Konferencijų, skirtų S. Nėries 100-mečiui, apžvalga

       2004 m. lapkričio 12 d. Vilniuje, Mokslų Akademijos rūmuose, ir gruodžio 24 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, vyko Salomėjos Nėries šimtmečiui skirta konferencija. Ją organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) kartu su Maironio muziejumi (organizatorės – Rūta Brūzgienė, Raminta Antanaitienė). Konferenciją Vilniuje pradėjo LLTI direktorius Algis Kalėda. Jis apžvelgė S. Nėries emocijų kaitą ir pagrindiniu jos eilėraščių principu pasiūlė laikyti kontradikciją. Štai ir dažnumų žodyne randame greta esančius du vyriškus vardus: Leninas ir Žilvinas. „Priešybės viena kitą papildo“, – įžangos žodį baigė A. Kalėda.

       Profesorius Donatas Sauka pranešime „Salomėjos Nėries poetinis kanonas“ bandė įsivaizduoti S. Nėries kūrybą Europos modernizmo kontekste – šalia Ch. Baudelaire'o ir kitų. Kiek modernioje nuasmenintoje poezijoje įmanomas nuoširdumas, asmeniškumas? M. Heideggeris kultivuoja intuityvųjį pažinimą ir išplėtoja kalbos kaip stebuklo idėją – jo įtaka literatūrologijai yra neabejotina. T. S. Eliotas kalba apie papročių, tradicijos kultūrą, kurios dirbtinai laužyti net neįmanoma. Jau Vytautas Kubilius, mūsų didžiausias lyginamosios literatūrologijos specialistas, yra įžvelgęs, jog bendro europinio mastelio nėra ir objektyvūs kriterijai prarandami susidūrus su konkrečiu tekstu. Profesorius priminė Rytų kultūros, kinų poezijos, kuriai neabejinga buvo ir S. Nėris, įtaką Europos poetams. Karo metų S. Nėries lyrikoje prarandamas harmonijos jutimas, politiniai motyvai, kurių pastaruoju metu stengiamasi išvengti, turėtų būti matomi plačiame kontekste: pasižiūrėkime, kur iš savo „sidabrinių aukštumų“ nusirito rusų poezija, kaip komunistais žavėjosi R. Rolanas, J.-P. Sartre'as.

       Mokslų Akademijos narė korespondentė, profesorė Viktorija Daujotytė pranešime „Eschatologija Salomėjos Nėries eilėraščiuose“ įdėmiai pasekė, kaip S. Nėries lyrikoje formuojasi eschatologijos vizija – jos atraminiu motyvu, ryškėjančiu nuo 1935 m., tampa rauda. Tačiau prieš pasaulio baigties viziją poetei lemta išgyventi šviesųjį laikotarpį – šeimos ir brandžiausios lyrikos kūrimą. Be šio pakilimo iš tikrųjų neįmanoma eschatologijos nuojauta, teigė profesorė. Bandydama apibūdinti „aukštąjį sakralinį skliautą“, mini M. K. Čiurlionį, vizionierių F. Nietzsche, audringąjį R. Wagnerį, gotikos meną. Kliedesiais ir klystkeliais priartėjama prie meno paslapties (M. K. Čiurlionis – skaidrus ir klejojantis, tačiau vis tiek vientisas). 1937–1939 m. S. Nėrį lydėjo ypatingas kūrybos vyksmas. Iškeldama madonos su kūdikiu viziją („Visur aš ją matau...“), poetė intuityviai priešinasi katastrofos nuojautai.

       Šiai temai labai svarbus yra ciklas „Iš M. K. Čiurlionio paveikslų“. Lemties pirštas neišvengiamas, tačiau siekis išsaugoti viltį neįmanomybės akivaizdoje transformuojasi į paguodos intonaciją. Taigi „Iš M. K. Čiurlionio paveikslų“ yra pirmas ryškus eschatologinės temos akcentas. Antrasis – karo metų lyrika. „Prie didelio kelio“ – trečiasis. Pastarajame šaltis („šaltas akmuo“), žvarbumas, persmelkiantis iki kaulų, formuoja eschatologinio speigo beveik mistinę jauseną. Jei kalbame apie S. Nėrį kaip apie dainuojančią, turime kalbėti ir apie raudančią. Gilusis prasmės klodas – pastanga nepalikti pasaulio apokaliptinėms jėgoms.

