tekstai.lt

tekstai » tekstai » Jasmantas Antanas

Jasmantas Antanas (1)

antanas jasmantas
antanas jasmantas
Antanas Jasmantas
(tikr. Antanas Maceina, 1908–1987) – katalikiškosios krypties lietuvių filosofijos kūrėjas ir ideologas, daugelio stambių reli­gijos bei kultūros filosofijos veikalų autorius, Kauno, Freiburgo ir Miunsterio universitetų profesorius. 1928–1932 m. studijavo filosofiją ir pedagogiką Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1932–1935 m. studijas gilino Louvaine, Fribūro, Strasbūro ir Briuselio universitetuose. Dėstė Kauno universitete kultūros filosofiją ir pedagogiką, dalyvavo ateitininkų, Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos veikloje. Traukėsi į Vakarus (pirmąkart 1940 m., antrąkart 1944 m.). 1941 m. ėjo Vilniaus universiteto istorijos katedros docento pareigas, vėliau tapo filosofijos fakulteto dekanu. Nuo 1949 m. apsigyveno Vokietijoje. Išleido apie dvidešimt filosofinio ir teologinio turinio knygų, išspausdino keliasdešimt straipsnių tarpukario nepriklausomos Lietuvos, išeivijos ir užsienio spaudoje. Antano Jasmanto slapyvardžiu išleido du filosofinės poezijos rinkinius – „Gruodas” (1965), „Ir niekad ne namolei” (1981). „Poezijos buveinė mano širdžiai yra artimesnė”, – yra pasakęs pats A.Maceina, lygindamas savo filosofiją ir poetinę veiklą. Eilėraščiai kuriami kaip intymūs ir sakralūs pašnekesiai su Dievu, kuris laikomas egzistencine problema, jais siekiama priartėti prie ankstyvosios krikščionybės  ir biblinės kalbos raiškos, kai apie Dievą buvo mąstoma ne metafizinėmis abstraktybėmis, o konkrečių vaizdinių parabolėmis. „Antimodernistinė A. Jasmanto poetika atliepė jo kritišką požiūrį į moderniąją XX a. kultūrą, kuri užsidarė antropologinėje plotmėje ir prarado nuovoką apie visa, kas amžina. Žmogus nėra nei pasau­lio centras, nei tikslas, nei visa ko matas. Dievas yra „buvimo tei­kėjas“; žmogaus esmė atsiveria tik santykyje su Dievo idėja, kuri yra galutinė, nebeturinti virš savęs nieko aukštesnio, bet neišaiš­kinama racionaliu būdu. Šios idėjos išgyvenimas – pats įstabiausias žmogaus patirtyje – duoda jo buvimui „prasmę ir tikslą“. Poetas yra visų pirma Dievo šauklys.“ (Vytautas Kubilius)

Apie Antaną Jasmantą ir jo tekstus
Marcelijus Martinaitis. Trečioji pažintis (Antanas Jasmantas. Klajūnas, 2001)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Antanas Jasmantas (1996)
Tomas Venclova. Metafizinis poetas (Antanas Jasmantas, 1983)
Jonas Grinius. Antano Jasmanto „Gruodas“ (1965)

Antano Jasmanto tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved