RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Aputis Juozas. Plėšia plaučius šitas
       kvepėjimas… (K. Barėno
       „Apsakymų rinktinė“)
Baliutytė Elena. Ilona Gražytė-
       Maziliauskienė: kritikė-egzistencialistė
       (I. Gražytės-Maziliauskienės „Idėjų
       inventorius: literatūros kritika“)
Baublys Karolis. Į sielą įsėlinęs ūkesys
       (D. Kajoko „Karvedys
       pavargo nugalėti“)
Brazauskas Nerijus. Trilerių sezonas
       tęsiasi (M. Zingerio
       „Sezonas su šokėja“)
Bražėnas Petras. Monografija apie
       vyriausią rašytoją (L. Peleckio-
       Kaktavičiaus „Kazimieras Barėnas“)
Bukelienė Elena. Vienatvės anatomija
       (L. S. Černiauskaitės
       „Artumo jausmas“)
Bukelienė Elena. Atminties ir
       išminties knyga (S. Lomsargytės-
       Pukienės „Dita: paralelės“)
Daujotytė Viktorija. Kas gaudžia
       anoje distancijos erdvėje? (V. Kukulo
       „Didžiadvasių žodžių eros pabaiga“)
Daujotytė Viktorija. Pakankamai geri
       pakankamai blogo poeto
       eilėraščiai (A. Marčėno „Pasauliai“)
Dragenytė Ramutė. Diagnozė:
       kūrybinis vaisingumas
       (D. Zelčiūtės „Atgal į vandenį“)
Dragenytė Ramutė. Europietiška
       brolystė (K. Skujenieko „Ar esu toli
       viešėjęs / Es pabiju tālos ciemos“)
Dragenytė Ramutė. Salomėjos
       veltiniai (V. Daujotytės „Salomėja
       Nėris: fragmento poetika“)
Dragenytė Ramutė. Butaforinė poezija
       (J. Jackevičiaus „The yellow insect /
       Geltonas vabzdys“)
Fomina Aleksandra. Juozas Erlickas –
       naujųjų laikų kinikas
       (J. Erlicko „Prisimynimai“)
Jonušys Laimantas. „Romano“ erezija
       (G. Grajausko „Erezija“)
Juknytė Ernesta. Voratinkliais apsigobę
       eilėraščiai (J. Butkytės
       „Voratinkliais apsigobusios“)
Kmita Rimantas. Detektyvas, įtariamas
       poezija (M. Martinaičio
       „K. B. įtariamas“)
Kmita Rimantas. Nejaukiai apie
       atvirą poeziją (A. Baltakio
       „Žvirblių žiemavietė“
Kukulas Valdas. Trys dešimtmečiai per
       žolynus (S. Jonausko „Žolės balsas“)


