Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. KAIP LAŠAS MARIOSE... – Vilnius: Petro ofsetas, 2004. – 212 p.

       Psichologinių būsenų kontrapunktai yra esminis Mildos Telksnytės ir Vygando Račkaičio biografinės apybraižos apie pirmosios lietuvių moters prozininkės, varpininkės, knygnešių rėmėjos ir švietėjos, Liudvikos Didžiulienės-Žmonos gyvenimą privalumas. Ne vienam autoriui, rašiusiam apie XIX a. pab.–XX a. pr. iškiliausius menininkus ar visuomenės veikėjus, magėdavo dokumentinius pasakojimus pagražinti, pagyvinti literatūriniais intarpais, intymesnėmis detalėmis, laiškų, prisiminimų ištraukėlėmis, bet visa tai sunkiai derėdavo prie analitinio akademinių monografijų teksto. Sėkmingų bandymų aptinkame Adolfo Sprindžio knygose „Povilas Višinskis“ (1978), „Žemaitė“ (1986), Vytauto Merkio studijoje „Simonas Daukantas“ (1991) bei Juliaus Būtėno biografinėse apybraižose „Vincas Kudirka“ (1988) ir „Gyvenusi kitiems“ (1993) – apie Feliciją Bortkevičienę. Be tiesioginių nuorodų į šaltinius pamėgino išsiversti rašytojas Laimonas Inis, kurdamas dokumentinę apybraižą apie Julių Janonį (1985). Fantazijos autoriui nestigo, tačiau jis dažnokai pereidavo į publicistinę retoriką. Bene sėmingiausiai per visų pavojų rifus išvinguriavo M. Telksnytė ir V. Račkaitis 1986 m. knygoje apie J. Biliūną „Į aukštą kalną“, kur pavyko organiškai sulydyti autentiką ir meninę išmonę.

       Panašios stilistikos autoriai stengėsi laikytis ir naujoje apybraižoje „Kaip lašas mariose…“ Jie nuosekliai remiasi šaltiniais, meistriškai įsijaučia į vaizduojamų personažų psichologines būsenas, elgsenos bei kalbėsenos subtilybes. Susitapatinimas su pagrindiniais kūrinio veikėjais padeda apsisaugoti nuo publicistinių intarpų, kurie yra dažna beletrizuotų apybraižų „liga“. Tačiau yra ir rizikos – apybraižininkams gresia reverso situacija, kai veikiančiojo asmens ir pasakotojo vaidmenys sukeičiami, dingsta riba tarp išmonės ir fakto.

       Tuos pavojus nujautė ir būsimos knygos autoriai. Įkopę „Į aukštą kalną“ kartu su J. Biliūnu, jie neskubėjo nerti į „marių“ gelmes su L. Didžiuliene ir dar beveik aštuonerius metus kapstėsi po įvairiausius archyvus, studijavo amžininkų prisiminimus, periodikos publikacijas, analizavo ir spaudai rengė rašytojos kūrybinį palikimą („Raštų“ dvitomis, 1996, 1998). Per tą laiką apsispręsta, kad naujoji apybraiža nepretenduos į monografinę studiją ar kūrybos analizę. „Norėjome, kad ši knyga būtų priimtina plačiajai visuomenei“, – rašoma leidinio įžangoje ir pabrėžiama, jog stengtasi nenutolti nuo šaltinių, neprasikalsti tiesai, faktų logikai (p. 6).

       Savo pažadus autoriai tesėjo. Jiems pavyko atsisakyti tradicinio epiškumo ir sukurti originalią kompoziciją. Pasakojimo apie Žmonos gyvenimą nevaržo biografinis laikas. Apybraiža pradedama vaizdu, kai po devynerių metų, praleistų Kryme, Liudvika grįžta į Griežionėles, o baigiama veikėjos atsisveikinimu su pasauliu tuose pačiuose namuose, vos praslinkus porai vasarų. Kiti gyvenimo epizodai perteikiami vidinio monologo forma, kurie iš Žmonos atminties veržiasi spontaniškai, be logiškai pagrįstų priežasčių. Šie vidinio balso proveržiai, organiškai susiję su rašytojos gyvenimo intencijomis, ryškiausiomis kūrybos, visuomeninės veiklos, šeimos bendravimo akimirkomis, yra emocionaliai įtaigūs, nes pasakotojos vaidmenį dažniausiai įgyja pati veikėja. Dėl tokios meninės raiškos biografinė apybraiža tapo dinamiška ir lengvai skaitoma.

