Vienaip įsivaizdavome nepriklausomybę prieš dvi dešimtis metų, kitaip – stebuklingais ir vis labiau mitiniais 89-aisiais bei kiek vėliau. Dabar savo ankstesnes viltis galime palyginti su nepriklausomos vals-tybės tikrove. Gimusiems ir augusiems sovietinės okupacijos metais Lietuvos nepriklausomybė buvo atminties nuotrupų, tėvų ir artimųjų pašnabždų, istorinių priminimų dalykas. Tačiau ta atmintis padėjo išlaikyti savos valstybės pajautą ir neužmiršti, jog esame okupuota šalis.

       Atgimimo metais nepriklausomybės prisiminimas virto tautinės ir visuomeninės savikūros galia. Įsivaizdavome, kad kuriame savą nepriklausomą valstybę, laiduosiančią ir tautinio tapatumo, ir pilietinės visuomenės ugdymą. O sykiu ir – laisvą, nepriklausomą kiekvieno piliečio gyvenimą. Ėjome į Europą ir išgyvenome nepriklausomybės ir su ja susijusio valstybingumo bei suvereniteto kitimą. Nelyg nupuolė šventumo bei tautiškumo apžavai, ir nepriklausomybė tapo konkretesnė, atsirado įvairiausių priklausomybės ryšių su Vakarų pasauliu. Tad kiek (kiek?) sumenko ir valstybės savumo jausena, juolab nei kasdieniai daugelį žmonių kamuojantys nepritekliai, nei nesiliaujančios sumaištį sėti valdžios skandalų bangos nepadeda tos jausenos puoselėti. Remdamiesi nepriklausomybės metų patirtimi, kai kurie žmo-nės daro išvadą, jog nepriklausomybę, taip pat valstybės mechanizmą nusavino valdantysis, vis tų pačių lyderių ir jų parengtos pamainos atstovaujamas sluoksnis, panaudojantis jį ne visų piliečių, o savo gerovei kurti.

       Tad kam ir kokia nepriklausomybė?

       Toks klausimas, matyt, ir paskatino diskusijas apie tai, ar visi Lietuvos žmonės vertina nepriklausomybę ir kaip ją vertina. Vienos apklausos duomenimis, trečdalis apklaustųjų nepriklausomybės laikotarpį įvardijo kaip nesėkmingiausią, o kiek mažiau nei trečdalis sovietmetį – kaip sėkmingiausią.

       Paskubėta padaryti lyg ir akivaizdžią išvadą – trečdaliui Lietuvos žmonių nepriklausomybė nesanti didelė vertybė, o kitiems nepriklausomybės visiškai nesvarbi. Rėksmingos laikraščiuose pasirodžiusios antraštės tuoj pasklido kaimyninių šalių žiniasklaidoje, piešdamos nepriklausomybe nepatenkinto, vadinasi, nelabai patriotiško lietuvio paveikslą. Nejau taip ir yra, nejau iš tikrųjų manome, jog šalies nepriklausomybė jokia vertybė?

       Iš „nesėkmingumo“ ir nepriklausomybės siejimo galima padaryti tik vieną gana akivaizdžią ir solidesnių sociologinių tyrinėjimų patvirtintą išvadą – trečdalio ar kiek daugiau Lietuvos žmonių gyvenimas atkurtos nepriklausomybės metais labai pablogėjo. Anokia čia paslaptis, kad dalis Lietuvos žmonių verčiasi skurdžiai, o ne taip jau mažai gyvena už visų įsivaizduojamų skurdo ribų – juk vien pensininkų esama apie 900 tūkstančių. Tačiau jei paklaustume, kas pablogino jų gyvenimą, manau, kad jie imtų kalbėti ne apie nepriklausomybę, o apie valdžios nutolimą nuo žmonių, apie jų santaupas ar kolūkio turtą išvogusius ir dabar sėkmingai gyvenančius žmones.

       Klausimai, kur dalies žmonių gyvenimo pablogėjimas siejamas su nepriklausomybės verte, yra ydingi, nes taip savo gyvenimą nesėkmingu laikantiems žmonėms primetamas valstybinės nepriklausomybės neigimas. Jei ir yra neigiančiųjų nepriklausomybę kaip vertybę, tai tikrai ne trečdalis, o daug mažiau. Ne taip jau retai žmonės sąmoningai teigia priešingus nei mano dalykus, norėdami bent taip įgelti valdžiai ir jos kuriamam įvaizdžiui.

