TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
       VAHAGN GRIGORIAN

 
       Paukščio siela

       A p y s a k a

       Pabaiga. Pradžia 2006 m., Nr. 1

 
       Iš armėnų k. vertė MARYTĖ KONTRIMAITĖ

 
       – „Aš, – sako, – šio namo savininkų bendrijos pirmininkas“. – „Būk tu kieno nori pirmininkas, – sakau, – bet man po kojomis nesipainiok“. – „Tu man grasini?“ – klausia. „Aha, grasinu“. – „Labai gerai, – sako, – viščiukus rudenį skaičiuoja“. – „Tai ir lauk rudens“, – ir nusigręžiu, kad eičiau ant stogo, bet kai nesiseka, tai nesiseka, – ko dar man trūko – nagi Vahinako žmonos. Man rankos nusviro. Apskritutė apvalutė, žinoma, į krautuvę traukia, ir kiek Vahinakas per šias dienas sulyso, tiek ji suapvalėjo, sakytum, Vahinako kilogramai iš viršaus pas ją nuslinko. Pamatė mane, sustojo, išpūtė akis… „Ponia Anika, – sakau, – noriu su tavim atskirai pasišnekėti.“ Aš kalbu patyliukais, kad Įkyreiva ir kiti neišgirstų, o šitoji, atvirkščiai, kad paleis kakarinę: „Neturiu su tavim apie ką atskirai šnekėtis, niekše, tuojau atiduok mano pinigus, o jei ne, dabar pat pranešiu policijai!“ – „Tyliau, ponia Anika, prašau, atnešiu pinigus, įvyko nesusipratimas, šiandien negaliu, bet rytoj tikrai atnešiu“. O toji vėl: „Niekšas, begėdis, plėšikas, apgavikas, girtuoklis!..“ Ką čia bepridėsi? Nebūtų Vahinako žmona, bene būčiau ištvėręs? Be abejo, kaltas esu, bet jei tu žmogus ir ta tūkstantinė tau nebuvo paskutinė, prieš įžeidinėdama bent paklaustum: „Vaho, kodėl taip padarei?“ Ir jei Vaho po tokio klausimo netaptų tavo vergas – gėda jam. Šitoji eina sau užpakalį kraipydama, aš stoviu suglumęs, o Įkyreiva: „Einam, vyrai, čia mums nėra ką veikti“. Stoviu nei gyvas, nei miręs, tiek suvokiu, kad Vahinako žmona su pilnu pirkinių krepšiu begrįžtanti. Vaho tu Vaho, ar dar kada buvai toks varganas? Kaip primuštas vaikas, kuris laukia, kad kas ateitų, uždėtų ranką ant galvos ir pasakytų, girdi, – tiek to, bet daugiau taip nebedaryk, – va taip stovėjau, o toji atėjo, praėjo pro šalį ir jau nueidama sviedė: „Kad man atneštum, turi valandą laiko“. Atneščiau, bet iš kur? Į Failabazarą eiti per vėlu, namie nėra, Vahinakas neturi, krautuvės pusėje geriau nesirodyti. Pamaniau, kad teisingiausia bus pas ją į namus nueiti, – jai prasikaltau. Nueisiu, žmoniškai atsiprašysiu, pulsiu į kojas, kad porą dienų duotų atsilyginti. Pakilau aukštyn, paskambinau, atidarė duris, nebežinau, ką šnekėjau, tik atsimenu, kad tūkstantį kartų atsiprašiau, vos ne kojas bučiavau, prašiau dar porą dienų palaukti. Aš kalbu, o ji kramto, kažką graužia ir kreivai vypso: „Šiandien neatneši, rytoj turėsi atnešti du tūkstančius, jei rytoj neatneši, poryt – tris tūkstančius ir taip toliau“. Kalba apie tūkstančius ir kramto, ir vypso, dantys aštrūs aštrūs, tikrai kaip žiurkės, liežuvis raudonas, smailas, taip gardžiai laižo sau snukį, kad – spruk, Vaho, kol ne vėlu. Kieme apsukau porą ratų, kol atsipeikėjau. Pasivaideno, sakau sau, vis per tą pinigų stygių. Aprimęs einu namų link, diena – į pavakarę, žiūriu – mūsų kieme keletas vyrų susėdę lošia nardais, Įkyreivos tarp jų nėra, tai galima prieiti artyn, žmoniškai pasišnekėti, gal rasiu supratimą. Priėjau, atsistojau šalia, žiūriu, kaip meta kauliukus, keista, iš pažiūros lyg ir paprasti kauliukai, bet ant jų ne taškučiai po vieną, po du, penkis ar šešis, o tūkstantis ir šeši tūkstančiai, penki ir du tūkstančiai… „Vyrai, – sakau, – ar iš manęs tyčiojatės?“ Pažiūri skersom, nieko nesako, lošia toliau. Ir vėl vienas meta: trys tūkstančiai – keturi tūkstančiai, kito – tūkstantis ir du tūkstančiai. „Vyrai, – vėl sakau, – ar jums smegenys susimaišė, dorų kauliukų neturit, ar tikrai iš manęs tyčiojatės?“ – „Vaho, brolau, eik tu sau, nori – namo, nori – ant stogo, leisk mums lošti“. – „Žinokitės, – sakau, – galit nors milijonus rašyti ant kauliukų, vis tiek neturiu, o jei turėčiau – neduočiau“. Jau žengiau žingsnį šalin, žiūriu – paprasčiausi kauliukai, vienam iškrito du ir šeši, kitam – du ir keturi. „Vyrai, – sakau, – kaip jūs tai darot?“ – „Ką darom, Vaho?“ – „Kaip keičiat kauliukus, kad aš nematau?“ – „Bene tau pasimaišė?“ Jau buvau begalvojąs, kad man tikrai pasimaišė, bet žiūriu – vėl kauliukai rodo du – keturis tūkstančius. „Tfu, kad jus kur“, – pasakiau ir nuėjau. Neturėjau drąsos eiti namo, pasikėliau ant stogo.
       „Bepigu tau, pone Vahinakai, – pasakiau, kai jis atidarė duris, o aš įėjęs vėl uždariau, – tu čia savo malonumui ramiai tūnai, o aš ten gujamas kaip šuva“. – „Taip, – sako, – įsivaizduok, aš kartais jaučiuosi esąs dezertyras“. – „Visai be reikalo, – sakau, – mano kailis storas ir tai kartais vos ištveriu, o tu tikrai neištvertum, nors ir aš nežinau, kiek dar galėsiu iškęsti“. – „Kas atsitiko, Vaharšakai?“ – taip klausia, kad negali nei pasakyti, nei nutylėti. „Įklimpom, pone Vahinakai, iki pat pakaušio.“ Ir viską jam papasakojau. „Durų jie nelauš, dėl to nesibaimink: žino, kad turės reikalų su manim, nesiartins, nebent parėkaus, bet ir tai tik aš girdėsiu, bet va skola – dalykas rimtas, tavo pati, dovanok, suės mane gyvą, kasdien žada po tūkstantį didinti skolą, žinai, ką tai reiškia – nė per tūkstantį metų iš tokios skolos neišsikapstysiu.“ Man rūpi skola, o jam – laikraštis. „Reikia gauti tą laikraštį, Vaharšakai“. – „Laikraštį aš turiu, neturiu pinigų“. Kad stvers laikraštį man iš rankų! „Jei tos kvailystės apačioje nebūtų parašę, būtų nieko, – sakau, – nuotraukoj neblogai išėjom.“ Bet matau – ne, išbalo. „Truputį persūdė, ką?“ – „Tavo atžvilgiu jie neteisūs, – sako, – tu turi namus, šeimą, miegi savo lovoje“. – „Ir apie tave netiesa, – sakau, – tu joks girtuoklis, tikri juokai“. – „Aš esu tas, kas esu – žmogus, nutūpęs ant stogo, žinau, kodėl čia esu, o tas vyrukas tegul sau galvoja, ką nori“. – „Tai gerai, kad neįsižeidei, „žmogus be ateities“ – sunkokas pasakymas, tas šunsnukis rašo nei šį, nei tą, – ar aš kaltas, kad pusaklis likau, o tu – kad tavo rašymas niekam nė motais“. – „Žmonių bėda, kad visų pirma myli patys save, jei giliau pakapstytume, Vaharšakai, ir mudu šiuo požiūriu tikriausiai ne be nuodėmės“. – „Tai jau, ne visi kaip mano vyresnėlis, kiek jam sakiau – kiti pelnysis, o tu eisi kariauti, o jis, girdi, kiti man nerūpi, širdis taip liepia“. – „Aukštai skraidė tavo sūnus, Vaharšakai“. – „O kas iš to, jaunas galvą padėjo“. – „Skraidymas, – sako, – ne tam, kad išsisuktum iš sunkumų“. – „Beje, dėl išsisukimo, kaip bus su ta priederme?“ – „Priedermės nieko bendro su išsisukinėjimu neturi, laisvė yra priedermė pati sau“. – „Nesupratai, – sakau, – aš apie mūsų skolą krautuvei, o paskui mes pasidarėm skolingi tavo žmonai“. – „A, taip, kiek?“ – „Šiandien – tūkstantis, o rytoj pasidarys du tūkstančiai“. – „Per vieną dieną tiek išaugs?“ – „Tavo žmona tokį nuošimtį uždėjo – šimtą procentų per dieną“. – „Lyg ir truputį per daug“, – sumurmėjo rausdamasis po kišenes. „ Tuščiai nevark, – sakau. – Kieno gamybos tas laikrodis ant tavo rankos?“ – „Nežinau“, – nusiima ir man atkiša. Pasižiūrėjau – korėjietiškas, iš tų parduodamų pusvelčiui, jų pilnas turgus. „Už jį, – sakau, – nieko negausi, še, užsisek, bent laiką žinosi“. – „Daugiau nieko tinkamo neturiu, – apsičiupinėja, – nebent šitas žiedas, ir tas – vestuvinis“. – „Aha, – sakau, – tokį mačiau ir ant tavo žmonos piršto“. – „Kai tuokėmės, nupirkau ir jai, ir sau“. – „Ir aš, – sakau, – buvau abiem nupirkęs, pernai žiemą pardaviau“. – „Tai ar galima, – klausia, – parduoti vestuvinius žiedus?“ – „Jei vyras su žmona stokoja pinigų ir susitaria, kodėl ne?“ – „Pinigų stoka, ką gi, yra, bet susitarti mano padėty, pats supranti, sudėtinga“. – „Aš tai suprantu, bet šiandien, atsiprašau, pone Vahinakai, man rodos, pats sunkiai susigaudai“. – „Atleisk, Vaharšakai, paaiškink“. – „Šitas žiedas, – sakau, – tavo moteriškei vis tiek pražuvęs, jei ji tave kryžmai perbraukė – visą nuo galvos iki kojų ir su viskuo, kas ant tavęs. Nežinau, tai tavo reikalas, bet jei Dievas duotų, vieną dieną nusileistum žemyn, panorėtum pareiti namo, o ji tave priimtų, tai priimtų ir be žiedo; dabar, kai paliko tave be duonos kąsnio, tai tu ir jai gerą darai žiedą parduodamas, kad jai skolą grąžintum“. – „Ne visai supratau, – sako, – bet sutinku, buities dalykuose tu už mane geriau gaudaisi“. Nusiėmė žiedą, aš paėmiau, pavarčiau: „Kažin kiek gramų gali būti?“ – „Anika sakė, kad šeši“. – „Na jei ji sakė, tai jau neapsiriks, o gal žinai, koks čia auksas?“ – „O koks, – klausia, – būna?“ – „Visoks, – sakau, – ir brangus, ir pigus… Ne, nemanau, kad čia būtų tas raudonasis; vienu žodžiu, po penkis dolerius už gramą duos – tokia dabar turguje aukso laužo kaina“. – „Tai kiek čia būtų, ar užteks?“ – „Pone Vahinakai, – klausiu, – apie pirkimą–pardavimą savo knygose, matyt, nerašei?“ – „Ką sakai?“ – „Niekis, užteks ir skolai apmokėti, ir dar liks“. – „Na tai nešk ir parduok“. – „Nunešt nunešiu, tik šiuo metu aukso supirktuvės turbūt uždarytos, turiu tokį pažįstamą, – sakau, – nueisiu pas jį į namus, gal dar šiandien paims, kad rytoj tuščiai neprarastume dar tūkstančio“.
