Jonas Užurka. GEDIMINAS – NEVAINIKUOTAS KARALIUS. – Vilnius: Eugrimas, 2004. – 424 p.

       Mėginant vertinti Lietuvos tūkstantmečio programos leidinį, istorinio turinio knygą, kurią autorius pristato kaip romaną, nelengva tuo pat metu į ją pažvelgti istoriko ir beletristo akimis. Tačiau šiuo atveju toks dvigubas požiūris būtinas.

       Jonas Užurka savo veikalą pavadino paprastai ir aiškiai: „Gediminas – nevainikuotas karalius“. Skaitytojas išvaduojamas nuo spėlionių, apie ką bus kalbama, kas bus pagrindinis kūrinio personažas. Tad romanu pavadintoje knygoje pirmiausia ir ieškai šio personažo charakterio bruožų, mėgindamas įsivaizduoti sudėtingą asmenybę, vildamasis išvysti ją kaip gyvą žmogų. Autorius Gediminui paskiria nemenką dalį storos knygos puslapių, tiek apie jį kalbėdamas savo paties vardu, tiek kitų knygos personažų lūpomis, tiek leisdamas kalbėti pačiam knygos herojui ar perteikdamas jo mintis. Atsiveria puikios galimybės neeilinę, sudėtingą ir prieštaringą istorinę asmenybę atskleisti įvairiapusiškai, daugelio lietuvių vaizduotėje nepajudinamai stūksančiai skulptūrai įkvėpti gyvo, realaus žmogaus dvasią. Tačiau kyla įspūdis, kad J. Užurkai rūpėjo į skaitytoją atgręžti tik vieną daugialypės asmenybės pusę – parodyti mums didį politiką ir valstybės veikėją. Deja, net ir ši vienintelė skaitytojui atskleistoji – vienspalvė. Knygoje Gediminas – išmintingas ir teisingas valstybės vyras, nedarantis politinių klaidų, nemeluojantis, neveidmainiaujantis, šventai prisilaikantis duoto žodžio, neabejojantis savo sumanymų ir sprendimų teisumu. Panašu, kad ir pats autorius nė vieno politinio savo herojaus veiksmo prasmingumu neabejoja. Tačiau pripažįstant akivaizdžią tiesą, kad kaip politikas Gediminas iš tikro daug nuveikė LDK labui, nevertėtų užmiršti, jog įžymių krikščioniškos Europos politikų sumanymų ir darbų analizė, o ypač žinios, kokiomis priemonėmis tie jų sumanymai buvo įgyvendinami, įrodo, kad didžiuma politikų labai laisvai traktavo Dekalogą. Toli nesidairant, anaiptol ne visų svarbiausių bendražmogiškos moralės normų prisilaikė karalius Jogaila, rusų carai Ivanas Žiaurusis ir Petras I, Anglijos valdovas Henrikas VIII, ir netgi naujųjų laikų šios valstybės premjeras, tautos numylėtinis W. Churchillis. Sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. O juk minėtų kraštų istorikai net neabejoja, kad šie politikai reikšmingai sustiprino ir išaukštino savo valstybes. Kad ir kaip mums tai būtų nepriimtina, bet niekur nepabėgsime nuo dar antikos pasaulyje suformuluotos išvados, kad didžiųjų politinių tikslų retai kada pasiekiama nesusitepant ar nesusikruvinant rankų. Daugelį lietuvių skaitytojų pagrįstai papiktintų Gedimino statymas į vieną gretą, pavyzdžiui, su Jogaila. Nors absoliuti didžiuma lenkų istorikų, jau nekalbant apie eilinius skaitytojus, griežtai paprieštarautų, jeigu imtume jiems įrodinėti, kad pagonis Gediminas sau keliamais moralės imperatyvais buvo pranašesnis už krikščionį Jogailą. Taigi net ir moksle daug kas priklauso nuo to, iš kokios pusės žiūrėsime. Tačiau paradoksas tas, kad, trokšdamas išaukštinti Lietuvos valdovą, J. Užurka neišdrįso ant jo veido ar valdoviško drabužio pamatyti jokios dėmelės ir taip jį tarsi nužmogino. Vertėtų pasimokyti iš didžiųjų senovės graikų dramaturgų, kurie nepabijojo atskleisti net savo dievų silpnybių ir ydų.