       Nemanyčiau, kad tas „primetimas“ – iš blogos valios. Panašios apklausos surenka įvairiausių „duomenų“, iš kurių daromos fantastiškiausios išvados. Esama ir išvadų apie nepaliaujamą žmonių gerovės kilimą. Tačiau galima įžvelgti tam tikrą bendresnę tendenciją – atsakomybę už varganą didelės dalies Lietuvos gyventojų padėtį užkrauti patiems žmonėms, jų „kaltumą“ paryškinant nelabai gražiu vertybiniu jų „paveikslu“.

       Politikai savo neatsakingumą, korupcinius skandalus, kasdienio gyvenimo nedemokratiškumą, teisėsaugos bei teisėtvarkos ydas dažnai teisina visuomenės pilietiškumo stoka, pilietinės visuomenės nebranda, demokratijos trūkumais, atsakomybę suversdami visuomenei, kitaip tariant – visiems nepolitikams. Šiuo atžvilgiu „kalčiausi“ pasirodo esą sunkiausiai besiverčiantys žmonės, kuriems išties rūpi ne demokratijos principai, o kasdienis duonos kąsnis, jų vaikų reikmės. Tačiau juk aišku, kad valstybės institucijų demokratizavimas, žmogaus teisių pirmumo institucijų atžvilgiu įtvirtinimas, europinė socialinė rūpyba yra ne tiek žmonių kiek politikų reikalas, nes jie leidžia įstatymus, kurie ir nulemia įvairiausius socialinius vyksmus. O nuo politinio, taip pat ir valdininkų elito veiklos bei elgesio priklauso kasdienio gyvenimo demokratiškumas, teisingumo principų gyvybingumas, socialinė visuomenės sanglauda.

       Atsakomybės dėl vargstančiųjų padėties politikai kratosi aiškindami, kad pastarieji nesugebėję pasinaudoti naujomis galimybėmis, jie įpratę prie valstybės globos ir pan. Šitaip kalbančius politikus linksta palaikyti ir akademinio elito atstovai, ypač politologai bei įvairių valstybinių institucijų ar pusiau valstybinių agentūrų nemažus turtus sukaupę ekonominės minties galiūnai. Tačiau nepaisoma keleto akivaizdžių dalykų.

       Prisiminkime kad ir pensininkus – jiems pensijos dydį nustato politikai, manantys, kad jos visiškai pakanka normaliai gyventi Lietuvos – Europos Sąjungos – piliečiui. Suprantama, į tokį priekaištą galima atsakyti labai paprastai – esą valstybė neturi pinigų daugiau mokėti. Nejaugi? Valstybė turėjo ir turi pinigų didesnėms pensijoms, nes jų dydis iš esmės priklauso nuo to, ką politikai laiko valstybiniais prioritetais. Keiskime prioritetų struktūrą – ir atsiras pinigų ne tik pensininkams, bet ir sveikatos apsaugai bei švietimui. Ir politikai, ir ekonomistai tai gerai žino. Palyginkime, kaip per pastaruosius kelerius metus padidėjo ministerijų valdininkų realūs atlyginimai ir kokios „stabilios“ išliko pensijos. O juk valdymo išlaidų didinimą buvo galima įstatymiškai susieti su pensijų didinimu. Pensijoms turėjo atitekti ir didoka privatizuojamo turto (daugiausia pensininkų sukurto) dalis. Bėda ta, kad pensijoms skiriami pinigai niekaip nepraturtina valdančiųjų sluoksnių, tad į pensijoms skiriamus pinigus ir žvelgiama kaip į neišvengiamą blogybę, kurią būtina minimizuoti.

       Ypač dėl savo „nesugebėjimo prisitaikyti prie naujų sąlygų“ kaltinami kaimo žmonės. Daugelio, vykdant žemės ūkio reformas, gyvenimas pablogėjo, be to, labai sumažėjo galimybių jų vaikams įgyti aukštąjį išsimokslinimą. Tačiau juk ne patys kaimo žmonės vykdė reformas, ne jie sugalvojo įvairiausius žemės grąžinimo bei žemės perkėlinėjimo įstatymus. Kodėl nė vieno reformatoriaus gyvenimas nepablogėjo? Gal todėl, kad reformos buvo vykdomos taip, kad nedidelė grupė žmonių labai greitai praturtėtų kitų sąskaita?

