Onė Baliukonė. ANT SAPNŲ TILTO. – Vilnius: Alma littera, 2003. – 328 p.

       Iš tylinčių riksmo“ – taip pavadintas Liudviko Jakimavičiaus pokalbis su Nacionalinės premijos laureate One Baliukone („Literatūra ir menas“, 2005 m. sausio 14 d.). Šiais žodžiais galėtume apibūdinti ir poetės eseistikos knygoje „Ant sapnų tilto“ išsakytą laikyseną, santykį su supančia aplinka.

       Į knygą sutelkti dešimtmetį (1992–2003) rašyti tekstai, suskirstyti į keturis skyrius. Pirmasis „Po mugės“ yra savotiški pasvarstymai apie viską: kasdieninį gyvenimą, nūdieną, apie save. Antrasis „Ant sapnų tilto“ – tai pokalbių, interviu, atsakymų į literatūros žurnalų užduotus klausimus dalis. Trečiame skyriuje „Sopulingyn“ aptariami poetai Alfonsas Nyka-Niliūnas, Salomėja Nėris, Jonas Aistis, Henrikas Radauskas, Antanas Miškinis, Antanas Kalanavičius, Judita Vaičiūnaitė, taip pat Mikalojus Konstantinas Čiurlionis bei indų filosofijos knyga „Bhagavadgyta“ (1999). Ketvirtas skyrius – vientisas tekstas „Nuo pilies šeimininkės bokšto“. Iš kitų išsiskiria apimtimi (daugiau kaip 100 puslapių) ir yra parašytas dialogo forma tarp teksto autorės ir BALSO, „kurio ligi šiol neidentifikavau, nesutapatinau nei su sielos antrininku, nei, kaip dabar madinga, su kuriuo nors iš dievų arba daimonų“ (p. 201). Temos požiūriu ši esė siejasi su pirmu skyriumi, tačiau joje daugiau autobiografinių detalių, išsisakymų apie save, kūrybą. Knygą simboliškai užbaigia graži nuotrauka „Tarp abiejų Benignų – motinos ir dukters“, kur užfiksuotos trys moterų kartos.

       Poetės O. Baliukonės knyga įtraukia skaitytoją į stiprų žodžių srautą, į savotišką nenutrūkstamą kalbėjimą be aiškių ribų, bet labai atvirą, nesumeluotą, autentišką, pačios autorės patirtą, išgyventą, kartu ir margą, daugiaklodį, mistišką, balansuojantį tarp sapnų ir tikrovės pasaulių.

       Pasak literatūrologės Dalios Čiočytės, „esė rašymo intencijos glaudžiai susijusios su egzistenciniais klausimais“. Kita vertus, šiuo metu „ryškėja tendencija manipuliuoti esė žanru, suvokiant jį kaip laisvą ir neįpareigojantį“ (Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002). – Vilnius: Alma littera, 2003. – P. 347, 363). O. Baliukonės tekstuose vyrauja gyvenimo prasmės, žmogaus buvimo dabartiniame blogiu persunktame pasaulyje tema. Tačiau ryški ir atpalaiduoto kalbėjimo tendencija, šokinėjant nuo vienos minties ar temos prie kitos. Tekste „Nuo pilies šeimininkės bokšto“ į pasakotojos klausimą, dažną teksto pradžios topą, „Nuo ko čia pradėjus?“ (p. 200) atsakoma: „Rašyk apie bet ką, nes visa vienodai svarbu ir nebesvarbu, aktualu ir jau atgyvenę ar išeikvota“ (p. 201). „Rašymas apie bet ką“ kartais sugriauna struktūrą, mintys tarsi pasiklysta. Vis dėlto pokalbio imitacija šiame tekste tarsi pateisina tokį stilių, prilygstantį sakymui čia ir dabar, net pačiai autorei nežinant, kas iš viso šito išeis: „Tai toks iš pirmo žvilgsnio neperskverbiamas sąnašynas, neperregima tirštuma, chaotiška sankaupa – kaip, beje, ir mūsų gyvenimas, – kad, neatsargiai prisilietus, vėl gali beviltiškai subyrėt į aibes nesusiejamų atskirybių“ (p. 200), ir „kaip atsakyti į klausimus, kurie nesuformuluoti? Ir suteikti pavidalus neapčiuopiamybei? Šiurpuliukai...“ (p. 201).

