Knuts Skujenieks. AŠ ESU TOLI VIEŠĖJĘS / ES PABIJU TĀLOS CIEMOS. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 359 p.

       Knutas Skujeniekas Lietuvoje yra puikiai žinomas latvių poetas. Įvairiose publikacijose apie šį autorių dažnai išvardijami visi poeto nuopelnai, tad akylas skaitytojas jau galėjo juos įsiminti. Į pagaliau pasirodžiusią poezijos rinktinę „Aš esu toli viešėjęs / Es pabiju tālos ciemos“ taip pat įdėtas Kęstučio Nastopkos straipsnis, primenantis autoriaus biografiją. Beje, šis tekstas jau buvo publikuotas 2003 m. „Kultūros baruose“. Tiesa, pakeistas pavadinimas – „Knuto Skujenieko amplua“ virto į „Daugiabalsę poeziją“, išbraukti kai kurie sakiniai, dėl to kai kur jaučiamos minties spragos. Tad gal, negalint apie poetą pasakyti ką nors naujo, reikėjo ir turinį bent jau kitais žodžiais perteikti – kaip ir pavadinimą?

       Prieš šimtmetį, net ir vėliau, buvo puoselėjamos utopinės lietuvių ir latvių vienybės idėjos. Lietuvoje iš broliško pareigos jausmo retkarčiais vis dar išleidžiama kokio nors latvių autoriaus knyga. Bene iš to paties jausmo latviai išleidžia ir mūsų poetų rinktinių. 2002 m. pasirodė dvikalbė J. Vaičiūnaitės rinktinė, kurios redaktorius ir vienos iš pratarmių autorius – K. Skujeniekas. Poetė – Baltijos Asamblėjos literatūros premijos laureatė, kaip ir U. Bērzinis, kurio knyga Lietuvoje išleista 1997 m. Pagal Asamblėjos nuostatas laureatų knygas išleisti privaloma. Kadangi K. Skujeniekas pats yra šios Asamblėjos Latvijos žiuri narys, pretenduoti į premijas negali, tad knyga išleista iš brolystės paskatų, be to, ji pasirodė „Šiuolaikinių pasaulio poetų serijoje“ šalia Vladimiro Nabokovo ir Kerry Shawno Keyso rinktinių. Dar 1983 m. pasirodžius jaunųjų latvių poetų antologijai „Mes atėjome į šį pasaulį“ (po metų Latvijoje išleista lietuvių autorių antologija) Stasys Jonauskas rašė apie „pro šalį prasprūdusį“ K. Skujenieką, tad nuosaikieji latvių poezijos gerbėjai ir vertėjai, kurių ne tiek jau daug, ilgai laukė jo kūrybos rinktinės. Geriau vėliau negu post factum. Tariamai postmoderni visuomenė, kaip jai ir pridera, pasistengia vienaip ar kitaip autorių numarinti. Kita vertus, gera kūryba byloja pati už save.

       K. Skujeniekui, vieninteliam nelietuviui, 1993 m. įteikta Jotvingių premija (dabar beveik niekas neprisimena, už ką jis tuomet gavo; pasak Vlado Braziūno, matyt, už tai, kad jis – Knutas, K. Platelio teigimu, už lietuvių liaudies dainų ir poezijos vertimus į latvių kalbą). 2003 m. V. Braziūnas guodėsi, kad K. Skujenieko vertimų į lietuvių kalbą „ne kalnai, ne kalnai“. Užtat netrukus literatūrinę spaudą ir užgriuvo kalnai šio autoriaus eilėraščių, o dabar išleista visa rinktinė. Gaila, kad leidėjai neįdėjo bičiuliško autoriaus portreto, kuris dar labiau reprezentuotų „Knuto amplua“. Knygos sudarytojo ir vertėjo V. Braziūno teigimu, atrenkant eilėraščius vadovautasi skoniu bei aplinkybėmis – reikėjo įtraukti Sigito Gedos bei Jono Strielkūno vertimus, kad neliktų neužfiksuoti knygoje. Taip pat atsižvelgta ir į paties autoriaus pageidavimus.