       Eugenijus Žmuida (LLTI) kalbėjo apie „Tautosakinį būties jausmą Salomėjos Nėries lyrikoje“. Tautosakoje ir poetės poezijoje dominuoja džiaugsmas gyventi, gyvybės, Būties stebuklas. S. Nėries eilėraščiuose vyksta dviejų priešingų pasaulių susidūrimas: moteriškojo ir vyriškojo (Eglės broliai nužudo žaltį; „protingi dėdės“ pradeda karą). Jį liudija ir poetės lyrinio „aš“ (valiūkės merginos, kuri kartu ir našlaitė, ir gyvenimo podukra) tragiškas nepritapimas patriarchalinėje visuomenėje. Būties, kurią karo metų lyrikoje ima simbolizuoti palikti namai, gimtinė, gimtoji žemė, baltasis miestas, jausena ir teigimas garantuoja S. Nėries eilėraščiams nemirtingumą.

       Ilgametis S. Nėries poezijos tyrinėtojas Viktoras Alekna kalbėjo apie ankstyvąją kūrėjos poeziją. Kai jos vienmečiai Antanas Miškinis ir Jonas Aleksandravičius siūlė spaudai savo pirmuosius eilėraščius, Nėris jau buvo asmuo, kuris sprendė ir vertino. Vaikystėje ji mėgo dainuoti. Kai namiškiai paklausdavo, kokia čia dainelė, ji atsakydavo – pati sukūriau. Jos talentą anksti pastebėjo ir įvertino mokytojai. S. Nėris yra rašiusi, jog spaudoje jos eilės pradėjo rodytis nuo 1922 m. Tačiau V. Alekna 1922 m. „Ateities“ žurnale jos eilių nerado, bet rado 1921 m. per keletą numerių skelbiamą poemą „Tylioji karžygė“.

       Daktarė Inga Jasinskaitė-Jankauskienė kalbėjo apie operinį S. Nėries „Našlaitės“ variantą (Broniaus Kutavičiaus „Sigutė“), pasiūlė pasiklausyti dviejų operos ištraukų. Perteikdami tą patį siužetą, skirtingi menai naudoja savas menines priemones, todėl interpretacijos skiriasi – tokia buvo padaryta išvada.

       Auksė Kapočiūtė („Salomėjos Nėries veikalai teatre“, VDA) išplėtojo skirtingų menų sąveikos temą, peržvelgė S. Nėries „istoriją“ scenoje nuo 1944 m. lėlių teatro spektakliukų iki 2004 m. Rimanto Tumino pjesės „Madagaskaras“ (pagal Marių Ivaškevičių).

       Daktarė Aušra Martišiūtė (LLTI) perskaitė pranešimą „S. Nėries recepcija šiuolaikinėje dramaturgijoje“. Salomėja – ypatingas, dramatiškas personažas. Pirmąkart į sceną ją išvedė Šiaulių dramos teatras 1974 m. („Kaip žydėjimas vyšnios“). Vėliau įvairiuose teatruose pasirodė A. Drilingos „Sesuo žydrioji“, R. Staliliūnaitės „Negesink mano saulės“ (poetinis teatras), A. Juozaičio „Sunkiausi metai“, M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. R. Staliliūnaitė pirmoji išradingai ėmė komponuoti poetinius ir dokumentinius (dienoraščių) tekstus. M. Ivaškevičius sąmoningai atsitolina nuo poezijos, nebecituoja S. Nėries tekstų. „Madagaskare“ S. Nėris tampa Lietuvos, naivios, kenčiančios ir skausmu savo naivumą atperkančios, simboliu. Salė paaukojama slibinui kaip pasakos mergelė.

