Bor Jero šaržas. „Kuntaplis“, 1940 09 29, Nr. 40       Gegužės 22 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko mokslinė konferencija „Socialistinio realizmo klasika“. 2009-aisiais šimtmečius būtų šventę Kostas Korsakas, Juozas Baltušis, Petras Cvirka, jų pėdsakams literatūros istorijoje išryškinti ir buvo skirtas šis nemažo kolegų dėmesio sulaukęs renginys.

 

Laikotarpis, kai literatūrai buvo diegiami „socialistinio realizmo“ principai, savaime mąstomas literatūros galios ir galios literatūrai lauke. Kartu tai – kairėjimo klimakso, ištikusio lietuvių visuomenę XX a. penktojo dešimtmečio pradžioje, padarinys, ilgą laiką veikęs ir schematiškai primityvinęs visuomenės, kultūros, literatūros raidą, iš kurio pamažu vaduotasi dešimtmečiais.

 

Procesą patogu apžvelgti iš skirtingų taškų, sekant J. Baltušio, P. Cvirkos, K. Korsako veiklos linijas, kaip ir siūlyta konferencijos rengėjų. Pradėkime nuo J. Baltušio. Pranešime apie J. Baltušio romano „Sakmė apie Juzą“ vertimą į prancūzų kalbą (pirmą kartą išleistas 1990, pakartotas 1993, 2003 – elektroninė leidyba) Genovaitė Dručkutė aptarė prancūziško leidimo paratekstus: tai, kad J. Baltušis prancūzams buvo žinomiausias to meto rašytojas lietuvis, o romanas, palydėtas realijas ir kaimo darbų pavadinimus aiškinančio žodynėlio, buvo sutiktas palankiai ir gerai įvertintas (tuo laiku J. Baltušis Lietuvoje laikytas „nurašytu“ rašytoju). Prancūzams, mėgstantiems istorinį romaną, imponavo vaizduojamas žmogaus ir istorijos konfliktas, politiniai įvykiai nebuvo svarstomi, ideologinę romano pusę užgožė legendinis, mitinis naratyvas. Tokia „išvalyta“, vien estetiniais kriterijais paremta recepcija, propaguojama įtakingų „Le Monde“ ir „Le nouvel observateur“ anotacijų, lydėjo J. Baltušio „Juzą“ ir į 2008 m. Strasbūre surengtą ES šalių literatūros apžvalginį renginį „Lecture sur le mur“. Apie lietuvių socrealistų (P. Cvirkos, A. Venclovos, S. Nėries, J. Baltušio) kūrybos recepciją Lenkijoje kalbėjo viešnia iš Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Monika Pokorska-Iwaniuk, pabrėžusi, kad nuo 1949 m., kada inscenizuoti J. Baltušio „Gieda gaideliai“, iki pat 1989 m. tai buvo vienintelė lietuviška pjesė lenkų teatre. Apie J. Baltušio perkuriamos tikrovės selektyvų tikroviškumą, semantinius ir sintagminius pasirinkimus socrealizmo kūriniuose klausimą kėlė Algis Kalėda, citavęs J. Baltušį, esą apsakyme „Ko nepasakė Laukys“ viskas tikroviška, išskyrus tai, kad laidotuvių scenoje kleboną pakeičia kolūkio pirmininkas. Daugiaveidę, prisitaikančią J. Baltušio asmenybę ir pademonstruotą partinį budrumą aptarė ir Dalia Striogaitė, pakėlusi iš archyvų politinį dokumentą –­ 1961 m. J. Baltušio skundą apie Kazį Borutą, kuris buvo J. Baltušio literatūrinis mokytojas ir jį patį įvesdino į literatūrą. Imelda Vedrickaitė, nagrinėjusi memuarų, „Sakmės apie Juzą“ ir J. Baltušio gyvenimo tekstų sandūras, teigė, kad prisiimta pažangaus rašytojo kaukė įpareigojo rašytinį žodį orientuoti į ateitį: moralizuoti praeitį, filtruoti atmintį, konfliktiškuose realybės patirčių ir ideologinių fantomų susidūrimuose ieškoti kalbos be įkalčių – istorijos sumitinimo. Išlikimo, socialinio įsigalėjimo temą sprendęs ir Juzos personažu –­­ pasakų moralaus valdovo vaizdiniu, J. Baltušis apsidraudė ir kartu projektavo savo – partijos vietininko – ateitį mauzoliejuje – balzamuotame įvaizdžio muziejuje. Loreta Mačianskaitė 1965 m. išėjusį Icchoko Mero romaną „Ant ko laikosi pasaulis“ pristatė kaip J. Baltušio „Sakmės apie Juzą“ prototipą –­ artimą pagal žanrą, stilių, vaizdų pasikartojimą, staigius grįžimus į praeitį, J. Mero kūrinį laikydama dinamišku, J. Baltušio – statišku mitu. A. Nykos-Niliūno teiginiu, kad tauta, kuriai J. Baltušis – geras rašytojas, yra intelektualiai nesusiformavusi, pranešėja provokavo tolesnei diskusijai.