       Paėmiau žiedą ir nulėkiau žemyn. Sustabdžiau maršrutinį autobusiuką, vairuotojui sakau: „Broleli, bėda ištiko, man reikia greitai atsidurti prie autobusų stoties, turiu tik trisdešimt dramų, ar paveši?“ Truputį pasvarstė, sako: „Sėsk, jei bėda atsitiko“. – „Tai tau dėkui, gerasis žmogau, neliksiu skolingas, kai vėl susitiksim, vietoj vienos šimtinės duosiu dvi“, – sakau ir savęs klausausi, rodos, vakar ar užvakar irgi vienam tokiam panašiai sakiau, bet kur – nepamenu. Išlipau prie stoties, vairuotojas nė tų mano duodamų trijų dešimtinių nepaėmė; man vėl pasirodė, kad bene prieš porą dienų kažkas panašiai į mano trisdešimt dramų nė nepažiūrėjo, bet ir vėl neprisiminiau nei kas, nei kur. Nuėjau iki pažįstamo buto, paskambinau. Duris atidarė žmona – jo nesą namie. „Kada pareis?“ – „Bala žino, gal po kelių dienų, mieste jo nėra“. Man lyg per galvą trenkė. Nulipau susikrimtęs, privažiavo autobusas, vairuotojui sakau: „Brolau, mano prekė liko neparduota, paskutinius pinigus atidaviau taksi, nepasisekė man, nepirko, turiu tik šituos trisdešimt dramų, ar paveši?“ Trūksta tik dvidešimties dramų, bet tas – ne. „Ne, tai ne, bet argi tu žmogus…“ Tas pakišo ranką po sėdyne, atseit kažin ką paimsiąs ir išlipsiąs: „Lipk lauk, aš tau…“ Žmonės pamatė, įsikišo: „Ko prasidedi su chuliganu, važiuok!..“ Nuvažiavo, aš likau. Bene galėjau laukti kito autobuso, leidausi pėsčiomis, kol priėjau savo krikštatėvio namus, visai be kvapo likau. Krikštatėvio nebėra, miręs, taigi – jo sūnaus namus. Įėjau, sakau: „Toks dalykas, imk šį žiedą, palaikyk, man duok tūkstantį dramų iki rytojaus, turiu skolą grąžinti, jei gali, dar tūkstantį primesk, neturiu nė skatiko, ryt nueisim į aukso supirktuvę, parduosim, tau skolą grąžinsiu, aišku, ir magaryčių pridėsiu“. O jis man: „Jei parduodi, kokia dar skola, kaimynas išvažiuoja į Rusiją, nori nusivežti nebrangaus aukso, palūkėk, tuoj pašauksiu“. Atėjo kaimynas, tikras lapinas, kaina po penkis dolerius už gramą, priminęs, kad jau vakaras, atpigino iki puspenkto, paskui dar nusuko apskaičiuodamas dolerio kursą, galiausiai man padavė dvylika tūkstančių. „Mano skaičiavimais, – sakau, – susidaro trylika su puse“. – „Tikrai? – iš naujo skaičiuoja. – Teisingai, – sako, – aš suklydau, tada nereikia, tiek negaliu duoti“. – „Tegul bus, kaip tu sakai, duokš, ačiū ir labanakt“. Vos išėjau, man panūdo išgerti, bet su tokiais pinigais ir dar ne savais, nejau galiu sau leisti. Nuleidęs galvą parslinkau namo. Prie įėjimo žiūriu – iš kaimyno buto nutiesė laidą, apšviestoje pavėsinėje susėdę vyrai skelia kortom; bet aš į juos net nepažiūrėjau, iš karto pasikėliau ant stogo.
       „Tokie dalykai, – sakau Vahinakui, – dėl to, kad vėlus metas ir dėl mūsų skubėjimo praradom mažiausiai tris tūkstančius, bet va dvylika tūkstančių yra, ką pasakysi?“ – „Tu, – sako, – esi pinigų tvarkytojas“. – „Taigi, tūkstantį atiduodam tavo žmonai, o ko nupirkti krautuvėje?“ – „Man kaip visada – duonos ir sūrio, o sau – ko nori“. – „Mano norus pažįsti“. – „Ne, – sako, – vien gėrimo negana ir valgio nusipirk“. – „Pone Vahinakai, atsiprašau, kad prie tavęs prisvilau, bet turiu vieną prašymą, paskui, prisiekiu, kai tik pradėsiu dirbti, atsiskaitysiu“. – „Sakyk, Vaharškai, be formalumų“. – „Porą tūkstančių nuneščiau namo, žmonos ir vaiko gaila…“ – „O kaipgi, – sako, – Vaharšakai, jei nori, visus nunešk, pirmiau šeima, paskui mes“. – „Ne, poros tūkstančių užteks, na gerai, jei sakai – tai tris“. Nusileidau, žinoma, pirmiausia į jo namus. „Ponia Anika, – sakau, – pasiimk savo tūkstantį ir atleisk.“ Pakramsnojo, pakramsnojo, parodė savo aštrius dantis, pačiupo pinigus ir man prieš nosį užtrenkė duris. Kad tave kur, bjaurybe!.. Nusileidau į savo butą, išėmiau, padaviau tris tūkstančius savo žmonai. Vaikas iš karto: „Tėti, sąsiuviniai, rašikliai…“ Dar vieną tūkstantinę ištraukiau: „Nupirk vaikui sąsiuvinių, rašiklių ir nepamiršk jo mėgstamų ledų“. Išėjau į kiemą ir vėl nė nepažvelgęs į kortuotojus – tiesiai į krautuvę. Pardavėjas vos mane išvydęs: „Vaho? Atėjai, kad perskelčiau tau makaulę?“ – „Pakentėk, vaikine, – sakau, – kuo čia dėta makaulė, jau viskas švaru, ką tik nunešiau, atidaviau“. – „Ką atidavei, kam?“ – „Tūkstantinę Vahinako bobai, iš kurios šiandien paėmei mano skolą“. – „Žmogau, ar pakvaišai, kas iš jos paėmė pinigų, bene kas nors galėtų paimti? Geriau būčiau jai nepasakęs, likau kaip pamazgom apipiltas“. – „Apmovė, – sakau, – tai bent apmovė, dar niekas manęs vidur dienos šitaip nebuvo išdūręs“. Aš save graužiu, o pardavėjas man: „Nieko nežinau, Vaho, man mano pinigai rūpi“. – „Negi aš tave apgaučiau, broleli mielas, – sakau, – štai tavo tūkstantis, turėkis į sveikatą, o tą šliundrą pravirkdysiu!“ – „Nieko tu jai nepadarysi, veikiau ji tave pravirkdys“. – „Jau pravirkdė, – sakau, – dviejų buteliukų pinigus nulupo, iš to liūdesio imsiu apsipirksiu, duokš, ko ten turi?“ Vahinakui paėmiau duonos ir sūrio tiek, kad bent porai dienų užtektų, o sau vieną dičkį butelaitį. Prisiminiau, kad Vahinakas sakė ir sau ko valgomo paimti, pagalvojau, ko paėmus, lyg ir dešros užsinorėjau, bet prisiminiau, kad joje galai žino kokio šlamšto gali būti primaišyta ir – kas gerai dera prie degtinės? – aišku, dar daugiau degtinės, – paėmiau dar vieną butelį. „Keliems žmonėms perki?“ – nusistebėjo pardavėjas. „Koks klausimas, brolau, visas pasaulis – mūsų“, – pasakiau, bet pasaulis dar nebuvo mūsų. Išėjau iš krautuvės, pasukau už kampo, atkimšau butelį ir patraukiau – nelyginant laistyčiau vystančią gėlę. Butelį vėl užkimšau, įmečiau prie pirkinių, išėjau į gatvę, žiūriu – kaip mūsų gatvė pagražėjo nakčia, o kiek gražių jaunų mergaičių praeina, vieną jų, pamaniau, po kokio dešimtmečio parvesiu sūnui, – į žmonas, į marčias, iki tol mano reikalai, aišku, susitvarkys, vieną iš tų dailių mašinėlių nusipirksiu (mano akys jau bus išoperuotos), smagiai vežiosiu anūkėlius, tinkamai aprengsiu žmoną, – dar jauna, turi tūkstančius visokių reikmių. Šitaip nusiteikęs perėjau per mūsų tarpuvartę į kiemą, nusistebėjau, – kas galėjo atsitikti Vahinakui tokioje paprasčiausioje vietoje, kad pasijustų atsidūręs juodojoje skylėje, – tiesa, šlapimo kvapas aštrokas, bet ir mūsų laiptinėse tas kvapelis juntamas, prisiartinau prie įėjimo, bet pamaniau, pažiūrėsiu, kaip vyrukams sekasi lošti. Su pirkinių maišeliu rankoje sustojau, žiūriu, bet nesuprantu, ką jie čia lošia. „Vyrai, – sakau, – kokiom kortom jūs lošiat?“ Dama beturinti Vahinako žmonos marmūzę, karalius – Failabazare mus apsukusio storasprandžio, valetas – pabaisos iš Velniaižinkokiosburgerinės. Kitos kortos, kur ne veidai, o ženklai – dar blogesnės, – ženklai visą laiką mainosi, bėgioja šen ir ten kaip vabalai… pala, kodėl „kaip“ – taigi tikri vabalai ir yra. „Vyrai, – sakau, – gal nupurtytumėt tuos vabalus, paskui loštumėt?“ – „Vėl atėjai?“ – klausia. Neatsakau, žiūriu į tas kortas, kur tūzai – nenusakomas dalykas – ant dviejų prilašėję šviežio kraujo, ant kitų dviejų jis jau sukrešėjęs, pajuodęs. „Vyrai, – sakau, – ar pašėlot, namie turiu normalias kortas, palūkėkit, tuoj atnešiu“. – „Klausyk, būk draugas, išvesk jį iš čia“, – vienas sako gerajam kaimynui, tas paėmęs mane už parankės veda į šalį ir šnekindamas pamažėle traukia link įėjimo. „Vaho, kodėl tau būtinai reikia prie ko nors prikibti, drauguži, negi tu nori muštynių, – sako, – juk esam kaimynai, kiekvieną dieną matomės“. – „Aš – noriu muštynių?.. Aš jums gero noriu, bet jei jums nereikia – jūsų valia, labanakt“.
