Viktorija Daujotytė. SALOMĖJA NĖRIS: FRAGMENTO POETIKA. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 238 p.

 
       Gražus, didelis jubiliejus yra puikus pretekstas knygai išleisti. Žymieji klasikai turi tokią savybę – niekada nenumirti. Savybę, kurią mes, gyvieji, vadiname privilegija, o kaip vadina patys mirusieji, nežinome ir, matyt, niekada nesužinosime. Interpretacija turi didelę galią, ji yra diskurso ir bet kokio mito egzistavimo prielaida. Vieni kaupia nuosėdas, kiti jas rūpestingai šveičia, o kai prabyla koks nors užsilikęs liudytojas, – ką jūs darote, apie tokias prasmes velionis nė nesapnavo, – visi interpretuotojai atlaidžiai jam šypsosi. Tačiau Salomėja Nėris sapnavo... Jos sapno vertę atkakliai liudija Viktorija Daujotytė.

       Ką naujo galima rasti trečioje V. Daujotytės knygoje apie Salomėją Nėrį? O gal reikėtų paklausti kitaip, nes autorė nieko ypatingo ir nesiekia, tik trumpai įsimąstyti „į poetės sąmonės situaciją, būseną, žodį, sakinį“ (p. 23). Profesorės teigimu, fragmento poetika įmanoma tik tuomet, kai istorinis ir klasifikacinis aprašymas jau yra užbaigtas. Tada lieka pasinerti į estetinius išgyvenimus, kylančius intensyviai mąstant apie S. Nėries gyvenimo poetiką. S. Nėris yra tapusi tam tikru mitiniu objektu, vis dar prieštaringai vertinamu. Kita vertus, literatūrai reikalingos ryškios asmenybės, ypač su sklindančiu das Ewig Weibliche, kurį A. Nyka-Niliūnas yra interpretavęs kaip nuolat besitęsiantį dabarties momentą. Tad ir V. Daujotytei rūpi S. Nėries gyvenimo ir kūrybos prasmė, atsiverianti čia ir dabar.

       V. Daujotytės knygų skaitytojai jau seniai nebesistebi studijų gausa – nuostabą jie įpratę patirti kartu su autore atrasdami kažką nepaprasto, „blūkčiojančio“, estetiškai svaiginančio. Gana paradoksalu – autorė prasitaria, kad ją pačią veikia tik patys tekstai, o ne kalbėjimas apie literatūrą (tiesa, kaip išimtį pamini H. Nagio reakciją į S. Nėries lyriką). Tad kodėl skaitytoją turėtų jaudinti V. Daujotytės mąstymas apie literatūrą? Autorė tokiems skeptikams pasakytų, kad kalba ne apie, bet literatūros, o tai labai skirtingi dalykai. Vis dėlto sunku atsikratyti įtarumo kirbėjimo. Didelis autorės produktyvumas gali priartėti prie kartojimosi. Pirmiausia kartojasi tie patys nagrinėjamos poezijos fragmentai, nors kiekvienąkart į juos pažvelgiama vis kitu aspektu, nes bet koks tekstas slepia savyje ne vieną prasmę, ir tik fenomenologinė pa(si)kartojimo galimybė leidžia funkcionuoti neišsemiamam interpretacijų laukui.

