Tomas Venclova. Kitaip. Poezijos vertimų rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 439 p.

       Tomo Venclovos vertimus tvirtai įsiminė kelios skaitytojų kartos. Živilė Pipinytė tuos vertimus yra pavadinusi „pačia tikriausia disidentine veikla“, nes jie kūrė „nepriklausomą intelektinę perspektyvą“ ir galų gale vertė ieškoti savilaidos leidinių. Valentinas Sventickas T. Venclovos vertimų knygos viršelyje kaip „gaivaus vėjo šuorą“ prisimena antologiją „XX a. Vakarų poetai“, kurioje buvo išspausdinta nemažai ir šio poeto vertimų. Aš pati nuo vidurinės mokyklos laikų (mūsų mokykloje buvo toks užsienio literatūros fakultatyvas) geriausiai esu įsiminusi T. Venclovos verstą Rainerį Maria Rilke: „Einu per daugiaveidę įvairybę“, „Tu netikėki knygomis...“.

       Bandyti savo, kaip vertėjo, jėgas poetas pradėjo anksti ir anaiptol ne nuo paprastų tekstų. Jis prisimena paskutinėse vidurinės mokyklos klasėse išvertęs V. Majakovskio „Debesį su kelnėmis“, nors iš dabartinės perspektyvos žiūrėdamas ir džiaugiasi, kad tas vertimas dingo. Rimtas vertėjo darbas pradėtas jau baigus Universitetą, o kelias į šią asmeninę antologiją buvo ilgas. 1972 m. „Vagos“ leidykla atsisakė vertimų knygą išleisti, motyvuodama tuo, kad jai netinka sudarymo principas bei autorių atranka. Matyt, pasaulio poezijos vaizdas, iškylantis iš T. Venclovos vertimų, pasirodė esantis pernelyg modernus ir griaunantis socialistinio realizmo tvirtovę. 1979 m. Čikagoje išleista T. Venclovos vertimų knyga „Balsai“ buvo palydėta vertėjo žodžių „skiriu Lietuvai“, tačiau savaime aišku, kad nedaug tos knygos egzempliorių anais laikais Lietuvą tepasiekė. Antologijos „Kitaip“ labai reikėjo, nes T. Venclovos atlikti iškiliausių pasaulio poetų (Saint-John Perse, Robert Frost, Ezra Pound, Oscar Milosz, Anna Achmatova, Osip Mandelštam, Wisława Szymborska, Federico Garcķa Lorca ir kt.) kūrinių vertimai seniai yra pripažinti ir tapę lietuvių vertimo klasikiniais pavyzdžiais. Čia būtina pridurti, kad išeivijoje ne kartą dėl vertimų kritikuotas poetas dar 1981 m. žurnalo „Aidai“ 6 numeryje yra išsamiai išdėstęs savo poziciją: esama dviejų vertimo mokyklų – „rytietiškosios“ ir „vakarietiškosios“, ir „nedera vertinti „rytietiškosios“ mokyklos darbo pagal „vakarietiškosios“ mokyklos kriterijus (ir atvirkščiai). Abi mokyklos turi skirtingų taisyklių ir siekia skirtingų efektų“. Toliau straipsnyje T. Venclova aiškina, kad Vakaruose „apsiribojama įvaizdžių, prasminių konfigūracijų lygmeniu. Atsiranda pažodiniai ar beveik pažodiniai vertimai“. Tačiau eilėraščio struktūrą kuria ne vienas kuris nors jo lygmuo, bet įvairių lygmenų – ritminio, garsinio, morfologinio, sintaksinio, strofinio, kompozicinio, prasminių konfigūracijų ir kt. – tarpusavio sąveika. „Rytietiškoji“ vertimo mokykla – kartais gerokai rizikuodama – bando <...> kažkaip atkurti tų lygmenų sąveiką, kurioje slypi eilėraščio gyvybė“. Būtent „rytietiškosios“ mokyklos principų antologijoje nuosekliai laikomasi.