       Pasikėliau ant stogo, o ten lengvas vėjelis pučia, miestas, kaip Vahinakas sako, žaižaruoja žiburių užlietas, o dangus, sakytum, kviečia… „Stebuklas, – sakau, – pone Vahinakai, žiūrėk, ir aš išmoksiu skraidyti – į tavo sveikatą“. – „Ar truputį ne per daug geri?“ – „Gėrimo nebūna nei per daug, nei per mažai, pone Vahinakai, žmogus geria tiek, kiek reikia, pavyzdžiui, ar aš tau sakau „per daug kvėpuoji“?“ Ir pasakoju, kaip mūsų reikalus sutvarkiau. Nuliūdo, kai sužinojo, kaip jo pati mus apmovė. „Atsiprašau, – sakau, – esu šį tą regėjęs gyvenime, negaliu patikėti, kad šiaip sau pakilai ir išėjai iš namų, – tądien turbūt kas nors atsitiko?“ – „Žinoma, jei tą rytą nebūčiau išėjęs į turgų, tikriausiai dabar sėdėčiau prie rašomojo stalo ir tęsčiau savo begalinį ginčą su lubom. Tai todėl, kad nepriėjęs turgaus sutikau senų knygų pardavėją. Sustojau, – sako, – pasklaidžiau vieną knygą, kitą, paėmiau Leonardo da Vinčio „Rinktinius raštus“. Šiaip sau atverčiau, pasklaidžiau ir sustingau – traktatas „Apie skraidymą“. Aš juk, – sako, – nežinia kiek laiko vis užmigdavau ir pabusdavau su skrydžio pojūčiu. Knygą padedu, paimu, vėl padedu, paimu. „Kiek kainuoja?“ – „Tris tūkstančius“. – „Ar truputį ne per daug?“ – „Ne, ką jūs, čia retas leidinys“, – sako. Tiek su savim neturėjau, be to, juk į turgų ėjau, ėmiau prašyti, kad palaikytų, vėliausiai po valandos ateisiu. O jis pareiškia palaikysiąs, bet meluoti nenorįs, – jei kitas pirkėjas atsirastų, parduotų“. – „Pone Vahinakai, – sakau, – ta knyga ir dabar ten tebesimėtytų, anas išvydo, kad tau seilė varva, ir pasinaudojo“. – „Tikėtina, bet mane jau graužė toks kirminėlis, nežinau, ar supranti mane“. – „Tai negi aš nesuprasiu, pone Vahinakai, dėl tokio kirminėlio, žinai, kiek man kliuvo?“ – „Taip, – sako, – bet šitas truputį kitoks – lyg lemtis, ar dar kažkas specialiai man padėjo tą knygą, ir pamaniau – koks skirtumas, ar dabar nueisiu į turgų, paskui grįšiu ir nusipirksiu tą knygą, ar atvirkščiai, nors iš tikrųjų buvo skirtumas – tos knygos buvo tik vienas egzempliorius, galėjo kas nors paimti, o turgaus prekių – į valias, kišenes išrausiau, sukrapščiau du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt, maždaug tiek“. – „Būtum bent pasiderėjęs, – sakau, – tikriausiai būtų nuleidęs kainą“. – „Tikriausiai, bet pasidrovėjau, pasakiau, kad tik tiek turiu, anas pareiškė: „Drauguži, man visai jokios naudos nelieka, tiek to, imk, matau, kad myli knygas“. Paėmiau ir laimingas parėjau namo. Ketinau vėl paimti pinigų ir nueiti į turgų, o Anika man sako, kad nesą reikalo vėl man vargintis, eiti į turgų, šiandien apsieisim ir tuo, ką turim. Apsidžiaugęs paėmiau knygą ir įsitaisęs krėsle gerokai paskaičiau. Nuostabus traktatas, Vaharšakai, – sako, – ir kaip Leonardas prieš penkis šimtus metų sugebėjo taip giliai atskleisti skraidymo mechaniką ir meną! Bet, matyt, pavargęs buvau, su knyga rankoje užsnūdau. Pabudau – knygos nėra. Žinoma, pagalvojau, kad Anika paėmė, nors tokio turinio knyga neturėtų jos dominti“. – „Pone Vahinakai, – sakau, – knyga už tokią kainą galėjo ir sudominti, net aš, ko gero, būčiau neištvėręs bent viena akim dirstelėti į knygą už beveik tris tūkstančius – juk tai net keturių butelaičių „ištįsėlių“ kaina!“ – „Palūkėk, Vaharšakai, – sako, – Anika irgi miegojo kitame kambaryje, bet nespėjau pradėti ieškoti knygos, nes virtuvėje pasigirdo įtartinas triukšmas. Nuėjau, žiūriu – ant ugnies puodas verda, iš po dangčio urduliuodamas liejasi vanduo. Nusidegindamas pirštus nutraukiau dangtį ir iš karto nesupratau, koks ten valgis – lyg ir visas kopūstas beverdąs, tik nelabai panašus į kopūstą, bet jei ne kopūstas, tai kas? Galop, Vaharšakai, supratau ir nepatikėjau savo akimis, kad verda mano knyga – Leonardas da Vinčis“. – „Kaip ir ištvėrei, nenudėjai vietoje, aš tavo vietoje nebūčiau ištvėręs“. – „Vaharšakai, – sako, – nukėliau puodą nuo ugnies, knygą ištraukiau iš vandens, padėjau, kad nuvarvėtų ir atvėstų, klijai buvo ištirpę, nugarėlė atšokusi, bet atrodė, kad puslapiai bus įskaitomi; visą dieną tuo užsiėmiau – džiovinau po puslapį, dėjau vieną ant kito, paskui prislėgiau keliomis sunkiomis knygomis, kad išsilygintų, maniau sau, kai visiškai išdžius, duosiu įrišti. Taip ir diena praėjo, sutemo“. – „Na gerai, – sakau, – o ką ji pasakė?“ – „Nieko, ta tema nekalbėjom nei aš, nei ji, o vėlai vakare, kai ji pasiteiravo, kuris eisim į krautuvę, negi mirsim badu, pasakiau, kad aš nueisiu, – sako, – iš pradžių jaučiau pasitenkinimą, kad ji ten alkana veltui laukia manęs sugrįžtant, bet ši mažytė piktdžiuga buvo paskutinė mano sąsaja su praeitimi, dabar, Vaharšakai, apgailestauju tik dėl to, kad išėjęs paskubom nepasiėmiau knygos“. – „Pone Vahinakai, – sakau, – aš nebūsiu Vaho, jei tu rytoj tos knygos nelaikysi savo rankose“. – „Neįgyvendinamų pažadų nedalyk“. – „Vadinasi, tu menkai Vaho pažįsti!“ – „Stengiuosi, todėl įpilk ir man stiklelį, kartu išgersim“. Susidaužėm, išgėrėm ir aš klausiu: „Pone Vahinakai, kad jau tiek apšnekėjom, dar vieną klausimą turiu – kiek metų esat vedę?“ – „Daugiau negu dešimt“. – „Taigi, – sakau, – kai į šį namą atsikraustėm, judu jau kartu gyvenot, kaip čia yra, kad vaikų neturit?“ – „Mano kaltė, – ėmė juoktis, – mano sėklikės, matyt, persigandusios“. – „Ko taip išsigando?“ – klausiu. „Nežinau, – sako, – dviem žodžiais nepaaiškinsi, bet, matyt, esama gyvybių, kurios nenori gimti“. – „Argi kas savo noru gimsta?“ – „Gyvenama tiktai tada, jei norima gyventi, iš to sprendžiu, kad taip pat ir gimstama. Neatmetu ir egoizmo, kas nenorėtų gimti patogiu laiku, bet manau, kad daug kas priklauso nuo informacijos, kuri gaunama iš tėvų“. – „Ėhė, pone Vahinakai, tai labai nepatenkintas esi šituo gyvenimu?“ – „Aš, – sako, – nepatenkintas savo gyvenimu, bet dabar, kai nusileisiu, būtinai turėsiu vaiką“. – „Ar iš Anikos?“ – klausiu. „Ne, – sako, – iš kitos“. – „Va dabar tikiu, pone Vahinakai, į tavo sveikatą! Turėsi šaunuolį sūnų, smagiai atšvęsim. O kandidatė, būsimoji motina, ar jau yra?“ – „Bus“, – juokiasi. „Kiek tau metų? – klausiu. – Tiek metų esam kaimynai, o nežinau“. – „Keturiasdešimt“. – „Kad tave kur, tai kodėl aš maniau, kad esi vyresnis, tu už mane penkeriais metais jaunesnis, o aš vis „pone Vahinakai, pone Vahinakai“. – „O aš atvirkščiai, – sako, – tave laikiau jaunesniu, gal vėlai vedei, kad tavo sūnus dar toks mažas?“ – „Mano vyresnėlį, amžinatilsį pirmosios žmonos sūnų, – sakau, – negi užmiršai?“ – „Atleisk, aš jo gyvo nė karto nemačiau“. – „Jis kaime gyveno, pas mano motiną, ten jie surinko būrį, patraukė Karabacho ginti, nespėjau jo apvesdinti, o tai dabar anūkų turėčiau“. – „Įpilk, išgersim už tavo sūnus – vyresniajam amžino atminimo, jis, dar kartą sakau, aukščiau už visus nuskrido, o jaunyliui – sėkmės“. – „Mažasis, kad žinotum, eilėraščius rašo, žiūrėk, ir bus poetas kaip tu, gal kokią dieną atnešiu jo rašymus, kad paskaitytum“. – „Aš ne poetas, – sako, – bet atnešk“. – „Tai kas esi, jei ne poetas?“ – „Rašytojas“. – „Ar ne tas pats?“ – „Ir taip, ir ne, nesvarbu, Vaharšakai, – už tavo sūnus“.