       Netenka abejoti, kad, kaip paskutiniame savo knygos viršelyje teigia autorius, Gediminas mokėjo ir mylėti, ir būti mylimas. Tačiau romane veltui ieškotume nors menko skyrelio, kur meniniais vaizdais būtų atskleidžiama personažo Gedimino meilė savo žmonai Jaunei ar, apsaugok Viešpatie nuo tokios šventvagystės, kokiai neteisėtai mylimajai. Gali pagalvoti, kad didis valdovas buvo belytis žmogus, kurio neveikė moterų žavesys, kurio kraujo neužkaitindavo pavasarinis gamtos atgimimas. Ir išvis – koks romanas be meilės dramų! Žinoma autoriui nebuvo būtina į jas painioti nebejauno savo pagrindinio herojaus, tačiau romane ir jauni valdovo sūnūs bei dukros tarytum net nemaištaudami veda tas kunigaikštytes ar išteka už tų princų, kuriuos jiems paskiria politikas tėvas. Autorius ir vėl neišnaudojo galimybių atskleisti tegu ir sufantazuotų, tačiau dramatiškų ir psichologiškai motyvuotų situacijų, kai, tarkim, valdovo dukra Aldona, verčiama tekėti už lenkų karalaičio Kazimiero, priversta išsižadėti lietuvio mylimojo ir pan. Kad tokie motyvai nenuskambėtų sentimentaliai ar banaliai, priklauso tik nuo autoriaus meistriškumo.

       J. Užurka lyg ir mėgina parodyti, kad vienus sūnus Gediminas myli ir jais pasitiki labiau, kitais – mažiau. Bet toji meilė ir pasitikėjimas susiję tik su valstybės vidaus ir užsienio politikos realijomis ir poreikiais. Normalūs tėviški jausmai Gediminui tarytum svetimi, nes jam, valdovui, terūpi, ar sūnūs padės praplėsti ir taip jau imperines valstybės sienas, ar ne. Vien šiuo aspektu Gediminas vertina tiek Algirdą su Kęstučiu, tiek Jaunių. Patikimos istorinės informacijos stygius apie asmeninį Lietuvos valdovų, jau nekalbant apie jų žmonas ir dukras, gyvenimą beletristui ne tik nekliudo, bet leidžia sukurti ir skaitytojų teismui pateikti skaudžias įsimenančias dramas, ką įtaigiausiai atliko Just. Marcinkevičius dramoje „Mindaugas“. Žinoma, autoriaus valia, kokius savo personažų gyvenimo vingius ir dramas iškelti į avansceną, kokius išvis nutylėti. Tik visa bėda, kad ir daugelis kitų svarbių knygos personažų – Gedimino broliai, sūnūs, dukros, bendražygiai ar priešai – veikia tik vienoje, politinių santykių, plotmėje. Net ir Gedimino sūnus Jaunius, kurio charakteriui atskleisti autorius skiria daug vietos, ruošdamas jį tėvažudžio vaidmeniui, yra veikiamas ne tiek „pagranduko“ ir mamos lepūnėlio kompleksų, kiek savo didelių politinių ambicijų. Jo portrete galime įžvelgti tik porą atspalvių, bet ir tie patys – tamsūs. Tokį veikėją galima apibūdinti tik vienu terminu – neigiamas herojus. Jaunius ir bailus, jo ir balsas cypiantis, ir su motina jis meilus tik iki tol, kol gauna tai, ko siekia, o po to rėžia į akis, kad jai jau laikas mirti.