       Daugiausia vertimų paties V. Braziūno (J. Strielkūno tik du, S. Gedos taip pat nedidelė dalis). Kai kurie vertimai, lyginant su anksčiau pasirodžiusiais spaudoje, gerokai pataisyti, tačiau vargu ar galima sakyti, kad rinktinėje jie geresni ar iš viso geri. Pvz., dviejų to paties eilėraščio vertimo variantų prasmė gerokai skiriasi (plg. eilėraštį „ruduo te išsidūksta“, publikuotą „Šiaurės Atėnuose“ 2003 m. gegužės 17 d. ir rinktinėje), tiksliau, pirmajame variante ji apskritai neatskleidžiama, nes panaikinamas metaforiškas mirties ritualo konceptas. Kaip šiuo atveju galima pasitikėti nepaisančiu prasmės vertėju? Nepakanka vien puikiai jausti kalbą, iš kurios verčiama, nors ji ir giminiška. Poeto kompetencija taip pat ne visada padeda, gal todėl patys poetai savo kūrybos beveik neverčia. Kartais pravartu žvilgtelėti ir į žodyną (tokiam kilniam tikslui Letonikos centras neseniai pasirūpino išleisti naują latvių-lietuvių kalbų žodyną). Vienas iš svarbiausių verčiamo teksto komponentų yra prasmė, kurią sudaro originalaus teksto turinys bei komunikacinis efektas. Vertėjas privalo jausti teksto sukeliamą efektą, kad galėtų jį kuo tiksliau perteikti vertimo adresatui. Tokie yra pripažinti poetinio teksto vertimo reikalavimai. Žinoma, sunku išlaviruoti, tačiau kai kuriuose eilėraščiuose V. Braziūnas nevengia formos dėlei paaukoti turinį.

       Palyginti su ankstesniais vertimais, rinktinėje kai kurie žodžiai paversti deminutyvais (braziūnizmais?): žolė – žolytė (p. 195), žodis – žodelis (p. 203). Deminutyvų nevengia ir pats K. Skujeniekas, tačiau juos naudoja specialiai tautosakiniam turiniui išreikšti skirtuose eilėraščiuose. Vertimo trūkumų ne tiek jau mažai. Pro kalbininko ausį sunkiai praslystų tokios frazės: „tačiau vis tiek nuduosime / kad mes savybėj šeimininkai“ (p. 217) arba: „taip esu ir taip esi gyventi“ („tā es dz?voju un tu t? dz?vo“, p. 136). Akivaizdu, kad eilėraštyje „aš būsiu kaip parke suolas“ (p. 215) dvi eilutės praleistos ne dėl vertimo niuansų, bet dėl paprasčiausio neapsižiūrėjimo, t. y. pražiūrėjimo. Neaišku, kodėl vertime nemotyvuotai atsiranda tokios frazės kaip „baigtas kriukis“ (p. 243) ir pan. Matyt, jos vertėjui asocijuojasi su „Knuto amplua“, tačiau tuo atveju reikia pažinoti patį autorių.

       K. Skujeniekas primena, vieno eilėraščio žodžiais tariant, kriaušę it varpo šerdis jau senokai besidaužančią į lietuvių langus. Knuto figūra suprantama kone kaip archajinio dievo personifikacija (K. Nastopka jam pritaikė lokio įvaizdį) arba tiesiog vaizdinys iš folkloro: dievas, pasivertęs seneliuku, vaikšto po kaimo – dabar jau ir po miesto, pasaulio – pirkias ir panosėje kikena: „that's a good question“ (p. 269). K. Skujenieko poezijos lyrinis „aš“ irgi toli viešėjęs, daug matęs, patyręs, „kultas ir mintas“, todėl ir atrodo įgijęs mistinių galių. Jis – tarsi dievišku emanacijos būdu išskaidomas, išbarstomas kūnas, poetinė metonimizacija, labiausiai aktualizuojant balsą – žodį: „eik mano burna / alsuot ir galvoti <...>“ (p. 149).