       Vahinakas pavargo, nuėjęs atgulė, aš likau. Vaje, manau sau, tiek žvaigždžių bene tik mūsų kaime būsiu matęs, kai dar vaikas buvau ir vasarą gultus ant stogo įsitaisydavom1. Sėdžiu, žiūriu į žvaigždes, vis primenu sau, kad tuoj Vahinakas pasirodys, juk jeigu miega, tai skraido, bet kai ilgai laukiau, o vis nepasimatė, tariau sau, kad gal žmogus nesudėjo bluosto, o aš čia veltui laukiu, eisiu pažiūrėsiu, jei šiandien neskraidys, aš irgi eisiu namo gulti, galų gale ir padorumo reikia paisyti – vargšė mano pati dabar kažin ką galvoja. Nuėjau, kur jo gulėta, žiūriu – nėra. Negali būti, juk čia jo vieta. „Aha, – pagalvojau, – turbūt klystu, juk jau antrą butelį atkimšęs buvau, turbūt prie kitos sienos miega.“ Nuėjau – ir ten jo nėra. Nei šis, nei tas. Puolu šen, puolu ten – nėra, ir gana. Pamaniau, gal nulipo žemyn. Priėjau prie durų, traukiu – neatsidaro. Kaip atsidarys, jei antena iki pat stiebo sugrūsta už rankenos. Čia pliaukštelėjau sau per kaktą – aš, kvėša, tai į dangų žiūriu, kad skrendantį išvysčiau, tai ant stogo klydinėju, o yra viena iš dviejų: arba jis čia, arba danguje. Čia jo nėra, vadinasi, skraido. Nuėjau, atsisėdau, vėl žiūriu į viršų, Vahinako vis dar nesimato, ir vėl save subariau: „Kvėša tu, kada atsikvošėsi, tas žmogus nuskrido sau, tikriausiai dabar savo naujosios meilės glėby, juk ne veltui kalbėjo apie būsimo savo šaunuolio sūnaus motiną, turbūt atrado ją žolynus renkančią“. Prisiminiau savo pirmąją žmoną, mergina būdama ji irgi eidavo į kalnus žoliauti. Nuliūdau, na aišku, buvau išgėręs, atsistojau ir jau sukau eiti namo. Čia šmėstelėjo mintis atsigulti į Vahinako vietą, o tai jis skraido, o aš mat negaliu. Jis geras vaikinas, tegul jį Dievas laimina, bet kuo aš blogesnis, jis – buvęs poetas ar rašytojas, aš – buvęs vairuotojas, aš knygų neskaitau ir su klaidom rašau, mano mažius juokiasi už pilvo susiėmęs, bet aš vis dėlto raštingas, mano parašas gražus, o Vahinaką pasodinkit prie vairo, matysiu, ar bent susigaudytų, ką daryti. Vadinasi, jei jis skraido, aš tikrai nuskrisiu. Negi niekad neskraidžiau? Vaikas būdamas nuo mūsų namo stogo tikriausiai tūkstančius kartų skraidžiau, bet mažas buvau, neprisimenu. Anuomet skraidžiau ir dabar paskrisiu. Nuėjau, atguliau, truputį kietoka buvo, ypač tos plytos netiko, jei nebūtų ryžių sulesinęs purpleliams, gal gerai būtų, nustūmiau tas plytas šalin, ranką po galva pakišau ir Dievo vardą paminėjęs užsimerkiau. Kai būnu pagėręs, užmingu akimirksniu. Šį kartą užtrukau ilgiau, turbūt todėl, kad vieta neįprasta, tik staiga žiūriu – aš ore. Malonumas neapsakomas! Žinoma, jei Vahinakas nebūtų atsiradęs šalia, turbūt išsigandęs būčiau. „Na kaip, Vaharšakai, ar patenkintas?“ – „Stebuklas, pone Vahinakai, tik pasakyk, kur skrendam?“ – „Kur nori – link Ararato ar Aragaco2, man vis viena, jau visur pabuvojau, o tu pirmą kartą skrendi, tegul bus, kaip tu nori“. – „O ar prie Masisų galima?“ – „Kodėl ne?“ – „Sieną pažeisim, juk žinai, kaip su turkais sutariam“. – „Kokios sienos skraiduoliams, Vaharšakai, jau skraidai, bet viską dar senu masteliu matuoji“. – „Ką žinai, – sakau, – iš jų visko galima laukti, ims ir pašaus, juk gali?“ – „Nežinau, – sako, – čia svarbu, kaip jautiesi, aš skrendu, kur noriu ir, kaip matai, man dar nieko blogo neatsitiko“. – „Nevalgyčiau, negerčiau, tik tavęs klausyčiau ir skraidyčiau, pone Vahinakai“. Nulėkėm Masisų link, bet sienos neperskridom, aš dar kartkartėm kažką ne taip dariau, Vahinakas mane drąsino, girdi, nieko, pirmas kartas, paskui įgusiu. Taip skrendam, tik žiūriu – Vahinakas dirstelėjo į laikrodį ir jo veidas persikreipė. „Kas atsitiko, pone Vahinakai?“ – „Vaharšakai, įsikalbėjom ir užmiršau, netrukus visiškai sutems, dangus susimaišys su žeme, bet aš būsiu šalia, nebijok, skrisk, kaip dabar skrendi, ir aš tave tiesiai ant mūsų stogo nuskraidinsiu“. – „Gerai, – sakau, – bet man jau silpsta rankos“. O kas paskui atsitiko, kai viskas aptemo, – žodžiais neapsakysi. „Kokia čia baisybė, pone Vahinakai?“ – „Tai – išbandymas, mūsų pasaulio tamsybė, per kurią einam nuo gimimo dienos. Turi ištverti, klausyk mano balso ir skrisk su manim“. Vahinakas ragina, aš iš paskutiniųjų ištempiu rankas, bet kaip akmuo lekiu žemyn. „Aš krentu, pone Vahinakai!“ – „Truputį pakentėk, – sako, – netrukus žvaigždės pasimatys, o paskui ir saulė patekės“. Jo balsas atsklinda iš viršaus, tai priartėja, tai nutolsta, aš krentu, jis bando pasivyti, paskutinį kartą išgirstu jo balsą ir kaip akmuo pliumpteliu žemyn, laimei – į kažką minkštą. Atsimerkiu – pažįstama vieta. Ir kvapas pažįstamas. Kaip nebus pažįstamas, jei tai – sąvartynas už mūsų namo. Noriu atsistoti, bet pabandyk atsistoti ant atmatų kalno, tikra klampynė – tai į vieną pusę traukia, tai į kitą. Ir dar neatsipeikėjęs pajuntu, kad kažkas mane laiko nutvėręs už pakarpos kaip kačioką. „Ant kojų nesilaiko, – sako, – skraidyti jam panūdo!“ Nematau, kas šneka, bet iš balso atpažįstu, – mūsų kvartalo policijos viršininkas. Nuo tada, kai viršininku tapo, aš jo nemačiau, bet jis mūsų kieme užaugo. „Chačo, mielasis, – sakau, – kaip čia pastovėsi tokioj makalynėj, o ir tu nepaleidi“. – „Nespurdėk“, – sako. „Ore pakibęs, kaip nespurdėsiu“. – „Tfu, – girdžiu šalia, – viso labo šitas mums pakliuvo“. – „Įkyreiva, – klausiu, – ką tu čia darai?“ – „Tuojau sužinosi“, – ir ima mane čiupinėti. „Baik, atitrauk rankas, nekutenk“. – „Jis visai perkaręs“, – sako ne man, Chačo, o tas: „Šį kartą turim tik jį, kito nėra, teks su juo apsieiti“. – „O jei nepatiks?“ – „Tegul nepatinka, – sako Chačo, – ką galiu padaryti, ar pats turiu avinu virsti?“ – „Juk tau klius, – sako Įkyreiva, – jis tiek gėrė, kad jo mėsa grynu mėšlu smirdės“. – „Įkyreiva, ar aš kada skaičiavau, ką valgei, ką gėrei, ar gal kada uostinėjau tave? Arba tu, Chačo, kai mažas vaikiščias buvai, ar tau kada nors blogą žodį pasakiau?“ – „Užsičiaupk“, – sako Chačo ir kad ims mane daužyti! „Chačo, tu ne amžinai būsi viršininku, ir aš ne amžinai tavo rankose tabaluosiu“. – „Dėl pirmo atvejo – ne tau spręsti, – sako, – o štai dėl antrojo tu teisus, – ir šaukia, – ei, kur jūs ten pasidėjot?!“ Tik dabar pamačiau, kad netoliese stovi mašina, vakarykščių šungaudžių autobusiukas. Šungaudžiai irgi tuoj pasirodė uždusę: „Atleisk, anoj pusėj matėm porą šunų“. – „Dabar ne šunys rūpi, – sako Chačo, – reikia šitą sutvarkyti, man jau ranka nutirpo“. – „Tuojau sutvarkysim, – sako šungaudžiai, kelia šautuvus ir taikosi į mane. Aš užsimerkiu, o Chačo rėkia: „Ar jūs visai nuprotėjot, juk čia ne šuo, galvijas, atneškit peilį!“ Tik dabar susigaudau, į kokią bėdą pakliuvau, ir sakau: „Vyručiai, atsikvošėkit, aš ne avinas“. – „Aišku, ne avinas, – sako Chačo, – būtum avinas, man tavo kojos nerūpėtų, tu – galvijas“. Noriu prieštarauti, bet prisimenu, kad mitinge man tą patį sakė, o jeigu tą patį kalba tokiose skirtingose vietose, matyt, kažkas yra, ir nutylu. „Kas per tokius karščius valgo chašą3?“ – nosį suraukė Įkyreiva. „Cahkadzore4 patieksiu“, – sako Chačo. „A, tai kas kita“, – sutinka Įkyreiva. „Tai va, – sako Chačo, – vieną kumpį nusiųsim kvartalo viršininkui, kitą – mūsų deputatui, ministras nori išpjovos, turi svečių iš užsienio, kažkokius reikalus nori prastumti, o likučius turbūt aš paimsiu, nes vakare po vaišių Cahkadzore dar noriu kepsniu ir chašlama5 pavaišinti“. – „Nesupratau, – sako Įkyreiva, – o man kas teks?“ – „Tau – plaučiai ir kepenys, – sako Chačo, – pasitieksi tžvžiko6, ar negerai?“ – „Ne apie gerumą ar negerumą kalba. Kodėl man visada tik tžvžikas tenka?“ – „Štai šitas, nors ir galvijas, teisingai tave Įkyreiva pavadino. Kas kaltas, kad tu pats nieko gero suveikti nesugebi, kiekvieną dieną žadi mums poetą, ir vis – „nepavyko, nepasisekė“. Kvartalo viršininkas, jei nori žinoti, dėl to poeto jau pyksta ant tavęs. Žada rytoj pats ateiti, savo akimis apžiūrėti tą mėsgalį“. – „Rytoj ką nors sugalvosim“, – niurna sau po nosim Įkyreiva. „Tą patį ir apie Gitaristą šnekėjai, o matei, kas jį pasičiupo?“ – „Gitaristą jūs per vėlai užsakėt, o kas Mariamą suorganizavo – irgi aš“. – „Gerai gerai, – sako Chačo, – bet žiūrėk, poeto nepražiopsok, laikraštyje jo nuotrauką išspausdino, dabar kas tik nori žino, kur jį rasti“. Čia aš vėl atgavau amą ir sakau: „Vahinako užkabinti neturit teisės, jis ne avinas ir ne galvijas!“ – „Tai gal jis – aukso žuvelė?“ – klausia Chačo, ir abudu žvengia. „Ne, – sakau, – jis skraido“. – „Mielasis tas mano, – sako Chačo, – atpenėsiu jį kaip žąsiną iki Kalėdų, šventėms pasitieksiu“. – „Dar ko, tu pažeidi mūsų tautos papročius, – burba nepatenkintas Įkyreiva, – ką bendro su mumis turi žąsinai, bene mes kokie anglai“. – „Anglus paminėjai, – Chačo ploja sau per kaktą, – buvau pamiršęs: ministras dar norėjo liežuvio, sakė, kad užsieniečių, kuriuos nori užpainioti, atseit subtilus skonis“. – „Mano liežuvis, – sakau, – šiek tiek dygliuotas, subtiliam skoniui netiks“. – „Nieko, nupjausim, sušvelnės“, – sako Chačo. „Imkit viską, neškitės“, – numoja ranka Įkyreiva. Tuo metu pasirodo ir šungaudžiai. „Tai ką, – klausia Chačo, – bene peilį galandot?“ – „Aha, – prisipažįsta vienas šungaudys, – vakarykštis Čigonas buvo toks gyslotas, kad atšipo“. – „Na tai žiūrėkit, – sako Chačo, perduodamas mane šungaudžiams, – galvos ar ko nepalikit, kad avinai išvydę nepasibaidytų“. Mane pastvėrę velka nuo sąvartyno, aš spardausi, rėkiu, bet kas iš to – jau nutempė prie sienos, pargriovė, išvydau didelį aštrų peilį, bet kaip tik tą akimirką kažkas iš viršaus užkrenta ant šungaudžių, jie mane paleidžia, o tas kažkas pastveria mane už pakarpos ir pakelia aukštyn. „Nunešė, tai velnias, nunešė!“ – girdžiu Chačo ir Įkyreivos klyksmą, matau, kaip jie bėga artyn, kaip šungaudžiai šokinėja ir bando mane pastverti, vienas tikrai įsikimba į koją, dar pagalvoju – galas, neilgai pabuvau išgelbėtas, ir pabundu.