       Pirmo skyriaus tekstuose („Po mugės. Meditacija akmenų sode“, „Kas ten skambina?“, „Iš politikos Gariūnų“, „Tu esi aš: visi esame viena“) daugiausia moralinių svarstymų apie politiką, degradavusią visuomenę, „ištisą visuotinio nusmegeninimo industriją“, dabartinį kreivą, nedarnų, perdėm „dalykišką“ ir be galo apšnerkštą pasaulį, „ir dar su ginklų kalnais, pabaisiškom technologijom bei keisčiausių chimerų gamyba, klonų, virusų pramone. Ir visuotiniu pamišimu dėl pelno, dėl kapitalo, dėl „šventos“ nuosavybės...“ (p. 263). Ir ne tik išgyvenama dėl visa užvaldančio „laukinio kapitalizmo“, dėl prarandančio tikrąsias vertybes meno („Kol demonai ilsisi“), dėl trečiosios – klasikinės muzikos – programos panaikinimo („Suklususioms mūsų sieloms“), dėl prastėjančios lietuvių kalbos („Pradžioje buvo Žodis“), bet siūlomos ir išeitys, ką daryti, kaip gelbėtis: „Lieka vienintelė išeitis: kuo glaudžiau susitelkus – ir ypač sąmoningai – kurti kitą, priešingą, pozityvų ateities vaizdinį, antikarinės, antiteroristinės civilizacijos „verslo planą“ (p. 55).

       Gaila, kad tokie svarstymai dažnai išvirsta į per daug atvirą didaktiką, pamokslavimą iš sakyklos, regint vien balta ar juoda: „Nes po akimirkos gal kažkas, užsipylęs akis visaip garbinamais užsienietiškais surogatais, savo nevaldoma mašina sutraiškys mus gatvėje, paleis kulką į smilkinį ar įbes širdin jau nesyk sukruvintą peilį“ (p. 17), arba „ypač vaikams turime stiprinti ne vartojimo, o kūrimo galią, ugdyti ne prekeivių, o poetų dvasią“ (p. 47). Tai pradeda varginti, nes per daug bendra, kažkur girdėta, skaityta, žinoma.

       Pamokslo toną dažnai gyvina poetiniai intarpai, prisiminimai (prieškalėdinė nuotaika, prisimintas J. Vaičiūnaitės posakis, įsirėžęs atmintin vaikystės įvykis – „Skilusi diena. Uroboras“), be to, gelbsti ir ironizavimas: „Net šiame milžiniškam ir be galo triukšmingam, amžinai šunų išmatom ir alkoholikų šlapimu bei narkomanų „rojaus“ esencijom dvokiančiame devynaukštyje pasijutau KAIP NAMIE“ (p. 208).

       Skaitant labiausiai rūpi atrasti O. Baliukonės pasisakymų apie save, kaip žmogų, kūrėją. Jų gabaliukai, išnyrantys iš žodžių srauto, yra bene įdomiausi, ir jie iš tikrųjų tikri, intymūs, nedemonstratyvūs, nepamoksliški, be itin išryškinamų opozicijų (gera-bloga, dvasiška-materialu). Ten, kur kalbėjimas nuo „mes“ pereina prie „aš“,prasideda tikrasis esė tekstas: „Kartais atrodo, kad jau kokį šimtmetį gyvenu nekvėpuodama. <...> Ir mano poezija darosi tarsi belaikė, be „žemiškos“ atmosferos. Ir tikriausiai ne vien todėl, kad tenka gaudyti orą kaip žuviai pravira burna devintame blokinio namo aukšte, po pat nežmoniškai įkaitusiu stogu. Greičiau dėl to, kad esu netekusi jau dviejų tėviškių – ir iš tikrųjų nieko apčiuopiamo neturiu“ (p. 19). Žavi autorės stoiška laikysena gyvenimo-mirties akivaizdoje: „Juokaudama tarčiau: kūryba – vaisingiausia savižuda! O jeigu rimtai... Vis dar nelengva. Baisios tos būsenos, kai žinai, jog turi laikytis iš paskutiniųjų jėgų, – o nėra už ko. Viskas išsprūsta... Net už savęs negali; ką jau kalbėt apie dar silpnesnius: dukrą, motiną, eilėraštį... Kai slenki ir slenki į prarają nelygu vandens nuolat plaunamas upės skardyje vos vos besilaikantis džiūvantis medis ar krūmas. Arba pats žemyn slenkantis krantas: smiltis po smilties, grumstas po grumsto, atodanga po atodangos... Iki pat šiurpaus nepakeliamo nuogumo“ (p. 242). Įtikina siekis išsivaduoti iš bet kokių baimių, drąsiai sakyti absoliučiai viską, ramiai priimant kitokios, vienišės, dažnai nesuprastosios, statusą: „O gyvenimo teatre netrokštu vaidinti. Čia, pasak Oskaro Milašiaus, taip ir likau nepatalpinta. Tai yra – bevietė, benamė“ (p. 252), net gyventojų surašinėtojos įtraukta į grafą „Kiti“, t. y. prie elgetų, valkatų, marginalų (p. 43).