       Šiuolaikiniai metodai yra linkę plėsti savo ribas. Tačiau dažnai vienų metodų šalininkai su nepasitikėjimu ir įtarumu žvelgia į kitų atstovus, ypač kai šie savaip interpretuoja bei subjektyvizuoja perimtas metodologines sąvokas. V. Daujotytė subtiliai užsimena, kad jaučia ir dekonstrukcijos ribą. Autorė rašo apie prasmės plevenimą – „buvimą nebūnant, nebuvimą būnant“, apie plevenančias fragmentinės poetikos struktūras. Gražios metaforos – it pienės pūkai ar nykštukinės biodalelės. Niuansuotas junglumas, iš dalies kylantis visumos, kosmos jausmas. Vis dėlto atsiranda rizika peržengti ribas, – galbūt tik vienintelis semiotikos metodas dėl savo metakalbos bent jau teoriškai yra objektyvus. Fenomenologija ir hermeneutika visuomet balansuoja ties blankia subjektyvumo ir objektyvumo perskyra. Pokalbyje su A. Birgere bei G. Šmitiene („Šiaurės Atėnai“, 2004 m. lapkričio 20 d.) profesorė pripažįsta, kad pati fragmento poetika yra rizikinga, pažeidžianti distancijos ribą. Tiesa, V. Daujotytė stengiasi nuotolį išlaikyti ar bent išlikti „neveikiamojo dalyvio“ (p. 162) situacijoje, tačiau kartais tekstuose ryškėja ne kalbinančiosios, bet kalbančiosios pozicija. Iš sintaksinių konstrukcijų galima pajausti pačios autorės reflektavimo ir skaitymo, kuris jai labai svarbus, gal net svarbesnis už patį rašymą, intonacijas. Pavyzdžiui: „Muzika, taip, svaiginančio ritmo pagavoje slypi muzikos galimybė“ (p. 95). Dažnu įterpiniu tampantis žodelis „taip“ reiškia ne tik teigimą, bet ir savotišką subjektyvią reakciją skaitymo metu.

       V. Daujotytė knygos pradžioje rašo apie žmogaus būties ir kultūros fragmentiškumą kaip apie archeologinį (hermeneutinį) dalies ir visumos santykį. Fragmentuose apie S. Nėrį prasmė „blūkčioja“ – fenomenologiškai rodosi ar atsiveria. Fragmento sąvokos atžvilgiu V. Daujotytės mąstyme pasirodo tam tikrų prieštaravimų. Tarkim, M. Bachtinas, kurį taip pat linkstama priskirti fenomenologinei tradicijai, teigė, kad žmogus mene yra visas – ir kūnu, ir siela. Visuma yra įprasminama per santykį su kitu, per kito (interpretuotojo) refleksiją. V. Daujotytė straipsnyje „Literatūros fenomenologija postmodernizmo erdvėje“ („Literatūra“, 2001 m., Nr. 43) rašo apie XX a. įvykusią individo decentraciją į dividą – fragmentuotą, šizofrenišką sąmonę. Todėl, profesorės teigimu, tai, kas nėra sutelkta, „o tik fragmentuota, išardyta, negali sukelti energetinio santykio, pagrįsto nuostaba“. Fenomenologijos tikslas ir esąs sutelkti bei sublimuoti. O knygoje apie S. Nėrį, pavadintoje „Fragmento poetika“, būtent fragmentas tampa nuostabos patyrimo pagrindu. Prieštaravimus galima paaiškinti nebent tuo, kad autorė pasineria į postmodernistinį žaidimo kontekstą – į tam tikrą „simbiozinę postmodernistinę hermeneutiką“. Žaidimą fragmentais, kaip chaotišką, niekam neįpareigotą veiksmą, liudija ir pati V. Daujotytė: „Tų mažyčių, keistų lapelių, kurie buvo kišami į didelį voką, susidarė nemažas pluoštas <…>; ėmiausi klasifikuoti: vienus į vieną voką, kitus – į kitą. Žaidžiau tokį žaidimą“. Rašymas ant lapelių arba rašymas fragmentais visų pirma yra atėjęs iš dienoraščių tradicijos (plg. A. Nykos-Niliūno „Dienoraščio fragmentus“), o jų rašymas sau, net ir labai intymus, ne tik praktiškai, bet ir teoriškai netenka prasmės, kai suvokiama, kad pati kalba atlieka fikcijos, dekonstravimo vaidmenį.

       Labiausiai autorei artimas reikšmės pėdsakų, archirašto ieškojimas, kuris skatina skaityti, nes skaitant sukuriama ne reikšmė, bet apčiuopiamas ženklas, nurodantis dar į kažką kitą, negu jis pats. Kitaip tariant, dėmesio centru tampa decentruotas diskursas. Toks skaitymas galėtų būti siejamas su nagrinėjamų S. Nėries eilėraščių ar jų segmentų keliomis redakcijomis, dienoraščiais, rankraščiais – genetiniu pirminio rašto ieškojimu. Lyginama, stebima, kaip poetė išgrynina paskutinį eilėraščio variantą iki paties skaidriausio kalbos branduolio, kaip susiduria prasmės (pvz., „Theatrum Mundi: gramatika“). Tačiau dekonstrukcija kalba ir apie kitus dalykus: jos tikslas – ne perskaitymas, bet neįskaitymas, neišvengiamos supratimo klaidos demaskavimas.