       „Vaharšakai, Vaharšakai, – sako Vahinakas, pasilenkęs prie manęs, – pabusk, Vaharšakai!“ – „Kur mes, pone Vahinakai?“ – „Kur kitur, kaip visada – ant stogo“. Žvalgausi aplink – tikrai ant stogo. „Tai tu mane išgelbėjai?“ – „Nuo ko, Vaharšakai?“ – „Nuo visokių žvėrių, nuo ko daugiau“. Ilgokai galvojo, pakraipė galvą: „Tai negi mes vėl susapnavom tą patį?“ – „Nežinau, ką tu sapnavai, o aš, gali sakyti, sugrįžau iš ano pasaulio“. – „Taip, – sako, – kai miesto švaros sergėtojai tave kaip girtą sumanė įstumti į savo mašiną, kad nuvežtų į blaivyklą, pamaniau, jog tau tai būtų didelė gėda, ir, įveikęs pasibjaurėjimą visokiais sąvartynais, nusileidau. Pirmą kartą skridau tik viena laisva ranka, vos užkėliau tave čia ir pabudau“. – „Pone Vahinakai, – sakau, – kokia blaivykla, niekus kalbi, jie – žmogėdros, mane galviju palaikė, ketino pjauti, chašą ir kepsnį pasitiekti“. – „Vaharšakai, kokius košmarus tu sapnuoji!“ – „Sapnus, ir tiek, – sakau, – ar atmeni tą juodą senį, kurį Čigonu pravardžiavo, jis sėdėdavo prie spaudos kiosko, ar šiandieną tu jį matei?“ Jis pagalvojo: „Ne, nemačiau“. – „Ir nebematysi. O tą Gitaristą, kurs anoj kryžkelėj stovėdavo ir grodavo?“ – „Ne, jau kelios dienos jo nesimato“. – „Ir nepamatysi Mariamos, kuri, gavusi dešimt dramų, laimindavo visus su vaikais ir vaikaičiais, irgi nepamatysi“. – „Kodėl?“ – „Todėl, – sakau, – kad juos surijo“. – „Vaharšakai, nenoriu klausyti tokių tavo kalbų“. – „Jau baigiu. Ar atmeni, ką sakiau, kai skridom Masisų link?“ – „Rodos, kažką apie sieną“. – „Teisingai, aš bijojau, kad turkai mūsų nepašautų, o tu pasakei, kad jei savy neturėsi baimės, turkas tik tavo pimpalą matys“. – „Vaharšakai, negaliu nuneigti, tas žodis yra ir mano žodyne, bet aš jo šiaip jau nevartoju“. – „Aišku, – sakau, – mandagiau pasakei, bet kažką tokio juk sakei? Ir paskui, kai aptemo viskas, ar nesakei, kad tai – pasaulio tamsybė, per kurią einam nuo gimimo dienos?“ – „Sakiau“. – „Ar dar tęsti?“ – „Nereikia“. – „Tai, – sakau, – jei tiek aš teisus, kodėl dėl kitko turėčiau klysti, jau nekalbant, kad apačioje aš buvau, ne tu“. – „Slogus sapnas, pamiršk“. – „Aš jau nebežinau, kas buvo sapnas, kas – ne“. – „Kai aš pabundu savo vietoje, – sako, – žinau, kad buvo sapnas“. – „Negalėjai atsibusti savo vietoje, aš miegojau tavo vietoje“. – „Atsiprašau, mano vieta kitoje sienos pusėje“. – „Kodėl kitoje, o ne šitoje?“ – „Todėl, kad saulė teka rytuose – ir sušildo, ir pasitarnauja kaip žadintuvas“. – „Tu visados turi atsakymą, – sakau, – bet kad ir ką šnekėtum, aš dabar žinau viena – man nebepatinka nei miegoti, nei nubusti“. – „Nieko, priprasi“. – „Prie ko aš turiu priprasti?“ – „Skraidyti“, – sako. „Ne, labai ačiū, aš skraiduoliu netapsiu, – geras dalykas, bet jei vėl nepasiseks, vėl pateksiu į jų nagus, kitą kartą nebeištrūksiu. Tu, pone Vahinakai, vienas skrisk, tau sekasi. O mane tik šitai gelbsti!“
       „Labo mums ryto. Šį kartą, – sakau, – rimtai kalbu, nes jeigu labas rytas iš viso būna, tegul bus šį kartą, todėl kad, jei šį kartą nebus, tai ir tau, ir man galas, pone Vahinakai, garantuotas galas!“ Aš valausi drabužius, grandau nuo jų purvą, o Vahinakas daro mankštą. „Kamuokis, – sakau, – nagi štai taip kamuokis, kad būtum sveikas, jiems dėl tavęs jau seilės varva, svajoja apie poeto kepsnį, chašą iš poeto kojų.“ Juokiasi, taip užkrečiamai juokiasi, kad net man smagiau. „Atrodai labai linksmas, pone Vahinakai“. – „Po kiekvieno skrydžio, – sako, – pasijuntu tarytum įgavęs naujų jėgų“. – „Įdomu, kaip?“ – „Jaučiu savyje laisvę, ar žinai, kaip tai būna?“ – „Ne, nežinau“. – „Laisvė, – sako, – suteikia man sparnus“. – „Sapne“, – priduriu. Sustojo, atsiduso: „Taip, sapne“. Čia mano galvoje lyg kažkas spragtelėjo: „Palūkėk, – sakau, – o ar negali būti, kad mes dabar esam sapne – tavo, mano arba abiejų, kas įtikins, kad mes dabar nesapnuojam?“ – „Turi fantasto vaizduotę“. – „Kieno tokio?“ – „Fantasto, Žiulio Verno, – sako, – turbūt žinai“. – „Kaip aš Žiulverno nepažinsiu, šito niekšelio iš Sari Taho7, kito tokio sukčiaus nėra, taip apmulkins, kad patikėsi, jog gerą biznį suka, o iš tikrųjų jam rūpi tik čiupti ir sprukti. Aš, pone Vahinakai, rimtai kalbu – kaip įrodysi, kad mes dabar nesapnuojam?“ – „Tuo, kad aplink mus – tikrovė“. – „Kai kartu skridom, tai buvo netikra? Ne, – sakau, – mudu dabar sapnuojam. Na gerai pagalvok, ar gali būti, kad vienas gudročius užliptų ant stogo ir nebegalėtų nulipti, o kitas gudročius patikėtų, kad anas tikrai dūsta nulipęs, taip nebūna, pone Vahinakai, mudu dabar sapnuojam“. – „Mielas Vaharšakai, sapne mudu skridom – ar kada matei, kad žmogus skraidytų?“ – „Tai tu pats netiki, kad skraidai, ir tu, kaip tas Žiulvernas, mane mulkini? Dovanok, kad su juo lyginu, tu padorus žmogus, o jis – sukčius, bet dėl tų tavo pastarųjų žodžių širdį suspaudė – skraidėm sau, ar blogai buvo? Tuščiai nesiginčykim, – nesvarbu, ar sapnuojam, ar ne, svarbu, kad susikalbam ir suprantam vienas kitą, juk taip?“ – „Teisingai“. – „Kai mudu skridom Masisų link, – sakau, – kartu skridom ir, rodos, taip pat supratom vienas kitą, ar ne?“ – „Taip“. – „Tai va ir dabar nesvarbu, ar miegam, ar ne“. – „Taip, – sako, – Borchesas rašo: „Tu ne pabudai, o sapnuoji ankstesnį sapną, o tas ankstesnysis yra dar ankstesniame sapne ir taip toliau“. – „Šito tai nepažįstu“. – „Tai – didis rašytojas“, – sako. „Tikrai didelis, – prisipažįstu. – Dieve duok jam sveikatos; gyvenimas – tikra sapnų virtinė: ir pats nežinai, kada tu skrendi, o kada į šūdą krenti, ir pabudimo nėra… Dovanok, bet argi pašvinkęs sąvartynas – tai rožynas? Beje, dabar prisiminiau, tavo kojos per pirmą pasiskraidymą smirdėjo taip pat, kaip aš dabar“.
       Patekėjo saulė, ir taip gražiai, kad žmogus, norom nenorom, užmiršti blogas mintis. Aplinkui tokia ramuma, o Masisų gražumas! „Ar yra pasaulyje dar tokia tauta, kuri mylėtų Masisus taip kaip mes, pone Vahinakai?“ – „Ne, – sako, – turbūt nėra, mums jie reiškia kažką kita“. – „Teisingai, visai ką kita, gerai padarei, kad nepasakei – geriausia, kaip amžinatilsį mano tėvas sakydavo, yra tai, kam vardo nesurandi. Išmintingas buvo žmogus. „Vaho, – sakydavo, – šoferis esi, važinėji, pasaulio pamatai, ar kada regėjai ką nors tokio, kas tau žadą atimtų?“ – „Kad ne, tėvai, bene aš koks neišmanėlis?“ Jaunas buvau, iš kur tiek supratimo turėsiu, kad žadą atima ne dėl neišmanymo, o dėl širdies. Taigi, pone Vahinakai, bepigu tau, gali nulėkti prie Masisų, kada tik pasiilgsti“. – „Sapne, Vaharšakai“. – „Tu ir vėl tą patį? Nieko nebus, koks tau čia sapnas, ar kada girdėjai, kad žmogus sapne į šūdą įkristų, atsiprašau, į bėdą patektų, kitas jį išgelbėtų, paskui susėdę vienas kitam tą patį sapną papasakotų. Ir tai – ne pirmą kartą“. – „Sutinku, tegul bus, kaip tu sakai, Vaharšakai“. – „Ne, brolau, man nereikia, kad nusileistum, – arba taip, arba ne“. – „Taip, Vaharšakai, taip“. – „O jei taip, tai išmesk iš galvos nesąmones apie sapnus. Tu, pone Vahinakai, skraidai ir turi skraidyti“.