       Trys T. Venclovos vertimų knygos („Vagai“ nereikalinga pasirodžiusi „Choras. Iš pasaulio poezijos“, Čikagoje išleista „Balsai“ ir šiemetinė „Kitaip“) turiniu anaiptol nesutampa, nors tų pačių tekstų daug, tačiau vertimai šlifuoti. Lyginant su pirmuoju rankraščiu, krinta į akis ir tai, kad atsirado daug daugiau amerikiečių, vokiečių, lenkų poetų. Anksčiau nebuvo ir Josifo Brodskio ar Jacques'o Prévert'o, du pastarieji, be abejo, nelygiaverčiai T. Venclovos sąmonėje: „Prévert kūrė anarchišką, kiek sentimentalią, prancūzų jaunimo pamėgtą dainuojamąją poeziją, eksperimentinius eilėraščius, koliažus“ – tai citata iš labai trumpo prancūzų poeto pristatymo, iš kurio galima numanyti, kodėl T. Venclova šį poetą tikriausiai nelabai mėgsta ir kodėl jis išvertė tik vieną eilėraštį. Paprastai epitetai „anarchiškas“, „sentimentalus“ jam asocijuojasi su nelabai gera poezija. J. Brodskiui skirtas vertėjo tekstas žymiai ilgesnis, ir tai visai natūralu. T. Venclova kalba ir apie lietuviškuosius rusų poeto kontekstus, o tai, pristatinėdamas autorius, jis daro nuolat, jei tik įmanoma. Žavi vertėjo sugebėjimas perteikti savo požiūrį ir kartu kondensuotą informaciją viena elegantiška fraze: „Beveik susitapatinęs su Petrapiliu – klasikinės architektūros ir niūraus klimato miestu – Brodskis į jį niekada nebegrįžo: mirė Niujorke ir buvo palaidotas Venecijoje, šalia nemėgiamo Ezros Poundo“. T. Venclova, beje, išvertė dvi dalis iš E. Poundo ciklo „Cantos“.

       Antologijoje pats T. Venclova pristatinėja visus savo išverstus poetus. Jis tai daro irgi kiek „kitaip“ nei kiti ir jau kitaip nei pats kadaise, dar gyvendamas Lietuvoje. Gal kartais ir norėtųsi akademiškesnio pristatymo, bet nieko nepadarysi: jei pritrūks faktinės informacijos, teks atsiversti enciklopediją. T. Venclova pasirinko labai suasmenintą poetų pristatymo būdą: keliais štrichais apibūdinamas išverstas autorius, tada jau kalbama apie vertimo istoriją, kartais vertėjo pažintis su poetu. T. Venclova užfiksuoja ir tai, kas dar Lietuvoje yra vieną ar kitą poetą vertęs, bet labai korektiškai, nė vieno blogo žodžio nepasakydamas net apie akivaizdžiai nevykusius vertimus. Tačiau jis išpažįsta savąsias „nuodėmes“, pavyzdžiui, kalbėdamas apie Ch. Baudelaire'o eilėraščių vertimus: „Vienoje Kelionės eilutėje neišlaikyta cezūra: tai padariau siekdamas toje vietoje prasminio efekto“.

       Dar neatsivertus knygos galima numanyti, kad „kitaip“, reiškia tiesiog „kita kalba“, suprask, vertimai. „Vertėjo pratarmėje“ T. Venclova nurodo, kad pavadinimas paimtas iš F. G. Lorcos eilėraščio ir turi dvi prasmes: „Pirma, vertimai neišvengiamai yra kitokie negu originalai, antra, jų poetika skiriasi nuo mano paties poetikos“. Pats eilėraščio vertimas siūlo dar vieną prasmę – tai tiesiog poezija, kaip tik poeto pasaulio suvokimo savitumas ypač akcentuotas:

Prie lauko laužas it įširdęs elnias
ragų vainiką į žvaigždes iškėlė –
ir lygumos lyg apmirė. Tik vėjas
vingiuotą pėdsaką palieka smėly.

Katės akis, laukinė ir geltona,
sustingdė kristalinį rūko skliautą.
Aš, rodos, pro šakas brendu apsvaigęs,
o šakos brenda per negyvą srautą.

