais. Čia būtina pridurti, kad išeivijoje ne kartą dėl vertimų kritikuotas poetas dar 1981 m. žurnalo „Aidai“ 6 numeryje yra išsamiai išdėstęs savo poziciją: esama dviejų vertimo mokyklų – „rytietiškosios“ ir „vakarietiškosios“, ir „nedera vertinti „rytietiškosios“ mokyklos darbo pagal „vakarietiškosios“ mokyklos kriterijus (ir atvirkščiai). Abi mokyklos turi skirtingų taisyklių ir siekia skirtingų efektų“. Toliau straipsnyje T. Venclova aiškina, kad Vakaruose „apsiribojama įvaizdžių, prasminių konfigūracijų lygmeniu. Atsiranda pažodiniai ar beveik pažodiniai vertimai“. Tačiau eilėraščio struktūrą kuria ne vienas kuris nors jo lygmuo, bet įvairių lygmenų – ritminio, garsinio, morfologinio, sintaksinio, strofinio, kompozicinio, prasminių konfigūracijų ir kt. – tarpusavio sąveika. „Rytietiškoji“ vertimo mokykla – kartais gerokai rizikuodama – bando <...> kažkaip atkurti tų lygmenų sąveiką, kurioje slypi eilėraščio gyvybė“. Būtent „rytietiškosios“ mokyklos principų antologijoje nuosekliai laikomasi.

       Trys T. Venclovos vertimų knygos („Vagai“ nereikalinga pasirodžiusi „Choras. Iš pasaulio poezijos“, Čikagoje išleista „Balsai“ ir šiemetinė „Kitaip“) turiniu anaiptol nesutampa, nors tų pačių tekstų daug, tačiau vertimai šlifuoti. Lyginant su pirmuoju rankraščiu, krinta į akis ir tai, kad atsirado daug daugiau amerikiečių, vokiečių, lenkų poetų. Anksčiau nebuvo ir Josifo Brodskio ar Jacques'o Prévert'o, du pastarieji, be abejo, nelygiaverčiai T. Venclovos sąmonėje: „Prévert kūrė anarchišką, kiek sentimentalią, prancūzų jaunimo pamėgtą dainuojamąją poeziją, eksperimentinius eilėraščius, koliažus“ – tai citata iš labai trumpo prancūzų poeto pristatymo, iš kurio galima numanyti, kodėl T. Venclova šį poetą tikriausiai nelabai mėgsta ir kodėl jis išvertė tik vieną eilėraštį. Paprastai epitetai „anarchiškas“, „sentimentalus“ jam asocijuojasi su nelabai gera poezija. J. Brodskiui skirtas vertėjo tekstas žymiai ilgesnis, ir tai visai natūralu. T. Venclova kalba ir apie lietuviškuosius rusų poeto kontekstus, o tai, pristatinėdamas autorius, jis daro nuolat, jei tik įmanoma. Žavi vertėjo sugebėjimas perteikti savo požiūrį ir kartu kondensuotą informaciją viena elegantiška fraze: „Beveik susitapatinęs su Petrapiliu – klasikinės architektūros ir niūraus klimato miestu – Brodskis į jį niekada nebegrįžo: mirė Niujorke ir buvo palaidotas Venecijoje, šalia nemėgiamo Ezros Poundo“. T. Venclova, beje, išvertė dvi dalis iš E. Poundo ciklo „Cantos“.

       Antologijoje pats T. Venclova pristatinėja visus savo išverstus poetus. Jis tai daro irgi kiek „kitaip“ nei kiti ir jau kitaip nei pats kadaise, dar gyvendamas Lietuvoje. Gal kartais ir norėtųsi akademiškesnio pristatymo, bet nieko nepadarysi: jei pritrūks faktinės informacijos, teks atsiversti enciklopediją. T. Venclova pasirinko labai suasmenintą poetų pristatymo būdą: keliais štrichais apibūdinamas išverstas autorius, tada jau kalbama apie vertimo istoriją, kartais vertėjo pažintis su poetu. T. Venclova užfiksuoja ir tai, kas dar Lietuvoje yra vieną ar kitą poetą vertęs, bet labai korektiškai, nė vieno blogo žodžio nepasakydamas net apie akivaizdžiai nevykusius vertimus. Tačiau jis išpažįsta savąsias „nuodėmes“, pavyzdžiui, kalbėdamas apie Ch. Baudelaire'o eilėraščių vertimus: „Vienoje Kelionės eilutėje neišlaikyta cezūra: tai padariau siekdamas toje vietoje prasminio efekto“.