       Nepriklausomybės supratimas žmogaus sąmonėje siejasi su valstybingumo, suvereniteto, tautos išlikimo dalykais. Pastaruoju metu visų jų reikšmė blėsta. Tam įtaką daro globalizacijos bei europinės integracijos procesai. Nors daugelio mūsų sąmonė išsaugojo Atgimimo metais patirtą vienybę ir savo valstybės kūrimo džiaugsmą, tačiau šiuo metu jau aktualesnis yra ne nepriklausomos (neneigiant nepriklausomybės reikšmės), o ekonomiškai stiprios ir turtingos valstybės vaizdinys. Nepriklausomybė tampa nelyg savaime suprantamu, tad ir nebeaktualiu dalyku. Politikai apie tokią turtingą valstybę ir kalba, esą žmonės siekė nepriklausomybės tikėdamiesi geresnio gyvenimo. Suprantama, tačiau ir teisingesnio bei doresnio. Tai buvo siejama ir su desovietizacijos įgyvendinimu, kuris taip ir nepasitvirtino. Juk ne prie Parlamento ar Baltijos kelyje stovėję žmonės iškėlė šūkį turtėti kuo greičiau ir bet kokiomis priemonėmis, ne jie kūrė įstatymus, įteisinančius tokio turtėjimo principus. Tačiau jie taip pat turėjo prie tų principų prisitaikyti.

       Dabarties Vakarų pasaulis neigia absoliučias, nelygstamas, o pripažįsta sąlygiškas, santykines vertybes. Tad ir nepriklausomybė nebegali būti besąlygiška, nelygstama vertybė, apimanti visas kitas gyvenimiškas vertybes. Juolab kad nepriklausomybės ir su ja susijusio valstybingumo, suvereniteto, tautiškumo sąlygiškumas (nepaisant šių dalykų pasaulėžiūrinio, kultūrinio, galop psichologinio reikšmingumo) vis labiau ryškėjo vykdant stojimo į Europos Sąjungą sąlygas. Kita vertus, svarbiausia vertybe tampa pavienio žmogaus teisės, kurios iškeliamos virš valstybės – ne žmogus valstybei, o valstybė žmogui. Tiesa, toks supratimas dar toli gražu nėra išplitęs Lietuvoje, juolab tarp valdančiojo, vakarietiškojo demokratinio gyvenimo standartus žmonių sąmonėn turinčio diegti elito. Todėl nereikėtų pernelyg stebėtis, kad ir žmonių sąmonėje sumažėjo nepriklausomybės „svoris“ – ji tapo lyginama su kitomis gyvenimiškomis vertybėmis. Tad nereikėtų pagal paviršutiniškas apklausas marginalizuoti, nuvertinti dalį Lietuvos žmonių, taikant jiems iš Atgimimo metų „ištrauktą“ ir gerokai suidealintą vertybinę skalę.

       Tos vertybinės skalės idealumas ryškėja prisiminus kai kurias realijas. Juk gyvename sovietmečiu išugdyto nomenklatūrinio elito ir nomenklatūrinės vertybių sistemos, taip pat anais laikais susiklosčiusių grupinių santykių ir išsiugdytų sugyvenimo su valdžia strategijų valdomi. Kasdieniame gyvenime gausu iš sovietmečio paveldėtų praeities tinklų bei sienų. Vienas tokių tinklų – nuo visuomenės nuslėptos KGB bylos. Jos įslaptintos ne dėl kokios nors realios grėsmės visuomenės santarvei, o kad žmonės niekaip negalėtų atsikratyti įteisintos baimės ir negalėtų nutraukti ryšio su praeitimi. Tuo puikiausiai ir manipuliuoja valdantieji. Pastarieji jau nebijo jokių duomenų apie savo praeitį – juk KGB rezervas ar Aukštosios partinės mokyklos diplomas yra nelyg tinkamumo aukštoms pareigoms ženklas. Kitas toks ženklas – pasižymėjimas „prichvatizacijose“. KGB bylų atvėrimas ne paskatintų susipriešinimą, o tik leistų daliai žmonių pagaliau apsivalyti ir ištrūkti iš juos valdančio tinklo, kurį laiko baimės taikymo specialistai. Rašytojai šiuo atžvilgiu turėtų tarti paveikų ir svarų – apsivalymo šviesą ir asmeninio gyvenimo nepriklausomybę teigiantį žodį. Ypač tie rašytojai, kurie būrė žmones nepriklausomybės ateičiai.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1