       Saulė pakilo aukštyn, mudu sėdim, aš po truputį gurkšnoju, tik žiūriu – kieme sumaištis. Žvelgiu žemyn – lyg ir kvartalo viršininko mersas, jam iš paskos – policijos viršininko Chačo hundai. Išlipo – tikrai jie, ir ne vieni, su jais dar kažkokie žmogystos. O Įkyreiva prie įėjimo juos pasitinka taip, sakytum, pats prezidentas atkeliavo. „Pone Vahinakai, – sakau, – jie apsireiškė, dovanok, užsišnekėjom, pamiršau, kad kvartalo viršininkas ketino tave šiandien pagerbti“. – „Vaharšakai, reikia butelį su stikliukais paslėpti ir atidaryti duris“. – „Paslėpti – aš ne prieš, paslėpsim, kad akių nebadytų, bet dėl durų – nežinau; gal, – sakau, – pirma sužinokim, ko atėjo, paskui atidarysim“. – „Jis – pareigūnas, valstybės atstovas, jam patikėtoje teritorijoje turi teisę būti ten, kur mano esant reikalinga“. – „Kaip išmanai, tai ne mano buto durys, čia tu šeimininkas, bet atsarga gėdos nedaro“. O pats galvoju: atvyko ne koks piemuo, pats kvartalo viršininkas, tegul įeina, gal turi ką pasakyti, gal tik tas Chačo buvo sumanęs mano minkštimus jam nunešti, gal viršininkas visai ne toks, jei sužinotų, kokią mėsą Chačo jam ketino atgabenti, vietoj nutrėkštų. „Bet kokiu atveju, – sakau, – tu, pone Vahinakai, pastatyk tą kėdę ir sėdėk kaip visada, tu ne koks vaikigalis, kad išsitemptum priešais jį, tu – skraidantis žmogus, nepamiršk to.“ Vahinakas manęs paklausė, atsisėdo. Kai į duris pabeldė, priėjau, klausiu: „Kas ten?“ – „Atėjo ponas Gagatianas, atidarykit!“ – „Kas tas ponas Gagatianas?“ – „Kvartalo viršininkas“. – „Bet balsas tai tavo, Įkyreiva“. – „Atidaryk, Vaho, sakau tau!“ – „Kol tavo balsą girdėsiu, neatidarysiu“. – „Nekvaršink galvos, Vaho, atidaryk!“ – „Chačo, bene tai tavo balsas, o tu ko atkeliavai?“ – „Atidaryk, sužinosi“. – „Ne, – sakau, – jei ponas kvartalo viršininkas atvažiavo, noriu jį išgirsti“. Ir girdžiu: „Vaho, tai aš, kvartalo viršininkas, atidaryk!“ – „Mano vardas, – sakau, – Vaharšakas“. – „Niekus pliauškia, – girdžiu Įkyreivos balsą, – ir pase jo vardas – Vaho“. – „Nusprendžiau pasikeisti vardą, – sakau, – jau padaviau pareiškimą, taigi, nori ar nenori, mano vardas – Vaharšakas“. – „Pone Vaharšakai, – sako kvartalo viršininkas, – prašau atidaryti duris“. – „Mielai, pone viršininke, tuojau pat!.. Atsiprašau, ta bjaurybė giliai įsmigo, aha, jau lyg ir išsitraukia!“ Ištraukiau anteną, duris atlapojau: „Prašom!..“ Įėjo, rajono viršininkas – pirmas, toks išvaizdus, padorus vyras, jam iš paskos Chačo, dar keli jauni vyrai ir Įkyreiva. Visi seka paskui viršininką, o tas – nesuprantu: ar nemato Vahinako, ar nenori matyti. Vahinakas nesižemina, į savo nuostabius vaizdus žiūri… Viršininkas paėjo šen, pasisukiojo ten, visą apžiūrėjo, pagaliau sustojo ir pareiškė: „Gaila, kad nepanaudojam tokios puikios vietos – aukščiausio viso rajono taško. Pakrutinkit smegenis, kam ši vieta tiktų?“ – „Šašlykinę įrenkim, – tai, žinoma, Chačo balsas, – rytais dar galima būtų ir chašą patiekti“. – „Fu! Geriau pakrutinkit!“ – „Kavinę įrenkim, – sako kažkoks kitas, – pastatysim skėčius, stalus ir kėdes, dabar pats sezonas, po savaitės būtų galima pradėti dirbti“. – „Nekrutinat smegenų arba jų neturit, – sako kvartalo viršininkas, – sezoninis dalykas mums netinka, mums reikia nuolatinio, argi mūsų sostinė žiemą negraži?“ – „Kai sninga, jau taip gražu!“ – įkiša trigrašį Įkyreiva. „Nesvarbu, ar sninga, ar ne; tai kaip, – klausia kvartalo viršininkas, – nė vienas nesumojat? Na gerai, aš pasakysiu: čia mes įrengsim žiemos sodą su judamu stikliniu stogu, kad žiemą būtų šilta, kad čia būtų galima ir žiemą, ir vasarą patiekti ledų ir dar ko tik panorėsim, kampuose pastatysim žiūronus, kad mūsų miesto svečiai bet kada galėtų prieiti, į bet kurį pastatą ar gatvę iš arti pasižiūrėti. Ko išpūtėt akis, – ar Paryžiuj nebuvot, į Eifelio bokštą nebuvot pasikėlę? Ar mūsų miestas už Paryžių prastesnis?“ – „Neprastesnis, dar geresnis, – sako Chačo, – Paryžiaus tik vardas garsus, o jis pats – vienas niekas“. – „Bet, pone Gagatianai, – suabejoja vienas iš atėjusiųjų, – ar sutiks namo gyventojai, kad atvykėliai jų liftu naudotųsi?“ – „Aš sutinku“, – sako Įkyreiva. „Nereikalingas nei tavo, nei pono Vaharšako sutikimas, – sako Gagatianas. – Kas toks kvailas būtų lipti į jūsų dvokiantį liftą? Įtaisysim liftą prie lauko sienos, permatomom sienom, tai suteiks papildomą efektą – jei ką darom, darykim iš esmės“. – „Nuostabu, tiesiog nuostabu“, – sako Įkyreiva. „Klausyk, – šnabžda Chačo viršininkui į ausį, – aš tikrai žinau, kad meras šitą vietą yra nusižiūrėjęs“. – „Su juo susitarsim, – sako kvartalo viršininkas, – nepavyks, tai pasidalysim“. Dar pastoviniavo, pasižvalgė ir kvartalo viršininkas neva tik dabar pastebėjo Vahinaką. „Ar nėra normalios kėdės žmogui sėdėti?“ – klausia. Tuomet pagaliau ir aš prašnekau: „Kodėl nėra, bet kas atneš, nedaug trūko, štai šitas, – rodau Įkyreivą, – ir tą pačią būtų nunešęs“. – „Tai mūsų kėdė, – sako Įkyreiva, – galėjau ir nusinešti“. – „Negi tu toks šikšna, – stebisi Chačo, – žmogus poetas, tegul sau sėdi“. – „Yra tokia daina: „Skrisčiau mintimis namo…“8, ar girdėjai?“ – klausiu. „Ir kas iš to?“ – suklūsta Chačo. „Jis parašė“, – sakau. „Ką tu sakai! Klausyk, gerai rašo. Mesk tu savo gobšumą, – sako Įkyreivai, – šiandien pat pristatyk poetui žmonišką kėdę ir stalą“. Įkyreiva buvo kažką besakąs, bet pamatė, kad viršininkas išeina, ir puolė jam iš paskos. Priėjo prie durų, sustojo, viršininkas pažiūrėjo ir klausia: „Ar jūsų gyventojai nesipiktins, jei šitas duris užtaisysim?“ Įkyreivai sako, o tas: „Ne, pone Gagatianai, kas ten skųsis, kiekvienam butui po porą tūkstančių numesim, užsičiaups“. Viršininkas jau palenkė galvą, kad išeitų pro duris, aš, viena vertus, džiaugiuosi, kad išeina, kita vertus, – kaipgi šitaip, jei žmogus iš ano meto, tai jau nebe žmogus? Ir sakau: „Pone Gagatianai, išeinat net „viso gero“ nepasakę?“ – „Viso gero, Vaharšakai“. – „Ar galiu, – klausiu, – ir ponui Vahinakui perduoti jūsų atsisveikinimą?“ – „Perduok“. – „O jeigu pridurčiau, kad iki tol, kol sodą užveisit, jis gali čia ramiai sau sėdėti, ar tai nebus melas?“ – „Nebus melas“, – sako ir leidžiasi žemyn. Man širdis atsigavo, jau buvau beeinąs prie Vahinako, kad pasakyčiau, girdi, brolau, buvai teisus, ta naktinė baisybė buvo tik sapnas, gyvenimas, kad ir kaip žiūrėtum, už geriausią sapną yra geresnis, bet jie ten išsikvietė liftą, o aš kažko dar stovinėju prie durų ir staiga išgirstu, kad kvartalo viršininkas sako: „Jei to poeto klausimo šiandien neišspręsit, rytoj nepykit ant manęs“. – „Manyk, kad jau išspręstas“, – atsako Chačo. „O su kitu ką daryti?“ – klausia Įkyreiva. „Dėl kito viskas aišku…“ Neišgirdau, kas jiems aišku, jie įėjo į liftą, bet po to, kas man buvo naktį atsitikę, ką dar galėjau manyti?