Iš priedainio vėl priedainis užgimsta
šalia pasaulio, vientiso ir dyko,
ir ertmėje tarp vakaro ir nendrių
toks keistas mano vardas – Federico.

      
       Kaip dažnai atsitinka išėjus panašiai knygai, pagalvoji: o galėjo šalia būti ir tekstai originalo kalba, bet, deja, deja... Labai mažai kas moka visas septynias kalbas, iš kurių versta, bet visada smagu palyginti vertimą ir originalą kad ir ta viena kalba, kurią tikrai moki, o dažnai ir ta, kurią tik šiek tiek bandei perprasti. Deja, ir V. Sventickas tame jau minėtame viršelyje atsidūsta: „Kodėl šiandieninėje mūsų šalelėje į antologinius leidinius žiūrima atsainiai, suprasti beveik neįmanoma. Ir kas iš to, jei suprasi? Geriau vis tiek siūlyti“. Galima daryti išvadą, kad leidykla antologijų ar apskritai poezijos vertimų leidybą laiko savo kultūrine misija, bet pridėjus originalus jau ir taip solidi knyga pastorėtų dvigubai, ir ta kilni misija leidyklai turbūt irgi dvigubai (jei ir šiek tiek mažiau, tai vis tiek stipriai) pabrangtų. Kaip kultūrinę misiją savo vertimus dar anais laikais suvokė ir T. Venclova: „To lietuviškai dar nėra, bet tai turi būti lietuviškai“.

       Vertimai, beje, sensta greičiau nei originali poezija, dar ir todėl klasikiniai kūriniai yra verčiami ne vieną kartą (be to, aišku, vertėjui kartais norisi susigrumti, išbandyti jėgas verčiant jau verstą gerą kūrinį). Nežinau, kada konkrečiai T. Venclova išvertė B. Pasternako „Hamletą“. Tarp 1965 m. „Pergalėje“ išspausdintų rusų poeto eilėraščių vertimų jo nebuvo ir negalėjo būti, nes ir 1982 m. Maskvoje išleistame B. Pasternako prozos rinkinio „Воздушные пути“ įžanginiame straipsnyje D. Lichačiovas cituoja šį sovietinei cenzūrai labai neįtikusį eilėraštį, bet be paskutinės, pačios „blogiausios“ strofos. T. Venclovos išverstas „Hamletas“ pasirodė „Balsuose“ 1979 m. Tai jau ne pirmas šio eilėraščio vertimas į lietuvių kalbą. Pirmasis, Algimanto Mackaus, pasirašiusio Jonu Žemėnu, išspausdintas „Margutyje“ 1961 m. Vertimas buvo nelabai sklandus, bet ir nebeviltiškas, atsiradęs dėl vertėjo intencijos paminėti B. Pasternako mirtį. „Margutyje“ publikuotas amerikiečių žurnalistės straipsnis apie rusų poetą, perspausdintas vienas H. Radausko vertimas. A. Mackus, šiaip jau beveik nieko nevertęs, suprato eilėraščio „Hamletas“ reikšmę ir atliko tą darbą pats. Po T. Venclovos vertimo pasirodė dar keli lietuviški „Hamletai“ (A. Tyruolio, A. Mikutos, S. Gedos), tačiau jie pirmiesiems dviem neprilygo. T. Venclova kol kas tobuliausiai lietuviškai perteikė B. Pasternako eilėraščiui būdingą penkiapėdžio chorėjo skambesį:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

Štai, aš čia. Aš išėjau į sceną.
Stoviu, pasirėmęs į duris,
Ir aidais atsimuša nuo sienų
Ta drama, niūri ir nemari.

