Kiekvienoje literatūroje rastume ne vieną ryškų pavyzdį, kai kūrybinis palikimas pradedamas nuodugniau analizuoti ir vertinti autoriui jau išėjus amžinybėn. Atskleidžiama, jog kūrėjo tekstų kalba, forma ir struktūra novatoriška, jog autorius gebėjęs pralaužti įsigalėjusių nacionalinių stereotipų užkardas ir kt. Toks nūdienos kontekste yra latvių poetas Hermanis Margeris Majevskis (1951. IV. 25–2001. X. 6).

       „Tiek gyvenime, tiek straipsniuose, tiek poezijoje Margeris buvo gilios metafizinės Europos kultūros žmogus. „Parnasietis“ – kaip įvardijo Uldis Berzinis nekrologe. Margeris aštriai jautė šios metafizinės dimensijos trūkumą Latvijoje. Ko gero, šį trūkumą jis stengėsi kompensuoti studijomis Maskvos teatro institute, po to – išvykdamas į Lietuvą, kad giliau suvoktų jos kalbą ir kultūrą (Lietuvoje jis surado savo pirmą gyvenimo draugę, iškilią lietuvių poetę Juditą Vaičiūnaitę; kita jo gyvenimo draugė Lietuvos lenkė Henrika Kukainė iki šiolei Vilniuje išsaugojo Margerio kambarį tokį, koks jis buvo jam gyvam esant). Margeris – kartu su Knutu Skujenieku, Pėteriu Brūveriu ir Vytautu Kalva – tapo latvių ir lietuvių kultūrų tarpininku: Latvijos spaudoje nuolat pasirodydavo jo tekstai apie Lietuvos kultūrą ir vertimai“, – rašo latvių poetas Maris Salėjis straipsnyje „Latvių poezijos individualistas Hermanis Margeris Majevskis“, kuris buvo paskelbtas šių metų vasario mėnesį latvių literatūriniame žurnale „Karogs. Šios publikacijos, kurią autorius pavadino savo vizija apie Margerį, platesnė versija bus publikuojama šiemet išeisiančioje knygoje „Latvių rašytojų portretai“.

       H. M. Majevskio gyvenimiškieji ir kūrybiniai ryšiai su Lietuva užsimezgė 1981 m. ir plėtojosi iki šio poeto, eseisto mirties Rygoje 2001 m. rudenį. Prieš atvykdamas į Lietuvą, jis debiutavo eilėraščių rinkiniu „Atsisveikinimas su upe“ (1979). Lietuviškąjį gyvenimo ir kūrybos laikotarpį reprezentuoja poezijos rinkiniai „Vienatvės gimimas“ (1987) ir „Tamsoje dundėdamas ledas“ (2001 m., jau po mirties). Pastarojoje greta originalių eilėraščių yra skyrius „Iš Lietuvos dvasingųjų valandų. Palydėtuvės“, jame įdėti J. Juškaičio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno, S. Gedos, J. Vaičiūnaitės eilėraščių vertimai. 2002 m. Latvijoje buvo išleistas vienas reikšmingiausių H. M. Majevskio vertimų – J. Vaičiūnaitės poezijos rinkinys. 1984 m. jis kartu su kitais kolegomis vertė lietuvių jaunųjų poetų rinktinę „Aušroje gimusi širdis“. Leidiniuose ir periodikoje yra paskelbęs vertimų iš anglų, čekų, moldavų ir lenkų kalbų, bet daugiausia – iš lietuvių.

       Daugeliui poetų, kurie pažinojo Margerį, jis liko atminty kaip sielos aristokratas, nepaprastai reiklus savo ir kitų kūrybai, jis net sovietmety buvo apgaubtas nepriklausoma nuo išorinio pasaulio dvasingumo aura.

       M. Salėjis pabrėžia, kad Lietuva Margeriui suteikė tą būtiną dvasinę atmosferą ir brendimo galimybes, kurių jam trūko Latvijoje, padėjo ištrūkti iš valstietiškos latvių kultūros pasaulėjautos – latvių miesto elitarinis sluoksnis buvo pernelyg plonas ir nepatraukė jo.

       H. M. Majevskis buvo Europos metafizinio etoso nešėjas, postmoderniųjų formų ieškotojas, jautė kūrybos dvasios artumą latvių „kultūros poetams“ K. Skujeniekui, U. Berziniui, L. Briedžiui.

       Apžvelgdamas H. M. Majevskio kūrybą, M. Salėjis nurodo, kad jis gyveno poetiškai: savo išgyvenimus plėtojo iki bendražmogiškojo lygmens. Straipsnio autorius pažymi, jo nuomone, ryškiausius H. M. Majevskio kūrybos principus, kuriais jis vadovavosi įkūnydamas savo poetinę viziją: polinkį į metafiziką; į ryšių su romantizmo tradicija paiešką; eilėraščio kūrimą be individualaus išgyvenimo šiukšlių; poezijos ribų praplėtimą epikos elementais; kiekvieną eilėraštį rašyti taip, tarsi jis būtų vienintelis; polifoninę eilėraščio struktūrą.

       Ne vienas poezijos žinovas paliudija, kad H. M. Majevskio poezijos skambesys latvių lyrikos fone yra labai savitas. Pasak M. Salėjo, „jo poezija yra už latvių poezijos magistralinių vystymosi linijų“, „visiškai alternatyvi atšaka“.

       Kiek anksčiau M. Salėjis apie H. M. Majevskį yra teigęs: „Galima sakyti, kad Margeris eilėmis, vertimais, eseistika ir recenzijomis sukūrė kažin kokį ypatingą – liturginį – latvių kalbos variantą. Jos svorio centras yra kažkokiame nenusakomame anapusiniame taške, kuriame susitinka visos pasauly esančios (ir buvusios) kalbos. Margeris gebėjo girdėti ir mums atiduoti iš tenai sklidusius viršgarsinius sąskambius. Ne jo kaltė, kad amžininkų lyrinės klausos diapazonas kartais buvo per siauras“.

       Anot K. Skujenieko, H. M. Majevskis buvo vienas iš nedaugelio šiuolaikinių poetų, kurie jautė pauzės reikšmę ir mokėjo ją įterpti į eilėraštį.

       Toks individualumas yra ir vienišumo išraiška. H. M. Majevskio poezija dar nepateko į reikšmingiausius pastarųjų metų latvių literatūros istorijos leidinius. Netgi aną mirties rudenį, kai Kultūros kapitalo fondas neskyrė pinigų rinkinio „Tamsoje dundėdamas ledas“ leidybai (rankraštis jau buvo įteiktas leidyklai „Dauguva“), šią poezijos knygą bičiulių pastangomis išleido „Elpa“. Jo kolegos lietuvių poetai ketina parengti Margerio poezijos rinkinį lietuviškai. Lietuvos literatūrinių ryšių istorijai H. M. Majevskio kūrybinės veiklos įamžinimas būtų tikrai reikšmingas.


Achille Campanile 4 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aldous Huxley 14 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Andrzej Bursa 4 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 5 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 Italo Calvino 6 J. G. Ballard 3 Jan Brzechwa 2 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nicolas Born 2 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paul Celan 4 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 25 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1