       Įgrūdau į vietą anteną, nuėjau prie Vahinako, sakau: „Viskas, pone Vahinakai, turim galvoti, kaip išnešti sveiką kailį“. – „Vaharšakai, ar tu žinai, kas parašė „Skrisčiau mintimis namo?..“ – „Kadaise gal žinojau, – sakau, – bet dabar ne tas rūpi, ar tu, ar kitas kas parašė, koks skirtumas, jei jis už tave geresnis, tai ir jo, vargšelio, gaila, ir jį norės suėsti, garantuotai suės. Tu nematei, sėdėjai nugarą jiems atsukęs, o aš mačiau, kaip jiems seilės varvėjo, turbūt apsirikau jiems tą dainą priminęs, juk jiems atrodo, kad kuo geresnis poetas, tuo švelnesnė mėsa, antai tavo liežuvis – kuo švelniausias, vieni kitus vaišindami, kaip nepasigirs: atseit, broleli, specialiai tau tą ir aną suveikiau“. – „Vaharšakai, – sako, – tu išprotėjai“. – „Kaipgi, išprotėjau, o kad ir taip, išprotėjau, kaip neišprotėsiu, kai naktį girdėjau šnekant Chačo, o dabar pats viršininkas pasakė, kad šiandien turi išspręsti tavo klausimą“. – „Manau, – sako, – ateis ir jėga nulaipins“. – „Koks tu atlapaširdis! Jei norėtų tik nulaipinti, tegul, aš nelabai tikiu, kad tu ten apačioje dūsti, bet jie tave suėsti ketina ir suės! Tavo širdis tai nujautė, užtat ir pakilai šičia, dabar nėra ko tau svarstyti, kai tik ateis, iš karto skrisk, o jei nenori jų matyti, išlėk dabar pat“. – „Vaharšakai, Vaharšakai, tu nesupranti…“ – „Nebeliko man ko nesuprasti, dabar tik viena liko – tau išskristi, o jei dėl manęs rūpiniesi, nesuk sau galvos, aš jiems nelabai tinku, jei pats tiesiog į jų nagus neįkliūsiu, jie gal net nepažiūrės į mane, naktį sakė, kad mano mėsa bene mėšlu smirdi, tikriausiai taip ir yra, dabar tyčia dar daugiau gersiu, kad jie prie manęs nė prisiartinti nenorėtų. Tačiau tu – visai kas kita. „Skriiisčiau mintimis namooo“, tau, pone Vahinakai, nėra kur dėtis, turi skristi, paklausyk Vaho ir lėk, tu juk, net sėdėdamas skrendi, kitaip bene būtum tiek išsėdėjęs ant trikojės kėdės“. Susiėmė už galvos: „Tai sapnas, sapnas, sapnas, tuojau pabusiu!“ – „Pabusi, – sakau, – kaip tavo žymus bendras rašė, tik tam, kad patektum į kitą sapną. Tiek metų išgyvenau ir tik dabar supratau, kad vienintelis tikras dalykas – skraidymas. Stokis, eikš, – sakau, paėmęs už parankės, – stok čia ir lėk“. – „Vaharšakai, – sako ištraukdamas ranką, – ką darai, vos nenuritai manęs žemyn“. – „Dovanok, – sakau, – žinoma, kai aš tau ant rankos pakibęs kaip akmuo, tikrai būtum nusiritęs; na štai, aš stoviu nuošaliau, mielasis, tu manyk, jog manęs čia nėra, eik, skrisk, kaip kiekvieną dieną skraidai“. – „Vaharšakai, pagal užsakymą neskraidoma, taip pat ir gelbstint savo kailį“. – „Taip negali būti, pone Vahinakai, žmogus arba ką nors sugeba, arba ne. Man, kaip šoferiui… Kai buvau šoferis, bene buvo svarbu, ar pagal užsakymą vairuoju, ar savo malonumui? Aišku, smagu, kai vairuoji sau švilpaudamas, dailioms mergaitėms akį merkdamas, bet daug dažniau vairuodavau, kai reikėdavo. O dabar, jei nebūčiau žlibas, turėčiau mašiną ir žinočiau, kad sprunku nuo galimybės pavirsti kepsniu ir chašu – ar bent minutei suabejočiau?“ Jis neatsiliepė, ir aš pasakiau: „Matai, vadinasi, esu teisus“. Jis vėl nutylėjo. „O jei, – sakau, – dar kas trukdo, pasakyk, negi pasitikėjimo nenusipelniau?“ – „Vaharšakai, tu labiau patyręs vairuotojas, negu aš – skraiduolis“. – „A, tai kas kita, – sakau, – šiandien bandyti neturi teisės, jei taip kaip aš apsižioplinsi ir į tą… sąvartyną įkrisi, tai yra tiesiai jiems į nagus, to tai nereikia. Ką daryti, pone Vahinakai?.. Pone Vahinakai, – sakau, – o ta knyga tau padėtų?“ – „Kokia knyga, Vaharšakai?“ – „Kaip kokia – ta, kurią tavo pati išvirė“. – „Nežinau, – sako, – knygos, Vaharšakai…“ – „Tuojau atnešiu, žodį daviau, o aš savo žodžio laikausi“. Atsistojau, antrame butelyje dar nemažai buvo likę, visą išsiurbiau. „Atsiprašau, bet pas tavo pačią, – sakau, – žmogus gali eiti tik liūtu pavirtęs, dabar tu eikš, įstumk anteną iki pat galo ir niekam – nė jokiam viršininkui ar dar kokiam galui – neatidaryk, kol aš ateisiu“.
       Nusileidau į devintą aukštą, beldžiu į duris. Klausia: „Kas ten?“ – „Piktas vilkas, – sakau, – atidaryk“. Atidarė, mane pamatė, susiraukė, pasakiau: „Stop, atėjau rimtu reikalu, ir mūsų niekas neturi girdėti“. – „Taip? Tai pakuždėk man į ausį“. Kur tai matyta – prikišti burną prie žiurkės ausies, bet sakau: „Pakentėk, įeisiu, uždarysim duris, pakuždėsiu tau ten, kur panorėsi, ir tiek kartų, kiek panorėsi“. – „Įeik“, – sako. Įleido vidun, užtrenkė duris ir taip begėdiškai į mane vėpso. „Anika, mieloji, yra toks mažas reikaliukas, tą sutvarkykim, paskui pereisim prie rimto“. – „Nemėgstu mažų reikaliukų“. – „Mergele, tu visai kaip aš, tačiau tą vieną turim sutvarkyti – turi tokią virtą knygą, duok, jam nunešiu, aš jam vyrišką garbės žodį daviau“. – „Tai tu, – sako, – vyrišką garbės žodį ant stogo daliji?“ – „Jis ten sėdi nevalgęs, negėręs, – sakau, – anoks čia daiktas – knyga, tegu sau skaito“. – „Ne, ši knyga – kas kita“. – „Juk ne dykai prašau, noriu pirkti“. – „Kiek duosi?“ – „Judu, – sakau, – ją matėt, laikėt savo rankose, net išvirėt, tik nesuvalgėt, kaip aš dabar nustatysiu kainą?“ – „Ji neįkainojama, – sako, – bet atnešiu“. Atnešė, tikrai neįkainojama, anksčiau buvo gal tik poros pirštų storumo, o dabar pavirto kopūsto galva. „Šitai, mieloji Anika, – sakau, – knygos kaina netinka, už ją reikia mokėti kaip už kopūstą. Bus koks kilogramas; ar nežinai, kiek dabar turguje kainuoja kopūstų kilogramas? Na tiek to, į turgų eiti neprireiks, o ir tu mums ne svetima – tūkstantis dramų“. – „Mažai“, – sako. „Vieną kartą jau išvirėt, sriubą nupylėt, raidės irgi, rodos, nusitrynė, ar ne? Nepasiėmiau akinių, gerai nematau“. – „Akinius nešioji?“ – klausia. „Aha, ar nematei? Ir labai man tinka. Dėl tavęs užsidėsiu, ir ne bet kokius – juodus“. – „Kodėl – juodus?“ – klausia. Mintyse sakau: „Kad tavo snukio nematyčiau“, bet garsiai, aišku, sakau ką kitą: „Juodi man labiau tinka, vienu žodžiu, mieloji Anika, tūkstantis penki šimtai“. – „Ne, – sako, – mažai“. – „Bet kad nė knyga pavadinti netinka, ir be juodų akinių raidžių nesimato“. – „Kai kur matosi, be to, kuo knyga senesnė, tuo brangesnė“. – „O juk dar tūkstantį, – sakau, – daviau tau vakar“. – „Tai kas kita, tai buvo atlyginimas už moralinę skriaudą“. – „Įtikinai, – sakau, – ar galima tokią kaip tu mergelę morališkai skriausti? Še, atiduodu visus, kiek turiu“. Išverčiau kišenes, surankiojau apie tris tūkstančius, padėjau ant stalo. „Tik tiek?“ – klausia. „Klausyk, juk ryt poryt visas knygas išparduosi, išskyrus šitą, pati žinai, kad už ją niekas neduos nė skatiko“. – „Na gerai, – sako, – pinigus ir knygą atidedam, kalbėk apie rimtą reikalą“. Galvoju: „Vaho, dabar sukis kaip sugebi, įkliuvai tai įkliuvai! Čia nė juodi akiniai nepadės“. Taip norėčiau žiebti jai į snukį, bet yra ne kaip aš, o kaip ji nori. „Ar nori, – klausia, – įpilsiu stikliuką?“ – „Ne, nereikia“. – „Ar taip tau patinku, kad net išgerti nenori?“ – „Ne“, – sakau. „Kas – ne?“ Manau sau, kad bent pats žinočiau kas; ar gali būti – man sėkla išsilieja, kaip gali taip atsitikti, kad visai nesinorėtų, bet išsilietų? Manau sau, na dabar galas man, apsikiaulinau, kaip Vahinakui pasirodysiu, kita vertus, manau, gal taip geriau, po viso to jis tikrai išsiskirs su šita boba ir ves būsimąją savo šaunuolio motiną. O šitoji mane tempia ant savęs kaip aną kartą, ir aš galvoju, kad jei tada buvo sapnas, tai dabar tikrų tikriausiai sapnuoju, ir tuo metu į duris pabeldė. Dar taip nervingai, kad jei nežinočiau, kur esu, manyčiau – įkliuvau, jos vyras parėjo, dabar man galas. Atšokom vienas nuo kito, ji puolė prie durų, aš – prie knygos, ir kad įsibrovė liaudies: kapitonas, du policininkai, jau beveik kaip giminaičiai pažįstami šungaudžiai, dar kažkoks griaumedis ir Įkyreiva. „Ponia, – sako kapitonas, – eime su mumis, nulaipinsim jūsų vyrą nuo stogo“. – „Jei ketinat parvesti namo, – sako ta ponia, – geriau nelaipinkit“. – „Laikinai, ponia Anika, laikinai“, – akį merkia Įkyreiva, o šungaudžiai patyliukais kikena. „Nereikia nė laikinai“ – sako ponia, juk nenumano, ką nulaipinę ketina daryti. Jie ginčijasi, o aš, knygą po pažastim pasikišęs, patyliukais slenku prie durų ir jau beveik išėjau, Įkyreiva mane pastebėjo ir užriko: „Laikykit jį, tai – riaušininkas!“ Aš bėgu į viršų, policininkai ir šungaudžiai – iš paskos. Jaunesni už mane, dar ta knyga man po pažastim, prie pat stogo durų mane pastvėrė, pargriovė, užlaužė rankas. „Na gerai, – sakau, – vyrai, gana, būsiu gerutis“. – „Stovėk ramiai!