      
       Beje, vertimo eilutėse girdėti pirmojo B. Pasternako „Hamleto“ varianto atgarsis „Вот я весь. Я вышел на подмостки“. Manau, kad T. Venclovos, puikiai išmanančio rusų literatūrą, vertime tai nėra atsitiktinis dalykas: tikriausiai ieškant lietuviško pirmosios eilutės varianto geriausias pasirodė kažkada paties poeto bandytas. A. Nyka-Niliūnas turbūt iš esmės nepriimdamas „rytietiškosios“ vertimo mokyklos, priekaištauja T. Venclovai ir dėl šio teksto: „Kažin ar Pasternakas sutiktų, kad jo eilutė „Gyventi – tai ne per lauką pereiti“ taptų „Netuščiai klajojau. Gyvenau“. Tiesą sakant, manau, kad B. Pasternakas neprieštarautų jau vien todėl, kad jis pats labai daug vertė ir versdamas vadovavosi tais pačiais principais kaip T. Venclova. Frazeologizmo pažodžiui neišversi, nors šiuo atveju vertėjo pasirinktas variantas, be abejo, yra kategoriškesnis, labiau akcentuojantis savojo gyvenimo teisumą, nei parašyta paties B. Pasternako.

       T. Venclova nevertė kai kurių savo paties poezijai svarbių B. Pasternako eilėraščių – bet iš tikrųjų jam turbūt svarbi visa šio poeto, kaip ir O. Mandelštamo ir dar daugelio kitų, kūryba. Tačiau labai svarbų ir jam, ir J. Brodskiui W. H. Audeno eilėraštį jis vis dėlto išvertė. Turiu galvoje „1939, rugsėjo 1“. Citata iš šio eilėraščio „...a low dishonest decade...“ buvo virtusi T. Venclovos eilėraščio „Pestelio gatvė“ epigrafu. Pestelio gatvėje, tuometiniame Leningrade, gyveno J. Brodskis, taigi eilėraštis netiesiogiai dedikuotas jam. Epigrafas šiuo atveju svarbus ir pats savaime, ir tai, kad šie žodžiai – abiejų poetų mėgto W. H. Audeno. Dar kartą šį W. H. Audeno eilėraštį T. Venclova prisiminė savajame „Anno Domini 2002“. Du poetai tame pačiame vyno rūsyje mąsto apie savo laikų pasaulį, tik W. H. Audenas apie Antrojo pasaulinio karo pradžią, o T. Venclova – apie gyvenimą po didžiųjų teroro aktų JAV. Galima manyti, kad savotiška W. H. Audeno eilėraščio pavadinimo parafrazė yra jau pats T. Venclovos eilėraščio pavadinimas, o penktoje strofoje jis cituoja W. H. Audeną, jį logiškai pratęsdamas. Eilėraštyje „1939, rugsėjo 1“ sakoma: „The unmentionable odour of death / Offends the September night“, T. Venclovos eilėraščio tekste: „Mirties neišsakomas tvaikas / įžeidžia juodą rugsėjį, spalį, lapkritį, gruodį – / toliau skaičiuoti neverta“. Jau ne cituodamas savajame, bet versdamas W. H. Audeno tekstą (nors greičiausiai pirmiau vertė, o paskui citavo), T. Venclova tiksliai pakartoja: „Mirties neišsakomas tvaikas / Įžeidžia juodą rugsėjį“. Citata buvo tiksli ir ji vienodai gerai atpažįstama lyginant T. Venclovos eilėraštį tiek su anglišku W. H. Audeno tekstu, tiek su jo vertimu.

       Vertimų antologiją „Kitaip“ galima skaityti visaip, pavyzdžiui, pasirenkant tik vieną ar kitą skaitytojui įdomų poetą ar kokios nors šalies poeziją. Su antologijomis turbūt taip dažniausiai ir atsitinka. Galima skaityti ir nuosekliai: visus poetus ir visus jų pristatymus. Tada, be pažinties su poezija, daug įdomaus sužinosi apie pačius poetus, apie lietuvių vertimus ir perskaitysi dar vieną labai savotišką T. Venclovos autobiografiją.

Achille Campanile 4 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aldous Huxley 14 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Andrzej Bursa 4 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 5 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 Italo Calvino 6 J. G. Ballard 3 Jan Brzechwa 2 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nicolas Born 2 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paul Celan 4 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 25 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1