       Ona Juozapaitienė (LMTA) aptarė lyrikos ir muzikos santykį („S. Nėris ir muzika“). Poetė ne kartą savo eiles yra pavadinusi dainomis. Svarbiu kūrybos varikliu laikė nemirtingumo troškimą. Ištarti žodžius, kurių niekas nepamirš. Išties jos eilių melodingumas – užburiantis. Kai kurie eilėraščiai virto liaudies dainomis. Salomėja buvo nuolatinė koncertų lankytoja. Dienoraščiuose – ekstazė po koncertų. L. Beethovenas vadinamas sielos karaliumi. Džiaugsmo per kančias motyvas ypač jai artimas. Pagal Salomėjos tekstus yra sukurta per šimtą muzikos kūrinių.

       Muzikos ir poezijos tema kalbėjo ir daktarė Rūta Brūzgienė. Mąstymo bei muzikalumo forma – galbūt mažiausiai sąmoninga veikla. Lietuva šioje tyrinėjimų srityje žengia tik pirmus žingsnius. Čia daugiausia yra nuveikęs Juozas Girdzijauskas.

       Gražina Kadžytė (LLTI) palygino poemą „Eglė žalčių karalienė“ su žinomais šios pasakos variantais. S. Nėries poema priartėja prie dramos, tragedijos modelio. Poetės talentas sulydo daug žanrų, panaudoja reikalingiausius jų elementus kūrinio vidinei logikai, nuotaikai ir netgi magijai perteikti. S. Nėries tekstas laikytinas dar vienu, bene puikiausiu pasakos variantu.

       Vilniaus universiteto doktorantė Viktorija Šeina atkreipė dėmesį į dialogą, užsimezgusį tarp nepanašių poetų – S. Nėries ir L. Skabeikos – eilėraščių.

       Raminta Antanaitienė, atstovavusi Maironio lietuvių literatūros muziejui, apgailestavo, kad S. Nėries palikimas nėra sutelktas vienoje vietoje (Bučų namas Palemone šiuo metu remontuojamas), o ateičiai svarbus yra kiekvienas dokumentas.

       Konferencijoje Kaune įvyko knygos „Salomėja Nėris. Archyvai“ pristatymas, buvo perskaityti ir keli nauji pranešimai. Leonarda Jakentaitė (Vilniaus universitetas) kalbėjo apie S. Nėries demoną. Poetė buvo labai imli emocijoms, greita susižavėti ir pamilti. Įsimylėjimai keitė vienas kitą, galbūt jų kaita kūrė pastovią būseną. Dabar sunku atpažinti prototipus, tačiau vyrijoje, atrodo, poetė ieškojo tokio demono, kuriuo galėtų žavėtis, kuris ją užvaldytų, būtų tamsus ir paslaptingas, galingas ir nepasiekiamas... Demono įvaizdis dažnas eilėraščiuose apie meilę.

       Rita Tūtlytė (Vilniaus universitetas) gilinosi į vitalizmą ankstyvojoje S. Nėries lyrikoje, pateikė daug įdomių įžvalgų. Elina Naujokaitienė ieškojo poetės sąlyčio taškų su dadaistais bei siurrealistais. Ramutis Karmalavičius (LLTI) perskaitė daug emocijų sukėlusį pranešimą „(De)mitologizacijų humoras ir kuriozai“, kuriame atkakliai teigė, jog S. Nėries lyrika – tai tik gimnazistės eiliavimai, realaus pagrindo neturintis mitas. Solveiga Daugirdaitė mano, kad S. Nėris yra įžymiausia lietuvė. Įdomius pranešimus taip pat perskaitė Dalia Striogaitė (LLTI), Marijus Šidlauskas (Klaipėdos universitetas), Jūratė Petrikaitė (LMTA).

       Pokonferencinėse diskusijose ir susitikimuose daugiausia dėmesio sulaukė V. Aleknos bei Bučų šeimos narių prisiminimai.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1