       Įdomu, kad poetės bendrakartis (V. Daujotytės sąvoka) J. Aistis pats mėgo rašyti apie poesis et veritas, aiškinti savo teksto genezę, o S. Nėries atveju tokį vaidmenį prisiima V. Daujotytė. Autorė analizuoja tartum grįždama prie rašyto, bet neparašyto S. Nėries eilėraščio. Susitelkia ties struktūriniais elementais – rimais ar žodžių pasikartojimais. J. Habermasas apie J. Derrida yra pasakęs, kad savo gramatologijoje (šią sąvoką V. Daujotytė linkusi versti į raštologiją) jis įrodęs, jog fonetika yra tos pačios kilmės kaip ir metafizinis mąstymas. Panašiai galima pasakyti ir apie V. Daujotytę – profesorės apmąstymo objektas – detalė – visuomet pakyla į metafiziką. Metafizinį veiksmą leidžia atlikti metafora, o jai autorė sukuria vis naujas definicijas, šįkart tokią: „Metafora yra ekstatinių būsenų pėdsakas kalboje, jau sukristalėjęs“ (p. 166).

       Fragmentai rašomi ne tik iš eilėraščių tekstų, bet ir iš būsenų, nuotaikų, pajautų – nuo faktų iki sapnų, ezoterikos.

       Jie neįpareigoja kalbėti apie visumą, galima susitelkti į rūpimą ar naujai pasirodančią esmę. Visa tai gali kalba kaip kalba, – pasakytų H. G. Gadameris. Meninio kontempliavimo procesas yra pokalbis, šiuo atveju – dviejų moterų. Tokios moterys spinduliuoja egzistencine rūpesčio aura, jos trokšta kažką pasakyti. Tas kažkas, pačios profesorės pamėgtu žodžiu tariant, yra „tarp“ poezijos ir mokslo. Su kuo nors nesutikti ar ginčytis būtų beprasmiška. Tekste pateikiamos ne abstrakčios charakteristikos, bet iš patirties kylančios įžvalgos. Ar galima nesutikti su teiginiu, kad oranžinė S. Nėries pavasario diena yra toks „vienintelis lietuvių literatūroje dienos apibūdinimas“ (p. 168) arba kad žodis „pusnuogiai“ tikriausiai vienintelį kartą lietuvių poezijoje yra sualsavęs tokia aistra ir gyvybe (p. 174)? V. Daujotytė kalba iš žinančiosios, reginčiosios (raganiškosios) pozicijos. Toks kalbėjimas yra itin gilus, prasmingas, turintis literatūros mokslo raidoje tradiciją – ateityje ji gal net bus pavadinta daujotytiška. Nesutinkančiam ar fenomenologinių rodymųsi tekstu nepasitikinčiam skaitytojui belieka ieškoti kitos alternatyvos, kurių pasiūla šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje nėra tokia jau didelė. Kas pažvelgs į S. Nėrį ir visą jos recepciją iš kokio nors modernaus sociologinio žiūros taško ir parašys išsamią studiją? Kita vertus, galbūt S. Nėries eilėraščiai visa savo spinduliuojančia, išgryninta lyrikos energija gali atsiverti tik kartą, o visa kita tebus interpretacijos – nuosėdos, apnašos, klaidinantys ar niekur nevedantys pėdsakų pėdsakai.

       „Poetės veltiniai“ – viena įstabiausių nuotraukų, iliustruojančių knygą. Kaip tikrai autentiškas S. Nėries būties fragmentas. Daiktiškas, kone kūniškas. Poetės metonimija. Tiktų būti net ir šiuolaikinio meno objektu. Tokių fragmentų refleksija tik įrodo, kad svarbiausia yra filosofiškojo cogito galimybė mąstyti iš pačios literatūros ir surasti naujų gyvenimo – teksto prasmių.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1