       Prieš kelerius metus Erika Drungytė rašė apie poetų prarastą meilę tėvynei ir kalbai, apgailestavo, kad jaunųjų latvių kūryboje nėra jokios brolystės, baltų ar tautinio identiteto pėdsakų („Literatūra ir menas“, 2000 m. sausio 15 d.). Galima tik pasidžiaugti, kad mūsų jaunojoje poezijoje jų taip pat nelabai yra, o jeigu pasitaiko – kaip egzotiškas prieskonis be jokių pretenzijų į tradiciją. Užtat K. Skujenieko kūryboje tokių identifikacijų apstu. Autorius yra mitologizuotos žemės poetas („pa dienu maizes ceļu skraidu“ / „perdien sukuosi duonos šoky“), jis priklauso tradicijos pamatui, besiremiančiam žemiškuoju pasaulio regėjimu. Latvių poezijoje žemė dažnai laikoma tam tikru atskaitos tašku, pagal santykį su ja skiriamos net poetų grupės. K. Skujenieko kūryboje dera įvairūs motyvai – paralelės tarp žemės ir žmogaus, žemės kaip balso įvaizdis ar rilkiškas kritimas į jos orbitą.

       K. Skujenieko poezijoje nemažai aliuzijų į latvių liaudies dainas, nes jose kitaip negu lietuvių dainose yra gausu tiesioginių mito apraiškų: „grįžtu kitoj pabuvęs saulėj / man gera buvo saulėj toj / ir saulėj toj po vieną dangų / turėjau rankoj kiekvienoj“ (p. 209). Tokiuose eilėraščiuose galima atpažinti per folklorą atskleidžiamus mitinius modelius (pvz., saulės ir žemės sąsajas), jų savitą interpretaciją. Autorius, transformuodamas graikų mitą apie Orfėją ir Euridikę (ciklas „Neatsigręžk“ – vienas geriausių bent jau šios rinktinės kūrinių), sukeičia vietomis personažus, o apverstas mitas turėtų įgyti gyvenimiškos reikšmės. Šitai liudija autoriaus prierašas: „Kas manytų čia esant aprašytą graikų mitą, tas klystų. Mito Orfėjas ėjo gelbėti Euridikės. Čia atvirkščiai. Bet ar gyvenime daug kas nebūna atvirkščiai?“ Tačiau apverstas mitas tėra naujo mito kūrimas ir įteisinimas: „Čia neprasideda niekas, / išskyrus pabaigą“ (p. 53). Mitas yra kultūrinio ir socialinio identiteto atrama – kūrinys parašytas 1966 m., kai poetas buvo įkalintas Mordovijos lageryje. Iš gyvenimo, mirties, sapno, atminties būsenų sinkretinimo atkurtas mitas tampa budrios atminties įsikūnijimu: „Ai, Mnemozine, ką tu išdarinėji su dievų dovana!“ Šiuo atveju atminties simboliu tampa pati Euridikė, kurios istorija susijusi su draudimu atsigręžti ir jo sulaužymu.

       Eilėraščiai sudėti chronologine tvarka (1963–2003), todėl įdomu stebėti poeto kūrybinį kelią. Tokia tvarka galėtų autorių kompromituoti, tačiau K. Skujeniekas priklauso tai poetų rūšiai, kurie į poeziją ateina jau subrendę. Dauguma eilėraščių rimuoti. Pirmoje knygos dalyje jaučiamas egzistencinio tikrumo siekis: „<...> per sunki našta jau lenkia, / Aš užanty paknyburiuoju sagą, / Įsiūtą tavo rankų“ (p. 29). Konkreti detalė pačiupinėjama, įsitikinama jos bei savo tikrumu, paskui abstrahuojama – saga tampa gyvybės simboliu. Tokį eilėraščio modelį autorius plėtoja visoje kūryboje, beveik nepalikdamas galimybės konkretiems vaizdams ir detalėms būti savimi (be kelių išimčių, eil. „mano sode“). Ankstyvuosiuose eilėraščiuose lagerio paliktas pėdsakas išreiškiamas kaip išpažintis, malda, padrąsinimas sau: „<...> Tu prisimerk / Užsispirk / Valdykis / valdykis // Dar tau pravers!“ (p. 81), ši tema išlieka ir kituose eilėraščiuose, kaip mėginimas integruotis į visuomeninį kontekstą arba išlikti apversto mito situacijoje. Vėliau tokių intonacijų bandoma atsisakyti, autorius pradeda kalbėti ironiškai (apie visokias muzikytes, žolės uostynes ir pan.), tačiau pats jo kalbėjimas neišvengiamai suponuoja socialinę eilėraščio prasmę. Pasak paties poeto, „o dabar taip sau žiūri pro langą ir kaip kirgizų akynas – ką matai, tą dainuoji“ („Literatūra ir menas“, 2003 m. gegužės 16 d.). Reikia pripažinti, kad ne visada tas stebėjimas, t. y. dainavimas, įdomus. Kuriamos ironiškos nuotaikos kartais nepasiteisina. Pvz., vienur turėtų būti liūdna, kitur – juokinga, bet juokas kažkodėl nekyla: „toje aš partijoj kur žmonės / vadinami senom beždžionėm“ (p. 245), nekyla ir dėl suironizuoto savo vardo: „jaunas verteris per nieką / anksti galą gavo / o jau senas skujeniekas / tai ilgiau gyvavo“ (p. 247). Tokios eilės kiek primena V. Landsbergio poetinius žaidimus. Televizijos įpratintai ausiai čia norisi išgirsti juoko įrašą, kad kartais nepraleistų „juokingos“ vietos.