       Dar neatsivertus knygos galima numanyti, kad „kitaip“, reiškia tiesiog „kita kalba“, suprask, vertimai. „Vertėjo pratarmėje“ T. Venclova nurodo, kad pavadinimas paimtas iš F. G. Lorcos eilėraščio ir turi dvi prasmes: „Pirma, vertimai neišvengiamai yra kitokie negu originalai, antra, jų poetika skiriasi nuo mano paties poetikos“. Pats eilėraščio vertimas siūlo dar vieną prasmę – tai tiesiog poezija, kaip tik poeto pasaulio suvokimo savitumas ypač akcentuotas:

Prie lauko laužas it įširdęs elnias
ragų vainiką į žvaigždes iškėlė –
ir lygumos lyg apmirė. Tik vėjas
vingiuotą pėdsaką palieka smėly.

Katės akis, laukinė ir geltona,
sustingdė kristalinį rūko skliautą.
Aš, rodos, pro šakas brendu apsvaigęs,
o šakos brenda per negyvą srautą.

Iš priedainio vėl priedainis užgimsta
šalia pasaulio, vientiso ir dyko,
ir ertmėje tarp vakaro ir nendrių
toks keistas mano vardas – Federico.

      
       Kaip dažnai atsitinka išėjus panašiai knygai, pagalvoji: o galėjo šalia būti ir tekstai originalo kalba, bet, deja, deja... Labai mažai kas moka visas septynias kalbas, iš kurių versta, bet visada smagu palyginti vertimą ir originalą kad ir ta viena kalba, kurią tikrai moki, o dažnai ir ta, kurią tik šiek tiek bandei perprasti. Deja, ir V. Sventickas tame jau minėtame viršelyje atsidūsta: „Kodėl šiandieninėje mūsų šalelėje į antologinius leidinius žiūrima atsainiai, suprasti beveik neįmanoma. Ir kas iš to, jei suprasi? Geriau vis tiek siūlyti“. Galima daryti išvadą, kad leidykla antologijų ar apskritai poezijos vertimų leidybą laiko savo kultūrine misija, bet pridėjus originalus jau ir taip solidi knyga pastorėtų dvigubai, ir ta kilni misija leidyklai turbūt irgi dvigubai (jei ir šiek tiek mažiau, tai vis tiek stipriai) pabrangtų. Kaip kultūrinę misiją savo vertimus dar anais laikais suvokė ir T. Venclova: „To lietuviškai dar nėra, bet tai turi būti lietuviškai“.

       Vertimai, beje, sensta greičiau nei originali poezija, dar ir todėl klasikiniai kūriniai yra verčiami ne vieną kartą (be to, aišku, vertėjui kartais norisi susigrumti, išbandyti jėgas verčiant jau verstą gerą kūrinį). Nežinau, kada konkrečiai T. Venclova išvertė B. Pasternako „Hamletą“. Tarp 1965 m. „Pergalėje“ išspausdintų rusų poeto eilėraščių vertimų jo nebuvo ir negalėjo būti, nes ir 1982 m. Maskvoje išleistame B. Pasternako prozos rinkinio „Воздушные пути“ įžanginiame straipsnyje D. Lichačiovas cituoja šį sovietinei cenzūrai labai neįtikusį eilėraštį, bet be paskutinės, pačios „blogiausios“ strofos. T. Venclovos išverstas „Hamletas“ pasirodė „Balsuose“ 1979 m. Tai jau ne pirmas šio eilėraščio vertimas į lietuvių kalbą. Pirmasis, Algimanto Mackaus, pasirašiusio Jonu Žemėnu, išspausdintas „Margutyje“ 1961 m. Vertimas buvo nelabai sklandus, bet ir nebeviltiškas, atsiradęs dėl vertėjo intencijos paminėti B. Pasternako mirtį. „Margutyje“ publikuotas amerikiečių žurnalistės straipsnis apie rusų poetą, perspausdintas vienas H. Radausko vertimas. A. Mackus, šiaip jau beveik nieko nevertęs, suprato eilėraščio „Hamletas“ reikšmę ir atliko tą darbą pats. Po T. Venclovos vertimo pasirodė dar keli lietuviški „Hamletai“ (A. Tyruolio, A. Mikutos, S. Gedos), tačiau jie pirmiesiems dviem neprilygo. T. Venclova kol kas tobuliausiai lietuviškai perteikė B. Pasternako eilėraščiui būdingą penkiapėdžio chorėjo skambesį:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

Štai, aš čia. Aš išėjau į sceną.
Stoviu, pasirėmęs į duris,
Ir aidais atsimuša nuo sienų
Ta drama, niūri ir nemari.