 

Vertybiškai aiškiausią požiūrį į laikotarpį pateikė Ewa Stryzynska-Hodyl iš Poznanės universiteto pranešime „Ištikimi ir palaužti rašytojai – panašaus likimo herojai“. Socrealizmas neatsiejamas nuo sovietizacijos, veikusios ne tik žmonių, bet ir tautų gyvenimus, todėl labai svarbūs moraliniai pasirinkimai. Siekę valdžios paramos, konjunktūrai paklusę talentingi rašytojai vėliau nesugebėjo atsitraukti (S. Nėries, P. Cvirkos, W. Broniewskio istorijos) – servilizmas negarantavo išlikimo. Palaužtieji pražudė save ir talentą, nebūdami be kaltės, o ištikimieji tarnavo Tėvynei. Pranešime „Apie kairumą literatūroje“ politinį ir moralinį aspektą priskyręs istorinių aplinkybių koeficientui, Petras Bražėnas teigė, kad kairiųjų vaikščiota pakraštėliais –­ rizikuojant tautos laisve ir nepriklausomybe. Kairiąją laikyseną autoritarizmo atžvilgiu laikydamas teisėta, siūlė vertinti literatūrinį, ne politinį solenizantų indėlį. P. Bražėnas teigė, kad „Stalino saulė“ parvežta ant tankų vamzdžių, o ne smulkių marionečių, režimo įrankių, pastangomis. Istoriko Mindaugo Tamošaičio pranešimas apie Petro Cvirkos orientavimąsi kairėn ir LKP vadų nepraleistą nemačiom jo ideologinį blaškymąsi išvaikė tariamas „nekaltumo“ ir naivumo iliuzijas. Iliuzinį Amerikos įvaizdį P. Cvirkos ir F. Kafkos romanuose („Frank Kruk“; „Pražuvėlis“, kitaip – „Amerika“, 1912–1914) komparatyvistinės imagologijos ir ksenologijos aspektais nagrinėjo Jadvyga Bajarūnienė. Abiem Amerikoje nesilankiusiems rašytojams ši šalis buvo erdvė tarp mito ir tikrovės: F. Kafka romane ją įkūnijo milžiniško labirinto ir jo centre esančio išvarymo iš rojaus mitologema, P. Cvirka pavertė satyros šedevru.

 