       L. Didžiulienė-Žmona skaitytojams pirmiausia pristatoma kaip dvasinga, už viską pasaulyje labiausiai mylinti savo vaikus ir vaikaičius motina. Tiesa, knygos pradžioje jos paveikslas šiek tiek egzaltuotas, tačiau įsimenantis ir intriguojantis. Štai Liudvika stovi aukščiausioje sodo vietoje ir laukia saulėtekio. „Taip jau buvo įpratusi. Šita akimirka jai buvo šventa. Pagaliau viršum debesio pasirodė saulės kraštas, o štai ir ji visa lyg ostija kunigo rankose per šventų Mišių pakylėjimą. Liudvika meldėsi. Ne lūpomis, ne žodžiais, o tik širdimi, keldama savo mintis kartu su saule ir tarsi apglėbdama visus savo vaikus, visus artimuosius. <…> Slegia, drasko širdį Vandos laiškai. Tokia neviltis juose, tokia beprošvaistė. Dieve, suteik jai stiprybės. <…> Vaikai... Du palaidojo. Aštuonetą jų užaugino. Dabar jie kaip išdraskyto lizdo paukščiai. Nėra dienos, nėra valandos, kad apie juos negalvotų, nesirūpintų jų likimu. Įmanytų, visus akmenėlius surinktų nuo jų gyvenimo kelio“ (p. 7). Aukštais idealais buvo persmelktas visas apybraižos veikėjos gyvenimas. Po baudžiavos panaikinimo, ypač prasidėjus 1863 metų sukilimui, jos tėvelio namuose rinkdavosi vyrai ir drąsiai kalbėdavo apie tėvynės laisvę, žmonių „liuosybę, šventą vierą, brangiąją Lietuvą“ (p. 67). Patriotizmo jausmus dar labiau sustiprino drąsieji knygnešiai, tėtuko polinkis kraštotyrai, jo užrašinėjamos dainos, pasakos, mokslo ir švietimo aukštinimas. Liudvikai Nitaitei tik keturiolika, bet ji ne tik uoliai mokosi, lavinasi, o ir rimtai galvoja apie šeimą: tekėsianti tik už lietuvio ir turėsianti nemažai vaikų – „Nors dešimtį. Ir visi jie bus tikri lietuviai“ (p. 140). Tetulės „sudurninta“, kad nieko neišmano apie vaikų gimdymo paslaptis, ji kuo rūpestingiausiai išstudijavo knygą „Patarimai motinoms“, mokėsi šeimininkauti, austi, megzti, siuvinėti. Vėliau žiniomis, kaip suvartoti Dievo dovanas, pasidalijo su Lietuvos moterimis spaudos puslapiuose ir parengė knygą „Lietuvos gaspadynė“, sulaukusią net kelių laidų.

       Sukurti pirmąjį eilėraštį ją įkvėpė poeto A. Vienažindžio rankraščiais plitusios eilės. Sekdama „Pasakyk, miela panele...“ Liudvika parašė atsakymą – „Bernužėli dobilėli...“ Tekstas pakliuvo į klebono Jono Katelės rankas ir sulaukė teigiamo atsiliepimo, paraginimo rašyti (p. 141–142). Tai buvęs lemtingas padrąsinimas. Pomėgis knygoms, potraukis kurti, kaip ir neslepiamas noras ištekėti tik už lietuvio, suvedė ją su Stanislovu Didžiuliu. Koks buvęs sutuoktinių gyvenimas, autoriai per daug nesigilina. Tačiau apybraižoje įrašoma mįslinga eilutė: „Kas dėl lietuviškų knygų, spaudos – tai jiedu sutarė“. O dėl ko ir kodėl nesutarė? Neaišku. Neaišku, ir kas išsklaidė Liudvikos abejones dėl būsimo vyro. Galime numanyti, kad knygos autoriai be reikalo nepasinaudojo intriguojančiu siužetu. Bet tuomet reikėjo vengti ir užuominų apie S. Didžiulio bajoriškas užmačias („bajorų ainis“) ir Liudvikos toleranciją („viską atleido“), nes neatskleistos užuominos apybraižos meninės ir dokumentinės vertės tikrai nepadidina.

       Žmonos portretas piešiamas su meile ir pagarba. Septyniolikmetė Liudvika žavi: „Gražūs, vešlūs plaukai, didelės akys, švelnūs veido bruožai, liekna...“ (p. 146). Ori, savimi pasitikinti ji išliko ir išauginusi vaikus, sulaukusi vaikaičių: „Aukšta, stotinga, aukštyn sušukuotais ir į kuodą susuktais plaukais, kurių dar nepalietė šarma. Veido bruožai švelnūs, bet kartu ir valingi. Akys žvalios, žvilgsnyje ryžtas ir graudulys“ (p. 9). Nors liūdna senatvės sulaukus, tačiau „ką padarysi, reikia – reikia tesėti Vaižgantui duotą pažadą; skubinti prisiminimų rašymą...“