      
       Beje, vertimo eilutėse girdėti pirmojo B. Pasternako „Hamleto“ varianto atgarsis „Вот я весь. Я вышел на подмостки“. Manau, kad T. Venclovos, puikiai išmanančio rusų literatūrą, vertime tai nėra atsitiktinis dalykas: tikriausiai ieškant lietuviško pirmosios eilutės varianto geriausias pasirodė kažkada paties poeto bandytas. A. Nyka-Niliūnas turbūt iš esmės nepriimdamas „rytietiškosios“ vertimo mokyklos, priekaištauja T. Venclovai ir dėl šio teksto: „Kažin ar Pasternakas sutiktų, kad jo eilutė „Gyventi – tai ne per lauką pereiti“ taptų „Netuščiai klajojau. Gyvenau“. Tiesą sakant, manau, kad B. Pasternakas neprieštarautų jau vien todėl, kad jis pats labai daug vertė ir versdamas vadovavosi tais pačiais principais kaip T. Venclova. Frazeologizmo pažodžiui neišversi, nors šiuo atveju vertėjo pasirinktas variantas, be abejo, yra kategoriškesnis, labiau akcentuojantis savojo gyvenimo teisumą, nei parašyta paties B. Pasternako.

       T. Venclova nevertė kai kurių savo paties poezijai svarbių B. Pasternako eilėraščių – bet iš tikrųjų jam turbūt svarbi visa šio poeto, kaip ir O. Mandelštamo ir dar daugelio kitų, kūryba. Tačiau labai svarbų ir jam, ir J. Brodskiui W. H. Audeno eilėraštį jis vis dėlto išvertė. Turiu galvoje „1939, rugsėjo 1“. Citata iš šio eilėraščio „...a low dishonest decade...“ buvo virtusi T. Venclovos eilėraščio „Pestelio gatvė“ epigrafu. Pestelio gatvėje, tuometiniame Leningrade, gyveno J. Brodskis, taigi eilėraštis netiesiogiai dedikuotas jam. Epigrafas šiuo atveju svarbus ir pats savaime, ir tai, kad šie žodžiai – abiejų poetų mėgto W. H. Audeno. Dar kartą šį W. H. Audeno eilėraštį T. Venclova prisiminė savajame „Anno Domini 2002“. Du poetai tame pačiame vyno rūsyje mąsto apie savo laikų pasaulį, tik W. H. Audenas apie Antrojo pasaulinio karo pradžią, o T. Venclova – apie gyvenimą po didžiųjų teroro aktų JAV. Galima manyti, kad savotiška W. H. Audeno eilėraščio pavadinimo parafrazė yra jau pats T. Venclovos eilėraščio pavadinimas, o penktoje strofoje jis cituoja W. H. Audeną, jį logiškai pratęsdamas. Eilėraštyje „1939, rugsėjo 1“ sakoma: „The unmentionable odour of death / Offends the September night“, T. Venclovos eilėraščio tekste: „Mirties neišsakomas tvaikas / įžeidžia juodą rugsėjį, spalį, lapkritį, gruodį – / toliau skaičiuoti neverta“. Jau ne cituodamas savajame, bet versdamas W. H. Audeno tekstą (nors greičiausiai pirmiau vertė, o paskui citavo), T. Venclova tiksliai pakartoja: „Mirties neišsakomas tvaikas / Įžeidžia juodą rugsėjį“. Citata buvo tiksli ir ji vienodai gerai atpažįstama lyginant T. Venclovos eilėraštį tiek su anglišku W. H. Audeno tekstu, tiek su jo vertimu.

       Vertimų antologiją „Kitaip“ galima skaityti visaip, pavyzdžiui, pasirenkant tik vieną ar kitą skaitytojui įdomų poetą ar kokios nors šalies poeziją. Su antologijomis turbūt taip dažniausiai ir atsitinka. Galima skaityti ir nuosekliai: visus poetus ir visus jų pristatymus. Tada, be pažinties su poezija, daug įdomaus sužinosi apie pačius poetus, apie lietuvių vertimus ir perskaitysi dar vieną labai savotišką T. Venclovos autobiografiją.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1