“ – „Man rankos neišnarinkit“. – „Nieko, – sako, – išnarinsim, paskui vėl į vietą įstatysim“. – „Leiskit nors knygą pasiimti, tris tūkstančius už ją paklojau“. – „Bene čia knyga?“ – klausia vienas policininkas, bet pasilenkęs ją pakelia. „Senovinė“, – sakau. „Tai ar ją geldoje laikė?“ – „Ne, kas gi geldoje laiko knygas, tiesiog ją kartą išvirė“. – „Kodėl?“ – klausia. „Taip reikia, knygą reikia bent kartą metuose išvirti, kad kandys nepultų“. – „Dar kartą prasižiosi, – sako, – žiebsiu, dantis išbarstysiu“. Tuo metu ir kiti atėjo, žinoma, be Vahinako bobos, užtat iš mūsų namo – visi, kas tik nepatingėjo. Susigrūdo prie durų, patikrino, kad uždaryta, stumtelėjo, mato, kad ne, neatsidaro, nusprendė atseit gražiuoju susitvarkyti. Dailiai pasibeldė. Vahinakas klausia: „Ar čia tu, Vaharšakai?“ – „Ne! – šaukiu. – Ar nematai, kad ne aš, neatidaryk!“ – „Kuo jis vardu?“ – klausia kapitonas. „Vahinakas“, – sako Įkyreiva. „Vahinakai, – kreipiasi kapitonas, – atidaryk duris ir išeik“. – „Pone Vahinakai, – šaukiu, – neatidaryk!“ – „Užsičiaupk“, – sako man kapitonas ir vėl mandagiai, – Vahinakai, mums nieko nereikia iš tavęs, tik atidaryk duris ir nusileisk“. – „Atidaryti galiu, – atsiliepia Vahinakas, – bet nusileisti – turbūt ne“. – „Tu atidaryk, – sako kapitonas, – ir pasimatys, gali ar ne“. – „Iš ko pasimatys?“ – „Tu atidaryk, aš tau pasakysiu“. – „Ne, – ištaria Vahinakas, – geriau neatidarysiu“. Kapitonas kad ims kumščiais daužyti duris: „Vahinakai, paskutinį kartą sakau, atidaryk geruoju, jei ne, bus blogai!“ – „Pone kapitone, – sakau, – kas jam gali būti blogiau už nusileidimą? Ką jums reiškia, leiskit šitam žmogui skraidyti“. – „Ką daryti?“ – klausia kapitonas. „Skraidyti, paprasčiausiai, kaip skraidoma, jei norit, visi nusileiskit žemyn, aš vienas nueisiu, įkalbėsiu, pamatysit, kaip skrenda. Ar galima šitokį žmogų sudoroti?“ – „Ar jis beprotis, ar girtas?“ – apsižvalgydamas klausia kapitonas. Tie, kurie mane laiko nutvėrę, aišku, užuodžia ir sako: „Ar beprotis – nežinia, bet tikrai girtas“. Aš nesiginčiju: „Taip, vyrai, aš išgėręs, negėręs neištverčiau, bet aš jus maldauju, palikit ramybėje Vahinaką, visų žmonių akivaizdoje prisiekiu – nuo šiandien nė gramo neimsiu į burną“. – „Kad neimsi, tai faktas, – sako kapitonas, – aš tave pasodinsiu už visuomeninės tvarkos pažeidimą sunkinančiomis aplinkybėmis“. – „Sodink, tik pasitraukit nuo Vahinako. Jums liepta jį pristatyti, žinau, kas įsakė ir kokiam reikalui, štai aš – imkit mane, sakykit, kad tik šitas pakliuvo, šitą pristatėm, antai tas brolužis šungaudys mane gerai pažįsta, naktį, – sakau, – truputį paspurdėjau, bet šiandien aš jūsų valioje“. – „Pradanginkit jį man iš akių!“ – rėkia kapitonas, ir mane suėmę ima žemyn vilkti. Aš priešinuosi, jie mane tempia, knyga iškrenta iš mento rankos, palaidi lapai, aišku, pažyra, aš rėkiu: „Knyga, šunsnukiai jūs, knyga!“ Bet jiems knyga nė motais, mindydami jos lapus tempia žemyn pro žmones – visi kaimynai, kurie tik buvo namie, išėję. Taip nusileidžiam kelis aukštus, aš jau visai be jėgų, jie – irgi, sustoja, prispaudžia mane prie sienos. Ir pamatau savo žmoną ir vaiką. Man akyse aptemo. „Motin, – šaukiu, – imk vaiką ir eikit namo!“ Abu nejuda iš vietos. „Sūneli, viskas gerai, mes čia ramiai šnekučiuojam, ar ne, ramiai šnekamės, o jūs eikit namo, moteriške, imk vaiką ir eik namo!“ Tai sakydamas girdžiu, kad jau laužia duris. „O kad jūs nusprogtumėt!“ – rėkiu ir plėšiuosi iš jų rankų, jie nepaleidžia, vienas daužo man per galvą, aš alkūne trenkiu jam į pilvą, kitas žiebia man į nosį, aš nematau, bet turbūt pasruvau kraujais, nes mano žmona spiegia ir juos puola, jie, matyt, ir mano žmoną muša, nes vaikas įsimaišo, girdžiu, kad jis verkia, šitaip stumdomės ir kumščiuojamės visas tuntas: policininkai, šungaudžiai, aš, žmona, vaikas, ir šitoje maišalynėje staiga pajuntu, kad niekas manęs nelaiko, ir šaunu į viršų. Nustumdamas visus, kas pasipainioja, lekiu į viršų, policininkai ir šungaudžiai man iš paskos. Pribėgau tuo metu, kai tas griaumedis iškėlė koją, kad vėl trenktų į duris. Pripuoliau ir užšokau jam ant nugaros, mudu nusiritom ant žemės, mus pakėlė, mane apdaužė, vėl prispaudė prie sienos ir keliese vėl spardo duris. „Pone Vahinakai, – šaukiu, – tuoj duris išlauš, tu lėk!“ Aš rėkiu, jie daužo duris, žmonės šurmuliuoja. Man užspaudžia burną, bet aš išsisuku ir vėl rėkiu. Mano geroji antena sulinko, bet išlaikė, neišlaikė durų vyriai, lūžo vienas, paskui antras, durys braškėdamos ėmė virsti, man širdis sustojo, kai jie partrenkė žemėn duris. Maniau, jie tuoj čiups Vahinaką, bet ne, žiūriu: kapitonas, vienas mentas ir tas griaumedis apstulbę stovi ant išlaužtų durų. Jie mato, aš nematau, bet geriau už juos žinau, ką jie mato, suprantu, kad Vahinakas abejoja, ir šaukiu: „Lėk, pone Vahinakai!“ – „Nejudėk,“ – sako kapitonas. Jo balsas vos girdimas, o aš kaip Rėksna Ohanas9 plyšoju: „Pone Vahinakai, lėk, tu juk sugebi, juk tau tai – vieni niekai, prisimink, kaip mane mokei – rankas va taip judini ir skrendi, lėk, tegul šitie vėpso išsižioję!“ – „Būk žmogus, – prašo mane laikantis mentas, – patylėk nors minutę“. O šungaudžiai: „Klausyk, stovėk ramiai, išterliojai mus savo kraujais“. – „Mano kraują matot, bet Vahinako kraujo neregėsit, lėk, pone Vahinakai!“ Kapitonas sukrutėjo, žengė porą žingsnių, ir aš supratau, kad jei dabar Vahinakas nenuskris, tai niekada nebeskraidys. Vėl išsilaisvinęs iš jų rankų šaukiu: „Lėk, pone Vahinakai, tūkstantį kartų skraidei sapne, šį kartą skrisk nemiegodamas, nors ir dabar sapnas, vienas sapnas baigiasi, kitas prasideda, jei neskrisi, žinok, šitam pasauly aš niekuo nebetikėsiu, jei neskrisi, į ką žiūrės mano mažius eilėraščius rašydamas, su kuo šnekės danguose mano vyresnėlio siela, lėk, pone Vahinakai! Skriiisčiau mintimis namooo…“ Aš rėkiu, dainuoju, girdžiu tiktai save ir staiga matau: ant durų stovėjęs mentas patylom keikiasi; tas gremėzdas išsigandęs sako: „Vyrai, ką jis padarė!“ Įniršęs kapitonas nusispjauna, grįžta, neria į vidų ir leidžiasi žemyn. „Kas atsitiko?“ – klausia tie, kurie mane laikė. Paskui mane paleidžia, bėga žemyn paskui kapitoną ir kitus. Aš laisvas išpuolu ant stogo. Žiūriu šen, žiūriu ten – ne, Vahinako niekur nesimato, tebėra trikojė kėdė, tik nuvirtusi, plytos, net ir tuščias ryžių maišelis, o jo – nėra. Žiūriu į dangų, bet savo pusaklėm akim negi įžiūrėsiu toje aukštybėje, kur jis nuskrido, grįžtu atgal ir ant laiptų susigrūdusiems žmonėms sakau: „Nulėkė, nuskrido Vahinakas, mielasis mano, nuskriejo! Žmonės, kas jums nutiko, džiaukitės, – Vahinakas nuskrido, mes likom, jei būtume buvę žmonės, būtume su juo kartu nuskridę, bet nieko, kad ir vėliau, kartu bus smagiau, šitame gyvenime tik vienas teisingas dalykas – skraidymas, visa kita – melas“. Aš kalbu, o jie stovi, tyli, ausis krutina, ir kaip paskui vieną aviną patraukia visa banda, taip ir jie ėmė leistis žemyn. „Kur jūs traukiat, žmonės, pasilikit, pasidžiaugsim kartu, ar jums labai svarbu atrajoti, kad taip skubat… Einat, na ir eikit sau, paskui pasigailėsit, bus po laiko. Sūneli, – sakau savo mažiui, išvydęs, kad likom dviese ir jis šniurksėdamas nosim valosi kraują, nesupratau – ar savo kraują, ar mano, – sūneli, avinėli tu mano, kokios dailios tavo auselės, kaip gražiai tu jas krutini, o tavo snukelio dailumas, surink tuos išmėtytus lapelius, surink, jie, ačiū Dievui, tik vieną kartą buvo pakliuvę į vandenį, nekvailas skaitytojas ir iš tokių kai ką supras. Tu skaityk, auk, aš tikriausiai negalėsiu tavęs pamokyti, bet jei tu į brolį panašus, gal iš tų lapelių išmoksi skraidyti kaip mano draugas Vahinakas“.

       Versta iš:
       apysakų ir apsakymų rinkinys „PAUKŠČIO SIELA“. Jerevanas, 2002

 
       1 Senųjų armėnų namų stogai būdavo plokšti. (Atgal>>>)
       2 Didžiausias kalnas Armėnijoje. (Atgal>>>)
       3 Armėnų valgis, kurį verda iš galvijų kojų, paprastai valgo žiemą. (Atgal>>>)
       4 Armėnijos aukštikalnių kurortas. (Atgal>>>)
       5 Valgis iš virtos mėsos. (Atgal>>>)
       6 Valgis, gaminamas iš avių ar galvijų vidaus organų. (Atgal>>>)
       7 Jerevano kvartalas. (Atgal>>>)
       8 Armėnijoje populiari “Kareivio daina“. (Atgal>>>)
       9 Armėnų epo “Dovydas Sasunietis“ veikėjas. (Atgal>>>)

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
[email protected]