711


8-9


11


8-9


11


12


1


4


1


2


5-6


10


5-6

4


12


3


8-9

3


144146


171


140


177


137


144


143


138


139


148


179


150


175

149


140


134


174

140
Mačianskas Feliksas. L. Didžiulienės-
       Žmonos gyvenimo intencijos
       (M. Telksnytės, V. Račkaičio
       „Kaip lašas mariose…“)
Mačianskas Feliksas. Žvėriškai liūdnas
       pasaulis… (R. Šavelio „Geriu žalią
       tylą“ / Atsiminimai apie Paulių Širvį)
Mačiulytė Kristina. Saliamonas
       Maimonas – racionalus filosofas ir
       prieštaringa asmenybė (S. Maimono
       „Gyvenimo istorija“)
Marčėnas Aidas. Iš didžiosios d, iš oriosios
       O (D. Petrošiaus „iš tvermės D“)
Marčėnas Aidas. „Drėgnos akių
       rainelės žvilgesy“ (M. Buroko
       „Būsenos“)
Marčėnas Rimantas. Istorijos
       populiarinimo veikalas ar romanas?
       (J. Užurkos „Gediminas –
       nevainikuotas karalius“)
Mitaitė Donata. Atšiaurus Tomo
       Venclovos eilėraščių pasaulis
       (T. Venclovos „Sankirta“)
Narmontaitė Loreta. Magiškasis
       teatras (R. Kundroto, A. Lyvos
       „Liepsnojanti tuštuma“)
Peluritytė Audinga. Kelionė į amžinąjį
       pavasarį (K. Platelio „Palimpsestai“)
Speičytė Brigita. Balsas paraštėj
       (E. Karnauskaitės „Iš smilčių“)
Sprindytė Jūratė. Paskutinė, aštuntoji
       (V. Kubiliaus „Birutė Pūkelevičiūtė –
       aktorė ir rašytoja“)
Šeina Viktorija. Elegantiškos kronikos
       (K. Navako „Gero gyvenimo kronikos“)
Šerelytė Renata. Sunku būti vyru
       (S. Parulskio „Doriforė“)
Šerelytė Renata. Pavargusio žodžio
       erdvė (R. Granausko „Kenotafas“)
Šerelytė Renata. Sapnų šalies logika
       (A. Imbraso „Klajūnas“)
Šerelytė Renata. Hipnotinės
       reinkarnacijos (P. Venclovos
       „Susapnuoti gyvenimai“)
Švilpienė Dovilė. Kai neįmanoma
       tampa įmanoma (G. Beresnevičiaus
       „Lietuvių religija ir mitologija“)
Tūtlytė Rita. Tikriausiai būtina
       (D. Čepauskaitės
       „Nereikia tikriausiai būtina“)
Tūtlytė Rita. Jono Aisčio laiškai
       (J. Aisčio „Laiškai 1929–1973)
Vaitkevičiūtė Viktorija. Iš tekstų,
       pavirtusių knyga (O. Baliukonės
       „Ant sapnų tilto“)
Venclovas Petras. Tarp novelės ir esė
       (G. Klimaitės „Liūdnas malonumas“)1


5-68-9

1


102


10


2

7

4


5-6

12

2

4

7


12


7


3

10


3

10148


182181

136


146141


142


145

138

146


173

138

139

144

141


136


138


144

139


137

143TĖVYNĖS VARPAI

Beresnevičius Gintaras. Autsaideriai
Beresnevičius Gintaras. Šventų
       giraičių ilgesys
Beresnevičius Gintaras. Totalinis
       už(si)miršimas, arba, Džulijanai,
       ar kaip tu ten…
Beresnevičius Gintaras. Nutiko –
       nenutiko
Daujotytė Viktorija. „XX amžius
       buvo tarsi teatras…“
1

4


8-9

12

5-6
152

151


184

148

185

 

Pavilionis Rolandas. Nunykti ar atgimti?
Pocevičius Darius. Nerašyti!
Sventickas Valentinas. Viktorija
       Daujotytė. Gražiai vaikšto kur gražu
Tamošaitis Regimantas. Pakeista
       tikrovė
Tamošaitis Regimantas. Perkantis
       žmogus
3
2