       Suranda autoriai šiltesnių, spalvingesnių potėpių ir kitų moterų portretams, ypač dukrų, kurias L. Didžiulienė vienodai mylėjo ir gerbė, nors ne visos jos buvo vienodai laimingos. Nepeikiamos ir marčios. O Serafima anytos lūpomis net ir gerokai pagarbstoma: „Gera žmona, gera motina“ (p. 40–41). Bet šiuose žodžiuose, matyt, slypi tam tikro moteriško solidarumo dalis. Esama šaltinių (kurių autoriai nemini), bylojančių, kad Antano ir Serafimos šeimyniniai santykiai, jiems pabėgus iš Sibiro į Krokuvą, nebuvo idealūs – dargi daugiau, šeima kybojo ties skyrybų praraja. L. Didžiulienės požiūris į dukros Vandos pirmąjį vyrą Vincą Mickevičių-Kapsuką grindžiamas ne šaltiniais, o emocijomis: „Jautė jos, motinos, širdis, jautė tai ir tėvas, kad jų dukra, susiejusi gyvenimą su tuo vaikinu, nebus laiminga“ (p. 11). Gyvenime viskas klostėsi kur kas sudėtingiau: Vandai Didžiulytei nepasisekė ne tik su Vincu, bet ir su Jurgiu. Atrodo, kad knygos autorių „širdys nejautė“, jog visuomet verta remtis tik patikrintais šaltiniais.

       Gaila, jog prityrusiems apybraižos meistrams retkarčiais pakenkė ir politikavimo pagunda. Kas tada atsitinka, geriausiai pamatome epizode, kai Liudvika pasodinama prie senų laikraščių, kad autoriai nukeltų skaitytoją į 1905-uosius ir supažindintų su Žmonos straipsneliu „Patėmijimas“, kuriame išdėstyti jos samprotavimai dėl nerimą keliančių idėjų (p. 52). Jų esmė tokia – socialdemokratai šūkalioja apie laisvę ir lygybę: „Tai jau tamsumo vaisiai. Tokiu keliu eidami sukluptume...“ Autoriai teigia, jog „sunkų akmenį tada metė Liudvika Didžiulienė į socialdemokratų daržą“ ir klausia, ar „susimąstė perskaitęs tas mintis nors vienas iš to meto socdemų veikėjų“. Tikrai ne. Ir štai kodėl. „Patėmijimo“ autorė kalba apie 1905 m. socialdemokratus, tačiau laikraštis „Lietuva“, kuriame buvo paskelbtas tas straipsnelis, pradėtas leisti tik nuo 1919 m. Išeitų, kad šauta į žvirblį, o pataikyta į Dievo langus... Laimė, tokių epizodų yra nedaug ir jie nesudarko darnios kūrinio visumos, nes autoriams dažniausiai pasiseka organiškai suausti beletristinį pasakojimą su dokumentiniais prisiminimais. Tarsi kino filme regime, kaip Liudvika rengiasi į rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atsisveikinimo su Panevėžiu vakarą. Mąsto apie sveikinimo kalbą ir čia pat rūpinasi, kaip apsirengs, kaip gražiau pasipuoš. Kokia ji nušvitusi, laiminga, tarsi pusšimčiu metų atjaunėjusi, kai užsirašo pirmąjį sveikinimo sakinį: „Sveika, Bite! Mūsų Numylėtoji Bite!“ (p. 57–60). O ko vertas epizodas, kai Liudvika sužino, kad svečiuosna atvažiuosiąs J. Tumas-Vaižgantas! Nors ji smarkiai pasiligojusi, bet keliasi, ruošia vaišes, puošiasi (p. 194–197). Ir įvyksta stebuklas: ji ne tik smagiai pabendrauja su svečiu, bet jo paraginta vėl skuba rašyti... Įspūdingi ir susitikimų su Žemaite, J. Basanavičiumi, J. Jablonskiu, kitais žymiais to meto rašytojais bei kultūrininkais aprašymai. Įtaigiai perteikti Žmonos prisiminimai apie jos pasiaukojamą darbą Mintaujoje (p. 159), džiovininkų sanatorijoje Kryme (p. 79), jai kaimiečių reiškiamą pagarbą – Petrienės padovanotas žemuoges (p. 179).

       Juk neatsitiktinai ant L. Didžiulienės-Žmonos paminklo įrašyti tokie žodžiai – viso jos gyvenimo credo: „Džiaugiuosi, kuomet galiu nors vienam žmogui ašaras nušluostyti! Tai nedaug, tai kaip lašas mariose... Bet jeigu kiekvienas nušluostytų ašaras nors vienam varguoliui – tai jau būtų daug lengviau gyventi...“

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1