Kosto Korsako veikla aptarta daugiausia kaip kritiko, kurio vertinimai aktualūs ir šiandien. Rimantas Kmita ryškino Korsako kritiko temperamentą, pristatė jį ne kaip marksizmo istoriką vulgarizatorių, o kaip turėjusį savo estetinę platformą, tačiau atvirą ir kitam požiūriui. Šiuolaikinei literatūros sociologijai K. Korsakas svarbus vartotais socialinio audinio, visuomenės fono, pulsuojančios kultūros raidos konceptais bei teze, kad nėra neideologinių tendencijų. Laiko išbandymus perėjusį K. Korsako Liudo Vasario socialumo vertinimą aptarė Dalia Satkauskytė, akcentavusi estetinę kritiko nuojautą, stiliaus pojūtį, nusveriančius ideologinį vertinimą. Jūratė Sprindytė kalbėjo apie Korsako stratego, kultūros vertybių gelbėtojo vaidmenį jo vadovautame Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Direktoriumi išbuvęs bemaž 40 metų, Sovietų Sąjungoje jis buvo vienintelis direktorius su tokiu stažu. Tarptautinio masto kalbininkas Georgijus Stepanovas įstaigą vertino kaip idealų (tomis sąlygomis) filologijos institutą. Panaudojęs fasadinę uždangą rimtiems darbams, K. Korsakas inicijavo lietuvių tautosakos, dainyno, didžiojo lietuvių kalbos žodyno tomų leidimą, daugiatomę Lietuvių literatūros istoriją. Medžiagos kaupimas ir sisteminimas, komparatyvistinė linija, palikimo leidyba, gausi epistoliarika iš instituto archyvų svarbu ir šiuolaikinei literatūrologijai – būtent K. Korsakas atkakliai diegė sąvoką „literatūrologija“ vietoj „literatūros mokslo“. Solveigos Daugirdaitės pranešimas apie literatų Korsakų – Halinos, Kosto ir vaikaitės Jurgos Ivanauskaitės –­ šeimą, iliustruotas nuotraukomis ir kasdienybės inkliuzais, nuotaikingai ir nebanaliai sudėjo psichologinius akcentus, išsakytus ir kalbėjusiųjų jau diskusinėje dalyje –­ apie tai, kad K. Korsakas mokslinės veiklos ėmėsi suvokęs rimtos kritikos negalimumą sovietmečiu, apie senatvėje kankinusį nepasitenkinimą dėl „ideologinio mėšlo“, apie griežtumą ir reiklumą, demonstruotą pavaldiniams ir lygia greta –­ giminaičiams.

 

Dalia Kuizinienė priminė nevienareikšmišką K. Korsako ir J. Baltušio vertinimą išeivijos spaudoje: V. A. Jonyno žodžiais, „propagandiniai pelėsiukai“ gadino J. Baltušio kūrybą, K. Korsako renomė amplitudė – nuo slavofilo (A. Klimas) iki lituanistikos reikalų judintojo (L. Dambriūnas). Socrealizmo „talentų“ rengimo politiką ankstyvuoju sovietmečiu aptarė Loreta Jakonytė. Okupuojančios šalies literatūros lauko modelis diegtas 1946 m., įkuriant jaunųjų rašytojų sekcijas (E. Mieželaitis, J. Baltušis, B. Gurvičius, R. Šarmaitis – būrelių konsultantai), ugdymo ir kontrolės tinklą. Nors ir buvo studijuojami tarybinės literatūros ir marksizmo kanonai, būreliai neišugdė pajėgių literatų, – instrukcijų uoliausiai klausęsi mėgėjai neschemiškos literatūros nesukūrė. Tokį pat dirbtinį modelio diegimą – valstybinį meną reprezentuojančią antologiją „Vėliavos“ (1948) pristatė Irena Baliulė. Didaktinis, šviečiamasis angažavimasis, įtvirtintas kūrybos, kaip ideologinio ruporo, vaidmuo – didžiausi pasiekimai (rusų rašytojai antologiją sutiko kaip parašytą RAPP’iškai). Pastarieji pranešimai parodė, kad socialistinio realizmo reikalavimus tenkinusi literatūra balansavo ant normatyviškumo, ideologinio angažuotumo, tikrovės simuliacijos briaunų, estetiškumas tebuvo antrinė užduotis.

 

Diskusinė konferencijos atmosfera nestokojo aukšto aptarimų lygio ir buvo ne tokia kritiška kaip 1989 m. vykusi Kostui Korsakui skirta konferencija. Tai rodo, kad socrealizmo klasikus nagrinėjame neutraliai, nes jau žiūrime iš istorinės distancijos ir be išankstinių negatyvių nuostatų – apibendrino Jūratė Sprindytė. Konferencijoje dalyvavo Korsako dukra Ingrida Korsakaitė, o Vladas Žukas padovanojo pluoštą ką tik išleistos prisiminimų knygos „Kostas Korsakas“ egzemp­liorių.

 

Literatūra ir menas

2009-06-05

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1