10

7

11
148
152

153

150

151* * *

Aputis J. Su dolomitais, žodžiais ir muzika
Baliutytė E. Mūsų Ričardas
       (R. Pakalniškiui – 70)
Baublys K. Žemės dievų
       puota Druskininkuose
Brazauskas N. Žinomas
       ir nežinomas I. Meras
Braziūnas V. In memoriam.
       Išėjo vidury darbų (Nadija Neporožnia)
Braziūnas V. Tarp Poezijos pavasario
       ir Poetinio Druskininkų rudens
Čigriejus H. A. Petro Cvirkos
       premija – Juozui Apučiui
Daugirdaitė S., Kačkutė E.
       Šiuolaikinės Europos rašytojos:
       lytis ir karta
Daujotytė V. In memoriam.
       Atsisveikinant su Linu Broga
Dirgėla P. In memoriam. Jausmų
       riteris – mirė? (Viktoras Brazauskas)
Girdzijauskas V. Žmonės prie knygų
Guščius A. V. Bubnys –
       aštuonioliktasis G. Petkevičaitės-Bitės
       premijos laureatas
In memoriam. Ignas Pikturna
In memoriam. Antanas Bieliauskas
Jakonytė L. Nauji Kazio Borutos
       kūrybos skaitymai
Jarutis V. Vertimų gaivalas ir jų
       vertinimo viltys
Jonauskas S. Rašiusi savo
       gyvenimu (D. Paulauskaitei – 60)
Jurčiukonytė A., Kadžytė G.,
       Žmuida E., Žvirgždas M. Literatūra
       tarp kitų menų
Klimašauskas B. Parodė J. Petrulio
       dramą „Prieš srovę“
Klimašauskas B. Kelmiškiui Žemaitės
       premiją įteikė Tel Avive
Kontrimaitė M. Tolstantis, bet
       išliekantis… (A. Kalanavičiui – 60)
Kukulas V. In memoriam. Basomis
       visais asfaltais (Elena Mezginaitė)
12

10

11

1

1

11

11


7

7

12
4


7
7
12

2

11

8-9


3

4

7

5-6

3
149

157

179

157

155

157

155


157

154

150
153


156
154
151

157

156

186


154

156

155

188

152

 

Laurušaitė L. Yra ko pavydėti
Martišiūtė A. Vytautas Kavolis
       kaip iššūkis konformistinei
       intelektualo laikysenai
Mažeikaitė Z. Kabi Laretei žavesys
Mažeikaitė Z. A. von Humboldtas?
       Turėtume žinoti
Mažeikaitė Z. Intrigavimas
       mokslo žiniomis
Mažeikaitė Z. Andersenui ji atkišo veidrodį
„Metų“ inf. Neeilinis Rašytojų
       sąjungos suvažiavimas
Mitaitė D. Pagerbtas akademiko
       Jono Lankučio atminimas
Mitaitė D., Venclova T., Grinceris N.
       In memoriam. Michailas Gasparovas
Motiejūnas V. LRS premija iškeliavo
       į Skuodą
Motiejūnas V. Knutas – lietuviškai,
       Sigitas – latviškai
Motiejūnas V. Žinomas ir nežinomas
       Julius Kaupas
Narbutas V. In memoriam. Vytauto
       Cinausko atminimui
Notrimaitė G. Kam (dar) rašoma?
Stepanauskas L. V. Nabokovo
       „Lolita“ – ne plagiatas
Stepanauskas L. „Modernus
       antikvariatas“ – paradoksas?
Sventickas V. In memoriam.
       Pokalbis, kurio negirdėsime
       (Gražina Ramoškaitė-Gedienė)
Urbonavičiūtė J. „Kultūros intertekstai“:
       tarp kasdienybės realijų ir meno
Valionis A. Plagiato byla – amžina?
Valionis A. Latvių poezijos
       individualistas
Valionis A. Vertimai, kurių
       nesulaukia latviai
Žmuida E. Nemirtingumo
       ir meno paslaptys
4


10
1

8-9

10
12

3

4

12

2

3

5-6

7
3

4

8-9


1

12
2

5-6

8-9

2
157


154
159

190

158
155

151

154

151

156

153

190

153
157

158

189


154

153
158

190

188

155REPRODUKCIJOS

Aliukas Artūras
Braziūnienė Jurgita
Cicėnas Linas
Gailius Pranas
Grigaliūnas Kęstutis
Griušys Pranas
Jacovskis Adomas
Joselovičienė Rita Jūratė
Keraitienė Asta
Kosinskaitė Miglė
10
11
3
2
4
7
8-9
12
3
5-6
      Kozlovienė Laimutė
Marcinkevičius Vilmantas
Norkutė Dovilė
Paukštė Vygantas
Savickas Augustinas
Strazdas Robertas
Suchockytė Edita
Tamoliūnas Vytautas
Tornau Arūnė
Valius Vytautas
12
1
1
11
10
4
8-9
7
5-6
2


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1