       Savitas, įdomus yra skyrius apie poetus, kūrėjus („Sopulingyn“). Šis kalbėjimas remiasi ne literatūrine analize, o emociniu išgyvenimu, reiškiant simpatiją, susižavėjimą. Dažniausiai siekiama apibūdinti poetų kūrybos visumą, išskiriant labiausiai patikusius eilėraščius, stengiantis juos įvardyti, apibendrinti jų poveikį, pvz., A. Nykos-Niliūno eilėraščių rinkinys „Balandžio vigilija“ aptariamas taip: „Tai meilės giesmė ieškojimų kančia apmokėtam, sunkiai iš nebūties atsikovotam, širdies šviesa nutviekstam dviejų žmonių pasauliui. <...> Tokių lengvų ir žaismingų, tartum visai ne niliūniškų, sidabrinės fleitos skambesių, tokių viduramžiškai galantiškų, riteriškų, kupinų nuolankumo Damai gestų anksčiau neteko patirti...“ (p. 128). Metaforomis išreiškiamas žavėjimasis, gėrėjimasis J. Vaičiūnaitės rinkiniu „Debesų arka“, S. Nėries „Prie didelio kelio“. Į literatūrinį, poetinį tekstą žvelgiama kaip į egzistencinį, skaudžiai keliantį būties prasmės klausimą, per jį regint ir dažnai dramatišką paties kūrėjo asmenybę.

       Aptarimuose ypač daug retorinių sušukimų („Kokie švieži, negirdėti rimai, kokia originali ritmika, koks išradingas grafinis piešinys... Vis dėlto tikras meistras anuomet buvo A. Miškinis!“ (p. 161) ir nutylėjimų. Atraminiai autorės žodžiai – „stebina“, „žavi“, „stulbina“, „įspūdingas“, „įstabus“, „puikus“. Kiekvienas šių tekstų įdomus, nes kalbama nuoširdžiai, atvirai neslepiant patoso, gėrėjimosi, nes eseistei pasirinkti autoriai yra egzistenciškai svarbūs: „Todėl ir H. Radausko lyrikoje – tiek gražios, elegantiškos, kartais tiesiog tobulai apipavidalintos ne-būties. Tiek magiškos, kerinčios, bet vidujai bevaisės harmonijos, ugnies ir ledo, velnio ir angelo, žemės ir rojaus (kuris iš tikrųjų – pragaras ar bent skaistykla!) apsimestinės darnos“ (p. 151). Tokias metaforiškas, emocingas analizes „sutvirtina“, pagrindžia įvairių literatūros kritikų citatos.

       Nors pagal žanrą antras skyrius „Ant sapnų tilto“ skiriasi nuo kitų tekstų, tačiau savo pasaulėjauta, tematika dera su visa knyga. Čia O. Baliukonė daugiausia kalba apie save, kaip poetę, tapytoją, apie kitus kūrėjus, reflektuoja kūrybos procesą, sustoja ties senomis geromis knygomis, galinčiomis gydyti žiaurumą, agresiją.

       Onės Baliukonės esė tekstai yra įvairūs, bet susijungiantys į tam tikrą autobiografiją. Visus juos sieja vieninga stilistika, metaforiškas, jausmingas, pakilus kalbėjimas, nesvarbu ar apie poeziją, ar apie politiką, ar apie matytą kiną, parodą, perskaitytą knygą, ar tiesiog apie kasdienybę ir save. Gal kiek santūriau jų atžvilgiu nuteikia moralizavimas, neigiamas požiūris į daugelį šiandienos reiškinių, įvykių. Tačiau manau, kad skaitytoją pritrauks tekstų emocingumas, gyvumas, tikras atvirumas net ir deklaratyviausiose vietose, autorės drąsa kalbėti tiesiai, nežaidžiant, nesislapstant po kaukėmis. Galbūt sudomins ir savita gyvenimo filosofija, besiremianti indų mokymais, Biblija, ir net įtikinamai atrodys pranašystės dvelksmas, kelionės anapus ar anapusinio pasaulio jutimas, regėjimas būnant čia.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1