       Vėlesniuose kūriniuose subjektas per ironijos ir humoro prizmę į visa žvelgia iš tam tikros distancijos. Ketvirta rinktinės dalis „Po rojaus“ K. Nastopkos vadinama postmodernia, tačiau postmodernumo ženklų vos vienas kitas, be to, autorius atsisako būti šio pasaulio dalimi: „es esmu no tās pasaules / kuras gandrīz vairs nav“ („aš esu to pasaulio / kurio gangreit jau nebėr“). Eglė kaip personifikuotas mitinis provaizdis čia transformuojamas į nukirstą kalėdinę eglutę arba eglės išparduodamos, rožė virsta į pliką kotą. Nors ironijos netrūksta, tačiau kai kur ji baigiasi įprastinėmis tiesomis: „visi mes esam paukščiai keleiviai“; „žinome kad / eiti / tas pats kas ir gyventi“. Šalia žemės, saulės atsiranda ir trečia planeta – Marsas, kuriame gyvenimas taip pat blogas. Marsas iškyla kaip kitoniškumo, nepritapimo vaizdinys („es no cita marsa“), bet kartu archajiškumo prototipas: „smuklėj broliuojas marsiečiai ir kuršiai / vis tu per vidurį vis tu po kojom / plati gimtinė burna siaurutė“ (p. 303). „Burnos siaurumas“ atskleidžia susvetimėjimo ir nesusikalbėjimo problemą ne vien dėl kalbos skirtumo, bet ir dėl visuomeninio nepritapimo. Greičiausiai ir dėl vadinamosios kartų problemos, prasilenkimo su laiku („tokia jau latvių prigimtis // čia seniai kvaksi o jauni suklusę“, p. 277). Galbūt dėl šios problemos imama sąmoningai švepluoti, pvz., šiame eilėraštyje iš trečios meilės lyrikos dalies: „<...> aš tau kankleš ušgaunu / tu šieloš ilgešy / norš ne štandartaš žiauna / pavašariš širdy“ (p. 201). Beje, dėl latvių kalbos priebalsių kietumo tokias eiles lengviau skaityti originalo kalba. Latvių kalba patartina skaityti ir tiems, kurie kalbos nemoka – gal padės broliškas kraujas ir prasmė atsiskleis savaime, o jeigu ne, galima skaityti intertekstualiai: kairiąja akimi latviškai, dešiniąja – lietuviškai.

       K. Skujenieko poezija išversta daugiau kaip į dvidešimt pasaulio kalbų. Tekstai vertimui labai tinkami: nacionaliniai ypatumai bei savitumai, kultūriniai intertekstai, šiek tiek humoro – angliško (internacionalinio) kikenimo; šelmiškas autorius – puiki medžiaga šiuolaikinės Europos poezijos kanonui. Tačiau nors lietuviška rinktinė ilgai laukta ir ilgai rengta, jai precizikos vis dėlto trūksta. Latviai itin mėgsta vertimus – jų rinkiniuose šie užima lygiavertę vietą su savais kūriniais. Stebina nuoseklus latvių domėjimasis lietuvių literatūra. Dar Emilis Skujeniekas, Knuto tėvas, ne itin palankiomis sąlygomis praėjusio šimtmečio vidury uoliai vertė lietuvių kūrinius, stengėsi skelbti latvių spaudoj visas naujienas ir apgailestavo, kad lietuvių leidiniai nereaguoja į tokias pastangas. Nelabai reaguojam ir dabar – matyt, latviai didesni patriotai, Latvijoje į knygų pristatymus atvyksta net prezidentai...

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1