       Tenka pripažinti, kad jeigu beletristai mūsų valdovus vaizduotų pagal ilgametę lietuvių istoriografijos tradiciją, jie visi, išskyrus nebent Mindaugą ir Jogailą, atrodytų kaip Siamo dvyniai – drąsūs, kilnūs, valstybei ir tautai besiaukojantys didžiavyriai, be ydų ir silpnybių. Tokie jie buvo vaizduojami ir Vytauto užsakytuose LDK metraščiuose. Prieš senosios lietuvių istoriografijos suformuotą Jogailos, kaip didžiojo Lietuvos nelaimių kaltininko, įvaizdį maištą sukėlė tik rašytojas J. Laucė. Natūralu, kad Lietuvos valdovus rūpėjo išaukštinti aušrininkams ir tuo pavergtai tautai parodyti, kad tiek Lietuvos kunigaikščiai, tiek ir pati tauta senovėje ne tik nebuvo prastesni, bet net tauresni, sąžiningesni už kaimynų valdovus ir tautas. Dabar tokio poreikio nebeliko ir, remdamiesi moderniais istorikais, beletristai turėtų liautis kūrę bekraujes granitines skulptūras, ant kurių drabužių veltui ieškotum kokios nors dėmelės. Be abejo, skaitytojui, ypač vyresnio amžiaus, būtų nelengva persiorientuoti ir suvokti, kad ir Gedimino kaip ir visų mirtingųjų širdyje buvo žiaurumo ir klastingumo, kaip ir išminties, drąsos ar valios. Šiuo atveju ypač svarbios šių prieštaringų savybių proporcijos. Bet J. Užurkai vienodai svarbūs ir reikšmingi tiek šiuolaikinės istoriografijos įrodyti, tiek atmesti teiginiai, pavyzdžiui, romantiška legenda, savotiškas anų tolimų laikų politinis užsakymas, apie romėniškąją Lietuvos valstybės kilmę. Kita vertus, dėl šaltinių skurdumo mokslui nepajėgiant tvirtai atsakyti į vieną ar kitą svarbų klausimą, autorius turi teisę, remdamasis hipoteze, tarkim, spėti, kad kunigaikštis Skalmantas buvo Gedimino senelis.

       Objektyvumo dėlei būtina pažymėti, kad, prieš sėsdamas rašyti romaną, J. Užurka atliko didelį paruošiamąjį darbą – rūpestingai susipažino su istoriografiniais tyrinėjimais, taip pat naujausiais. Tai liudija istoriko A. Nikžentaičio versijos, jog Gediminas buvo nunuodytas sūnaus Jauniaus pasiųstų žudikų, perkėlimas į knygą, mėginimas psichologiškai motyvuoti šio įvykio aplinkybes. Autorius įsigilino ne tik į Lietuvos XIV a. istorijai skirtą istoriografiją, bet ir susipažino su kaimyninių kraštų to meto istoriniais įvykiais. Kaip pabrėžiama knygos prologe, J. Užurkai rūpėjo iš „grynai tautinių rėmų išsiveržti, įvykių veiksmus iškelti į tarptautinę areną <...>“. Visa bėda, kad, vaduodamasis iš tautinių rėmų, autorius dirbtinai išpučia ir taip jau didelio veikalo apimtį, tiesiog smulkmeniškai aprašydamas Gedimino santykius su atskiromis, Aukso ordos jungą velkančiomis, rusų kunigaikštystėmis, nepagrįstai stabdydamas romano veiksmą ir aukodamas intrigą, kurios romane aiškiai stinga. Jeigu būtų užtekę ryžto atsisakyti tokių skyrelių kaip „Vladislovo įpėdinis – Ordino sąjungininkas“, ilgai neapsistoti ties popiežių ir Vokietijos imperatorių kovų aprašymu, ši knyga kaip meno kūrinys tikrai būtų gerėlesnė... Ir vis dėlto būtų nedora nepaminėti sodriai parašytų knygos skyrelių ir pastraipų. Beletristiškai įtaigiai pavaizduotos derybos dėl Gedimino sūnaus Narimanto ir chano Uzbeko dukros vedybų, subtiliai perteikta politinių intrigų atmosfera, atmintyje išlieka Lietuvos valdovo pasiuntinių nužudymo fragmentas. Kai pristigęs dokumentinės medžiagos autorius suteikia laisvę savo vaizduotei, iš tikro padvelkia jau ne istorijos populiarinimo veikalo, o romano stilistika. Pro skaitytojų dėmesį nepraslys ir Gedimino susitikimas su kunigaikščiais ir didžiūnais, kuriame valdovas ginasi nuo kaltinimų, kad jis parsiduodąs Ordinui ir vyskupams. Tačiau šiame epizode autorius valdovą vaizduoja kaip sunkiai įtikėtiną viduramžių demokratą, kuris net į užgauliausias didžiūnų replikas reaguoja taikingai. Kai autorius leidžia sau atitrūkti nuo jam labiausiai rūpimų politikos problemų, išaiškėja, kad jis sugeba vaizdžiai ir įtaigiai aprašyti, tarkim, Vilniaus miesto statybų ir pilies tvirtinimo scenas. Savitai nuskamba tikrai nesentimentalus motyvas apie Gedimino nuo bausmės atleistą, iš bado vagiliavusį akmentašį.

       Romane nedaug mūšių epizodų, tačiau jie aprašyti sodriai ir profesionaliai. Kita vertus, po lietuvių kruvinų kirstynių su rusais aprašymo tekste netikėtai praslysta išties viduramžiškai ciniška frazė: „Kariai smarkiai pasidarbavo – apetitas bus geras“.

       Autorius sukuria ne vieną polilogą, kai ginčijasi, diskutuoja anoniminiai veikėjai – didžiūnai, liaudies žmonės, vienuoliai ir t. t. Toks nuasmeninimas nekursto skaitytojų vaizduotės, taip pat nepadeda kurti charakterių. Kita vertus, kai kurie romano skyriai primena priešrinkiminę politikų diskusiją televizijos laidoje. Pasitaiko ir priešingų atvejų, kai Lenkijos karalius Vladislovas ir Gediminas kalba ir samprotauja taip nuasmenintai, kad be autoriaus nuorodų būtų sunku atskirti, kuriuos žodžius ištarė krikščionis, o kuriuos – pagonis. Kartais atrodo, kad knyga rašyta ne XXI amžiuje, o H. Sienkewicziaus laiku, – autorius net nemėgina maskuoti savo aprioriškai negatyvaus požiūrio ne tik į kai kuriuos personažus, bet ir į tautas. Nevengiama iš anų laikų pasisavintų štampų, vaizduojant, tarkim, „tipišką“ totorių, kryžiuotį ar lenką. Lygiai taip elgėsi minėtasis lenkų klasikas, vaizduodamas „tipišką“ laukinį lietuvių karį.

       Tarp daugybės knygos veikėjų sunkiai surastume bent vieną, kuris tenkintų meninės prozos personažui keliamą vieną iš esminių – charakterio individualumo reikalavimą. Net ir valdovo žmonai Jaunei autorius nesuteikė ryškesnių, tik jai būdingų individualių bruožų. Skaitytojui tik tepasakoma, kad Jaunė buvusi ištikima žmona ir mylinti motina. Taip ji priskiriama abstrakčiam ir beveidžiui viduramžių moterų būriui. Knygoje kažkodėl neatsirado vietos jokiam autoriaus vaizduotėje gimusiam personažui, kuriam būtų buvęs paskirtas svarbus siužetinis ir idėjinis vaidmuo ir kurio gyvenimo įvykiai iš anksto nebūtų žinomi skaitytojui. Todėl jam paliekama tik ne itin intriguojanti galimybė sekti, kaip autorius aiškins žinomo personažo, Jauniaus, lemtingo poelgio motyvus.

       Taigi sukūręs tiek romantizuotos išvaizdos, tiek dvasios Gedimino – politiko – portretą, o knygos pabaigoje gražiu T. Narbuto stiliumi pasiuntęs jį į dausas su mylimu žirgu, ištikimu bendražygiu, ir sakalais, J. Užurka vis dėlto parašė ne romaną, o istorijos populiarinimo veikalą, kuris, kita vertus, nemažiau reikalingas ir naudingas negu romanas.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1